Alphabétiquement     [«   »]
ὕμνος 3
ὑμνούμενον 1
Ὑμῶν 1
ὑμῶν 41
ὑπ 7
ὑπαγάγηται 1
ὑπαίθρῳ 1
Fréquences     [«    »]
41 Καὶ
41 κατὰ
41 παρὰ
41 ὑμῶν
43 αἱ
43 γε
45 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ὑμῶν


Paragraphes
[39]   χλεύης, δείλαιοι, τὸν πάντα  ὑμῶν   ἀβίωτον ὄντως (βίον ἐμπεπληκότες. Οὐχὶ
[33]   δὲ Γανυμήδους ἐρῶντες. (Τούτους  ὑμῶν   αἱ γυναῖκες προσκυνούντων τοὺς θεούς,
[13]   διαφθαρῆναι Ἀπολλόδωρος λέγει, οὐ φθόνος·  (ὑμῶν   δεδόξασται τὰ μυστήρια ἐπιτυμβίῳ τιμῇ.
[99]   τὸν θεὸν τὴν προαίρεσιν ἐσχηκότων·  ὑμῶν,   ἐὰν ἐθελήσητε πιστεῦσαι μόνον καὶ
[61]   Οἷαι δὲ αὖ καὶ ἄλλαι  ὑμῶν   εἰκόνες, πανίσκοι τινὲς καὶ γυμναὶ
[98]   ἄνθρωπον ἔπλασεν· δὲ Ὀλύμπιος  ὑμῶν,   εἰκόνος εἰκών, πολύ τι τῆς
[45]   κακὸν τόδε πάσχετε; νυκτὶ μὲν  ὑμῶν   εἰλύαται κεφαλαί. ~(Εἰ δ' ἔτι
[101]   τὸν βίον ὡς τὸ ζῆν  ὑμῶν   εἰς θάνατον καταναλίσκετε, τοῦτο μόνον
[77]   δὲ κατθέμενοι σοφίην ἐν στήθεσιν  ὑμῶν.   Εἷς θεός ἐστι βροχάς, ἀνέμους,
[75]   καὶ οἱ περὶ τοὺς θεοὺς  ὑμῶν   ἔλεγχοι, οὓς διὰ τὴν ἀλήθειαν
[101]   καταναλίσκετε, τοῦτο μόνον τῆς ματαίας  ὑμῶν   ἐλπίδος εὑρόμενοι τὸ πέρας, οὐδὲ
[84]   ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν οἱ (πατέρες  ὑμῶν   ἐν δοκιμασίᾳ. δὲ δοκιμασία
[32]   τοσαύταις οὔσαις ἔτι τοῦ Ποσειδῶνος  ὑμῶν   ἐστενοχωρεῖτο τὰ πάθη. Κάλει μοι
[99]   προστετηκὼς ἡδοναῖς; Τίνι λαλήσει κύριος  ὑμῶν   ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν"
[35]   ἱεροφαντίαν. ~Εἰκότως ἄρα οἱ τοιοίδε  ὑμῶν   θεοὶ δοῦλοι παθῶν γεγονότες, ἀλλὰ
[12]   καὶ αὐτούς γε τοὺς καλουμένους  ὑμῶν   θεούς, ὧν αἱ τελεταὶ μυστικαί,
[98]   τε καὶ προσκυνηταί. ~Ὁ Φειδίας  ὑμῶν   καὶ Πολύκλειτος ἡκόντων Πραξιτέλης
[36]   οὖν εἰκότως ἕπεται τοὺς ἐρωτικοὺς  ὑμῶν   καὶ παθητικοὺς τούτους θεοὺς ἀνθρωποπαθεῖς
[120]   εὑρήσετε ἀνάπαυ σιν ταῖς ψυχαῖς  ὑμῶν·   γὰρ ζυγός μου χρηστὸς
[106]   θεόν, καὶ ζήσεται ψυχὴ  ὑμῶν.   ἐκζητῶν τὸν θεὸν τὴν
[43]   Κῦρον καὶ τὸν Σόλωνα. Φιλόδωρος  ὑμῶν   Φοῖβος, ἀλλ' οὐ φιλάνθρωπος.
[42]   ἀπάνθρωποι καὶ μισάνθρωποι δαίμονες εἶεν  ὑμῶν   οἱ θεοὶ καὶ οὐχὶ μόνον
[18]   δὴ τὸ γέρας λαχεῖν" ὁμολογοῦσιν  ὑμῶν   οἱ θεοί) κεραυνῷ τοὺς Τιτᾶνας
[56]   ὑποφαίνονται ἀμυδρῶς σκιοειδῆ φαντάσματα" ~Ταῦθ'  ὑμῶν   οἱ θεοὶ τὰ εἴδωλα, αἱ
[57]   τὰ ἀγάλματα περινοστῶν θεῷτο, γνωριεῖ  ὑμῶν   παραυτίκα τοὺς θεοὺς ἐκ τῶν
[106]   ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς καρδίας  ὑμῶν.   Πρὸς τοὺς κενοὺς τῆς πονηρίας
[63]   Καὶ μὴ τὸν ἥλιόν τις  ὑμῶν   προσκυνείτω, ἀλλὰ τὸν ἡλίου ποιητὴν
[33]   κότες· τούτους ἐθιζόντων οἱ παῖδες  ὑμῶν   σέβειν, ἵνα καὶ ἄνδρες γενήσονται
[55]   θεοί. Πίστις ὑμῖν τῶνδε αὐτὰ  ὑμῶν   τὰ μυστήρια, αἱ πανηγύρεις, δεσμὰ
[14]   δέ, καὶ γὰρ καιρός, αὐτὰ  ὑμῶν   τὰ ὄργια ἐξε λέγξω ἀπάτης
[61]   ἀνακείμενα, ὥσπερ ἀμέλει τῶν θεῶν  ὑμῶν   τὰς εἰκόνας, στήλας ἀναισχυν τίας
[61]   καταλλήλῳ τῇ Διὸς ἀκολασίᾳ. ~Ταῦτα  ὑμῶν   τῆς ἡδυπαθείας τὰ ἀρχέτυπα, αὗται
[29]   περιττὸς εἶναι δόξω τὰς ἀκοὰς  ὑμῶν   τοῖς πολλοῖς τούτοις ἐπικλύζων ὀνόμασιν;
[89]   λόγους, ἀποσείσασθαι μὲν τοὺς ἡνιόχους  ὑμῶν   τοῦ βίου ἡμᾶς ἐπιποθοῦντες, ἐπὶ
[53]   τῶν ἀγαλμάτων δημιουργοὶ οὐ δυσωποῦσιν  ὑμῶν   τοὺς ἔμφρονας τῆς ὕλης καταφρονεῖν;
[76]   καὶ ἄλλοι συχνοὶ ποιηταὶ διελέγχουσιν  ὑμῶν   τοὺς θεοὺς καὶ λοιδορεῖσθαι οὐ
[91]   καὶ σῴζει θεοσέβεια. ~Ἰδέτω τις  ὑμῶν   τοὺς παρὰ τοῖς εἰδώλοις λατρεύοντας,
[39]   τὰ ἄλογα ζῷα; Θεσσαλοὶ μὲν  ὑμῶν   τοὺς πελαργοὺς τετιμήκασι διὰ τὴν
[14]   μεμύησθε, ἐπιγελάσεσθε μᾶλλον τοῖς μύθοις  ὑμῶν   τούτοις τοῖς τιμω μένοις. Ἀγορεύω
[95]   θανάτου; (Ἰδοὺ τέθεικα πρὸ προσώπου  ὑμῶν"   φησί, τὸν θάνατον καὶ τὴν
[84]   ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τοῦ καρδίας  ὑμῶν   ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009