Alphabétiquement     [«   »]
εἴτε 8
εἶχεν 1
εἶχον 2
ἐκ 63
Ἐκ 2
ἐκαλεῖτο 1
ἐκάλουν 1
Fréquences     [«    »]
61 δ
55 διὰ
61 θεὸν
63 ἐκ
65 εἰ
72 μὴ
74 θεοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἐκ


Paragraphes
[46]   τὰ ξόανα ἤρξατο, βρέτη τὴν  ἐκ   βροτῶν ἐπωνυμίαν ἐκαρπώσατο. Ἐν Ῥώμῃ
[89]   χρώμεθα, δήπουθεν συνείθισαν ἡμᾶς  ἐκ   γενετῆς αἱ τίτθαι; Τί δὲ
[7]   οὓς ἂν οἷός τε εἴη  ἐκ   γενετῆς σφετερίσασθαι, λίθοις καὶ ξύλοις
[98]   ἔμπνουν εἰκόνα δεδημιούργηκεν, οὐδὲ μὴν  ἐκ   γῆς μαλθακὴν ἐμάλαξε σάρκα. Τίς
[56]   τίμιοι; Οὐχὶ γῆ τε καὶ  ἐκ   γῆς; οὐχὶ δὲ μιᾶς μητρὸς
[26]   ὡς Φρύγες· οἳ δὲ τῶν  ἐκ   γῆς φυομένων τοὺς ἡμέρους δρεπόμενοι
[5]   ἣν ἐζήλωσε Δαβίδ. (Ὁ δὲ  ἐκ   Δαβὶδ καὶ πρὸ αὐτοῦ,
[120]   ζῴων πλεο νεκτεῖτε τῷ λόγῳ,  ἐκ   δὲ τῶν θνητῶν ἁπάντων ὑμῖν
[83]   θεός· μὲν γὰρ  ἐκ   δούλων υἱοὺς ἡμᾶς γενέσθαι βούλεται,
[89]   ἀγαθὸν τοσοῦτον, οὗ μεῖζον οὐδὲν  ἐκ   θεοῦ δεδώρηταί πω τῇ τῶν
[123]   φιλανθρωπίας τι περ εἶχον  ἐκ   θεοῦ ἐκχέων, ὡς ἂν ἐπὶ
[4]   ἀνθρώπους ἐκ λίθων καὶ ἀνθρώπους  ἐκ   θηρίων πεποίηκεν. Οἱ δὲ τηνάλλως
[21]   ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον καὶ  ἐκ   καλάθου εἰς κίστην. ~Καλά γε
[91]   φιλανθρωπίας ἀντέχεται τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ  ἐκ   καλιᾶς ἐκπίπτοντος νεοττοῦ μήτηρ
[8]   πυρὶ δεδίττεται τοὺς ἀνθρώπους, ἀνάπτων  ἐκ   κίονος τὴν φλόγα, δεῖγμα ὁμοῦ
[21]   ἐνήστευσα, ἔπιον τὸν κυκεῶνα, ἔλαβον  ἐκ   κίστης, ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον
[15]   τοὺς ἐλέγχους· Ἐκ τυμπάνου ἔφαγον·  ἐκ   κυμβάλου ἔπιον· ἐκιρνοφόρησα· ὑπὸ τὸν
[46]   ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ κίονας ἵστων  ἐκ   λίθων· δὴ καὶ ξόανα
[4]   ἤγειρεν θεοσεβείας σπέρμα ἀρετῆς αἰσθόμενον  (ἐκ   λίθων ἐκείνων, τῶν λίθοις πεπιστευκότων
[74]   ἱδρυσάμεσθα πημάτων παραψυχὴν θεῶν ἀγάλματ'  ἐκ   λίθων, χαλκέων χρυσοτεύκτων
[4]   τὸ καινὸν ὅσον ἴσχυσεν· ἀνθρώπους  ἐκ   λίθων καὶ ἀνθρώπους ἐκ θηρίων
[33]   Ἡρακλῆς, Διὸς ὡς ἀληθῶς,  ἐκ   μακρᾶς γεννώμενος νυκτός, τοὺς μὲν
[13]   περὶ τὴν Ἀφροδίτην μαχλῶντα ὄργια  ἐκ   νυκτὸς ἡμέρᾳ παραδοῦναι τολμήσας, φιλοτιμούμενος
[24]   εἶναι θεούς" δ' Ἡρακλέα  ἐκ   ξύλου λαβὼν κατεσκευασμένον (ἔτυχε δὲ
[80]   σοφίας ἀναγγέλλω μυστήρια καὶ ῥήσεις  ἐκ   παιδὸς Ἑβραίου σεσοφισμένου; Κύριος ἔκτισέν
[36]   καὶ παθητικοὺς τούτους θεοὺς ἀνθρωποπαθεῖς  ἐκ   παντὸς εἰσάγειν τρόπου. Καὶ γάρ
[66]   τοὺς πλανήτας, ὄγδοον δὲ τὸν  ἐκ   πάντων τῶν ἀπλανῶν συνεστῶτα (κόσμον
[89]   αὑτοῦ παίδων πρώτην καρπούμενος. ~(Ἀλλ'  ἐκ   πατέρων, φατέ, παραδεδομένον ἡμῖν ἔθος
[54]   Νῦν μὲν τὸν Μακεδόνα τὸν  ἐκ   Πέλλης τὸν Ἀμύντου Φίλιππον ἐν
[6]   καὶ μισθὸν ἡμῖν τῆς μαθήσεως  ἐκ   περιου σίας βασιλείαν οὐρανῶν ἐπαγγέλλεται,
[15]   (Τὰ σύμβολα τῆς μυήσεως ταύτης  ἐκ   περιουσίας παρατε θέντα οἶδ' ὅτι
[96]   ἀρρήτων ἐποπτεύσαντες πίστιν, φέρε ὑμῖν  ἐκ   περιουσίας τὴν περὶ τοῦ λόγου
[91]   ἐξ οὐρανῶν; (Ὁ γὰρ θεὸς  ἐκ   πολλῆς τῆς φιλανθρωπίας ἀντέχεται τοῦ
[82]   πρωτό τοκος ἐκκλησία  ἐκ   πολλῶν ἀγαθῶν συγκειμένη παιδίων· ταῦτ'
[88]   ἀγαθὴν ἐκζητοῦντες μονάδα. δὲ  ἐκ   πολλῶν ἕνωσις ἐκ πολυφωνίας καὶ
[88]   δὲ ἐκ πολλῶν ἕνωσις  ἐκ   πολυφωνίας καὶ διασπορᾶς ἁρμονίαν λαβοῦσα
[25]   (μὴ ἐκκλησιάζειν, καὶ προσέτι τὸν  ἐκ   πόρνης; Αἰνίττεται δὲ διὰ μὲν
[90]   οὐκ ἰδοὺ τοῦτο δαλὸς ἐξεσπασμένος  ἐκ   πυρός; Τίς οὖν ἔτι τοῖς
[115]   ἔστιν (ἡ ἀλήθεια κεκραγυῖα  ἐκ   σκότους φῶς λάμψει" Λαμψάτω οὖν
[48]   χρῶμα τοῦ ἀγάλματος, καὶ τῷ  ἐκ   τῆς Ὀσίριδος καὶ τοῦ Ἄπιος
[25]   μόνου ὄντος θεοῦ, ὥσπερ  ἐκ   τῆς πόρνης τοὺς πολλοὺς ἐπιγράφεται
[64]   Ποσειδῶν ὑγρά τις οὐσία  ἐκ   τῆς πόσεως ὀνοματοποιουμένη; ὥσπερ ἀμέλει
[48]   κοινωνίαν τῆς κηδείας καὶ τὴν  ἐκ   τῆς ταφῆς δημιουργίαν, σύνθετον ἀπό
[19]   τραπέζης τιθέναι· οἴονται γὰρ δὴ  ἐκ   τοῦ αἵματος τοῦ ἀπορρυέντος τοῦ
[26]   ἐθαύμασάν τε καὶ ἐξεθείασαν, θεοὺς  ἐκ   τοῦ θεῖν ὀνομάσαντες τοὺς ἀστέρας,
[47]   τὰς μὲν δύο Σκόπας ἐποίησεν  ἐκ   τοῦ καλουμένου λυχνέως λίθου, Κάλως
[57]   δὲ βοῦς Δαιδάλου  ἐκ   τοῦ ξύλου πεποιημένη ταῦρον εἷλεν
[18]   καρδίαν τοῦ Διονύσου ὑφελομένη Παλλὰς  ἐκ   τοῦ πάλλειν τὴν καρδίαν προσηγορεύθη·
[111]   ἀνέστη δὲ ἄνθρωπος καὶ  ἐκ   τοῦ παραδείσου πεσὼν μεῖζον ὑπακοῆς
[66]   χαλεπὸν ἐνταῦθα γενόμενος καὶ τῶν  ἐκ   τοῦ Περιπάτου μνησθῆναι· καὶ
[47]   τὸ ἄγαλμα Ἀθήνησι γεγονέναι μὲν  ἐκ   τοῦ φελλάτα καλουμένου λίθου, ἔργον
[42]   τετάρτῃ (Ἰταλικῶν ἱστορεῖ. Φιλάνθρωποί γε  ἐκ   τούτων καταφαίνονται οἱ δαίμονες· πῶς
[102]   οὐδὲ ἐνιαυτὸς οὐδὲ χρόνος  ἐκ   τούτων συμπληρούμενος, οὕτως οὐδὲ ἥλιος
[90]   τεύξονται τἀγαθὸν τετιμηκότες, οἱ δὲ  ἐκ   τῶν ἐναντίων πονηροὶ τῆς καταλλήλου
[91]   ὅλων ἀναβλέψετε; Οὐχὶ δὲ καταφεύξεσθε,  ἐκ   τῶν ἐνταῦθα δεσμωτηρίων ἐκφεύγοντες, ἐπὶ
[57]   γνωριεῖ ὑμῶν παραυτίκα τοὺς θεοὺς  ἐκ   τῶν ἐπονειδίστων σχημάτων, τὸν Διόνυσον
[59]   κατὰ τὸν Ἰωάννην οὐκ ὄντες  ἐκ   τῶν κάτω" παρὰ δὲ τοῦ
[4]   οἰκτείρουσα· Δυνατὸς γὰρ θεὸς  ἐκ   τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα
[84]   φησίν, καθεύδων καὶ ἀνάστα  ἐκ   τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι
[47]   ἀπὸ Ἰλίου, παρακαταθέσθαι δὲ Δημοφῶντι,  ἐκ   τῶν Πέλοπος ὀστῶν κατεσκευάσθαι, καθάπερ
[19]   ἐσθίειν· τοὺς γὰρ> ἀποπεπτωκότας χαμαὶ  ἐκ   τῶν τοῦ Διο νύσου αἵματος
[79]   καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξελεῖται  ἐκ   τῶν χειρῶν (μου. Ἀλλὰ καὶ
[47]   Δία καὶ τὴν Ἀθήνησι Πολιάδα  ἐκ   χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος κατασκευάσαι Φειδίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009