Alphabétiquement     [«   »]
Ἀλκυόνη 1
Ἀλκυόνην 1
Ἀλκυόνης 1
ἀλλ 39
Ἀλλ 22
ἀλλὰ 35
ἀλλά 1
Fréquences     [«    »]
38 θεῷ
38 τοῦτο
38
39 ἀλλ
40 λόγος
40 σοι
41 Καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἀλλ


Paragraphes
[109]   ἀλήθεια, τραχεῖα" μὲν τὸ πρῶτον,  ἀλλ'   ἀγαθὴ κουροτρόφος" καὶ σεμνὴ μὲν
[119]   αἱ δύσαγνον κρεανο μίαν μυούμεναι,  ἀλλ'   αἱ τοῦ θεοῦ θυγατέρες, αἱ
[38]   εἰσι παλαιφάτου οὐδ' ἀπὸ πέτρης,  ἀλλ'   ἀνδρῶν γένος εἰσί" μικρὸν δὲ
[7]   πρῶτον ᾤκτειρεν ἡμᾶς τῆς πλάνης,  ἀλλ'   ἄνωθεν ἀρχῆθεν, νῦν δὲ ἤδη
[50]   ἐν Αἰγύπτῳ τριταλαίνῃ. (Σὺ δὲ  ἀλλ'   εἰ μὴ προφήτιδος ἐπακούεις, τοῦ
[8]   στόματι προφητῶν αὐτός· σὺ δὲ  ἀλλ'   εἰ προφήταις μὴ πιστεύεις, μῦθον
[44]   πηγή· εἶτα δὲ μὴ ἀνακοπεῖσα,  ἀλλ'   εἰς ἐπίδοσιν ἐλθοῦσα καὶ πολλὴ
[65]   μάλιστα ἀποφεύγειν οἴονται τῆς πλάνης,  ἀλλ'   εἰς ἑτέραν κατολισθαί νουσιν ἀπάτην·
[106]   ἀποβύσητε μηδὲ τὰς ἀκοὰς ἀποφράξητε,  (ἀλλ'   εἰς νοῦν βάλεσθε τὰ λεγόμενα.
[100]   ἀλλ' ἐξ οὐρανῶν, στενὴ μέν,  ἀλλ'   εἰς οὐρανοὺς ἀναπέμπουσα· στενὴ ἐπὶ
[93]   περὶ τὸν χαμαίζηλον πλοῦτον ὀφθαλμιῶν,  ἀλλ'   ἐκεῖνος θησαυρὸς τῆς σωτηρίας,
[81]   ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν,  ἀλλ'   ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν,
[72]   τινες ὑπονοοῦσιν, ἐκτὸς τᾶς διακοσμήσιος,  ἀλλ'   ἐν αὐτᾷ, ὅλος ἐν ὅλῳ
[100]   ἐστιν κύριος, στενὴ" μέν,  ἀλλ'   ἐξ οὐρανῶν, στενὴ μέν, ἀλλ'
[57]   μὴ ἐπὶ τὸ ἐρᾶν προσάγουσα,  ἀλλ'   ἐπὶ τὸ τιμᾶν καὶ προσκυνεῖν
[75]   ποιῶν ἐστι μείζων τοῦ θεοῦ·  ἀλλ'   ἔστι τόλμης καὶ βίας ταῦτ'
[109]   ἐστι δυσπρόσιτος οὐδὲ ἀδύνατος λαβεῖν,  ἀλλ'   ἔστιν ἐγγυτάτω ἔνοικος ἡμῶν,
[99]   ἐπίκαιρον ἐκμαγεῖον, καταφαίνεται. ~Οὐδὲν οὖν  ἀλλ'   μανίας ἔμπλεως βίος
[69]   σου μέτρον μέγα μικρόν,  ἀλλ'   στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον
[87]   κύριον τὸν φιλάνθρωπον· οὐδὲν γὰρ  ἀλλ'   τοῦτο ἔργον μόνον ἐστὶν
[109]   μὲν καὶ γαργαλίζει συνήθεια,  ἀλλ'   μὲν εἰς τὸ βάραθρον
[95]   καὶ εἰ ὑβριστέον, οὐ πολυπραγμονεῖτε,  ἀλλ'   τάχος ὑβρίζετε. Μόνον δ'
[71]   αὐτὸς ἔοικεν ὁρᾶν αὑτὸν ἐπιτρέπειν,  ἀλλ'   ἤν τις ἀναιδῶς αὐτὸν θεάσηται,
[57]   καὶ νέον καλὸν Κνιδίου ἀγάλματος,  ἀλλ'   ἦσαν τῶν θεατῶν (αἱ ὄψεις
[53]   γὰρ καλὸς αὐτῷ Ζεύς,  ἀλλ'   (ἐρώμενος ἦν· Πραξιτέλης
[105]   σής, οὐ λῃστής, οὐ πειρατής,  (ἀλλ'   τῶν ἀγαθῶν ἀίδιος δοτήρ.
[63]   ὅπως θείαν μὲν τέχνην, πλὴν  ἀλλ'   οὐ θεὸν προσκυνοῦσιν ἥλιόν τε
[39]   καὶ θηρία, ἀλλ' οὐ μοιχικά,  ἀλλ'   οὐ μάχλα, παρὰ φύσιν δὲ
[39]   μὲν γὰρ εἰ καὶ θηρία,  ἀλλ'   οὐ μοιχικά, ἀλλ' οὐ μάχλα,
[6]   θεούς τε καὶ ἀνθρώπους ὀνειρώσσοντες·  ἀλλ'   οὐ πρό γε τοῦ κόσμου
[32]   μάντις ἁγνὸς καὶ σύμβουλος ἀγαθός·  ἀλλ'   οὐ ταῦτα Στερόπη λέγει
[43]   Σόλωνα. Φιλόδωρος ὑμῶν Φοῖβος,  ἀλλ'   οὐ φιλάνθρωπος. Προὔδωκε τὸν Κροῖσον
[51]   δὴ τιμώμενοι καὶ τυφόμενοι ἐκμελαίνονται·  ἀλλ'   οὐδὲ τιμῆς, οὐχ ὕβρεως· τὰ
[101]   αὑτοὺς οἷοί τε ὄντες οἰκτεῖραι,  ἀλλ'   οὐδὲ τοῖς κατελεῶσιν ὑμᾶς τῆς
[56]   οὐδέπω Ποσειδῶν· καλὸς ἐλέφας,  ἀλλ'   οὐδέπω Ὀλύμπιος· ἐνδεὴς ἀεί ποτε
[56]   ζόφῳ; Καλὸς Πάριος λίθος,  ἀλλ'   οὐδέπω Ποσειδῶν· καλὸς ἐλέφας,
[57]   γενομένη. Δραστήριος μὲν δημιουργική,  ἀλλ'   οὐχ οἵα τε ἀπατῆσαι λογικὸν
[97]   οὐδαμῶς ἄδικος" ὥσπερ οἱ δαίμονες,  ἀλλ'   ὡς οἷόν τε δικαιότατος, καὶ
[92]   δῆτα ἐξανδραποδισθῶμεν μηδὲ ὑώδεις γενώμεθα,  ἀλλ'   ὡς τέκνα φωτὸς" γνήσια ἀναθρήσωμεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009