Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτων 1
Τοῖς 1
τοις 1
τοῖς 84
τοῖσδε 1
τοκος 1
τολμᾷς 1
Fréquences     [«    »]
74 οὐδὲ
83 οὐκ
77 πρὸς
84 τοῖς
85 οὖν
85 τὰς
85 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τοῖς


Paragraphes
[50]   Ἐφεσίου Ἡρακλείτου, τὴν ἀναισθησίαν ὀνειδίζοντος  τοῖς   ἀγάλμασι· καὶ τοῖς ἀγάλμασι τουτέοισιν
[50]   ἀναισθησίαν ὀνειδίζοντος τοῖς ἀγάλμασι· καὶ  τοῖς   ἀγάλμασι τουτέοισιν (εὔχονται, ὁκοῖον εἴ
[83]   κύριος τῷ διαβόλῳ (καὶ  τοῖς   ἀγγέλοις αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο
[118]   μου κατοπτεύσεις τὸν θεὸν καὶ  τοῖς   ἁγίοις ἐκείνοις τελεσθήσῃ μυστηρίοις καὶ
[113]   πατρὶ διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου  τοῖς   ἀδελφοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας
[53]   τὰς ψηφῖδας τὰς παρὰ  τοῖς   αἰγιαλοῖς (σεσωρευμένας τὰ κύματα. Οἶδα
[24]   ὧν μέν τις παρεγγυᾷ  τοῖς   Αἰγυπτίοις, εἰ θεοὺς νομίζετε, μὴ
[36]   δὲ καὶ τραπέζης ἀνθρωπίνης παρὰ  τοῖς   Αἰθίοψιν, ἀπανθρώπου δὲ καὶ ἀθέσμου
[84]   ἀνελλιπὴς τοῦ θεοῦ ἡμέρα  τοῖς   αἰῶσι συνεκτείνεται. Ἀεὶ οὖν τῆς
[119]   τραγῳδίαις ὡς Κιθαιρὼν ὑποκείμενον, ἀλλὰ  τοῖς   ἀληθείας ἀνακείμενον δράμασιν, ὄρος νηφάλιον,
[24]   γεγενη μένον καὶ τῆς θηλείας  τοῖς   ἄλλοις Σκυθῶν διδάσκαλον (νόσου. Ὧν
[62]   αὐτοὶ μὴ ὅμοιοι δι' ἀναισθησίαν  τοῖς   ἀνδριᾶσιν ἀποτελεσθῆτε, οὐ φροντίζετε· (πάνυ
[26]   αὐτῶν ὁρμώμενοι τῶν πραγμάτων ἐκθεοῦνται  τοῖς   ἀνθρώποις καὶ σωματικῶς ἀναπλάττονται, Δίκη
[90]   ἐκ πυρός; Τίς οὖν ἔτι  τοῖς   ἀνθρώποις ὄρεξις ἔγκειται θανάτου ἑκουσίου;
[117]   θεῖος ὄντως ἔρως ταύτῃ προσγίνεται  τοῖς   ἀνθρώποις, ὅταν ἐν αὐτῇ που
[116]   λόγος τὴν ἀλήθειαν ἔδειξε  τοῖς   ἀνθρώποις τὸ ὕψος τῆς σωτηρίας,
[109]   μόνῃ μεμοίχευκας. ~Πόσῳ γοῦν ἄμεινον  τοῖς   ἀνθρώποις τοῦ τυγχάνειν τῶν ἐπιθυμιῶν
[58]   ~Τοσοῦτον οἶστρον αἱ τέχναι κακοτεχνοῦσαι  τοῖς   ἀνοή τοις ἐνεποίησαν. Ἀλλὰ τοὺς
[2]   ἔοικεν, ἐπίπλαστον εἶναι δοκεῖ καὶ  τοῖς   ἀπιστίας ὑποπέπτωκεν ὀφθαλμοῖς. Κιθαιρὼν δὲ
[84]   ἐπιβοωμένου, τί δὴ ἕτερον ὑπολείπεται  τοῖς   ἀπίστοις κρίσις καὶ καταδίκη;
[42]   ἐν πρώτῃ Τραγῳδουμένων, δὲ  τοῖς   Ἀποτροπαίοις, Μάριος, ὡς Δωρόθεος
[56]   γάρ μοι θέμις ἐμπιστεῦσαί ποτε  τοῖς   ἀψύχοις τὰς τῆς ψυχῆς ἐλπίδας.
[109]   καρτερεῖτε, καθάπερ δὲ τῶν σιτίων  τοῖς   γλυκέσιν ἡδόμεθα διὰ τὴν λειότητα
[115]   πίστεως μεμίσθωκεν. (Εἶθ' οἱ μὲν  τοῖς   γόησι πεπιστευκότες τὰ περίαπτα καὶ
[47]   Κύκλου παρίστημι. (Ἀπελλᾶς δὲ ἐν  τοῖς   Δελφικοῖς δύο φησὶ γεγονέναι τὰ
[81]   ηὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν  τοῖς   διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἤλλαξαν τὴν
[61]   ἵνα ἐκπαθαίνησθε· καὶ πιστεύετε μὲν  τοῖς   εἰδώλοις ζηλοῦντες αὐτῶν τὴν ἀκρασίαν,
[91]   ~Ἰδέτω τις ὑμῶν τοὺς παρὰ  τοῖς   εἰδώλοις λατρεύοντας, κόμῃ ῥυπῶντας, ἐσθῆτι
[117]   τελείῳ τῷ τῆς ψυχῆς πνεύματι  τοῖς   εἰς οὐρανὸν ἀπαίρουσι γινομένη. Τί
[114]   φῶς" φῶς ἡμῖν ἐξ οὐρανοῦ  τοῖς   ἐν σκότει κατορωρυγμένοις καὶ ἐν
[55]   πολλῷ τῆς πλάνης χρόνῳ σεμνυνόμενοι  τοῖς   ἔπειτα νομίζονται θεοί. Πίστις ὑμῖν
[99]   τῶν δαιμόνων ἐπινοήσασα μορφάς, κηλῖδα  τοῖς   ἑπομένοις αὐτῇ ἐναπεμάξατο θανάτου μακροῦ.
[37]   πτεροῦ· οὐ γὰρ δήπου μετανοεῖ  τοῖς   ἐρωτικοῖς οὐδὲ παιδεύεται σωφρονεῖν. Γυμνοῦται
[107]   ψυχῇ καλὸν ἀφετήριον σοφίαν ἡγεῖσθαι  τοῖς   ἐφ' ὁτιοῦν τοῦ βίου τραπεῖσι
[74]   ἐπὶ τῆς σκηνῆς (τὴν ἀλήθειαν  τοῖς   θεαταῖς παρεισήγαγεν. δὲ Θρᾴκιος
[33]   οὕτω σώφρονας, ἵν' ὦσιν ὅμοιοι  τοῖς   θεοῖς τὰ ἴσα ἐζηλω κότες·
[93]   διὰ Ἡσαΐου λαλῶν ἔστι κληρονομία  τοῖς   θεραπεύουσι κύριον" καλή γε καὶ
[17]   θεαῖν, δι' ἣν αἰτίαν ἐν  τοῖς   Θεσμοφορίοις μεγαρίζοντες χοίρους ἐμβάλλουσιν; Ταύτην
[78]   τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ  τοῖς   θηρίοις τῆς γῆς" καὶ σαπήσεται
[11]   μέν, ὅμως δ' οὖν διελήλεγκται  τοῖς   ἰδίοις (συνεκρεύσαντα μύθοις. Διήγησαι ἡμῖν
[109]   αἰνιττόμενος πάνσοφος Μωυσῆς, τρισὶ  τοῖς   καθ' ἡμᾶς ἐνδιαιτωμένη (μέρεσι, χερσὶ
[101]   τε ὄντες οἰκτεῖραι, ἀλλ' οὐδὲ  τοῖς   κατελεῶσιν ὑμᾶς τῆς πλάνης ἐπιτήδειοι
[15]   διδύμους φέρων ἐν μέσοις ἔρριψε  τοῖς   κόλποις τῆς Δηοῦς, τιμωρίαν ψευδῆ
[89]   παρειλήφαμεν, διαφυλάττομεν; Τί δὲ οὐκέτι  τοῖς   κόλποις τοῖς πατρῴοις ἐναποβλύζομεν,
[76]   πῶς γὰρ οὐχί; Ὃς ἑστιώμενος  τοῖς   κρέασι χλωρὰ σῦκ' ἐπήσθιεν ἄμουσ'
[75]   εἰ γὰρ ἕλκει τὸν θεὸν  τοῖς   κυμβάλοις ἄνθρωπος εἰς βούλεται,
[30]   μὲν οὖν κεῖται κεραυνωθεὶς ἐν  τοῖς   Κυνοσουρίδος (ὁρίοις. Φιλόχορος δὲ ἐν
[118]   λόγος τοῦ θεοῦ, καὶ  τοῖς   λιμέσι καθορμίσει τῶν οὐρανῶν τὸ
[108]   τοῖς Φορωνέως καὶ Σπαρτιάτης  τοῖς   Λυκούργου, εἰ δὲ σεαυτὸν ἀναγράφεις
[14]   Καὶ εἰ μεμύησθε, ἐπιγελάσεσθε μᾶλλον  τοῖς   μύθοις ὑμῶν τούτοις τοῖς τιμω
[20]   καὶ φρέατι ἐπικαθίζει λυπουμένη. Τοῦτο  τοῖς   μυουμένοις ἀπαγορεύεται εἰσέτι νῦν, ἵνα
[16]   ἐλεγχθείς. Σαβαζίων γοῦν μυστηρίων σύμβολον  τοῖς   μυουμένοις διὰ κόλπου θεός·
[22]   νὺξ ἦν σιωπωμένη· νυνὶ δὲ  τοῖς   μυουμένοις πεῖρα τῆς ἀκρασίας νύξ
[14]   γονῆς ἁλῶν χόνδρος καὶ φαλλὸς  τοῖς   μυουμένοις τὴν τέχνην τὴν μοιχικὴν
[67]   καὶ τοὺς ἀστέρας τοὺς πλανήτας,  τοῖς   ὄντως πεπλανημένοις τῶν ἀνθρώπων διὰ
[56]   δὴ οὖν τὰ τοῦ θεοῦ  τοῖς   οὐ θεοῖς προσενείματε γέρα; Τί
[105]   δοτήρ. Ἄρα οὖν εἰκότως ὡμοίωσθε  τοῖς   ὄφεσιν ἐκείνοις, οἷς τὰ ὦτα
[12]   τὰς κρεονομίας τῶν φόνων ἀνεστεμμένοι  τοῖς   ὄφεσιν, ἐπολολύζοντες Εὐάν, Εὔαν ἐκείνην,
[27]   ἠγάπησεν ἡμᾶς, ὄντας ἤδη νεκροὺς  τοῖς   παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ. Ζῶν
[109]   καρδίᾳ. Σύμβολον τοῦτο γνήσιον τρισὶ  τοῖς   πᾶσι συμπληρουμένης τῆς ἀληθείας, βουλῇ
[89]   Τί δὲ οὐκέτι τοῖς κόλποις  τοῖς   πατρῴοις ἐναποβλύζομεν, καὶ τὰ
[30]   οὖν Ἡρακλῆς δύο πρὸς  τοῖς   πεντήκοντα ἔτη βεβιωκὼς κατέστρεψε τὸν
[94]   Ὅθεν γραφὴ εἰκότως εὐαγγελίζεται  τοῖς   πεπιστευκόσιν· οἱ δὲ ἅγιοι κυρίου
[68]   γὰρ ἁπαξαπλῶς ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ  τοῖς   περὶ λόγους ἐνδια (τρίβουσιν ἐνέστακταί
[1]   Εὔνομος, ὁπηνίκα οἱ τέττιγες ὑπὸ  τοῖς   πετάλοις ᾖδον ἀνὰ τὰ ὄρη
[78]   ἔσται τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βρώματα  τοῖς   πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς
[117]   αὕτη τῆς ἀληθείας προτροπὴ  τοῖς   πιστοτάτοις ἀπείκασται τῶν φίλων μέχρι
[29]   Ἄρης γοῦν καὶ παρὰ  τοῖς   ποιηταῖς, ὡς οἷόν τε, τετιμημένος,
[11]   κριθομάντεις καὶ τοὺς εἰσέτι παρὰ  τοῖς   πολλοῖς τετιμη μένους ἐγγαστριμύθους· ναὶ
[29]   εἶναι δόξω τὰς ἀκοὰς ὑμῶν  τοῖς   πολλοῖς τούτοις ἐπικλύζων ὀνόμασιν; Ἀλλ'
[44]   Ἀμέλει τὸν Ἔρωτα τοῦτον ἐν  τοῖς   πρεσβυτάτοις τῶν θεῶν εἶναι λεγόμενον
[28]   τινες ἄνθρωποι, εἰσίν, οἱ παραπλησίως  τοῖς   προειρημένοις ἐκείνοις κεκλημένοι; ~Τί δ'
[108]   θεός. μὲν οὖν Ἀθηναῖος  τοῖς   Σόλωνος ἑπέσθω νόμοις καὶ
[56]   ἄχραντον ἐκεῖνο καὶ τὸ ἅγιον  τοῖς   τάφοις ἐπικεχώκατε, (τῆς ἀληθῶς ὄντως
[64]   Ἀκραγαντῖνος εἰς πλῆθος ἐμπεσὼν πρὸς  τοῖς   τέτταρσι στοιχείοις τούτοις νεῖκος καὶ
[12]   οἷον ἐπὶ σκηνῆς τοῦ βίου  τοῖς   τῆς ἀληθείας ἐγκυκλήσω θεαταῖς. (Διόνυσον
[14]   μᾶλλον τοῖς μύθοις ὑμῶν τούτοις  τοῖς   τιμω μένοις. Ἀγορεύω δὲ ἀναφανδὸν
[48]   τετίμηται τοῦ Σαράπιδος, γειτνιᾷ δὲ  τοῖς   τόποις τὸ χωρίον. Βλιστίχην δὲ
[103]   αὐτῆς" εἶτα τί τολμᾷς ἐν  τοῖς   τοῦ κυρίου τρυφῶν ἀγνοεῖν τὸν
[82]   τὸν πατέρα ἀπολάβῃ, τότε ἐν  τοῖς   τοῦ πατρὸς" γενήσεται, τότε κληρονομῆσαι
[8]   πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν  τοῖς   υἱοῖς τῆς ἀπειθείας" καὶ τῷ
[13]   τοῦ Ὀδρύσου μαθών, ἔπειτα διαδοὺς  τοῖς   ὑποτεταγμένοις ἔντεχνον ἀπάτην. (Οὐ γάρ
[108]   ἑπέσθω νόμοις καὶ Ἀργεῖος  τοῖς   Φορωνέως καὶ Σπαρτιάτης τοῖς
[75]   καὶ φθεγγο μένων ὁμοίων ὄντων  τοῖς   χωρὶς βάσεως βαδίζειν βιαζο μένοις.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009