Alphabétiquement     [«   »]
αὐτὼ 2
αὐτῷ 27
αὑτῷ 2
αὐτῶν 34
αὑτῶν 2
αὐχοῦσι 1
αὐχοῦσιν 1
Fréquences     [«    »]
32 αὐτὸς
32 ἔτι
33 μοι
34 αὐτῶν
34 κύριος
34 ὑπὸ
35 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

αὐτῶν


Paragraphes
[52]   μὲν ὅτι τὸν θεὸν ἀπέκτεινεν  αὐτῶν,   ἀγανακτῶ δὲ εἰ κέρδους χάριν
[63]   (στόματος αὐτοῦ πᾶσα δύναμις  αὐτῶν.   Ἀλλ' μὲν ἀνθρωπεία τέχνη
[104]   πονηροῦ πλεονεξίας· μὲν γὰρ  αὐτῶν   ἀφῄρηται τῆς οὐρανίου προσόψεως,
[78]   ἡλίου" καὶ ἔσται τὰ θνησιμαῖα  αὐτῶν   βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ
[48]   μεταχθῆναι λέγει, ἐν σιτοδείᾳ καὶ  αὐτῶν   γενομένων καὶ ὑπὸ Πτολεμαίου (διατραφέντων.
[65]   πάντων ποιητὴν καὶ τῶν ἀρχῶν  αὐτῶν   δημιουργὸν ἀγνοοῦντες, τὸν ἄναρχον θεόν,
[39]   καὶ χρὴ λέγειν ἔτι, (ἀποχρώντως  αὐτῶν   διεληλεγμένων; Ἀλλ' οὖν γε Αἰγύπτιοι,
[33]   γυμναὶ προσεῖχον τῷ ποιμένι, ἥτις  αὐτῶν   δόξει καλή. ~Ἴθι δὴ καὶ
[94]   ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ τοῦ κυρίου  αὐτῶν   εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. ~Ἔχετε,
[97]   ὄχλον προσκυνῶν καὶ προσεταιριζόμενος,  αὐτῶν   ἐκείνων τῶν δαιμόνων ἀθλιώτερος μακρῷ.
[4]   ἐτιθάσευεν, πτηνὰ μὲν τοὺς κούφους  αὐτῶν,   ἑρπετὰ δὲ τοὺς ἀπατεῶνας, καὶ
[83]   περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς  αὐτῶν,   ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες καὶ
[32]   τῆς ἀκρασίας μυθολογίας καὶ τραύματα  αὐτῶν   καὶ δεσμὰ καὶ γέλωτας καὶ
[114]   διδοὺς νόμους εἰς τὴν διάνοιαν  αὐτῶν   καὶ ἐπὶ καρδίαν (γράφων αὐτούς.
[81]   ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς  αὐτῶν,   καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ
[79]   οἱ αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα  αὐτῶν,   καὶ προσευχόμενοι θεοῖς οἳ οὐ
[22]   δεῖ γὰρ ἀπογυμνῶσαι τὰ ἅγια  αὐτῶν   καὶ τὰ ἄρρητα ἐξειπεῖν. Οὐ
[72]   ἐπίγνωσιν θεοῦ ἐπιπνοίᾳ θεοῦ πρὸς  αὐτῶν   μὲν ἀναγεγραμμένα, πρὸς δὲ ἡμῶν
[83]   διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας  αὐτῶν·   οἵτινες ἑαυτοὺς παρέδωκαν ἀπηλγηκότες τῇ
[52]   ἀγαλμάτων, φαίνεσθαι δὲ μὴ βουλόμενοι  αὐτῶν   ὅλως περιφρονοῦντες, ἐλέγχονται ὑπ' αὐτῶν
[39]   Ὀξυρυγχῖται τὸν φερώνυμον τῆς χώρας  αὐτῶν   ὁμοίως ἰχθύν, ἔτι γε μὴν
[26]   Ἀθήνησιν ἀναστήσας βωμούς· οἳδὲ ἐξ  αὐτῶν   ὁρμώμενοι τῶν πραγμάτων ἐκθεοῦνται τοῖς
[114]   ἔσομαι αὐτοῖς καὶ τῶν ἁμαρτιῶν  αὐτῶν   οὐ μὴ μνησθῶ. ~Δεξώμεθα τοὺς
[98]   περιέτεινεν; Ποῦ δ' ἄν τις  αὐτῶν   ὀφθαλμοὺς ποιήσαι βλέποντας; Τίς ἐνεφύσησε
[39]   σφῶν ἐσκέ δανται· σέβουσι δὲ  αὐτῶν   Συηνῖται φάγρον τὸν ἰχθύν, μαιώτην
[22]   φθοῖς καὶ μήκωνες; Ταῦτ' ἔστιν  αὐτῶν   τὰ ἅγια. (Καὶ προσέτι τῆς
[61]   πιστεύετε μὲν τοῖς εἰδώλοις ζηλοῦντες  αὐτῶν   τὴν ἀκρασίαν, ἀπιστεῖτε δὲ τῷ
[52]   Σαράπιδος Αἰγυπτίου· παρ' ὧν οὐδὲ  αὐτῶν   τὴν ἀναισθησίαν (τῶν ἀγαλμάτων ἐκμανθάνετε.
[66]   ὑψηλότερον καὶ περιττότερον, οἳ μὲν  αὐτῶν   τὸ ἄπειρον καθύμνησαν, ὡς Ἀναξίμανδρος
[52]   τῶν ὀρνέων τὰ πλεῖστα κατεξερῶσιν  αὐτῶν   τῶν ἀγαλμάτων εἰσπετόμενα, οὐδὲν φροντίσαντα
[52]   αὐτῶν ὅλως περιφρονοῦντες, ἐλέγχονται ὑπ'  αὐτῶν   τῶν θεῶν, οἷς δὴ (τὰ
[58]   δὲ ἤδη ἀσεβείας τῆς σφῶν  αὐτῶν   ὑπηρέτας δαίμονας αὐχοῦσιν, οἰκέτας αὐτοὺς
[78]   (ἐδούλευσαν, καὶ ἐμπρησθήσεται πόλις  αὐτῶν.   Φθαρήσεσθαι δὲ καὶ τὰ στοιχεῖα
[70]   δόξαν τὴν τοῦ θεοῦ παρ'  αὐτῶν   ὠφέλησαι τῶν Ἑβραίων, (οἵτινες οὐκ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009