Alphabétiquement     [«   »]
1
4
7
ὦ 38
2
9
ᾠδαῖς 1
Fréquences     [«    »]
37 θεόν
38 θεῷ
38 τοῦτο
38 ὦ
39 ἀλλ
40 λόγος
40 σοι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils


Paragraphes
[37]   ἐν ὕμνοις· καὶ γὰρ τάφον,     ἄνα, σεῖο Κρῆτες ἐτεκτήναντο. Τέθνηκε
[116]   τοὺς ἑαυτοῦ; Συνήγαγε μὲν οὖν,     ἄνθρωπε, τὸ στρατιωτικὸν τὸ ἀναίμακτον
[95]   δυνατόν, ἐνδείξομαι. Ἐχρῆν μὲν ὑμᾶς,     ἄνθρωποι, αὐτοῦ πέρι ἐννοουμένους τοῦ
[85]   καὶ τῆς μελλούσης. Πόσου, ὁμολογήσατε,     ἄνθρωποι, εἰ ἐπιπράσκετο σωτηρία ἀίδιος,
[80]   λατρεύσεις" νῦν δὴ οὖν σύνετε,     ἄνθρωποι, κατὰ τὸν μακάριον ψαλμῳδὸν
[95]   εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. ~Ἔχετε,     ἄνθρωποι, τὴν θείαν τῆς χάριτος
[102]   ἦτ' ἄρα; ~Τί γὰρ ἡγεῖσθε,     ἄνθρωποι, τὸν Τύχωνα Ἑρμῆν καὶ
[43]   Σόλων· τοῦτον εὑρήσεις ἀληθῆ μόνον,     βάρβαρε, τὸν χρησμόν· τοῦτον ἐπὶ
[40]   ἀνθρώπων. (Τίνες εἰσὶν οἱ φύλακες,     Βοιώτιε, μὴ φθονέσῃς λέγειν.
[119]   θάνατος οἰχήσεται· ὄψει τοὺς οὐρανούς,     γέρον, Θήβας μὴ βλέπων.
[25]   ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις; Καὶ τὸ     γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων
[39]   σὴν ἀπιστίαν καλῶ, ἀθέου χλεύης,     δείλαιοι, τὸν πάντα ὑμῶν ἀβίωτον
[24]   οἴκοι, οἷα εἰκός) Εἶα δή,     Ἡράκλεις" εἶπεν· νῦν σοι ἤδη
[121]   μου ἐλαφρόν ἐστιν. ~Σπεύσωμεν, δράμωμεν,     θεοφιλῆ καὶ θεοείκελα τοῦ λόγου
[22]   ἐλέγχει τὰ πάθη δᾳδουχούμενον. Ἀπόσβεσον,     ἱεροφάντα, τὸ πῦρ· αἰδέσθητι, δᾳδοῦχε,
[43]   τὴν πυράν. Σωφρόνησον ὕστατον γοῦν,     Κροῖσε, τῷ πάθει μεταμαθών· ἀχάριστός
[43]   μάντευσαι τὴν ἀλήθειαν, σὺ δέ,     Κῦρε, κέλευσον ἀποσβεσθῆναι τὴν πυράν.
[94]   καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ποίαν,     μακάριε, δόξαν, εἰπέ μοι· ἣν
[56]   ὅσα ὁρᾷς; Τί δὴ οὖν,     μάταιοι καὶ κενόφρονες (πάλιν γὰρ
[118]   θειοτέρην ὄπ' ἀκούσῃς. (Ἐπαινεῖ σε,     ναῦτα, καὶ πολυύμνητον λέγει, καὶ
[82]   ἐκκλίνῃς (τὴν κρίσιν; Ἥκετε ἥκετε,     νεολαία ἐμή· ἢν γὰρ
[33]   Θμουιτῶν τράγος. ~Καὶ σοῦ,     Ὅμηρε, τεθαύμακα τὰ ποιήματα· ἦ,
[94]   πάντα ζῷά σοι χαρίζομαι· μόνον,     παιδίον, δίψησον τοῦ πατρός, ἀμισθεί
[34]   Πῖσα δὲ ὑμῖν τάφος ἐστίν,     Πανέλληνες, ἡνιόχου Φρυγός, καὶ τοῦ
[119]   καὶ οὐχὶ θάνατον ἀσπάζεται. ~Ἧκε,     παραπλήξ, μὴ θύρσῳ σκηριπτόμενος, μὴ
[70]   τοῦ θείου νόμου τιμωρός. ~Πόθεν,     Πλάτων, ἀλήθειαν αἰνίττῃ; Πόθεν
[68]   γὰρ οὐδαμῶς ἐστίν. Εὖ γε,     Πλάτων, ἐπαφᾶσαι τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ
[68]   δὴ οὖν ἐξιχνευτέον τὸν θεόν,     Πλάτων; Τὸν γὰρ πατέρα καὶ
[119]   (πατέρα ποθοῦντες ἀπολαβεῖν. Ἧκέ μοι,     πρέσβυ, καὶ σύ, τὰς Θήβας
[43]   οἴκτειρον δεδεμένον, καὶ σὺ μέν,     Σόλων, μάντευσαι τὴν ἀλήθειαν, σὺ
[43]   τοιαύτη θυσία. ~Τί δὴ οὖν,     σοφώτατοι τῶν ἄλλων ζῴων ἄνθρωποι,
[118]   κύματος ἐκτὸς ἔεργε νῆα. (Φεύγωμεν,     συνναῦται, φεύγωμεν τὸ κῦμα τοῦτο,
[88]   διδάξει, γραφὴ παιδαγωγήσει δεῦτε,     τέκνα, λέγουσα, ἀκούσατέ μου, φόβον
[87]   θείαν ὄντως ἐπιστάμενος σὺ δέ,     Τιμόθεε, φησίν, ἀπὸ βρέφους ἱερὰ
[43]   ὁδηγοῦσιν εἰς τὸ πῦρ. Ἀλλ'     φιλανθρωπότερε καὶ ἀληθέστερε τοῦ Ἀπόλλωνος
[9]   γένηται θεός. ~Εἶτ' οὐκ ἄτοπον,     φίλοι, τὸν μὲν θεὸν ἀεὶ
[71]   ἀθάνατον. ~Καί μοι μὴ μόνον,     φιλοσοφία, ἕνα τοῦτον Πλάτωνα, πολλοὺς
[9]   ἐν ἐρήμῳ βοῶσα. Τί βοᾷς,     φωνή; Εἰπὲ καὶ ἡμῖν. (Εὐθείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009