Alphabétiquement     [«   »]
ὄζος 1
Ὅθεν 3
ὅθεν 3
οἱ 157
Οἱ 9
οἵ 3
Οἳ 4
Fréquences     [«    »]
113 εἰς
109 οὐ
132 ὡς
157 οἱ
161 τοὺς
169
170 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

οἱ


Paragraphes
[51]   Κωφὴν μὲν δὴ γαῖαν ἀεικίζουσιν  οἱ   ἀγαλματο ποιοί, τῆς οἰκείας ἐξιστάντες
[34]   Μυστήρια ἦσαν ἄρα, ὡς ἔοικεν,  οἱ   ἀγῶνες ἐπὶ νεκροῖς διαθλούμενοι, ὥσπερ
[103]   τὸ Σοδόμων ἐρᾶν· Σοδομῖται δὲ  οἱ   ἄθεοι καὶ οἱ πρὸς τὴν
[79]   ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Οὐκ ἔγνωσαν  οἱ   αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα αὐτῶν,
[30]   Κάστωρ μὲν θνητός, θανάτου δέ  οἱ   αἶσα πέπρωται· αὐτὰρ γ'
[40]   Ἀσκραῖε, μὴ ἁμαρτάνειν δὲ ἴσως,  οἱ   ἁμαρτιῶν δῆτα οὐ πεπειραμένοι. Ἐνταῦθα
[26]   Προστροπαίους, ἔτι δὲ Ἀλάστορας ἀναπεπλάκασιν  (οἱ   ἀμφὶ τὴν σκηνὴν ποιηταί. Φιλοσόφων
[64]   ἀκινάκην σέβουσιν. (Τοῦτο τοι καὶ  οἱ   ἀμφὶ τὸν Ἡράκλειτον τὸ πῦρ
[58]   ἀθυρμάτων ὀλεθρίων οἱ λιθοξόοι καὶ  οἱ   ἀνδριαντοποιοὶ γραφεῖς τε αὖ καὶ
[101]   εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν  οἱ   ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος
[56]   τὸν Βίωνα, πῶς ἂν ἐνδίκως  οἱ   ἄνθρωποι παρὰ τοῦ Διὸς αἰτήσονται
[122]   φιλοσόφων παῖδες πάντα ὅσα πράττουσιν  οἱ   ἀνόητοι, ἀνοσιουργεῖν καὶ ἀσεβεῖν νομίζουσιν,
[103]   ἄλλο φάρμακον πεπωκόσιν ἀνθρώποις (ἐοίκατε  οἱ   ἀνόητοι· θεὸς δὲ ὑμῖν ἀνανῆψαι
[79]   ἐπιστράφητε πρός με καὶ σωθήσεσθε  οἱ   ἀπ' ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἐγώ
[26]   Τελευταῖος δὲ ὑπολείπεται (ἑπτὰ γὰρ  οἱ   ἅπαντες οὗτοι τρόποι) ἀπὸ
[46]   οὖν οἱ Σκύθαι τὸν ἀκινάκην,  οἱ   Ἄραβες τὸν λίθον, οἱ Πέρσαι
[4]   ἁρπακτικούς. Λίθοι δὲ καὶ ξύλα  οἱ   ἄφρονες· πρὸς δὲ καὶ λίθων
[16]   νάρθηκα ἐπικαλῶν, ὃν δὴ ἀναστέφουσιν  οἱ   βάκχοι. ~Βούλει καὶ τὰ Φερεφάττης
[20]   ~Καὶ τί θαυμαστὸν εἰ Τυρρηνοὶ  οἱ   βάρβαροι αἰσχροῖς οὕτως τελίσκονται παθήμασιν,
[54]   ἑταίρας προσκυνεῖν. ~Ἐντεῦθεν, οἶμαι, κινηθέντες  οἱ   βασιλεῖς οἱ παλαιοί, καταφρονοῦντες τῶν
[29]   αὐτοὺς καὶ αἱ τέχναι καὶ  οἱ   βίοι, πρὸς δέ γε (καὶ
[36]   Εἰ δὴ τραύματα, καὶ αἵματα·  οἱ   γὰρ ἰχῶρες οἱ ποιητικοὶ εἰδεχθέστεροι
[20]   Ωἴκουν δὲ τηνικάδε τὴν Ἐλευσῖνα  οἱ   γηγενεῖς· ὀνόματα αὐτοῖς Βαυβὼ καὶ
[97]   γὰρ οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἄδικος" ὥσπερ  οἱ   δαίμονες, ἀλλ' ὡς οἷόν τε
[55]   ἔτι θεοὶ τὰ εἴδωλα καὶ  οἱ   δαίμονες, βδελυρὰ ὄντως καὶ πνεύματα
[43]   ἐπὶ τὴν πυράν. Οὕτω φιλοῦντες  (οἱ   δαίμονες ὁδηγοῦσιν εἰς τὸ πῦρ.
[42]   Φιλάνθρωποί γε ἐκ τούτων καταφαίνονται  οἱ   δαίμονες· πῶς δὲ οὐχ ὅσιοι
[41]   δελεαζόμενοι καπνῷ. Αὐτοί που ἐξομολογοῦνται  οἱ   δαίμονες τὴν γαστριμαργίαν τὴν αὑτῶν,
[94]   γραφὴ εἰκότως εὐαγγελίζεται τοῖς πεπιστευκόσιν·  οἱ   δὲ ἅγιοι κυρίου κληρονομήσουσι τὴν
[90]   τῆς ἀμοιβῆς τεύξονται τἀγαθὸν τετιμηκότες,  οἱ   δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων πονηροὶ
[18]   τοῦ πάλλειν τὴν καρδίαν προσηγορεύθη·  οἱ   δὲ Τιτᾶνες, οἱ καὶ διασπά
[112]   ἣν φιλοσοφίας ἄκροι μόνον ᾐνίξαντο,  οἱ   δὲ (τοῦ Χριστοῦ μαθηταὶ καὶ
[53]   παραπλήσιον πεποίηκεν αὐτήν, ἵν' ἔχοιεν  οἱ   δείλαιοι τὴν Πραξιτέλους (ἐρωμένην προσκυνεῖν.
[38]   ~Ἤδη δὲ καὶ αὐτοὶ φαίνονται  οἱ   δεισιδαίμονες ἄκοντες μέν, ὅμως δ'
[52]   ἐν αὐταῖς που ταῖς περιστάσεσιν  οἱ   δεισιδαίμονες, οἱ τῶν λίθων προσκυνηταί,
[42]   πῶς δὲ οὐχ ὅσιοι ἀναλόγως  οἱ   δεισιδαίμονες; Οἳ μὲν σωτῆρες εὐφημούμενοι,
[58]   καὶ (γραφαῖς προσανέχοντες. Τοσούτων ὑμῖν  οἱ   δημιουργοὶ ἀθυρμάτων ὀλεθρίων οἱ λιθοξόοι
[102]   ὕδωρ θεοί; Πῶς δὲ καὶ  οἱ   διᾴσσοντες καὶ οἱ κομῆται διὰ
[119]   χορὸν ἀγείρουσαι σώφρονα. χορὸς  οἱ   δίκαιοι, τὸ ᾆσμα ὕμνος ἐστὶ
[34]   τε ἀγῶνες καὶ οἱ φαλλοὶ  οἱ   Διονύσῳ ἐπιτελούμενοι, κακῶς ἐπινενεμημένοι τὸν
[94]   ἄριστα· δίκαιοι γένεσθε, λέγει κύριος·  οἱ   διψῶντες πορεύεσθε ἐφ' ὕδωρ, καὶ
[106]   καὶ (προσκυνουμένῳ, θεῷ ζῶντι πιστεύσατε  οἱ   δοῦλοι τῷ νεκρῷ· πάντες ἄνθρωποι
[88]   Ἀκούσατε οὖν οἱ μακράν, ἀκούσατε  οἱ   ἐγγύς" οὐκ ἀπεκρύβη τινὰς
[68]   ἐνταῦθα ὃν νῦν ἠέρα καλέομεν  οἱ   Ἕλληνες, πάντα Δία μυθεῖσθαι, καὶ
[59]   τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ κατανενοηκότες,  οἱ   ἐν καινότητι ζωῆς περιπατεῖν" μεμελετηκότες.
[79]   καὶ τὰ χειροποίητα, μᾶλλον δὲ  οἱ   ἐπ' αὐτοῖς πεποι θότες, ἀναίσθητος
[46]   προσεκύνουν, καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων  οἱ   ἔτι παλαιότεροι ξύλα ἱδρύοντο περιφανῆ
[107]   εὐφρανθή τωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες  οἱ   ζητοῦντές σε καὶ λεγέτωσαν διὰ
[53]   ἤνθει ἑταίρα Θεσπιακή,  οἱ   ζωγράφοι πάντες τῆς Ἀφροδίτης εἰκόνας
[41]   ὑμῖν οἵ τε δαίμονες καὶ  οἱ   θεοὶ καὶ εἴ τινες ἡμίθεοι
[42]   καὶ μισάνθρωποι δαίμονες εἶεν ὑμῶν  οἱ   θεοὶ καὶ οὐχὶ μόνον ἐπιχαίροντες
[18]   τὸ γέρας λαχεῖν" ὁμολογοῦσιν ὑμῶν  οἱ   θεοί) κεραυνῷ τοὺς Τιτᾶνας αἰκίζεται
[56]   ἀμυδρῶς σκιοειδῆ φαντάσματα" ~Ταῦθ' ὑμῶν  οἱ   θεοὶ τὰ εἴδωλα, αἱ σκιαὶ
[39]   σεβάζοντες ἀρχηγόν. Τοιοίδε μὲν αὐτοῖς  οἱ   θεοί, τοιοίδε δὲ> καὶ αὐτοί,
[75]   τὴν (μητέρα τῶν θεῶν, ἣν  οἱ   θεοὶ τρέφωσιν" Πάλιν δὲ
[62]   τὴν συνήθειαν λόγος ὅτι πάντες  οἱ   θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμονίων εἰσὶν
[51]   τέχνης προσκυνεῖν ἀναπείθοντες· προσκυνοῦσιν δὲ  οἱ   θεοποιοὶ οὐ θεοὺς καὶ δαίμονας
[18]   καρδίαν προσηγορεύθη· οἱ δὲ Τιτᾶνες,  οἱ   καὶ διασπά σαντες αὐτόν, λέβητά
[6]   εἴτε μὴν αὖ τοὺς Αἰγυπτίους  οἱ   καὶ πρώτην ταύτην ἀναφῆναι τὴν
[43]   Τί δ' ἂν καὶ ἀληθεύσαιεν  οἱ   κακοί, τίνα ἂν ὠφελήσαιεν;
[59]   νῦν δὲ λαὸς τοῦ θεοῦ"  οἱ   κατὰ τὸν Ἰωάννην οὐκ ὄντες
[119]   δρόμῳ τὸν θίασον διώκουσιν, σπεύδουσιν  οἱ   κεκλημένοι (πατέρα ποθοῦντες ἀπολαβεῖν. Ἧκέ
[102]   τε εἰ> αἱ ἀστραπαὶ καὶ  οἱ   κεραυνοὶ καὶ οἱ ὄμβροι οὐ
[102]   δὲ καὶ οἱ διᾴσσοντες καὶ  οἱ   κομῆται διὰ πάθος ἀέρος γεγενημένοι;
[120]   ἀναβαίνετε. Δεῦτε πρός με πάντες  οἱ   κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω
[58]   ὑμῖν οἱ δημιουργοὶ ἀθυρμάτων ὀλεθρίων  οἱ   λιθοξόοι καὶ οἱ ἀνδριαντοποιοὶ γραφεῖς
[53]   ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ αὖ καὶ  οἱ   λιθοξόοι τοὺς Ἑρμᾶς Ἀθήνησι πρὸς
[50]   λεσχηνεύοιτο" γὰρ οὐχὶ τερατώδεις  οἱ   λίθους προστρεπόμενοι, εἶτα μέντοι καὶ
[122]   μὲν αἱ βουλαί, τοῖοι καὶ  οἱ   λόγοι, ὁποῖοι δὲ οἱ λόγοι,
[123]   ἐχούσης ζωῆς οὐκ ἐθέλουσιν οὐδ'  οἱ   λόγοι παύσασθαί ποτε ἱεροφαντοῦντες. Ὑμῖν
[122]   καὶ οἱ λόγοι, ὁποῖοι δὲ  οἱ   λόγοι, τοιαίδε καὶ αἱ πράξεις,
[27]   ἡμεῖς τέκνα ὀργῆς, ὡς καὶ  οἱ   λοιποί· δὲ θεὸς πλούσιος
[31]   Διὸς καὶ Μνημοσύνης γενεαλογεῖ καὶ  οἱ   λοιποὶ ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς ἐκθειά
[65]   ἕτεροι Ἥφαιστον ὠνόμασαν. ~Περσῶν δὲ  οἱ   Μάγοι τὸ πῦρ τετιμήκασι καὶ
[88]   (τῶν ἀγαθῶν ζηλωταί. Ἀκούσατε οὖν  οἱ   μακράν, ἀκούσατε οἱ ἐγγύς" οὐκ
[40]   οὗτοι καὶ οἱ τούτων ἐπιτιμότεροι,  οἱ   μεγάλοι δαίμονες, Ἀπόλλων,
[107]   νενοηκότες, ἀγαθοὶ δὲ ἄνδρες γυναικῶν  οἱ   μεμνημένοι τοῦ νυμφίου, ἀγαθοὶ δὲ
[99]   (Λάβετε οὖν ὕδωρ λογικόν, λούσασθε  οἱ   μεμολυσμένοι, περιρράνατε αὑτοὺς ἀπὸ τῆς
[90]   μᾶλλον τοῦτο ἀληθές, ὅτι ἄρα  οἱ   μὲν ἀγαθοὶ καὶ θεοσεβεῖς ἀγαθῆς
[33]   ἐναργῆ τοὺς θεοὺς (παραλαμβάνοντες. Ἀλλ'  οἱ   μὲν ἄρρενες αὐτοῖς τῶν θεῶν
[115]   χαρίσματα ὀλίγης πίστεως μεμίσθωκεν. (Εἶθ'  οἱ   μὲν τοῖς γόησι πεπιστευκότες τὰ
[75]   τοῦ σανιδίου (μητραγύρτης· τοιοῦτοι γὰρ  οἱ   μητραγύρται. Ὅθεν εἰκότως Ἀντισθένης
[98]   αὖθις, οὐ γὰρ ἀνήσω καλῶν,  οἱ   μικροτέχναι. Οὐδείς που τούτων ἔμπνουν
[13]   ἄλλοι τινές, ἀτὰρ δὴ καὶ  οἱ   μῦθοι οἱ τοιοίδε Θρᾳκῶν τοὺς
[37]   δὲ ἤδη μοι δοκοῦσι (καὶ  οἱ   μῦθοι ὑμῖν γεγηρακέναι. Δράκων
[14]   ἐπιδίδοται· νόμισμα δὲ εἰσφέρουσιν αὐτῇ  οἱ   μυούμενοι ὡς ἑταίρᾳ ἐρασταί. ~Δηοῦς
[49]   καὶ πόλις· καθάπερ δέ, οἶμαι,  οἱ   ναοί, οὕτω δὲ καὶ οἱ
[99]   τοῦ κηρύγματος ἕπεσθαι, ἧς ὑπακούσαντες  οἱ   Νινευῖται τῆς προσδοκηθείσης ἁλώσεως μετανοίᾳ
[108]   θεὸς νομοθέτης. Τίνες δὲ καὶ  οἱ   νόμοι; Οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις,
[102]   ἀστραπαὶ καὶ οἱ κεραυνοὶ καὶ  οἱ   ὄμβροι οὐ θεοί, πῶς τὸ
[81]   δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται καὶ  οἱ   οὐρανοὶ εἱλιγήσονται ὡς δέρρις ἐκτεινόμενοι
[61]   Ἡταίρηκεν ὑμῖν τὰ ὦτα, πεπορνεύκασιν  οἱ   ὀφθαλμοὶ καὶ τὸ καινότερον πρὸ
[109]   λῆρον τῆς συνηθείας, καθάπερ καὶ  οἱ   παῖδες τὰ ἀθύρματα ἄνδρες γενόμενοι
[33]   ἴσα ἐζηλω κότες· τούτους ἐθιζόντων  οἱ   παῖδες ὑμῶν σέβειν, ἵνα καὶ
[103]   Ἑβραίας δίκην (Λὼτ ἐκάλουν αὐτὴν  οἱ   παλαιοὶ) εἰς ἀναισθησίαν μετατρέπεσθε; Λελιθωμένην
[54]   ~Ἐντεῦθεν, οἶμαι, κινηθέντες οἱ βασιλεῖς  οἱ   παλαιοί, καταφρονοῦντες τῶν μύθων τούτων,
[55]   δὲ καὶ θαυμάζεσθαι. Αὐτίκα γοῦν  οἱ   παλαιοὶ νεκροὶ τῷ πολλῷ τῆς
[85]   τέλος τῆς ἀπειλῆς αἰνιγματωδῶς ἀπειλήφασιν  οἱ   παλαιοὶ τῶν Ἑβραίων πλανῆται· οὐ
[39]   Μενδήσιοι τὸν τράγον. Ὑμεῖς δὲ  οἱ   πάντ' ἀμείνους Αἰγυπτίων (ὀκνῶ δὲ
[33]   Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ παίδων ἀπέσχοντο  οἱ   παρ' ὑμῖν θεοί, μέν
[28]   καὶ ἐπίκηροί τινες ἄνθρωποι, εἰσίν,  οἱ   παραπλησίως τοῖς προειρημένοις ἐκείνοις κεκλημένοι;
[84]   ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν  οἱ   (πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ.
[89]   καὶ ἐμπαθὲς καὶ ἄθεον, κἂν  οἱ   πατέρες χαλεπαίνωσιν, ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν
[80]   θυμὸς αὐτοῦ. Μακάριοι πάντες  οἱ   πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ. ~Ἤδη δὲ
[42]   εὐγενές. (Ταῦροι δὲ τὸ ἔθνος,  οἱ   περὶ τὴν Ταυρικὴν χερρόνησον κατοικοῦντες,
[75]   δέ σε εἰς σωτηρίαν καὶ  οἱ   περὶ τοὺς θεοὺς ὑμῶν ἔλεγχοι,
[46]   ἀκινάκην, οἱ Ἄραβες τὸν λίθον,  οἱ   Πέρσαι τὸν ποταμὸν προσεκύνουν, καὶ
[33]   τοσούτων γενόμενος παρθένων. Οὔκουν ἀπεικότως  οἱ   ποιηταὶ σχέτλιον" τοῦτον καὶ αἰσυλοεργὸν"
[36]   καὶ αἵματα· οἱ γὰρ ἰχῶρες  οἱ   ποιητικοὶ εἰδεχθέστεροι καὶ τῶν αἱμάτων,
[60]   μεμελετηκότες. ~Ἀλλ' οὐ ταῦτα φρονοῦσιν  οἱ   πολλοί· ἀπορρίψαντες δὲ τὴν αἰδῶ
[88]   παλιγγενεσίαν· εἰς μίαν ἀγάπην συναχθῆναι  οἱ   πολλοὶ κατὰ τὴν τῆς μοναδικῆς
[59]   ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς περιούσιος,  οἱ   ποτὲ οὐ λαός, νῦν δὲ
[113]   ἀεί· φιλοσοφία δέ, φασιν  οἱ   πρεσβύτεροι, πολυχρόνιός ἐστι συμβουλή, σοφίας
[103]   Σοδομῖται δὲ οἱ ἄθεοι καὶ  οἱ   πρὸς τὴν ἀσέβειαν ἐπιστρεφόμενοι σκληροκάρδιοί
[6]   μυθικαί, εἴτε αὖ τοὺς Ἀρκάδας  οἱ   προσελήνους ἀναγράφοντες ποιηταί, εἴτε μὴν
[101]   ὀλίγον ἐννοήθητε, τί θέλουσιν ὑμῖν  οἱ   προσκυνούμενοι λίθοι καὶ περὶ
[44]   θαυμάζειν τίσι ποτὲ φαντασίαις ἀπαχθέντες  οἱ   πρῶτοι πεπλανημένοι δεισιδαιμονίαν ἀνθρώ ποις
[82]   οἱ πρῶτοι τῶν ἁμαρτιῶν ἀπεσπασμένοι,  οἱ   πρῶτοι τοῦ διαβόλου κεχωρισμένοι. ~Νυνὶ
[82]   οἱ τοῦ πρωτοτόκου" γνήσιοι φίλοι,  οἱ   πρῶτοι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τὸν
[82]   ἄλλων ἀνθρώπων τὸν θεὸν νενοηκότες,  οἱ   πρῶτοι τῶν ἁμαρτιῶν ἀπεσπασμένοι, οἱ
[64]   Γῆς περιόδου λέγει. Σκυθῶν δὲ  οἱ   Σαυρομάται, ὥς φησιν Ἱκέσιος ἐν
[53]   οὔτι γε τὸ πῦρ καὶ  οἱ   σεισμοὶ κερδαλέοι, οὐδὲ μὴν φοβοῦνται
[46]   ἀναίσθητα προστρεπόμενοι. Πάλαι μὲν οὖν  οἱ   Σκύθαι τὸν ἀκινάκην, οἱ Ἄραβες
[51]   γενέσεως εὐθὺς ἀνάπηρα φαίνεται, καθάπερ  οἱ   σπάλακες καὶ μυγαλῆ, ἥν
[115]   τέλεον νωδοὶ καὶ τυφλοὶ καθάπερ  οἱ   σπάλακες οὐδὲν ἄλλο ἐσθίοντες
[79]   συνάχθητε καὶ ἥκετε· βουλεύσασθε ἅμα,  οἱ   σῳζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Οὐκ
[88]   ἀγα θάς" Ἡμεῖς ἐσμεν, φήσομεν,  οἱ   τἀγαθοῦ προσκυνηταί, οἱ (τῶν ἀγαθῶν
[29]   βίοι, πρὸς δέ γε (καὶ  οἱ   τάφοι ἀνθρώπους γεγονότας διελέγχουσιν. Ἄρης
[49]   οἱ ναοί, οὕτω δὲ καὶ  οἱ   τάφοι θαυμά ζονται, πυραμίδες καὶ
[20]   εἰσέτι νῦν, ἵνα μὴ δοκοῖεν  οἱ   τετελεσμένοι μιμεῖσθαι τὴν (ὀδυρομένην. Ωἴκουν
[1]   ἐκιθάριζεν ὥρᾳ καύματος Εὔνομος, ὁπηνίκα  οἱ   τέττιγες ὑπὸ τοῖς πετάλοις ᾖδον
[59]   παρῃτήμεθα· ἡμεῖς γάρ, ἡμεῖς ἐσμεν  οἱ   τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ περιφέροντες
[39]   μαιώτην δὲ (ἄλλος οὗτος ἰχθύς)  οἱ   τὴν Ἐλεφαντίνην οἰκοῦν τες, Ὀξυρυγχῖται
[59]   ἄνωθεν ἐλθόντος τὸ πᾶν μεμαθηκότες,  οἱ   τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ κατανενοηκότες,
[27]   τὴν ἀλήθειαν. Ταύτῃ τοι ἡμεῖς  οἱ   τῆς ἀνομίας υἱοί ποτε διὰ
[107]   νυμφίου, ἀγαθοὶ δὲ οἰκετῶν δεσπόται  οἱ   τῆς ἐσχάτης δουλείας λελυτρωμένοι. ~Ὢ
[4]   πεποίηκεν. Οἱ δὲ τηνάλλως νεκροί,  οἱ   τῆς ὄντως οὔσης ἀμέτοχοι ζωῆς,
[27]   δὲ οὐκ ὀργῆς θρέμματα ἔτι,  οἱ   τῆς πλάνης ἀπεσπασμένοι, ᾄσσοντες δὲ
[17]   σαντες παιδαριώδεσιν ἀθύρμασιν, οὗτοι δὴ  οἱ   Τιτᾶνες διέσπασαν, ἔτι νηπίαχον ὄντα,
[13]   ἀτὰρ δὴ καὶ οἱ μῦθοι  οἱ   τοιοίδε Θρᾳκῶν τοὺς βαρβαρικωτάτους, Φρυγῶν
[35]   τῆς ἀσελγείας ἱεροφαντίαν. ~Εἰκότως ἄρα  οἱ   τοιοίδε ὑμῶν θεοὶ δοῦλοι παθῶν
[107]   μηκότες, ἀγαθοὶ δὲ γονεῦσιν υἱοὶ  οἱ   τὸν υἱὸν νενοηκότες, ἀγαθοὶ δὲ
[82]   ἡμεῖς οἱ τρόφιμοι τοῦ θεοῦ,  οἱ   τοῦ πρωτοτόκου" γνήσιοι φίλοι, οἱ
[40]   δῆλον ὡς οὗτοι καὶ  οἱ   τούτων ἐπιτιμότεροι, οἱ μεγάλοι δαίμονες,
[58]   ἐνεποίησαν. Ἀλλὰ τοὺς μὲν πιθήκους  οἱ   τούτων τροφεῖς καὶ μελεδωνοὶ τεθαυμάκασιν,
[82]   συμπανηγυρίζοντα· πρωτότοκοι δὲ παῖδες ἡμεῖς  οἱ   τρόφιμοι τοῦ θεοῦ, οἱ τοῦ
[6]   τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς ἡμεῖς,  οἱ   τῷ δεῖν ἔσεσθαι ἐν αὐτῷ
[107]   ἣν ἀγαθοὶ μὲν πατέρες τέκνων  οἱ   τῷ πατρὶ προσδεδρα μηκότες, ἀγαθοὶ
[88]   ἐσμεν, φήσομεν, οἱ τἀγαθοῦ προσκυνηταί,  οἱ   (τῶν ἀγαθῶν ζηλωταί. Ἀκούσατε οὖν
[52]   που ταῖς περιστάσεσιν οἱ δεισιδαίμονες,  οἱ   τῶν λίθων προσκυνηταί, ἔργῳ μαθόντες
[19]   καὶ τάφοι) Οἱ δὲ ἱερεῖς  οἱ   τῶνδε, οὓς Ἀνακτοτελεστὰς οἷς μέλον
[2]   γεγόνασι δράματα καὶ τῶν δραμάτων  οἱ   ὑποκριταὶ θυμηδίας θεάματα. Ἀλλὰ γὰρ
[34]   κοσμικὸν οἵ τε ἀγῶνες καὶ  οἱ   φαλλοὶ οἱ Διονύσῳ ἐπιτελούμενοι, κακῶς
[65]   Σάρδεσιν (ὑπέδειξε σέβειν. Ὁμολογούντων τοίνυν  οἱ   φιλόσοφοι τοὺς διδασκάλους τοὺς σφῶν
[15]   καὶ καρδιουλκίαι καὶ ἀρρητουργίαι· ταὐτὰ  οἱ   Φρύγες τελίσκουσιν Ἄττιδι καὶ Κυβέλῃ
[40]   φύλακες μερόπων ἀνθρώπων. (Τίνες εἰσὶν  οἱ   φύλακες, Βοιώτιε, μὴ φθονέσῃς
[77]   προφητικὰς ἰέναι γραφάς· καὶ γὰρ  οἱ   χρησμοὶ τὰς εἰς τὴν θεοσέβειαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009