Alphabétiquement     [«   »]
θεολογεῖ 1
θεολογίαι 1
θεολογίαν 2
θεὸν 61
θεόν 37
θεοπνεύστους 1
θεοποιοὶ 1
Fréquences     [«    »]
52 αὐτοῦ
61 δ
55 διὰ
61 θεὸν
63 ἐκ
65 εἰ
72 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

θεὸν


Paragraphes
[9]   ἄτοπον, φίλοι, τὸν μὲν  θεὸν   ἀεὶ προτρέπειν ἡμᾶς ἐπ' ἀρετήν,
[68]   πῃ καὶ Πλάτων διανοούμενος τὸν  θεὸν   αἰνίττεται περὶ τὸν πάντων βασιλέα
[71]   ἐπουράνιον καὶ ἀληθῆ ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν  θεὸν   ἄμβροτον, ὃς πόλον οἰκεῖ; Ἀλλ'
[120]   σχῆμα, δι' οὗ πρὸς τὸν  θεὸν   ἀναβαίνετε. Δεῦτε πρός με πάντες
[71]   σπούδασον, τὸν ἕνα ὄντως μόνον  θεὸν   ἀναφθεγγομένους θεὸν κατ' ἐπίπνοιαν (αὐτοῦ,
[26]   Τὸν γὰρ εὐεργετοῦντα μὴ συνιέντες  θεὸν   ἀνέπλασάν τινας σωτῆρας Διοσκούρους καὶ
[6]   πλανωμένους εἰς δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι,  θεὸν   ἀνθρώποις ἀφραίνουσιν ἐπιδεῖξαι, παῦσαι φθοράν,
[95]   δὲ οὐχ αἱρούμεθα τὰ βελτίονα,  θεὸν   ἀντὶ τοῦ πονηροῦ, καὶ σοφίαν
[52]   Ἆπιν, γελῶ μὲν ὅτι τὸν  θεὸν   ἀπέκτεινεν αὐτῶν, ἀγανακτῶ δὲ εἰ
[114]   νόμους; Ὅτι πάντες εἴσονται τὸν  θεὸν   ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ
[92]   σύνεστιν; Τίς δὲ ὅστις τὸν  θεὸν   ἀποφεύγων δαιμονίοις συμβιοῖ; Τίς δὲ
[100]   γεωργὸς εἶ, ἀλλὰ γνῶθι τὸν  θεὸν   γεωργῶν, καὶ πλεῖθι τῆς
[68]   οἰκείᾳ περιωπῇ ὄντως ὄντα ἀεί·  θεὸν   δὲ ποῖον εἰπέ μοι νοητέον;
[66]   περιτρέπεται, τὸν ἄμοιρον τοῦ (θεοῦ  θεὸν   δογματίζων. δὲ Ἐρέσιος ἐκεῖνος
[81]   γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς  θεὸν   ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν
[50]   χρησμηγόρον, ὅν τε μάταιοι ἄνθρωποι  θεὸν   εἶπον, ἐπεψεύσαντο δὲ μάντιν, ἀλλὰ
[104]   κόρακος καὶ κολοιοῦ νομίζουσι τὸν  θεὸν   ἐμβοᾶν, διὰ δὲ ἀνθρώπου σιωπᾶν,
[84]   τὴν τῶν ἀνθρώπων ἄνοιαν καὶ  θεὸν   ἐπιβοωμένου, τί δὴ ἕτερον ὑπολείπεται
[108]   ἐπὶ τέλει τοῦ βίου τὸν  θεὸν   ἐπίγνωτε, ὡς δὴ τὸ τέλος
[72]   ἑπομένους αὐταῖν, (ἀλλὰ μὴ τὸν  θεὸν   ἐπιζητοῦντας, ἐξανδραποδίζεσθον. Οὐκ ἀποκρυπτέον οὐδὲ
[67]   κόσμου δημιουργόν, τὸν ἡλίου φωταγωγόν·  θεὸν   ἐπιζητῶ, οὐ τὰ ἔργα τοῦ
[120]   Δᾳδουχοῦμαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν  θεὸν   ἐποπ τεῦσαι, ἅγιος γίνομαι μυούμενος,
[114]   ὄψεως καταγαγόντες τὸν ὄντως ὄντα  θεὸν   ἐποπτεύσωμεν, ταύτην αὐτῷ πρῶτον ἀνυμνήσαντες
[113]   με φωταγωγεῖς, κύριε, καὶ τὸν  θεὸν   εὑρίσκω διὰ σοῦ καὶ τὸν
[117]   γὰρ μιμεῖσθαί τις δυνήσεται τὸν  θεὸν   δι' ὧν ὁσίως θεραπεύσει
[23]   οἳ τὸν μὲν ὄντως ὄντα  θεὸν   ἠγνοήκασιν, παιδίον δὲ ὑπὸ Τιτάνων
[66]   τὴν πρόνοιαν, ἔπειτα τὸν κόσμον  θεὸν   ἡγούμενος περιτρέπεται, τὸν ἄμοιρον τοῦ
[113]   φῶς, ὄφρ' εὖ γινώσκοις ἠμὲν  θεὸν   ἠδὲ καὶ ἄνδρα. Γλυκὺς"
[74]   ποικιλόμητι, βράδυνε, ἀλλὰ παλίμπλαγκτος στρέψας  θεὸν   ἱλάσκοιο. (Εἰ γὰρ καὶ τὰ
[54]   (ὀφθαλμόν· αὖθις δὲ τὸν Δημήτριον  θεὸν   καὶ αὐτὸν ἀναγο ρεύοντες· καὶ
[121]   καὶ τῶν ἀγαθῶν τὰ μέγιστα,  θεὸν   καὶ ζωήν, κτησώμεθα. Ἀρωγὸς δὲ
[6]   λόγος ἦν πρὸς τὸν  θεὸν   καὶ θεὸς ἦν λόγος"
[118]   ἅγιον· τότε μου κατοπτεύσεις τὸν  θεὸν   καὶ τοῖς ἁγίοις ἐκείνοις τελεσθήσῃ
[50]   ὡς ἐνεργεῖς; Ἑρμῆν προσκυνοῦσιν ὡς  θεὸν   καὶ τὸν Ἀγυιέα θυρωρὸν ἱστάντες.
[120]   ὡς ἐμέ, ὑφ' ἕνα ταχθησόμενοι  θεὸν   καὶ τὸν ἕνα λόγον τοῦ
[122]   τῷ θεῷ, ἀγαπῶντας κύριον τὸν  θεὸν   καὶ τοῦτο (παρ' ὅλον τὸν
[71]   ἕνα ὄντως μόνον θεὸν ἀναφθεγγομένους  θεὸν   κατ' ἐπίπνοιαν (αὐτοῦ, εἴ που
[49]   (ὁ συναγρυπνήσας ἐραστής. Τί μοι  θεὸν   καταλέγεις τὸν πορνείᾳ τετιμημένον; τί
[102]   γεγενημένοι; δὲ τὴν τύχην  θεὸν   λέγων καὶ τὴν πρᾶξιν λεγέτω
[69]   δὲ καὶ τῷ νοῆσαι τὸν  θεὸν   μετρεῖται (καὶ καταλαμβάνεται ἀλήθεια.
[103]   τοῦδε τοῦ ὕπνου καὶ συνιέναι  θεὸν   μηδὲ χρυσὸν λίθον
[82]   πρῶτοι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὸν  θεὸν   νενοηκότες, οἱ πρῶτοι τῶν ἁμαρτιῶν
[108]   μόνον ἐκπλήττεται τὸν οὐρανόν, ἐπεὶ  θεὸν   νοῆσαι μὴ δύναται (ἀπηξιωμένα τοῦ
[49]   καὶ παρ' Ἕλλησι, σεβασμίως τεθείακεν  θεὸν   βασιλεὺς Ῥωμαίων τὸν
[81]   γῆν" σὺ δὲ τὸν μὲν  θεὸν   οὐ νοεῖς, τὸν (δὲ οὐρανὸν
[10]   λόγου πύλαι, πίστεως ἀνοιγνύμεναι κλειδί·  θεὸν   οὐδεὶς ἔγνω, εἰ μὴ
[71]   ἐνενόησεν, Σωκράτους δὲ ἅτε γνώριμος  θεὸν   οὐδενὶ ἐοικέναι" φησίν· διόπερ αὐτὸν
[81]   ἐξηγήσεταί σοι· ὅτι γνόντες τὸν  θεὸν   οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν
[121]   τὸ ἅρμα, σπεύδων πρὸς τὸν  θεὸν   πληρῶσαι ἐναργῶς ᾐνίξατο, πρότε
[63]   μὲν τέχνην, πλὴν ἀλλ' οὐ  θεὸν   προσκυνοῦσιν ἥλιόν τε καὶ σελήνην
[97]   οἳ τὴν Διὸς γοργῶπιν Ἐργάνην  θεὸν   στατοῖσι λίκνοις προστρέπεσθε, ἠλίθιοι τῶν
[106]   ψυχὴ ὑμῶν. ἐκζητῶν τὸν  θεὸν   τὴν ἰδίαν πολυπραγμονεῖ σωτηρίαν· εὗρες
[99]   ἐὰν θελήσητε, τῶν πρὸς τὸν  θεὸν   τὴν προαίρεσιν ἐσχηκότων· ὑμῶν, ἐὰν
[75]   ἐμφρόνως εἰ γὰρ ἕλκει τὸν  θεὸν   τοῖς κυμβάλοις ἄνθρωπος εἰς
[68]   ἥλιος ἐπιδείξει ποτ' ἂν τὸν  θεὸν   τὸν ἀληθῆ, δὲ λόγος
[86]   τὸν ἄνθρωπον κατάλληλον ἐπιγράφεται διδάσκαλον  θεὸν   τὸν καὶ μόνον ἀπεικάσαι κατ'
[116]   τὰς εὐποιίας εὐλογίαις καὶ τὸν  θεὸν   τῷ θείῳ γεραίροντες λόγῳ. Ἔτι
[64]   δὲ αὐτοῖν μόνον, τὸ πῦρ,  θεὸν   ὑπειλή φατον Ἵππασός τε
[54]   ηὐτρεπίζετο· δὲ τὴν μὲν  θεὸν   ὑπερηφάνει, τὸ ἄγαλμα γῆμαι μὴ
[66]   τουτέστι τοῦ κόσμου τὴν ψυχὴν  θεὸν   ὑπολαμβάνων αὐτὸς αὑτῷ περιπείρεται.
[66]   οὐρανόν, πῇ δὲ πνεῦμα τὸν  θεὸν   ὑπονοεῖ. Ἐπικούρου μὲν γὰρ μόνου
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009