Alphabétiquement     [«   »]
ἐμψύχους 1
ἐμψύχῳ 1
ἐμῶν 1
ἐν 216
Ἐν 2
ἔν 1
ἕν 1
Fréquences     [«    »]
170 γὰρ
170 μὲν
175 τῷ
216 ἐν
217 τῶν
229 τὰ
261 τὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἐν


Paragraphes
[65]   καὶ Μακεδόνες, ὥς φησι Διογένης  ἐν   αʹ Περσικῶν. Τί μοι Σαυρομάτας
[25]   καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ' ὑγραῖς  ἐν   ἀγκάλαις; Καὶ τὸ γῆς
[84]   ταῖς ἀκοαῖς καταδεχόμενοι τὸν λόγον  ἐν   ἁγναῖς ξενοδοχοῦμεν ταῖς ψυχαῖς τὸν
[4]   παρίτω φωνή, συνῳδὸς ἀληθείας, τοὺς  ἐν   ἀγνοίᾳ καὶ ἀνοίᾳ κατατετριμμένους οἰκτείρουσα·
[108]   πεποιηκότες, οἳ διὰ τοσούτων ἡλικιῶν  ἐν   ἀθεότητι κατατέτριφθε; Παῖδες γεγόνατε, εἶτα
[8]   σωτηρίαν, διὰ τεράτων καὶ σημείων  ἐν   Αἰγύπτῳ, ἐν ἐρήμῳ διά τε
[50]   (τὸν δὲ Ἴσιδος καὶ Σαράπιδος  ἐν   Αἰγύπτῳ κατενεχθήσεσθαί φησι καὶ ἐμπρησθήσεσθαι·
[49]   γενόμενον Ὀσίραπις. ~Καινὸν δὲ ἄλλον  ἐν   Αἰγύπτῳ, ὀλίγου δεῖν καὶ παρ'
[50]   ἐπικείμενε πολλούς, κεῖσαι πτῶμα μέγιστον  ἐν   Αἰγύπτῳ τριταλαίνῃ. (Σὺ δὲ ἀλλ'
[32]   Χιόνην, τὰς ἄλλας τὰς μυρίας·  ἐν   αἷς δὴ καὶ τοσαύταις οὔσαις
[38]   Ἀπαγχομένην καλουμένηνπροστρέπονται, ὥς φησι Καλλίμαχος  ἐν   Αἰτίοις. Καὶ Κονδυλῖτις ἐν Μηθύμνῃ
[44]   τι ἑλεῖν καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαι  ἐν   Ἀκαδημίᾳ χαριστήριον ἐπιτελοῦς γενομένης ἐπιθυμίας·
[45]   τάφος ἐστὶν Ἀκρισίου, Ἀθήνησιν δὲ  ἐν   ἀκροπόλει Κέκροπος, ὥς φησιν Ἀντίοχος
[53]   οὐκ ἀπέσχετο (δὲ οὐδὲ τοῦ  ἐν   Ἀλεξανδρέων πόλει Σαράπιδος ἱεροῦ. Ἀθήνησι
[34]   ἐπὶ Ἄγρᾳ μυστήρια καὶ τὰ  ἐν   Ἁλιμοῦντι τῆς Ἀττικῆς Ἀθήνησι περιώρισται·
[105]   τοῦ ἀνενδεοῦς ἐραστής, ὀλιγοδεής, οὐκ  ἐν   ἄλλῳ τινὶ ἐν αὐτῷ
[117]   ἐκδιώκων τὸν θάνατον,  ἐν   ἀνθρώ ποις οἰκοδομήσας νεών, ἵνα
[117]   ἀνθρώ ποις οἰκοδομήσας νεών, ἵνα  ἐν   ἀνθρώποις ἱδρύσῃ τὸν θεόν. (Ἅγνισον
[108]   δουλείας λελυτρωμένοι. ~Ὢ μακαριώτερα τῆς  ἐν   ἀνθρώποις πλάνης τὰ θηρία· ἐπινέμεται
[98]   ἄνθρωπος ἀληθινός, νοῦς  ἐν   ἀνθρώπῳ, κατ' εἰκόνα" τοῦ
[4]   ἀλληγορεῖ προβάτων κῳδίοις ἠμφιεσμένους, τοὺς  ἐν   ἀνθρώπων μορφαῖς ἁρπακτικοὺς αἰνιττόμενος. Καὶ
[53]   Τοῦτο τὸ πῦρ καὶ τὸν  ἐν   Ἄργει νεὼν σὺν καὶ τῇ
[39]   ἐμπεπληκότες. Οὐχὶ μέντοι Ζεὺς φαλακρὸς  ἐν   Ἄργει, τιμωρὸς δὲ ἄλλος ἐν
[47]   Δίποινος ὠνομαζέσθην) τούτω δὲ τὰ  ἐν   Ἄργει τοῖν Διοσκούροιν ἀγάλματα κατεσκευασάτην
[28]   μὲν ἐν Κρήτῃ, θάτερον δὲ  ἐν   Ἀρκαδίᾳ (πάλιν. Εἰσὶ δὲ οἳ
[28]   Ζῆνας ἀναγράφουσιν, τὸν μὲν Αἰθέρος  ἐν   Ἀρκαδίᾳ, τὼ δὲ λοιπὼ τοῦ
[81]   γε θεὸς οὗτος, ὃς  ἐν   ἀρχῇ ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ
[6]   πρὸ ἑωσφόρου" γὰρ ἦν, καὶ  ἐν   ἀρχῇ ἦν λόγος καὶ
[7]   δεδημιούργηται λόγος· καὶ τὸ ζῆν  ἐν   ἀρχῇ μετὰ τοῦ πλάσαι παρασχὼν
[6]   ἡμεῖς, δι' ὃν ἀρχαΐζομεν, ὅτι  ἐν   ἀρχῇ λόγος (ἦν. Ἀλλ'
[7]   νῦν ἐκλάμψασα ἐν ἡμῖν τοῦ  ἐν   ἀρχῇ ὄντος καὶ προόντος λόγου·
[72]   ὑπονοοῦσιν, ἐκτὸς τᾶς διακοσμήσιος, ἀλλ'  ἐν   αὐτᾷ, ὅλος ἐν ὅλῳ τῷ
[108]   λόγιοι νόμοι καὶ ἅγιοι λόγοι  ἐν   αὐταῖς ἐγγραφόμενοι ταῖς καρδίαις· ἀγαπήσεις
[98]   φλέβας ἐφύσησεν; Τίς αἷμα ἐνέχεεν  ἐν   αὐταῖς τίς δέρμα περιέτεινεν;
[52]   ὄντως θεός. ~Καὶ δὴ ἔμπαλιν  ἐν   αὐταῖς που ταῖς περιστάσεσιν οἱ
[118]   νεκροῖς σεσωρευ μένη, ᾄδει δὲ  ἐν   αὐτῇ πορνίδιον ὡραῖον, ἡδονή, πανδήμῳ
[117]   ταύτῃ προσγίνεται τοῖς ἀνθρώποις, ὅταν  ἐν   αὐτῇ που τῇ ψυχῇ τὸ
[83]   διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν  ἐν   αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς
[94]   παιδίον, οὐρανόν τε καὶ τὰ  ἐν   αὐτοῖς πάντα ζῷά σοι χαρίζομαι·
[105]   οὐκ ἐν ἄλλῳ τινὶ  ἐν   αὐτῷ {καὶ} τῷ θεῷ τὸ
[119]   ἁγναῖς ὕλαις σύσκιον· βακχεύουσι δὲ  ἐν   αὐτῷ οὐχ αἱ Σεμέλης τῆς
[6]   ἡμεῖς, οἱ τῷ δεῖν ἔσεσθαι  ἐν   αὐτῷ πρότερον γεγεννημένοι τῷ θεῷ,
[65]   Ἀφροδίτης Ἀναΐτιδος τὸ ἄγαλμα ἀναστήσας  ἐν   Βαβυλῶνι καὶ Σούσοις καὶ Ἐκβα
[43]   δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη οὔρεος  ἐν   βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε
[34]   ~Ἴθι δὴ καὶ τοὺς ἀγῶνας  ἐν   βραχεῖ περιοδεύσωμεν καὶ τὰς ἐπιτυμβίους
[74]   αὐτογενής, ἑνὸς ἔκγονα πάντα τέτυκται·  ἐν   δ' αὐτοῖς αὐτὸς περινίσσεται, οὐδέ
[53]   κατήρειψε τὸν νεών, καὶ τὸν  ἐν   Δελφοῖς τοῦ Ἀπόλλωνος πρότερον ἥρπασεν
[64]   Σκυθῶν τὸ τοιοῦτον, καθάπερ Εὔδοξος  ἐν   δευτέρᾳ Γῆς περιόδου λέγει. Σκυθῶν
[47]   ἐν Τήνῳ προσκυνούμενα. Δημήτριος γὰρ  ἐν   δευτέρῳ τῶν Ἀργολικῶν τοῦ ἐν
[45]   Λαοδίκη κέκλησθον, ἐν τῷ Ἀρτεμισίῳ  ἐν   Δήλῳ κεκήδευσθον, τὸ δὲ ἐν
[4]   θεοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων τῶν  ἐν   δικαιοσύνῃ, ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ
[87]   πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν  ἐν   δικαιοσύνῃ, ἵνα ἄρτιος
[84]   οὗ ἐπείρασαν οἱ (πατέρες ὑμῶν  ἐν   δοκιμασίᾳ. δὲ δοκιμασία τίς
[27]   δὲ θεὸς πλούσιος ὢν  ἐν   ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην
[45]   Αἱ δὲ Κελεοῦ θυγατέρες οὐχὶ  ἐν   Ἐλευσῖνι τετάφαται; Τί σοι καταλέγω
[9]   εἰπεῖν, φωνὴ τοῦ λόγου προτρεπτικὴ  ἐν   ἐρήμῳ βοῶσα. Τί βοᾷς,
[9]   ἀρνήσεται· φωνὴ δὲ ὁμολο γήσει  ἐν   ἐρήμῳ βοῶσα. Τίς οὖν ἔστιν
[8]   τεράτων καὶ σημείων ἐν Αἰγύπτῳ,  ἐν   ἐρήμῳ διά τε τῆς βάτου
[38]   τιμᾶσθαι Στάφυλος ἱστορεῖ· Φανοκλῆς δὲ  ἐν   Ἔρωσιν Καλοῖς Ἀγαμέμνονα τὸν
[53]   ἱερείᾳ κατέφλεξεν Χρυσίδι, καὶ τὸν  ἐν   Ἐφέσῳ τῆς Ἀρτέμιδος δεύτερον μετὰ
[19]   τὼ ἀδελφοκτόνω τὴν κίστην ἀνελομένω,  ἐν   τὸ τοῦ Διονύσου αἰδοῖον
[8]   Ἡσαΐᾳ κύριος λαλῶν, (αὐτὸς  ἐν   Ἠλίᾳ, ἐν στόματι προφητῶν αὐτός·
[38]   καὶ Ὀψοφάγου πάλιν Ἀπόλλωνος ἄλλο  ἐν   Ἤλιδι τιμώμενον. Ἐνταῦθα Ἀπομυίῳ Διὶ
[7]   ἐπιφάνεια νῦν ἐκλάμψασα  ἐν   ἡμῖν τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος
[75]   ποιηταί. Μένανδρος γοῦν κωμικὸς  ἐν   Ἡνιόχῳ {ἐν Ὑποβολιμαίῳ} τῷ δράματι
[8]   προφῆται μετ' ἐκεῖνα φθέγγονται, αὐτὸς  ἐν   Ἡσαΐᾳ κύριος λαλῶν, (αὐτὸς
[59]   Ἀφροδίτης ὡς τὰ πρῶτα μίγησαν  ἐν   Ἡφαίστοιο δόμοισι λάθρῃ· πολλὰ δ'
[39]   τοιοίδε δὲ> καὶ αὐτοί, παίζοντες  ἐν   θεοῖς, μᾶλλον δὲ ἐμπαίζοντες καὶ
[30]   καὶ ἰατρόν, οὐχὶ χαλκέα μόνον  ἐν   θεοῖς· δὲ ἰατρὸς φιλάργυρος
[46]   εἰργασμένον, καὶ τῆς Κιθαιρωνίας Ἥρας  ἐν   Θεσπείᾳ πρέμνον ἐκκεκομ μένον· καὶ
[7]   εἶναι πάλαι ἡμᾶς (ἦν γὰρ  ἐν   θεῷ) καὶ τοῦ εὖ εἶναι
[75]   Πάλιν δὲ αὐτὸς κωμῳδιοποιὸς  ἐν   Ἱερείᾳ τῷ δράματι χαλεπαίνων πρὸς
[78]   προφήτης πάνσοφος, μᾶλλον δὲ  ἐν   Ἱερεμίᾳ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐπιδείκνυσι
[42]   εἰ Ἀρτέμιδί τις καὶ Διὶ  ἐν   ἱερῷ δῆθεν χωρίῳ μᾶλλον
[46]   τὸ ἀπεξέσθαι τῆς ὕλης. Ἀμέλει  ἐν   Ἰκάρῳ τῆς Ἀρτέμιδος τὸ ἄγαλμα
[76]   ὥστε βαρβάρῳ μαθεῖν. (Ἥδη δὲ  ἐν   Ἴωνι τῷ δράματι γυμνῇ τῇ
[59]   οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ κατανενοηκότες, οἱ  ἐν   καινότητι ζωῆς περιπατεῖν" μεμελετηκότες. ~Ἀλλ'
[4]   δουλεύοντες ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις ποικίλαις,  ἐν   κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί,
[48]   δὲ τὴν παλλα κίδα τελευτήσασαν  ἐν   Κανώβῳ μεταγαγὼν Πτολεμαῖος (ἔθαψεν
[29]   κρατηρῷ ἐνὶ δεσμῷ· χαλκέῳ δ'  ἐν   κεράμῳ δέδετο τρισκαίδεκα μῆνας. (Πολλὰ
[57]   Φιλοστέφανος ἱστορεῖ· Ἀφροδίτη δὲ ἄλλη  ἐν   Κνίδῳ λίθος ἦν καὶ καλὴ
[28]   Κρόνου παῖδε, τούτοιν τὸν μὲν  ἐν   Κρήτῃ, θάτερον δὲ ἐν Ἀρκαδίᾳ
[28]   οὐκέτι παρθένος Ἀθηνᾶ) δεύτερον  ἐν   Κρήτῃ τὸν Κύρβαντος, τρίτον τὸν
[78]   πόρρωθεν. Εἰ ποιήσει τι ἄνθρωπος  ἐν   κρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐκ ὄψομαι
[39]   μυῶν (ἐκείνων ἐπεφήμισαν. Ἡρακλείδης δὲ  ἐν   Κτίσεσιν ἱερῶν περὶ τὴν Ἀκαρνανίαν
[13]   ἀπὸ Μυοῦντός τινος Ἀττικοῦ, ὃν  ἐν   κυνηγίᾳ διαφθαρῆναι Ἀπολλόδωρος λέγει, οὐ
[54]   ἐκ Πέλλης τὸν Ἀμύντου Φίλιππον  ἐν   Κυνοσάργει νομοθετοῦντες προσκυνεῖν, τὸν τὴν
[39]   ἐν Ἄργει, τιμωρὸς δὲ ἄλλος  ἐν   Κύπρῳ τετίμησθον; Οὐχὶ δὲ Ἀφροδίτῃ
[83]   τοῦτο μακάριος ἀπόστολος μαρτύρομαι  ἐν   κυρίῳ, φησίν, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν,
[30]   δ' ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα  ἐν   Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι
[45]   ~Ἐν τῷ νεῲ τῆς Ἀθηνᾶς  ἐν   Λαρίσῃ ἐν τῇ ἀκροπόλει τάφος
[29]   Ὀλύμπου Ζεὺς βηλοῦ ἀπὸ θεσπεσίοιο"  ἐν   Λήμνῳ καταπεσὼν ἐχάλκευε, πηρωθεὶς τὼ
[88]   ἐπιλάμπει πᾶσιν ἀνθρώποις· οὐδεὶς Κιμμέριος  ἐν   λόγῳ· σπεύσωμεν εἰς σωτηρίαν, ἐπὶ
[45]   ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Ἀρτέμιδος  ἐν   Μαγνησίᾳ κεκήδευται, οὐδὲ μὴν τὸν
[83]   καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ  ἐν   ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, ἐσκοτισμένοι
[15]   τοῦ κριοῦ τοὺς διδύμους φέρων  ἐν   μέσοις ἔρριψε τοῖς κόλποις τῆς
[113]   ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου·  ἐν   μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε" Ὕμνησον
[38]   Καλλίμαχος ἐν Αἰτίοις. Καὶ Κονδυλῖτις  ἐν   Μηθύμνῃ ἑτέρα τετίμηται Ἄρτεμις. Ἔστιδὲ
[45]   ἐστὶν ἱερῷ. Λεάνδριος δὲ Κλέοχον  (ἐν   Μιλήτῳ τεθάφθαι ἐν τῷ Διδυμαίῳ
[8]   σοι λαλήσει κύριος, ὃς  ἐν   μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν
[65]   Σαυρομάτας κατα λέγειν, οὓς Νυμφόδωρος  ἐν   Νομίμοις βαρβαρικοῖς τὸ πῦρ σέβειν
[42]   δὲ ἔθνος εἰσὶν οὗτοι) Ἀντικλείδης  ἐν   Νόστοις ἀποφαίνεται ἀνθρώπους ἀποσφάττειν τῷ
[42]   ὁμοίοις δαίμοσιν, ἐπὶ βωμοῖς  ἐν   ὁδοῖς ἀποσφάττοι τὸν ἄνθρωπον, {ἱερὸν}
[42]   καὶ τοιαύτας καλλιερεῖν οἰόμενος ἑκατόμβας·  ἐν   οἷς καὶ Θεόπομπος ἦν Λακεδαιμονίων
[30]   κατέστρεψε τὸν βίον διὰ τῆς  ἐν   Οἴτῃ πυρᾶς κεκηδευμένος. ~Τὰς δὲ
[110]   πᾶν. Οὐ γὰρ ἂν οὕτως  ἐν   ὀλίγῳ χρόνῳ τοσοῦτον ἔργον ἄνευ
[72]   διακοσμήσιος, ἀλλ' ἐν αὐτᾷ, ὅλος  ἐν   ὅλῳ τῷ κύκλῳ ἐπίσκοπος πάσας
[81]   ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ  ἐν   ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου, καὶ
[16]   δράκοντος καὶ πατὴρ ταύρου δράκων,  ἐν   ὄρει τὸ κρύφιον, βουκόλος, τὸ
[82]   ἔστι τὰ πρωτότοκα τὰ ἐναπογεγραμμένα  ἐν   οὐρα νοῖς" καὶ τοσαύταις μυριάσιν
[118]   ἐκείνοις τελεσθήσῃ μυστηρίοις καὶ τῶν  ἐν   οὐρανοῖς ἀπολαύσεις ἀποκεκρυμμένων, τῶν ἐμοὶ
[100]   στενὴ ἐπὶ γῆς ὑπερορωμένη, (πλατεῖα  ἐν   οὐρανοῖς προσκυνουμένη. Εἶθ' μὲν
[63]   μὴ ἀνθρώπινα τὰ ἔργα τὰ  ἐν   οὐρανῷ, (ἀλλὰ γοῦν ἀνθρώποις δεδημιούργηται.
[86]   οὐ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς  ἐν   οὐρανῷ πατρί δος, πρὸς δὲ
[63]   τὸν ἄνθρωπον ὁμολογούντων, τὰ δὲ  ἐν   οὐρανῷ φαινόμενα καὶ ὄψει καταλαμβανόμενα
[72]   αὑτοῦ δυνάμιων καὶ ἔργων, ἁπάντων  ἐν   οὐρανῷ φωστὴρ καὶ πάντων πατήρ,
[113]   πρὸς ὅλον δηλαδὴ τὸν βίον,  ἐν   παντὶ καιρῷ, ἐν πάσῃ περιστάσει
[111]   εὐεργε) σίαν. πρῶτος ὅτε  ἐν   παραδείσῳ ἔπαιζε λελυμένος, ἔτι παιδίον
[113]   τὸν βίον, ἐν παντὶ καιρῷ,  ἐν   πάσῃ περιστάσει πρὸς τὸ κυριώτατον
[47]   τῶν Πρὸς Τίμαιον· μηδὲ τὰ  ἐν   Πατάροις τῆς Λυκίας ἀγάλματα Διὸς
[30]   αἶα ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ  ἐν   πατρίδι γαίῃ. (Προσίτω δὲ καὶ
[45]   αʹ τῶν περὶ τὸν Φιλοπάτορα  ἐν   Πάφῳ λέγει ἐν τῷ τῆς
[42]   τῇ Τῶν Θαυμα σίων Συναγωγῇ  ἐν   Πέλλῃ τῆς Θετταλίας Ἀχαιὸν ἄνθρωπον
[42]   ἐνόπλους φιλονικίας, νυνὶ δὲ τὰς  ἐν   πολέμοις ἀναρίθμους φιλοτιμίας ἀφορμὰς σφίσιν
[42]   μὲν τῇ Φερεφάττῃ, ὡς Δημάρατος  ἐν   πρώτῃ Τραγῳδουμένων, δὲ τοῖς
[36]   Ἡρακλέους αὐτὸς οὗτος Πανύασσις  ἐν   Πύλῳ ἠμαθόεντι" Σωσίβιος δὲ καὶ
[47]   Σμίλιδι τῷ Εὐκλείδου πεποιῆσθαι Ὀλύμπιχος  (ἐν   Σαμιακοῖς ἱστορεῖ. Μὴ οὖν ἀμφιβάλλετε,
[47]   παντί που σαφές· τὸ δὲ  ἐν   Σάμῳ τῆς Ἥρας ξόανον Σμίλιδι
[35]   Ἀπόλλων Ἀδμήτῳ ἐν Φεραῖς, Ἡρακλῆς  ἐν   Σάρδεσιν Ὀμφάλῃ, Λαομέδοντι δ' ἐθήτευε
[52]   τὸ χρύσεον περιελόμενος τοῦ Διὸς  ἐν   Σικελίᾳ προσέταξεν αὐτῷ ἐρεοῦν περιτεθῆναι,
[47]   τῆς Μου νυχίας Ἀρτέμιδος ξόανον  ἐν   Σικυῶνι. ~Καὶ τί περὶ ταῦτα
[48]   Ἀντιοχείᾳ τὸ ἄγαλμα μεταχθῆναι λέγει,  ἐν   σιτοδείᾳ καὶ αὐτῶν γενομένων καὶ
[114]   τοῖς ἐν σκότει κατορωρυγμένοις καὶ  ἐν   σκιᾷ θανάτου κατακεκλεισμένοις ἐξέλαμψεν ἡλίου
[114]   φῶς ἡμῖν ἐξ οὐρανοῦ τοῖς  ἐν   σκότει κατορωρυγμένοις καὶ ἐν σκιᾷ
[113]   γὰρ οὐ ποθεινὸς τὸν  ἐν   σκότει κατορωρυγμένον νοῦν ἐναργῆ ποιησάμενος
[2]   ἀποστίλβουσα φῶς καταυγαζέτω πάντῃ τοὺς  ἐν   σκότει κυλινδουμένους καὶ τῆς πλάνης
[113]   ἂν τῶν σιτευομένων ὀρνίθων ἐλειπόμεθα,  ἐν   σκότει πιαινόμενοι καὶ θανάτῳ (τρεφόμενοι.
[115]   σπάλακες οὐδὲν ἄλλο ἐσθίοντες  ἐν   σκότῳ διαιτᾶσθε, περικαταρρέοντες τῇ φθορᾷ.
[90]   αὐτῷ προφήτης Ζαχαρίας ἐπιτιμήσαι  ἐν   σοὶ ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ·
[38]   πέτραι. Ἀγαμέμνονα γοῦν τινα Δία  ἐν   Σπάρτῃ τιμᾶσθαι Στάφυλος ἱστορεῖ· Φανοκλῆς
[42]   ἀνθρωποκτονίας ἀπολαύοντες· νυνὶ μὲν τὰς  ἐν   σταδίοις ἐνόπλους φιλονικίας, νυνὶ δὲ
[77]   λάμπει. Γνῶτε δὲ κατθέμενοι σοφίην  ἐν   στήθεσιν ὑμῶν. Εἷς θεός ἐστι
[74]   ἀληθέα, μηδέ σε τὰ πρὶν  ἐν   στήθεσσι φανέντα φίλης αἰῶνος ἀμέρσῃ.
[8]   κύριος λαλῶν, (αὐτὸς ἐν Ἠλίᾳ,  ἐν   στόματι προφητῶν αὐτός· σὺ δὲ
[107]   ἐγκεχάρακται. Ποῦ γὰρ ἀλλαχόθι  ἐν   σώφρονι ψυχῇ δικαιοσύνην ἐγγραπτέον; Ποῦ
[14]   μορίων ἄξιος {Ἀφροδίτη} γίνεται καρπός,  ἐν   ταῖς τελεταῖς ταύτης τῆς πελαγίας
[80]   ἐξ ὁδοῦ δικαίας, ὅταν ἐκκαυθῇ  ἐν   τάχει θυμὸς αὐτοῦ. Μακάριοι
[45]   Μαγνησίᾳ κεκήδευται, οὐδὲ μὴν τὸν  ἐν   Τελμισσῷ βωμὸν τοῦ Ἀπόλλωνος· μνῆμα
[45]   νεῲ τῆς Ἀθηνᾶς ἐν Λαρίσῃ  ἐν   τῇ ἀκροπόλει τάφος ἐστὶν Ἀκρισίου,
[62]   τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα  ἐν   τῇ (γῇ κάτω. πού
[84]   κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ  ἐν   τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν οἱ
[68]   περὶ τὰ νῶτα τοῦ οὐρανοῦ  ἐν   τῇ ἰδίᾳ καὶ οἰκείᾳ περιωπῇ
[80]   γὰρ ποιήσας τὴν γῆν  ἐν   τῇ ἰσχύι αὐτοῦ, ὥς φησιν
[115]   ἐν τῷ ἀποκεκρυμμένῳ τοῦ ἀνθρώπου,  ἐν   τῇ καρδίᾳ, τὸ φῶς, καὶ
[38]   Ἔστιδὲ καὶ Ποδάγρας ἄλλης Ἀρτέμιδος  ἐν   τῇ Λακωνικῇ ἱερόν, (ὥς φησι
[33]   μεμοιχευμένην. Αἳ δὲ ἀκολασταίνουσιν ἐμπαθέστερον  ἐν   τῇ μοιχείᾳ δεδεμέναι, Ἠὼς ἐπὶ
[69]   μέγα μικρόν, οὐδὲ ἔσται  ἐν   τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον μέγα
[84]   τὰς ὁδούς μου, ὡς ὤμοσα  ἐν   τῇ ὀργῇ μου· (εἰ εἰσελεύσονται
[80]   φησιν Ἱερεμίας, ἀνώρθωσεν τὴν οἰκουμένην  ἐν   τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ. Ἀποπεσόντας γὰρ
[42]   Ἀποτροπαίοις, Μάριος, ὡς Δωρόθεος  ἐν   τῇ τετάρτῃ (Ἰταλικῶν ἱστορεῖ. Φιλάνθρωποί
[47]   ἱστοροῦντα ἔχω σοι Πολέμωνα δεικνύναι  (ἐν   τῇ τετάρτῃ τῶν Πρὸς Τίμαιον·
[42]   σκηνῆς τραγῳδεῖ. Μόνιμος δ' ἱστορεῖ  ἐν   τῇ Τῶν Θαυμα σίων Συναγωγῇ
[69]   οἴκοι ἐν τῷ μαρσίππῳ καὶ  ἐν   τῇ ὡς ἔπος εἰπεῖν ῥυπώσῃ
[30]   τοῖς Κυνοσουρίδος (ὁρίοις. Φιλόχορος δὲ  ἐν   Τήνῳ Ποσειδῶνά φησι τιμᾶσθαι ἰατρόν,
[47]   ἀγάλματα ἐννεαπήχη Ποσειδῶνος καὶ Ἀμφιτρίτης  ἐν   Τήνῳ προσκυνούμενα. Δημήτριος γὰρ ἐν
[47]   Διοσκούροιν ἀγάλματα κατεσκευασάτην καὶ τὸν  ἐν   Τίρυνθι Ἡρακλέους ἀνδριάντα καὶ τὸ
[47]   ἐν δευτέρῳ τῶν Ἀργολικῶν τοῦ  ἐν   Τίρυνθι τῆς Ἥρας ξοάνου καὶ
[47]   τοῦ Κύκλου παρίστημι. (Ἀπελλᾶς δὲ  ἐν   τοῖς Δελφικοῖς δύο φησὶ γεγονέναι
[81]   ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν  ἐν   τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἤλλαξαν
[17]   ταῖν θεαῖν, δι' ἣν αἰτίαν  ἐν   τοῖς Θεσμοφορίοις μεγαρίζοντες χοίρους ἐμβάλλουσιν;
[30]   Οὗτος μὲν οὖν κεῖται κεραυνωθεὶς  ἐν   τοῖς Κυνοσουρίδος (ὁρίοις. Φιλόχορος δὲ
[44]   προσκυνοῖεν. Ἀμέλει τὸν Ἔρωτα τοῦτον  ἐν   τοῖς πρεσβυτάτοις τῶν θεῶν εἶναι
[103]   πλήρωμα αὐτῆς" εἶτα τί τολμᾷς  ἐν   τοῖς τοῦ κυρίου τρυφῶν ἀγνοεῖν
[82]   καὶ τὸν πατέρα ἀπολάβῃ, τότε  ἐν   τοῖς τοῦ πατρὸς" γενήσεται, τότε
[8]   τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος  ἐν   τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας" καὶ
[30]   Θούριος καὶ Σοφοκλῆς νεώτερος  ἐν   τρισὶ τραγῳδίαις ἱστορεῖτον τοῖν Διοσκούροιν
[65]   ἀνθρωποειδῆ ἀγάλματα σέβειν αὐτοὺς Βήρωσσος  ἐν   τρίτῃ Χαλδαϊκῶν παρίστησι, τοῦτο Ἀρταξέρξου
[42]   γὰρ αὐτοὺς παραπέμψομαι) τούτους Πυθοκλῆς  ἐν   τρίτῳ Περὶ ὁμονοίας τῇ Ταυροπόλῳ
[45]   Πτολεμαῖος δὲ τοῦ Ἀγησάρχου  ἐν   τῷ αʹ τῶν περὶ τὸν
[115]   σκότους φῶς λάμψει" Λαμψάτω οὖν  ἐν   τῷ ἀποκεκρυμμένῳ τοῦ ἀνθρώπου, ἐν
[45]   ἐν Δήλῳ κεκήδευσθον, τὸ δὲ  ἐν   τῷ Ἀπόλλωνος τοῦ Δηλίου ἐστὶν
[45]   γυναῖκας; Ὑπερόχη καὶ Λαοδίκη κέκλησθον,  ἐν   τῷ Ἀρτεμισίῳ ἐν Δήλῳ κεκήδευσθον,
[68]   δι' οὗ μόνου ἔνδον ἀνατείλαντος  ἐν   τῷ βάθει τοῦ νοῦ αὐτοῦ
[45]   δὲ Κλέοχον (ἐν Μιλήτῳ τεθάφθαι  ἐν   τῷ Διδυμαίῳ φησίν. Ἐνταῦθα τῆς
[45]   ἀκροπόλει Κέκροπος, ὥς φησιν Ἀντίοχος  ἐν   τῷ ἐνάτῳ τῶν Ἱστοριῶν. Τί
[59]   τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ περιφέροντες  ἐν   τῷ ζῶντι καὶ κινουμένῳ τούτῳ
[110]   αὐτοῦ καὶ (λόγος ἦν  ἐν   τῷ θεῷ" οὔθ' ὅτε τὸ
[45]   ἑπομένους Ζήνωνι τῷ Μυνδίῳ,  ἐν   τῷ ἱερῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἐν
[23]   ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι  ἐν   τῷ κόσμῳ" ~Πολλὰ κἀγαθὰ γένοιτο
[69]   ἄδικα καὶ ἄνισα εἴδωλα οἴκοι  ἐν   τῷ μαρσίππῳ καὶ ἐν τῇ
[69]   ὄντως Μωυσῆς οὐκ ἔσται" φησίν,  ἐν   τῷ μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ
[45]   Ἱστοριῶν. Τί δὲ Ἐριχθόνιος; Οὐχὶ  ἐν   τῷ νεῲ τῆς Πολιάδος κεκήδευται;
[7]   καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν  ἐν   τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν
[7]   προὼν σωτήρ, ἐπεφάνη  ἐν   τῷ ὄντι ὤν, ὅτι
[62]   προφήτης, παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα  ἐν   τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα
[62]   τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν" καὶ τὰ  ἐν   τῷ οὐρανῷ. ~Πλανώμενοι γοῦν τινες
[84]   σκληρύνητε τοῦ καρδίας ὑμῶν ὡς  ἐν   τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν
[47]   Καὶ δὴ τὸν ἱστοροῦντα Διονύσιον  ἐν   τῷ πέμπτῳ μέρει τοῦ Κύκλου
[53]   Πραξιτέλης δέ, ὡς Ποσίδιππος  ἐν   τῷ περὶ Κνίδου διασαφεῖ, τὸ
[57]   περὶ Κύπρου, δὲ ἕτερος  ἐν   τῷ περὶ Κνίδου. Τοσοῦτον ἴσχυσεν
[57]   Ποσίδιππος ἱστορεῖ, μὲν πρότερος  ἐν   τῷ περὶ Κύπρου, δὲ
[64]   οἱ Σαυρομάται, ὥς φησιν Ἱκέσιος  ἐν   τῷ Περὶ μυστηρίων, ἀκινάκην σέβουσιν.
[45]   Εὐμόλπου καὶ Δαείρας οὐχὶ  ἐν   τῷ περιβόλῳ τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ
[96]   σωτηρίας. Ἀποδυσάμενοι δ' οὖν περιφανῶς  ἐν   τῷ τῆς ἀληθείας σταδίῳ γνησίως
[45]   τὸν Φιλοπάτορα ἐν Πάφῳ λέγει  ἐν   τῷ τῆς Ἀφροδίτης ἱερῷ Κινύραν
[26]   αὐτοὶ μετὰ τοὺς ποιητικοὺς τῶν  ἐν   ὑμῖν παθῶν ἀνειδωλο ποιοῦσι τύπους
[37]   παρ' καὶ τέθαπται· Καλλίμαχος  ἐν   ὕμνοις· καὶ γὰρ τάφον,
[65]   Μήδους καὶ τοὺς Μάγους; Θύειν  ἐν   ὑπαίθρῳ τούτους Δίνων λέγει,
[75]   γοῦν κωμικὸς ἐν Ἡνιόχῳ  {ἐν   Ὑποβολιμαίῳ} τῷ δράματι οὐδείς μ'
[35]   δούλειον ὑπεισῆλθεν ζυγὸν Ἀπόλλων Ἀδμήτῳ  ἐν   Φεραῖς, Ἡρακλῆς ἐν Σάρδεσιν Ὀμφάλῃ,
[35]   τῷ Ὀδυσσεῖ χρύσεον λύχνον ἔχουσαν"  ἐν   χεροῖν· τὴν δὲ Ἀφροδίτην ἀνέγνωμεν,
[30]   ἔτραπε κἀκεῖνον ἀγάνορι μισθῷ χρυσὸς  ἐν   χερσὶ φανείς· χερσὶ δ' ἄρα
[87]   σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως  ἐν   Χριστῷ. Ἱερὰ γὰρ ὡς ἀληθῶς
[27]   βάραθρον περιτρέπουσαι. Ἐθέλω δὲ ὑμῖν  ἐν   χρῷ τοὺς θεοὺς αὐτοὺς ἐπιδεῖξαι
[21]   θυμῷ, δέξατο δ' αἰόλον ἄγγος,  ἐν   κυκεὼν ἐνέκειτο. (Κἄστι τὸ
[107]   θεοῦ ἀθάνατος ἄνθρωπος, δικαιοσύνῃ οἰκοδομούμενος,  ἐν   τὰ λόγια τῆς ἀληθείας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009