Alphabétiquement     [«   »]
δασυνόμενον 1
Δάφνη 1
δάφνης 1
δέ 37
δὲ 527
δεδεμέναι 1
δεδεμένην 1
Fréquences     [«    »]
36 ἀνθρώπων
36 ὄντως
36 τις
37 δέ
37 θεόν
38 θεῷ
38 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

δέ


Paragraphes
[29]   τέχναι καὶ οἱ βίοι, πρὸς  δέ   γε (καὶ οἱ τάφοι ἀνθρώπους
[2]   (παντὸς κόσμου θεάτρῳ στεφανούμενος. Αἴδει  δέ   γε Εὔνομος ἐμὸς
[74]   τις αὐτὸν εἰσορᾷ θνητῶν, αὐτὸς  δέ   γε πάντας ὁρᾶται. Οὕτως μὲν
[111]   ἤδη πέλαγος γέγονεν ἀγαθῶν. ~Μικρὸν  δέ,   εἰ βούλει, ἄνωθεν ἄθρει τὴν
[64]   γίνεται σπεύδων εἰς σωτηρίαν. ~(Ἐπιδράμωμεν  δέ,   εἰ βούλει, καὶ τῶν φιλοσόφων
[95]   Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν ἀκούσατε· ἐγὼ  δέ,   εἰ δυνατόν, ἐνδείξομαι. Ἐχρῆν μὲν
[20]   περὶ τὴν Ἐλευσῖνα (τῆς Ἀττικῆς  δέ   ἐστι τοῦτο τὸ χωρίον) ἀποκάμνει
[51]   (αἰσθήσεως μετέχει, τὰ ἀγάλματα. Πολλὰ  δέ   ἐστι τῶν ζῴων, ὅσα οὐδὲ
[16]   διὰ κόλπου θεός· δράκων  δέ   ἐστιν οὗτος, διελκόμενος τοῦ κόλπου
[113]   ζῆν, ἵνα ζήσωμεν ἀεί· φιλοσοφία  δέ,   φασιν οἱ πρεσβύτεροι, πολυχρόνιός
[14]   τῷ βίῳ τὰ μυστήρια. ~Ἤδη  δέ,   καὶ γὰρ καιρός, αὐτὰ ὑμῶν
[92]   φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ, Ἰσραὴλ  δέ   με οὐκ ἔγνω. Τί οὖν
[113]   ἐπλανώμην (ζητῶν τὸν θεόν, ἐπεὶ  δέ   με φωταγωγεῖς, κύριε, καὶ τὸν
[67]   δίναις τε ἀτάκτοις ὑποβεβλημένους; Τί  δέ   μοι εἰδώλων ἀναπίμπλης τὸν βίον,
[30]   γράψας· Κάστωρ μὲν θνητός, θανάτου  δέ   οἱ αἶσα πέπρωται· αὐτὰρ
[104]   οὐ κρῴζοντα, οὐ κλώζοντα, φθεγγόμενον  δέ,   οἶμαι, λογικῶς καὶ φιλανθρώπως κατηχοῦντα
[49]   ἐστιν Ἀντινόου καὶ πόλις· καθάπερ  δέ,   οἶμαι, οἱ ναοί, οὕτω δὲ
[29]   τέρπουσιν λιπαραὶ Φοῖβον ὀνοσφαγίαι. Ἥφαιστος  δέ,   ὃν ἔρριψεν ἐξ Ὀλύμπου Ζεὺς
[18]   παιδὶ παρακατατίθεται κατα θάψαι.  δέ,   οὐ γὰρ ἠπείθησε Διί, εἰς
[96]   τοῦ λόγου παραθήσομαι (πειθώ. Ὑμεῖς  δέ,   οὐ γὰρ τὰ πάτρια ὑμᾶς
[42]   προσάγειν θυσίαν Δωσίδας λέγει· Φωκαεῖς  δέ   (οὐδὲ γὰρ αὐτοὺς παραπέμψομαι) τούτους
[25]   κοινωνία, ἀγνοίᾳ μὲν ἐσκοτισμένη, ἄφνω  δέ   που διεκθρῴσκουσα τοῦ σκότους καὶ
[91]   μήτηρ ὄρνις ἐφίπταται· εἰ  δέ   που καὶ θηρίον ἑρπηστικὸν περιχάνοι
[75]   βάσεως βαδίζειν βιαζο μένοις. Δυσωπούντων  δέ   σε εἰς σωτηρίαν καὶ οἱ
[21]   τοι καὶ Ὀρφεὺς ἀναγράφει. Παραθήσομαι  δέ   σοι αὐτὰ τοῦ Ὀρφέως τὰ
[90]   κενὴν ἅμα τιμωρίᾳ προστρίβεται, παθὼν  δέ   τε νήπιος ἔγνω" ὡς ἀπολλύει
[25]   τοῦ πρὸς ἀλήθειαν πατρός. (Ἦν  δέ   τις ἔμφυτος ἀρχαία πρὸς οὐρανὸν
[40]   Ἄνιον, παρὰ Λάκωσιν Ἀστράβακον. Τιμᾶται  δέ   τις καὶ Φαληροῖ κατὰ πρύμναν
[71]   τις καὶ δυνατός, φανερός· ὁποῖος  δέ   τις μορφήν, ἀφανής· οὐδὲ μὴν
[48]   δημιουργός, οὐχ Ἀθηναῖος, ἄλλος  δέ   τις ὁμώνυμος ἐκείνῳ τῷ Βρυάξιδι·
[103]   χειροκμήτων καὶ ἀναισθήτων πλασμάτων, πρόνοια  δέ   τις περὶ ἡμᾶς καταφαίνεται δυνάμεως
[48]   ὑπὸ τὸν προδεδηλωμένον σηκόν. Ἄλλοι  δέ   φασι Ποντικὸν εἶναι βρέτας τὸν
[92]   συρίγματι ὑπήκουσαν τῷ δεσπότῃ· ἔγνω  δέ"   φησί, βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ
[43]   Σόλων, μάντευσαι τὴν ἀλήθειαν, σὺ  δέ,   Κῦρε, κέλευσον ἀποσβεσθῆναι τὴν
[87]   διδασκαλίαν θείαν ὄντως ἐπιστάμενος σὺ  δέ,   Τιμόθεε, φησίν, ἀπὸ βρέφους
[53]   (ἐρώμενος ἦν· Πραξιτέλης  δέ,   ὡς Ποσίδιππος ἐν τῷ περὶ
[47]   σὺν αὐτοῖς ἀνακειμένους εἴργασται· εἰ  δέ,   ὥς φασί τινες, Βρυάξιος ἦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009