Alphabétiquement     [«   »]
δι 24
Δι 1
Διὰ 4
διὰ 55
Δία 9
διά 1
διαβλέψαντες 1
Fréquences     [«    »]
52 αὐτοῦ
51 ἦν
45 ὑμῖν
55 διὰ
61 δ
61 θεὸν
63 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

διὰ


Paragraphes
[9]   τῆς εὐγενοῦς, ἄπαις δὲ ἦν  διὰ   ἀπείθειαν πολύπαις ἀνέκαθεν Ἑβραία
[8]   ἐπιστρέφει, θρηνῶν ἐλεεῖ, ψάλλων παρακαλεῖ,  διὰ   βάτου λαλεῖ (σημείων ἐκεῖνοι καὶ
[104]   κολοιοῦ νομίζουσι τὸν θεὸν ἐμβοᾶν,  διὰ   δὲ ἀνθρώπου σιωπᾶν, καὶ τὸν
[25]   θείας καὶ γονίμου δυνάμεως ἐστερημένον,  διὰ   δὲ τοῦ λοιποῦ τοῦ τρίτου
[79]   οὐρανοῦ (ἐθεμελίωσαν. Ἔτι δὲ καὶ  διὰ   Ἡσαΐου (καὶ ταύτην ἀπομνημονεύσω σοι
[93]   ὧν αὐτὸς αἰνίττεται θεὸς  διὰ   Ἡσαΐου λαλῶν ἔστι κληρονομία τοῖς
[78]   Λέγει (κύριος. Πάλιν δὲ αὖ  διὰ   Ἡσαΐου Τίς μετρήσει" φησί, τὸν
[16]   μυστηρίων σύμβολον τοῖς μυουμένοις  διὰ   κόλπου θεός· δράκων δέ ἐστιν
[104]   δείλαιοι τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄθλιοι  διὰ   μὲν κόρακος καὶ κολοιοῦ νομίζουσι
[25]   τὸν ἐκ πόρνης; Αἰνίττεται δὲ  διὰ   μὲν τῶν προτέρων τὸν ἄθεον
[33]   δὲ τῇ βοώπιδι καὶ ἀποδυσάμεναι  διὰ   μῆλον αἱ θεαὶ γυμναὶ προσεῖχον
[8]   σκληροκαρδίους προὔτρεπεν· ἤδη δὲ καὶ  διὰ   Μωσέως τοῦ πανσόφου καὶ τοῦ
[79]   ἑαυτὸν δεικνύναι θεὸς βουληθῇ  διὰ   Μωυσέως; Ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ
[102]   οἱ διᾴσσοντες καὶ οἱ κομῆται  διὰ   πάθος ἀέρος γεγενημένοι; δὲ
[107]   οἱ ζητοῦντές σε καὶ λεγέτωσαν  διὰ   παντός, μεγαλυνθήτω θεός. Καλὸς
[66]   οὐδὲν μέλειν οἴεται τῷ θεῷ,  διὰ   πάντων ἀσεβῶν. Τί γὰρ Ἡρακλείδης
[73]   ποιητὴς πρῶτος. Ἄρατος μὲν οὖν  διὰ   πάντων τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ
[66]   ἀπὸ τῆς Στοᾶς παρελεύ σομαι  διὰ   πάσης ὕλης καὶ διὰ τῆς
[87]   δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν  διὰ   πίστεως ἐν Χριστῷ. Ἱερὰ γὰρ
[55]   Διὸς καὶ Ζεὺς ὑμῖν  διὰ   Σαρπηδόνα οἰμῴζει νενικημένος. Εἴδωλα γοῦν
[33]   φησὶν Ὅμηρος, αἰδούμεναι αἱ θεαὶ  διὰ   σεμνότητα Ἀφροδίτην (ἰδεῖν μεμοιχευμένην. Αἳ
[113]   κύριε, καὶ τὸν θεὸν εὑρίσκω  διὰ   σοῦ καὶ τὸν πατέρα ἀπολαμβάνω
[8]   καὶ ἀεὶ προὔτρεπεν εἰς σωτηρίαν,  διὰ   τεράτων καὶ σημείων ἐν Αἰγύπτῳ,
[83]   ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ,  διὰ   τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν
[75]   τοὺς θεοὺς ὑμῶν ἔλεγχοι, οὓς  διὰ   τὴν ἀλήθειαν ἐκβιαζόμενοι (κωμῳδοῦσι ποιηταί.
[85]   εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν λέγονται  διὰ   τὴν ἀπιστίαν, πρὶν σφᾶς
[5]   αὐλὸς καὶ ναὸς ἐμοί· κιθάρα  διὰ   τὴν ἁρμονίαν, αὐλὸς διὰ τὸ
[54]   αὐτοὺς θεοὺς ἀνηγόρευον, ταύτῃ κἀκείνους  διὰ   τὴν δόξαν ἀπηθανατίσθαι διδάσκοντες· Κῆυξ
[34]   ὡς ἐγὼ οἶμαι, τοσοῦτον ὅσον  διὰ   τὴν ἐπονείδιστον τῆς ἀσελγείας ἱεροφαντίαν.
[39]   συνήθειαν, Θηβαῖοι δὲ τὰς γαλᾶς  διὰ   τὴν Ἡρακλέους γένεσιν. Τί δὲ
[109]   τῶν σιτίων τοῖς γλυκέσιν ἡδόμεθα  διὰ   τὴν λειότητα τῆς ἡδονῆς προτιμῶντες,
[34]   ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν" οὐ  διὰ   τὴν μέθην τοῦ σώματος, ὡς
[27]   θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει,  διὰ   τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ἣν
[83]   ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς,  διὰ   τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν·
[39]   μὲν ὑμῶν τοὺς πελαργοὺς τετιμήκασι  διὰ   τὴν συνήθειαν, Θηβαῖοι δὲ τὰς
[27]   οἱ τῆς ἀνομίας υἱοί ποτε  διὰ   τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ λόγου νῦν
[66]   σομαι διὰ πάσης ὕλης καὶ  διὰ   τῆς ἀτιμοτάτης τὸ θεῖον διήκειν
[30]   ἔτη βεβιωκὼς κατέστρεψε τὸν βίον  διὰ   τῆς ἐν Οἴτῃ πυρᾶς κεκηδευμένος.
[67]   τοῖς ὄντως πεπλανημένοις τῶν ἀνθρώπων  διὰ   τῆς πολυθρυ λήτου ταύτης ἀστρολογίας,
[51]   εὐλαὶ καὶ κάμπαι καὶ ὅσα  διὰ   τῆς πρώτης γενέσεως εὐθὺς ἀνάπηρα
[103]   καὶ παρασπον (δοῦντες τὸν βίον  διὰ   τῆς συνηθείας. γῆ δὲ
[46]   δὴ καὶ ξόανα (προσηγορεύετο  διὰ   τὸ ἀπεξέσθαι τῆς ὕλης. Ἀμέλει
[54]   καταφρονοῦντες τῶν μύθων τούτων, ἀνέδην  διὰ   τὸ ἐξ ἀνθρώπων ἀκίνδυνον σφᾶς
[5]   κιθάρα διὰ τὴν ἁρμονίαν, αὐλὸς  διὰ   τὸ πνεῦμα, ναὸς διὰ τὸν
[103]   Λελιθωμένην ταύτην παρειλήφαμεν τὴν γυναῖκα  διὰ   τὸ Σοδόμων ἐρᾶν· Σοδομῖται δὲ
[9]   δὲ πιστῶν, ἄμφω δὲ μητέρες  διὰ   τὸν λόγον· ἀπίστοις δὲ εἰσέτι
[5]   αὐλὸς διὰ τὸ πνεῦμα, ναὸς  διὰ   τὸν λόγον, ἵν' μὲν
[114]   βεῖται τὸ φῶς καὶ δύνουσα  διὰ   τὸν φόβον παραχωρεῖ τῇ ἡμέρᾳ
[108]   σφᾶς αὐτοὺς ἀλογωτέρους πεποιηκότες, οἳ  διὰ   τοσούτων ἡλικιῶν ἐν ἀθεότητι κατατέτριφθε;
[43]   φιλόλοξος ἦν) ἀνήγαγε τὸν Κροῖσον  διὰ   τοῦ Ἅλυος ἐπὶ τὴν πυράν.
[5]   πνεύματι ἁρμοσάμενος, ψάλλει τῷ θεῷ  διὰ   τοῦ πολυφώνου ὀργάνου καὶ προσᾴδει
[15]   γέλωτα καὶ μὴ γελασείουσιν ὑμῖν  διὰ   τοὺς ἐλέγχους· Ἐκ τυμπάνου ἔφαγον·
[98]   τοῦ θεοῦ καὶ καθ' ὁμοίωσιν"  διὰ   τοῦτο γεγενῆσθαι λεγόμενος, τῇ κατὰ
[10]   τε ἦν πρότερον, εἰ μὴ  διὰ   Χριστοῦ πεπορευμένοις, δι' οὗ μόνου
[79]   αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον  διὰ   Ὠσηέ; Οὐκ ὀκνήσω λέγειν ἰδού,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009