Alphabétiquement     [«   »]
εἰρηνικῶς 2
εἴρηται 1
Εἰς 2
εἰς 113
εἶς 1
Εἷς 2
εἷς 11
Fréquences     [«    »]
95 δὴ
99
109 οὐ
113 εἰς
132 ὡς
157 οἱ
161 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

εἰς


Paragraphes
[101]   περὶ τὴν ὕλην κενοσπούδως δαπανᾶτε·  εἰς   ἄγνοιαν {καὶ} τὰ χρήματα καὶ
[121]   τῶν ἀνθρώπων τὴν συνωρίδα καταζεύξας,  εἰς   ἀθανασίαν κατιθύνει τὸ ἅρμα, σπεύδων
[48]   παρ' Ἕλλησι παραστησάμενον ἐθνῶν, ἐπανελθόντα  εἰς   Αἴγυπτον ἐπαγαγέσθαι (τεχνίτας ἱκανούς· τὸν
[7]   οὗ τὸ εὖ ζῆν ἐκδιδασκόμενοι  εἰς   ἀίδιον ζωὴν παραπεμπόμεθα. (Κατὰ γὰρ
[34]   τὸν βίον. (Διόνυσος γὰρ κατελθεῖν  εἰς   Ἅιδου γλιχόμενος ἠγνόει τὴν ὁδόν,
[106]   γραφὴ λέγει} ἀνανεύσατε τῆς γῆς  εἰς   αἰθέρα, ἀναβλέψατε εἰς οὐρανόν, θαυμάσατε,
[54]   Λάμιαν δὲ τὴν ἑταίραν ἔχων  εἰς   ἀκρόπολιν ἀνῄει καὶ τῷ τῆς
[48]   βρέτας τὸν Σάραπιν, μετῆχθαι δὲ  εἰς   Ἀλεξάνδρειαν μετὰ τιμῆς πανηγυρικῆς. Ἰσίδωρος
[117]   ἀφθαρσίας, ἀναγεννῶν τὸν ἄνθρωπον  εἰς   ἀλήθειαν αὐτὸν ἀναφέρων, τὸ κέντρον
[24]   γε ὑπωπτευκότας, ὅπερ οὐ σμικρὸν  εἰς   ἀλήθειαν (φρονήσεως ζώπυρον ἀναφύεται σπέρμα·
[103]   (Λὼτ ἐκάλουν αὐτὴν οἱ παλαιοὶ)  εἰς   ἀναισθησίαν μετατρέπεσθε; Λελιθωμένην ταύτην παρειλήφαμεν
[114]   τῆς ἀληθείας. (Οὗτος τὴν δύσιν  εἰς   ἀνατολὴν μετήγαγεν καὶ τὸν θάνατον
[114]   ἀκοίμητον γέγονεν καὶ (δύσις  εἰς   ἀνατολὴν περιέστηκεν. Τοῦτο κτίσις
[83]   Σωτη ρίαν χαρίζεται, ὑμεῖς δὲ  εἰς   ἄνθρωπον ὑποφέρεσθε. Ζωὴν δωρεῖται αἰώνιον,
[4]   οὐράνιος ᾠδὴ αὐτὴ μετεμόρφωσεν  εἰς   ἀνθρώπους ἡμέρους. (Ἦμεν γάρ, ἦμέν
[8]   γε σωτὴρ καὶ πολύτροπος  εἰς   ἀνθρώπων σωτηρίαν· ἀπειλῶν νουθετεῖ, λοιδορούμενος
[68]   εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα  εἰς   ἅπαντας ἐξειπεῖν ἀδύνατον. Διὰ τί
[101]   αὐθαίρετοι μέχρι τῆς ἐσχάτης (ἀναπνοῆς  εἰς   ἀπώλειαν ὑποφέρεσθε· ὅτι τὸ φῶς
[114]   προσεκρέμασεν αἰθέρι, μεταφυτεύων τὴν φθορὰν  εἰς   ἀφθαρσίαν καὶ γῆν μεταβάλλων εἰς
[57]   ἀπατῆσαι τέχνη προαγωγὸς ἀνθρώποις ἐρωτικοῖς  εἰς   βάραθρον γενομένη. Δραστήριος μὲν
[27]   καθέλκουσαι οὐρανόθεν τὸν ἄνθρωπον καὶ  εἰς   βάραθρον περιτρέπουσαι. Ἐθέλω δὲ ὑμῖν
[94]   καὶ γῆ οὐ πραθήσεται  εἰς   βεβαίωσιν· οὐ γὰρ κυροῦται τῇ
[3]   αὖθις εἰς οὐρανοὺς ἀνακαλεῖται τοὺς  (εἰς   γῆν ἐρριμμένους. ~Μόνος γοῦν τῶν
[115]   ἀγαθῷ παιδὶ ἀγαθοῦ πατρὸς ὄνομα  εἰς   γνῶσιν ἀφίκηται, προστάττοντος ἤπια καὶ
[48]   τῷ Βρυάξιδι· ὃς ὕλῃ κατακέχρηται  εἰς   δημιουργίαν μικτῇ καὶ ποικίλῃ. Ῥίνημα
[3]   βίον, ἐντέχνῳ τινὶ γοητείᾳ δαιμονῶντες  εἰς   διαφθοράς, ὕβρεις ὀργιάζοντες, πένθη ἐκθειάζοντες,
[93]   ἀκρασίας εἰς ἐγκράτειαν, ἐξ ἀδικίας  εἰς   δικαιοσύνην, ἐξ ἀθεότητος εἰς (θεόν.
[6]   σκάζοντας τὼ πόδε πλανωμένους  εἰς   δικαιοσύνην χειραγωγῆσαι, θεὸν ἀνθρώποις ἀφραίνουσιν
[72]   ἀεὶ διαμένον. Ἀνελεύθερος πᾶς ὅστις  εἰς   δόξαν βλέπει, ὡς δὴ παρ'
[83]   ἐπαισχύνεσθε. Ἐλευθερίαν ἐπαγγέλλεται, ὑμεῖς δὲ  εἰς   δουλείαν ἀποδιδράσκετε. Σωτη ρίαν χαρίζεται,
[93]   ἀφροσύνης εἰς φρόνησιν, ἐξ ἀκρασίας  εἰς   ἐγκράτειαν, ἐξ ἀδικίας εἰς δικαιοσύνην,
[35]   Ἀπόλλων ἀνδρὶ παρὰ θνητῷ θητευέμεν  εἰς   ἐνιαυτόν· τλῆ δ' ὀβριμόθυμος Ἄρης
[72]   (πάντων κίνασις. Ἀπόχρη καὶ τάδε  εἰς   ἐπίγνωσιν θεοῦ ἐπιπνοίᾳ θεοῦ πρὸς
[85]   ὢν κύριος πάντας ἀνθρώπους  εἰς   ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας" παρακαλεῖ,
[44]   εἶτα δὲ μὴ ἀνακοπεῖσα, ἀλλ'  εἰς   ἐπίδοσιν ἐλθοῦσα καὶ πολλὴ δὴ
[93]   οὖν καὶ μεταστῶμεν ἐξ ἀμαθίας  εἰς   ἐπιστήμην, ἐξ ἀφροσύνης εἰς φρόνησιν,
[80]   ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ  εἰς   ἔργα αὐτοῦ" καὶ Κύριος δίδωσι
[83]   ἑαυτοὺς παρέδωκαν ἀπηλγηκότες τῇ ἀσελγείᾳ  εἰς   ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης καὶ πλεονεξίας.
[65]   ἀποφεύγειν οἴονται τῆς πλάνης, ἀλλ'  εἰς   ἑτέραν κατολισθαί νουσιν ἀπάτην· ἀγάλματα
[114]   ἀνατολὴν μετήγαγεν καὶ τὸν θάνατον  εἰς   ζωὴν ἀνασταυρώσει, ἐξαρπάσας δὲ τῆς
[54]   Ἄριστος Σαλαμίνιος, αὑτὸν κατεσχημάτιζεν  εἰς   Ἥλιον) Τί δεῖ καὶ Νικαγόρου
[101]   βίον ὡς τὸ ζῆν ὑμῶν  εἰς   θάνατον καταναλίσκετε, τοῦτο μόνον τῆς
[7]   ἤδη καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους  εἰς   θάνατον ὑποφέρων) εἷς καὶ αὐτὸς
[93]   ἀδικίας εἰς δικαιοσύνην, ἐξ ἀθεότητος  εἰς   (θεόν. Καλὸς κίνδυνος αὐτομολεῖν
[10]   ταύτῃ πῃ παρεκάλει ἑτοίμους γίνεσθαι  εἰς   θεοῦ τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν, καὶ
[121]   ᾐνίξατο, πρότε ρον μὲν  εἰς   Ἱερουσαλήμ, νῦν δὲ εἰσελαύνων οὐρανούς,
[21]   ἔλαβον ἐκ κίστης, ἐργασάμενος ἀπεθέμην  εἰς   κάλαθον καὶ ἐκ καλάθου εἰς
[18]   τὰ ἀχρεῖα σύμβολα οὐκ ἀχρεῖον  εἰς   κατάγνωσιν παραθέσθαι· ἀστράγαλος, σφαῖρα, στρόβιλος,
[21]   εἰς κάλαθον καὶ ἐκ καλάθου  εἰς   κίστην. ~Καλά γε τὰ θεάματα
[9]   προετοιμάζουσα εἰς σωτηρίαν, φωνὴ προτρέπουσα  εἰς   κληρονομίαν οὐρανῶν· δι' ἣν
[3]   ᾠδὸς ἐμὸς οὐδ'  εἰς   μακρὰν καταλύσων ἀφῖκται τὴν δουλείαν
[88]   εἰς σωτηρίαν, ἐπὶ τὴν παλιγγενεσίαν·  εἰς   μίαν ἀγάπην συναχθῆναι οἱ πολλοὶ
[106]   μηδὲ τὰς ἀκοὰς ἀποφράξητε, (ἀλλ'  εἰς   νοῦν βάλεσθε τὰ λεγόμενα. Καλόν
[75]   τὸν θεὸν τοῖς κυμβάλοις ἄνθρωπος  εἰς   βούλεται, τοῦτο ποιῶν
[97]   ἡμῶν γένηται ὅτι δικαιότατος. (Βᾶτ'  εἰς   ὁδὸν δὴ πᾶς χειρῶναξ
[75]   ἔξω θεὸς μετὰ γραός, οὐδ'  εἰς   οἰκίας παρεισιὼν ἐπὶ τοῦ σανιδίου
[84]   δὴ οὖν ἔτι τὴν χάριν  εἰς   ὀργὴν μεταλλάσσομεν καὶ οὐχὶ ἀναπεπ
[2]   οὐρανῶν ἀλήθειαν ἅμα φανοτάτῃ φρονήσει  εἰς   ὄρος ἅγιον (θεοῦ καὶ χορὸν
[109]   ὠθεῖ, συνήθεια, δὲ  εἰς   οὐρανὸν ἀνάγει, ἀλήθεια, τραχεῖα"
[117]   τῷ τῆς ψυχῆς πνεύματι τοῖς  εἰς   οὐρανὸν ἀπαίρουσι γινομένη. Τί δή
[27]   πλάνης λήξητε, αὖθις δὲ παλινδρομήσητε  εἰς   (οὐρανόν. Ἦμεν γάρ που καὶ
[106]   τῆς γῆς εἰς αἰθέρα, ἀναβλέψατε  εἰς   οὐρανόν, θαυμάσατε, παύσασθε καραδοκοῦντες τῶν
[99]   συνηθείας ταῖς ἀληθιναῖς σταγόσιν· καθαροὺς  εἰς   οὐρανοὺς ἀναβῆναι δεῖ. Ἄνθρωπος εἶ,
[3]   θεοσεβείας μετάγων ἡμᾶς ζυγὸν αὖθις  εἰς   οὐρανοὺς ἀνακαλεῖται τοὺς (εἰς γῆν
[100]   ἐξ οὐρανῶν, στενὴ μέν, ἀλλ'  εἰς   οὐρανοὺς ἀναπέμπουσα· στενὴ ἐπὶ γῆς
[115]   πῦρ ὑπουργεῖν, κόσμον οἰκεῖν· ἐντεῦθεν  εἰς   οὐρανοὺς ἀποικίαν στείλασθαί σοι συγκεχώρηκεν·
[114]   εἰς ἀφθαρσίαν καὶ γῆν μεταβάλλων  εἰς   οὐρανούς, τοῦ θεοῦ γεωργός,
[100]   σωτηρίαν. ~Πῶς οὖν ἀνέλθω, φησίν,  εἰς   οὐρανούς; Ὁδός" ἐστιν κύριος,
[110]   τοῦ πλάσματος συναγωνιστής, τάχιστα δὲ  εἰς   πάντας ἀνθρώπους διαδοθεὶς θᾶττον ἡλίου
[32]   ἐπιθυμεῖν μὲν πασῶν, ἐκπληροῦν δὲ  εἰς   πάσας τὴν ἐπιθυμίαν. Ἐνεπίμπλατο γοῦν
[64]   Ἡράκλειτος· Ἐμπεδοκλῆς γὰρ Ἀκραγαντῖνος  εἰς   πλῆθος ἐμπεσὼν πρὸς τοῖς τέτταρσι
[77]   ἐπιζημίου ἀπάτης, προτρέπουσαι δὲ ἐμφανῶς  εἰς   προὖπτον (σωτηρίαν. Αὐτίκα γοῦν
[35]   μοιχοῦ κατὰ πρόσωπον, ὅπως αὐτὸν  εἰς   (συνουσίαν ὑπαγάγηται. Πανύασσις γὰρ πρὸς
[87]   τὸν ἄνθρωπον. Βοᾷ γοῦν ἐπείγων  εἰς   σωτηρίαν αὐτὸς ἤγγικεν βασιλεία
[87]   οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι  εἰς   σωτηρίαν διὰ πίστεως ἐν Χριστῷ.
[8]   καὶ νῦν καὶ ἀεὶ προὔτρεπεν  εἰς   σωτηρίαν, διὰ τεράτων καὶ σημείων
[88]   οὐδεὶς Κιμμέριος ἐν λόγῳ· σπεύσωμεν  εἰς   σωτηρίαν, ἐπὶ τὴν παλιγγενεσίαν· εἰς
[63]   δαιμόνων ἄνθρωπος γίνεται σπεύδων  εἰς   σωτηρίαν. ~(Ἐπιδράμωμεν δέ, εἰ βούλει,
[75]   βιαζο μένοις. Δυσωπούντων δέ σε  εἰς   σωτηρίαν καὶ οἱ περὶ τοὺς
[2]   ὑπερτάτην ὀρέγουσα δεξιάν, τὴν σύνεσιν,  εἰς   σωτηρίαν· οἳ δὲ ἀνανεύσαντες καὶ
[7]   νῦν δὲ ἤδη καὶ ἐναργῶς  εἰς   σωτηρίαν παρα καλῶν. ~Φύγωμεν οὖν
[82]   καὶ σπεύδεις ἐκμαθεῖν, τουτέστι σπεύδεις  εἰς   σωτηρίαν, φοβούμενος τὴν ὀργήν, ἀγαπήσας
[9]   τοῦ λόγου, φωνὴ παρακλητική, προετοιμάζουσα  εἰς   σωτηρίαν, φωνὴ προτρέπουσα εἰς κληρονομίαν
[5]   καὶ τῶν στοιχείων τὴν διαφωνίαν  εἰς   τάξιν ἐνέτεινε συμφωνίας, ἵνα δὴ
[76]   ἀληθῶς Σωκρατικῆς διατριβῆς Εὐριπίδης  εἰς   τὴν ἀλήθειαν ἀπιδὼν καὶ τοὺς
[4]   πολλὴν καὶ τὴν σκληροκαρδίαν τῶν  εἰς   τὴν ἀλήθειαν λελιθωμένων ἤγειρεν θεοσεβείας
[65]   φησιν ἀπόστολος, τὰ  εἰς   τὴν ἀνθρώπων ὑπηρεσίαν πεποιημένα στοιχεῖα"
[60]   αὐτὰς ἔτι τὰς περιπλοκὰς ἀφορῶσιν  εἰς   τὴν Ἀφροδίτην ἐκείνην τὴν γυμνήν,
[82]   οὐδ' οὐ μὴ εἰσελεύσεσθέ ποτε  εἰς   τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. (Πῶς
[114]   θεοποιῶν τὸν ἄνθρωπον, διδοὺς νόμους  εἰς   τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ
[77]   καὶ γὰρ οἱ χρησμοὶ τὰς  εἰς   τὴν θεοσέβειαν ἡμῖν ἀφορμὰς ἐναργέστατα
[85]   Ἑβραίων πλανῆται· οὐ γὰρ εἰσελθεῖν  εἰς   τὴν κατάπαυσιν λέγονται διὰ τὴν
[84]   τῇ ὀργῇ μου· (εἰ εἰσελεύσονται  εἰς   τὴν κατάπαυσίν μου. Ὁρᾶτε τὴν
[108]   σεαυτόν" καὶ τῷ τύπτοντί σε  εἰς   τὴν σιαγόνα πάρεχε καὶ τὴν
[109]   συνήθεια, ἀλλ' μὲν  εἰς   τὸ βάραθρον ὠθεῖ, συνήθεια,
[43]   Οὕτω φιλοῦντες (οἱ δαίμονες ὁδηγοῦσιν  εἰς   τὸ πῦρ. Ἀλλ' φιλανθρωπότερε
[24]   τοὔψον παρα σκευάσαι" κᾆτ' αὐτὸν  εἰς   τὸ πῦρ ἐνέθηκεν ὡς ξύλον"
[92]   φωτὸς" γνήσια ἀναθρήσωμεν καὶ ἀναβλέψωμεν  εἰς   τὸ φῶς, μὴ νόθους ἡμᾶς
[74]   τὴν ἀλήθειαν· μὲν καὶ  εἰς   τὸν αἰθέρα καὶ εἰς τὸν
[81]   σκοτισθήσεται, λάμψει δὲ παντοκράτωρ  εἰς   τὸν αἰῶνα, καὶ δυνάμεις τῶν
[78]   τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει  εἰς   τὸν αἰῶνα. ~Τί δὲ ὅταν
[51]   ταύτην μεγίστην οἰόμενοι θεόν, φέροντες  εἰς   τὸν κοπρῶνα ἀνέθηκαν αὐτήν, ἄξιον
[101]   ὑποφέρεσθε· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν  εἰς   τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ
[74]   καὶ εἰς τὸν αἰθέρα καὶ  εἰς   τὸν οὐρανὸν (ἀναβλέψας τόνδε ἡγοῦ
[18]   δέ, οὐ γὰρ ἠπείθησε Διί,  εἰς   τὸν Παρνασσὸν φέρων κατατίθεται διεσπασμένον
[122]   γενόμενον ὑπὸ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ  εἰς   τοσοῦτον ὅμοιον ἤδη καὶ θεῷ.
[56]   ἐπαναλήψομαι) τὸν ὑπερουράνιον βλασφημήσαντες τόπον  εἰς   τοὔδαφος κατεσύρατε τὴν εὐσέβειαν, χθονίους
[94]   τῇ βασιλείᾳ τοῦ κυρίου αὐτῶν  εἰς   τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. ~Ἔχετε,
[26]   ἀπὸ τῆς θείας εὐεργεσίας τῆς  εἰς   τοὺς ἀνθρώπους καταγινομένης ὁρμώμενος. Τὸν
[19]   τὸ τοῦ Διονύσου αἰδοῖον ἀπέκειτο,  εἰς   Τυρρηνίαν κατήγαγον, εὐκλεοῦς ἔμποροι φορτίου·
[111]   ἐπὶ γαστέρα ἕρπουσα, κακία γηΐνη,  εἰς   ὕλας στρεφομένη) παρήγετο ἐπιθυμίαις,
[93]   ἀμαθίας εἰς ἐπιστήμην, ἐξ ἀφροσύνης  εἰς   φρόνησιν, ἐξ ἀκρασίας εἰς ἐγκράτειαν,
[100]   ἔχει τὴν ἄγνοιαν, δὲ  εἰς   ὦτα βαλόμενος καὶ τῇ ψυχῇ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009