Alphabétiquement     [«   »]
ταχθησόμενοι 1
τάχιστα 1
τάχος 1
τε 87
τέ 2
τεὴν 1
τέθαπται 1
Fréquences     [«    »]
85 οὖν
85 τὰς
85 τῇ
87 τε
93 ἐπὶ
95 δὴ
99
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

τε


Paragraphes
[57]   τὸ τιμᾶν καὶ προσκυνεῖν τά  τε   ἀγάλματα καὶ τὰς (γραφάς. Ὁμοία
[34]   αἶσχος δὲ ἤδη κοσμικὸν οἵ  τε   ἀγῶνες καὶ οἱ φαλλοὶ οἱ
[51]   Νίκανδρος τυφλήν τε σμερδνήν  (τε"   ἀλλά γε ἀμείνους εἰσὶ τῶν
[48]   σαπφείρου καὶ αἱματίτου θραύσματα σμαράγδου  τε,   (ἀλλὰ καὶ τοπαζίου. Λεάνας οὖν
[22]   τολύπαι καὶ πόπανα πολυόμφαλα χόνδροι  τε   ἁλῶν καὶ δράκων, ὄργιον Διονύσου
[57]   δημιουργική, ἀλλ' οὐχ οἵα  τε   ἀπατῆσαι λογικὸν οὐδὲ μὴν τοὺς
[67]   δεικνύεις ῥύσει καὶ φορᾷ δίναις  τε   ἀτάκτοις ὑποβεβλημένους; Τί δέ μοι
[98]   καὶ Πολύκλειτος ἡκόντων Πραξιτέλης  τε   αὖ καὶ Ἀπελλῆς καὶ ὅσοι
[58]   λιθοξόοι καὶ οἱ ἀνδριαντοποιοὶ γραφεῖς  τε   αὖ καὶ τέκτονες καὶ ποιηταί,
[70]   εἴδωλα θανόντων τιμῶσιν, ὅσα πέρ  τε   βροτοὶ κενεόφρονι βουλῇ· ἀλλὰ γὰρ
[70]   ἠδ' ἐλέφαντος καὶ ξυλίνων λιθίνων  τε   βροτῶν εἴδωλα θανόντων τιμῶσιν, ὅσα
[41]   τοιοίδε μέντοι παρ' ὑμῖν οἵ  τε   δαίμονες καὶ οἱ θεοὶ καὶ
[97]   οἱ δαίμονες, ἀλλ' ὡς οἷόν  τε   δικαιότατος, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτῷ
[43]   ἐκτρεπόμεθα, ὡς δ' ὅτε τίς  τε   δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη οὔρεος
[102]   οὐδὲ Ἄρης οὐδὲ Ἐνυώ. Ἔτι  τε   εἰ> αἱ ἀστραπαὶ καὶ οἱ
[7]   καὶ δράκων, οὓς ἂν οἷός  τε   εἴη ἐκ γενετῆς σφετερίσασθαι, λίθοις
[68]   καὶ ἄκοντες μὲν ὁμολογοῦσιν ἕνα  τε   εἶναι θεόν, ἀνώλεθρον καὶ ἀγένητον
[89]   ἄλλα, νηπιάζοντες ὑπὸ μητράσιν  τε   ἐκτρεφόμενοι γέλωτα ὤφλομεν, ἐπιτελοῦμεν ἔτι,
[120]   εἷς μέγας ἀρχιερεὺς θεοῦ  τε   ἑνὸς τοῦ αὐτοῦ καὶ πατρός,
[24]   ἀπομιμού μενον παρὰ Σκύθαις τύμπανόν  τε   ἐπικτυποῦντα καὶ κύμβαλον ἐπηχοῦντα καὶ
[68]   ποιητὴν τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν  τε   ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς ἅπαντας
[32]   καὶ γέλωτας καὶ μάχας δουλείας  τε   ἔτι καὶ συμπόσια συμπλοκάς τ'
[82]   δέδιας; Οὐκ ἀγωνιᾷς; Οὐχὶ ἅμα  τε   εὐλαβῇ καὶ σπεύδεις ἐκμαθεῖν, τουτέστι
[110]   ~Τάχει μὲν δὴ ἀνυπερβλήτῳ εὐνοίᾳ  τε   εὐπροσίτῳ δύναμις θεϊκὴ
[67]   εἰδώλων ἀναπίμπλης τὸν βίον, ἀνέμους  τε   ἀέρα πῦρ
[110]   ἡμῖν ἐπέλαμψε, τὸν θεόν, ὅθεν  τε   ἦν αὐτὸς καὶ ὃς ἦν,
[10]   δείκνυσιν μηδὲ γνῶναι οἷόν  τε   ἦν πρότερον, εἰ μὴ διὰ
[32]   πατὴρ" καθ' ὑμᾶς ἀνδρῶν  τε   θεῶν τε" τοσοῦτος περὶ τὰ
[115]   τὸ τιμιώτατον καὶ σεβασμιώτατον εὐσεβεῖ  τε   καὶ ἀγαθῷ παιδὶ ἀγαθοῦ πατρὸς
[7]   λόγος, μόνος ἄμφω, θεός  τε   καὶ ἄνθρωπος, ἁπάντων ἡμῖν αἴτιος
[6]   ταύτην ἀναφῆναι τὴν γῆν θεούς  τε   καὶ ἀνθρώπους ὀνειρώσσοντες· ἀλλ' οὐ
[56]   λίθοι τίμιοι; Οὐχὶ γῆ  τε   καὶ ἐκ γῆς; οὐχὶ δὲ
[26]   ἀστέρων τὰς κινήσεις ἐπιθεώμενοι ἐθαύμασάν  τε   καὶ ἐξεθείασαν, θεοὺς ἐκ τοῦ
[27]   ἰατρόν. ~Αὗται μὲν αἱ ὀλισθηραί  τε   καὶ ἐπιβλαβεῖς παρεκβάσεις τῆς ἀληθείας,
[6]   ἀρχὴ θεία τῶν πάντων ἦν  τε   καὶ ἔστιν· ὅτι δὲ νῦν
[20]   καὶ Τριπτόλεμος, ἔτι δὲ Εὔμολπός  τε   καὶ Εὐβουλεύς· βουκόλος Τριπτόλεμος
[103]   πρὸς τὴν ἀσέβειαν ἐπιστρεφόμενοι σκληροκάρδιοί  τε   καὶ ἠλίθιοι. ~Ταύτας οἴου θεόθεν
[26]   καὶ Ἄτροπος καὶ Εἱμαρμένη, Αὐξώ  (τε   καὶ Θαλλώ, αἱ Ἀττικαί. Ἕκτος
[22]   πρὸς τοῖσδε καὶ κράδαι νάρθηκές  τε   καὶ κιττοί, πρὸς δὲ καὶ
[14]   αἰσχύνεσθε. μὲν οὖν ἀφρογενής"  τε   καὶ κυπρογενής" Κινύρᾳ φίλη
[40]   Εἰ γὰρ οὖν (δαίμονες, λίχνοι  τε   καὶ μιαροί. Ἔστι μὲν ἐφευρεῖν
[43]   δὲ ὀλεθρίους καὶ ἀλιτηρίους ἐπιβούλους  τε   καὶ μισανθρώπους καὶ λυμεῶνας ὄντας
[63]   μὲν ἀνθρωπεία τέχνη οἰκίας  τε   καὶ ναῦς καὶ πόλεις καὶ
[34]   ἐπιτυμβίους ταυτασὶ πανηγύρεις καταλύσωμεν, Ἴσθμιά  τε   καὶ Νέμεα καὶ Πύθια καὶ
[41]   τε καὶ ποιητικήν, τῆς κνίσης  τε   καὶ ὀψαρτυτικῆς φίλην; τοιοίδε μέντοι
[41]   προήσονται τὴν Ὁμηρι κήν  τε   καὶ ποιητικήν, τῆς κνίσης τε
[97]   προστρέπεσθε, ἠλίθιοι τῶν λίθων δημιουργοί  τε   καὶ προσκυνηταί. ~Ὁ Φειδίας ὑμῶν
[26]   Ἐρινύας καὶ τὰς Εὐμενίδας Παλαμναίους  τε   καὶ Προστροπαίους, ἔτι δὲ Ἀλάστορας
[63]   ἀλλ' οὐ θεὸν προσκυνοῦσιν ἥλιόν  τε   καὶ σελήνην καὶ τὸν ἄλλον
[48]   ἦν αὐτῷ καὶ ἀργύρου χαλκοῦ  τε   καὶ σιδήρου καὶ μολίβδου, πρὸς
[115]   τοῦ φωτός, τὸν Χριστοῦ γνώριμόν  τε   καὶ συγκληρονόμον, μάλιστα ἐπειδὰν τὸ
[5]   σμικρὸν κόσμον, τὸν ἄνθρωπον, ψυχήν  τε   καὶ σῶμα αὐτοῦ, ἁγίῳ πνεύματι
[122]   θεοσεβῆ τὸν Χριστιανὸν εἰπεῖν πλούσιόν  τε   καὶ σώφρονα καὶ εὐγενῆ καὶ
[94]   δίδωμι καὶ θάλατταν, παιδίον, οὐρανόν  τε   καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα
[45]   τῷ τῆς Ἀφροδίτης ἱερῷ Κινύραν  τε   καὶ τοὺς Κινύρου ἀπογόνους (κεκηδεῦσθαι.
[65]   ἰχνεύμονας καθάπερ Αἰγύπτιοι, ἀλλὰ πῦρ  τε   καὶ ὕδωρ ὡς φιλόσοφοι. (Μετὰ
[113]   ~Εἶθ' αἱ μὲν ἄλλαι συμβουλαί  τε   καὶ ὑποθῆκαι λυπραὶ καὶ περὶ
[73]   φύωνται, τῷ μιν ἀεὶ πρῶτόν  τε   καὶ ὕστατον ἱλάσκονται· χαῖρε, πάτερ,
[103]   ὅτι ἄρα ὄντως μόνος ἔστι  τε   καὶ ὑφέστηκεν μόνος ὄντως
[2]   τὸ Λευιτικόν, νηπενθές τ' ἄχολόν  τε,   κακῶν ἐπίληθες ἁπάντων" γλυκύ τι
[8]   καὶ ἀποπρίων, εἴ πως οἷόν  τε   (κἂν παρὰ μέρος μέλος
[41]   τὴν γαστριμαργίαν τὴν αὑτῶν, λοιβῆς  τε   κνίσης τε· τὸ γὰρ λάχομεν
[24]   καὶ Ἵππωνα τὼ Μηλίω τόν  τε   Κυρηναῖον ἐπὶ τούτοις ἐκεῖνον (ὁ
[50]   οὐ ψευδοῦς Φοίβου χρησμηγόρον, ὅν  τε   μάταιοι ἄνθρωποι θεὸν εἶπον, ἐπεψεύσαντο
[90]   ἅμα τιμωρίᾳ προστρίβεται, παθὼν δέ  τε   νήπιος ἔγνω" ὡς ἀπολλύει δεισιδαιμονία
[32]   μάντιν καὶ (τὴν φθοράν. Αὐτός  τε   Ζεὺς ἐπὶ πᾶσιν ἡκέτω,
[30]   καὶ ἐνταῦθα αὐτὸν (τεθάφθαι. Πατροκλῆς  τε   Θούριος καὶ Σοφοκλῆς
[64]   πῦρ, θεὸν ὑπειλή φατον Ἵππασός  τε   Μεταποντῖνος καὶ Ἐφέσιος
[101]   τὸ πέρας, οὐδὲ αὑτοὺς οἷοί  τε   ὄντες οἰκτεῖραι, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς
[48]   τῆς ταφῆς δημιουργίαν, σύνθετον ἀπό  τε   Ὀσίριδος καὶ Ἄπιος γενόμενον Ὀσίραπις.
[58]   ταῖς ἐπαοι δαῖς πεποιηκότες. Γάμοι  τε   οὖν ἔτι καὶ παιδοποιίαι καὶ
[69]   αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχων, μετρεῖ  τε   πάντα καὶ σταθμᾶται, οἱονεὶ τρυτάνῃ
[24]   ἐξηρτημένον, κατετόξευσεν, ὡς ἄνανδρον αὐτόν  τε   παρ' Ἕλλησι γεγενη μένον καὶ
[51]   ἥν φησιν Νίκανδρος τυφλήν  τε   σμερδνήν (τε" ἀλλά γε ἀμείνους
[85]   καὶ πλανωμένοις κατὰ καρδίαν, ὁδούς  τε   τὰς κυριακὰς μὴ ἐγνωκόσιν, ἃς
[29]   παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ὡς οἷόν  τε,   τετιμημένος, Ἆρες, Ἄρες, βροτολοιγέ, μιαιφόνε,
[107]   τοῦ βίου τραπεῖσι μέρος, ὅρμον  τε   τὴν αὐτὴν ἀκύμονα σωτηρίας σοφίαν
[8]   ἐν Αἰγύπτῳ, ἐν ἐρήμῳ διά  τε   τῆς βάτου καὶ τῆς ἀκολουθούσης
[41]   τὴν αὑτῶν, λοιβῆς τε κνίσης  τε·   τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς,
[36]   ὀξὺ καὶ μέγα ἰάχουσαν αὐτόν  τε   τὸν πολεμικώτατον Ἄρη ὑπὸ τοῦ
[32]   καθ' ὑμᾶς ἀνδρῶν τε θεῶν  τε"   τοσοῦτος περὶ τὰ ἀφρο δίσια
[74]   χρυσοτεύκτων ἐλεφαντίνων τύπους· θυσίας  τε   τούτοις καὶ κενὰς πανηγύρεις νέμοντες,
[43]   ἀπέστη οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό  τε   τρόμος ἔλλαβε γυῖα, ἄψ τ'
[34]   ἀνδρείου μορίου σκευάζεται τρόπον ἐφέζεταί  τε   τῷ κλάδῳ, τὴν ὑπόσχεσιν (ἐκτελῶν
[62]   θυσίαισι τετραπόδων, διπόδων, πτηνῶν θηρῶν  τε   φόνοισιν. (Καὶ γὰρ δὴ καὶ
[74]   ἔτευξε καὶ γαῖαν μακρὴν πόντου  τε   χαροπὸν οἶδμα καὶ ἀνέμων βίας·
[17]   ῥόμβος καὶ παίγνια καμπεσίγυια, μῆλά  τε   χρύσεα καλὰ παρ' Ἑσπερίδων λιγυφώνων.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009