Alphabétiquement     [«   »]
οὐκέτι 6
Οὔκουν 3
Οὐλυμπόνδε 1
οὖν 85
οὐρα 1
οὐράνιον 5
οὐράνιος 4
Fréquences     [«    »]
83 οὐκ
77 πρὸς
84 τοῖς
85 οὖν
85 τὰς
85 τῇ
87 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

οὖν


Paragraphes
[74]   ὄντως ὀψέ ποτε, ὅμως δ'  οὖν   ᾄδων λόγον· (φθέγξομαι οἷς θέμις
[108]   ἀκάκους ἐγκρινεῖ θεός. μὲν  οὖν   Ἀθηναῖος τοῖς Σόλωνος ἑπέσθω νόμοις
[99]   ἀληθείας ἐπίκαιρον ἐκμαγεῖον, καταφαίνεται. ~Οὐδὲν  οὖν   ἀλλ' μανίας ἔμπλεως
[122]   τοὺς πολλοὺς ὁμολογοῦσιν. Οὐ δὴ  οὖν   ἀμφιβάλλειν αἱρεῖ λόγος, ὁπότερον
[47]   Ὀλύμπιχος (ἐν Σαμιακοῖς ἱστορεῖ. Μὴ  οὖν   ἀμφιβάλλετε, εἰ τῶν Σεμνῶν Ἀθήνησι
[100]   τὴν καλὴν ἀντικατηλλάξαντο σωτηρίαν. ~Πῶς  οὖν   ἀνέλθω, φησίν, εἰς οὐρανούς; Ὁδός"
[86]   ἀντάξιον σωτηρίας μισθὸν ἀριθμήσει. ~Μὴ  οὖν   ἀποκάμητε· ἔξεστιν ὑμῖν, ἢν ἐθέλητε,
[8]   εἰς σωτηρίαν παρα καλῶν. ~Φύγωμεν  οὖν   ἀποστολικῇ πειθόμενοι παραγγελίᾳ τὸν ἄρχοντα
[6]   δὲ ἀλήθεια φαίνεται. Εἴτ'  οὖν   ἀρχαίους τοὺς Φρύγας διδάσκουσιν αἶγες
[64]   ὀνειρώττουσαν τὴν ἀλήθειαν. (Στοιχεῖα μὲν  οὖν   ἀρχὰς ἀπέλιπον ἐξυμνήσαντες Θαλῆς
[98]   πράγματα, ὅταν ἀνδριᾶσι (πιστεύσωσιν. Ἡκόντων  οὖν   αὖθις, οὐ γὰρ ἀνήσω καλῶν,
[114]   τὸν ἀδελφὸν οὐκ ἐπῃσχύνθης. ~Ἀφέλωμεν  οὖν,   ἀφέλωμεν τὴν λήθην τῆς ἀληθείας·
[14]   προσκυνεῖν οὐκ αἰσχύνεσθε. μὲν  οὖν   ἀφρογενής" τε καὶ κυπρογενής"
[39]   ἔτι, (ἀποχρώντως αὐτῶν διεληλεγμένων; Ἀλλ'  οὖν   γε Αἰγύπτιοι, ὧν νῦν δὴ
[40]   φατέ, ἐγκαταλεγόμενοι τάξει. Εἰ γὰρ  οὖν   (δαίμονες, λίχνοι τε καὶ μιαροί.
[73]   βούλεται ποιητὴς πρῶτος. Ἄρατος μὲν  οὖν   διὰ πάντων τὴν δύναμιν τοῦ
[11]   κενὰ ὀψὲ μέν, ὅμως δ'  οὖν   διελήλεγκται τοῖς ἰδίοις (συνεκρεύσαντα μύθοις.
[76]   τῷ θεάτρῳ τοὺς θεούς· πῶς  οὖν   δίκαιον τοὺς νόμους ὑμᾶς βροτοῖς
[3]   ἐγκέκραται τῷ ᾄσματι. ~Ἐμοὶ μὲν  οὖν   δοκοῦσιν Θρᾴκιος ἐκεῖνος Ὀρφεὺς
[36]   καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. ~Τούτοις  οὖν   εἰκότως ἕπεται τοὺς ἐρωτικοὺς ὑμῶν
[105]   τῶν ἀγαθῶν ἀίδιος δοτήρ. Ἄρα  οὖν   εἰκότως ὡμοίωσθε τοῖς ὄφεσιν ἐκείνοις,
[53]   εἰ κέρδους χάριν ἐπλημμέλει. ~Ἑκὼν  οὖν   ἐκλήσομαί τι τῆσδε τῆς κακουργίας,
[115]   ἐκ σκότους φῶς λάμψει" Λαμψάτω  οὖν   ἐν τῷ ἀποκεκρυμμένῳ τοῦ ἀνθρώπου,
[68]   βούλει, τὸν Πλάτωνα. Πῇ δὴ  οὖν   ἐξιχνευτέον τὸν θεόν, Πλάτων;
[9]   γήσει ἐν ἐρήμῳ βοῶσα. Τίς  οὖν   ἔστιν Ἰωάννης; Ὡς τύπῳ λαβεῖν,
[55]   Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. (Πῶς  οὖν   ἔτι θεοὶ τὰ εἴδωλα καὶ
[58]   ἐπαοι δαῖς πεποιηκότες. Γάμοι τε  οὖν   ἔτι καὶ παιδοποιίαι καὶ λοχεῖαι
[84]   ὁρᾶτε τὴν τιμήν· τί δὴ  οὖν   ἔτι τὴν χάριν εἰς ὀργὴν
[90]   δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός; Τίς  οὖν   ἔτι τοῖς ἀνθρώποις ὄρεξις ἔγκειται
[79]   Καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις. Μὴ  οὖν   ἔτι ὑμεῖς εἰδωλολάτραι; Ἀλλὰ κἂν
[96]   τὸ ἆθλον ἀθανασία (πρόκειται. Μὴ  οὖν   ἔτι φροντίζετε μηδὲ {εἰ} ὀλίγον,
[85]   τὸν παράκλητον ἀποστέλλων. Τίς  οὖν   ἐπίγνωσις; Θεοσέβεια· θεοσέβεια δὲ
[81]   ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; Τίς  οὖν   ματαιότης καὶ τί τὸ
[104]   τοῦ θεοῦ ἐπικουρίας. Ὀμμάτων μὲν  οὖν   πήρωσις καὶ τῆς ἀκοῆς
[122]   τοῦ θεοῦ καὶ ἀνθρώπου. Ὥρα  οὖν   ἡμῖν μόνον θεοσεβῆ τὸν Χριστιανὸν
[107]   θεόν, ἔχεις τὴν ζωήν. ~Ζητήσωμεν  οὖν,   ἵνα καὶ ζήσωμεν. μισθὸς
[4]   τῶν λίθοις πεπιστευκότων ἐθνῶν. Αὖθις  οὖν   ἰοβόλους τινὰς καὶ παλιμβόλους ὑποκριτὰς
[117]   ἧς ἀνθρώποις συμπολιτεύεται θεός. Λῷον  οὖν   καὶ ἄμεινον τῆς ἀρίστης τῶν
[30]   Ἡρακλῆα (μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων" Ἡρακλέα  οὖν   καὶ αὐτὸς Ὅμηρος θνητὸν οἶδεν
[93]   ἥλιος τοὺς ἀετούς. ~Μετανοήσωμεν  οὖν   καὶ μεταστῶμεν ἐξ ἀμαθίας εἰς
[42]   τῆς ἀσεβείας συνθέσεις. ~(Φέρε δὴ  οὖν   καὶ τοῦτο προσθῶμεν, ὡς ἀπάνθρωποι
[22]   ἀνθρώπους (μυστήρια ἀνιερωστὶ μυοῦνται. Νόμος  οὖν   καὶ ὑπόληψις κενὴ καὶ τοῦ
[101]   δίκαια σημαίνοντος ἄκουε στρατηγοῦ. ~Καθάπερ  οὖν   κάρῳ καὶ μέθῃ βεβαρημένοι ἀνανήψατε
[30]   στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα. Οὗτος μὲν  οὖν   κεῖται κεραυνωθεὶς ἐν τοῖς Κυνοσουρίδος
[21]   ὑπὸ κόλποις· δ' ἐπεὶ  οὖν   μείδησε θεά, μείδησ' ἐνὶ θυμῷ,
[92]   μαργαίνουσιν" (κατὰ Δημόκριτον. Μὴ δῆτα  οὖν,   μὴ δῆτα ἐξανδραποδισθῶμεν μηδὲ ὑώδεις
[2]   ὑποκριτὴς γεγονέναι μουσικῆς. ~Πῇ δὴ  οὖν   μύθοις κενοῖς πεπιστεύκατε, θέλγεσθαι μουσικῇ
[22]   καὶ θεᾷ πρέποντα. Ἄξια μὲν  οὖν   νυκτὸς τὰ τελέσματα καὶ πυρὸς
[69]   κἀκεῖνο αἴτιον ἁπάντων καλῶν. ~Τίς  οὖν   βασιλεὺς τῶν πάντων; Θεὸς
[34]   ἐπὶ τούτοις Ὀλύμπια. Πυθοῖ μὲν  οὖν   δράκων Πύθιος θρῃσκεύεται
[30]   μέλανα, γρυπόν, ὑποχαροπόν, τετανότριχα. Οὗτος  οὖν   Ἡρακλῆς δύο πρὸς τοῖς
[92]   δέ με οὐκ ἔγνω. Τί  οὖν   κύριος; (Οὐ μνησικακεῖ, ἔτι
[13]   ἀνοητοτάτους, Ἑλλήνων τοὺς δεισιδαίμονας. (Ὄλοιτο  οὖν   τῆσδε ἄρξας τῆς ἀπάτης
[88]   οἱ (τῶν ἀγαθῶν ζηλωταί. Ἀκούσατε  οὖν   οἱ μακράν, ἀκούσατε οἱ ἐγγύς"
[46]   ἀνθρώπων" ἀναίσθητα προστρεπόμενοι. Πάλαι μὲν  οὖν   οἱ Σκύθαι τὸν ἀκινάκην, οἱ
[47]   τόπου οὐ παραιτητέον. Τὸν μὲν  οὖν   Ὀλυμπίασι Δία καὶ τὴν Ἀθήνησι
[48]   Αἴγυπτον ἐπαγαγέσθαι (τεχνίτας ἱκανούς· τὸν  οὖν   Ὄσιριν τὸν προπάτορα τὸν αὑτοῦ
[42]   λελήθασιν ἀποσφάττοντες ἀνθρώπους. (Οὐ γὰρ  οὖν   παρὰ τὸν τόπον ἱερεῖον γίνεται
[96]   σίνεται, (παρατρέπουσα σωτηρίας. Ἀποδυσάμενοι δ'  οὖν   περιφανῶς ἐν τῷ τῆς ἀληθείας
[84]   ζωὴν (χαρισάμενος ἀκτῖσιν ἰδίαις. Μὴ  οὖν   περιφρονείτω τις τοῦ λόγου, μὴ
[34]   μνημεῖον ὁρμᾷ καὶ πασχητιᾷ. Κλάδον  οὖν   συκῆς, ὡς ἔτυχεν, ἐκτεμὼν ἀνδρείου
[80]   αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις" νῦν δὴ  οὖν   σύνετε, ἄνθρωποι, κατὰ τὸν
[38]   δεισιδαίμονες ἄκοντες μέν, ὅμως δ'  οὖν   συνιέντες τὴν πλάνην τὴν περὶ
[48]   τε, (ἀλλὰ καὶ τοπαζίου. Λεάνας  οὖν   τὰ πάντα καὶ ἀναμίξας ἔχρωσε
[122]   μεσιτεύοντος τοῦ λόγου) γίνεται δὴ  οὖν   τὰ πάντα τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι
[56]   συλήσαντες τὸ θεῖον. Τί δὴ  οὖν   τὰ τοῦ θεοῦ τοῖς οὐ
[101]   καὶ αὐτὸς πλάζομαι; (Οὐ βούλεσθε  οὖν   τὰς φαντασίας ταύτας κενὰς ἀπορρί
[6]   τῆς ἀνθρώπων ἀγάλλεται (σωτηρίας. Ἔχεις  οὖν   τὴν ἐπαγγελίαν, ἔχεις τὴν φιλανθρω
[102]   τῶν προειρημένων (διορίζεται. Τίς ἂν  οὖν   τὴν εὔθυναν καὶ τὴν κόλασιν
[18]   ῥόμβος, ἔσοπτρον, πόκος. Ἀθηνᾶ μὲν  οὖν   τὴν καρδίαν τοῦ Διονύσου ὑφελομένη
[118]   φανῆναι καὶ βασιλείας κατηξιῶσθαι. ~Φύγωμεν  οὖν   τὴν συνήθειαν, φύγωμεν οἷον ἄκραν
[84]   ἡμέρα τοῖς αἰῶσι συνεκτείνεται. Ἀεὶ  οὖν   τῆς φωνῆς ὑπακούωμεν τοῦ θείου
[6]   ὑπερκόσμιος, οὐράνιος λόγος. ~Τί δὴ  οὖν   τὸ ὄργανον, τοῦ θεοῦ
[100]   οἰκείως ἔχειν πρὸς θεόν. Ὥσπερ  οὖν   τὸν ἵππον ἀροῦν οὐ βιαζόμεθα
[47]   ηὔξησεν πλάνη. ~Ὡς μὲν  οὖν   τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα
[103]   πρᾶξιν λεγέτω θεόν. ~Εἰ δὴ  οὖν   τούτων οὐδὲ ἓν θεὸς εἶναι
[69]   ὄντων ἀληθείας τὸ μέτρον. Ὥσπερ  οὖν   τῷ μέτρῳ καταληπτὰ τὰ μετρούμενα,
[32]   Μυρσίλῳ τῷ Λεσβίῳ. ~Ἀκούετε δὴ  οὖν   τῶν παρ' ὑμῖν θεῶν τοὺς
[99]   αὐτῇ ἐναπεμάξατο θανάτου μακροῦ. (Λάβετε  οὖν   ὕδωρ λογικόν, λούσασθε οἱ μεμολυσμένοι,
[122]   δὲ ἄνθρωπος (καὶ γὰρ  οὖν   φίλος τῷ θεῷ, μεσιτεύοντος τοῦ
[116]   στρατιώτας τοὺς ἑαυτοῦ; Συνήγαγε μὲν  οὖν,   ἄνθρωπε, τὸ στρατιωτικὸν τὸ
[56]   ταῦτα ὅσα ὁρᾷς; Τί δὴ  οὖν,   μάταιοι καὶ κενόφρονες (πάλιν
[43]   τοιαύτη θυσία. ~Τί δὴ  οὖν,   σοφώτατοι τῶν ἄλλων ζῴων
[122]   οὐ τῶν ἀπειθούντων. Καὶ γὰρ  οὖν   ὧδέ πως ἔχει τὰ ἡμέτερα
[57]   τὰς τῆς ψυχῆς ἐλπίδας. ~Ἰτέον  οὖν   ὡς ἔνι μάλιστα ἐγγυτάτω τῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009