Alphabétiquement     [«   »]
ἔτη 2
ἔτηξε 1
Ἔτι 4
ἔτι 32
ἐτιθάσευε 1
ἐτιθάσευεν 2
ἐτίμα 1
Fréquences     [«    »]
32 ἀπὸ
32 αὐτὸς
31 πάντα
32 ἔτι
33 μοι
34 αὐτῶν
34 κύριος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

ἔτι


Paragraphes
[112]   ἀνθρωπίνην ἰέναι μὴ χρῆναι διδασκαλίαν  ἔτι,   Ἀθήνας καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα,
[89]   τε ἐκτρεφόμενοι γέλωτα ὤφλομεν, ἐπιτελοῦμεν  ἔτι,   ἀλλὰ σφᾶς αὐτούς, καὶ εἰ
[27]   Χριστῷ συνυψοῦται θεῷ. Οἱ δὲ  ἔτι   ἄπιστοι τέκνα ὀργῆς" ὀνομάζονται, τρεφόμενα
[39]   ὁποῖοι, τί καὶ χρὴ λέγειν  ἔτι,   (ἀποχρώντως αὐτῶν διεληλεγμένων; Ἀλλ' οὖν
[39]   τῆς χώρας αὐτῶν ὁμοίως ἰχθύν,  ἔτι   γε μὴν Ἡρακλεοπολῖται ἰχνεύμονα, Σαῗ
[37]   πολλαὶ καὶ καλαὶ καὶ νῦν  ἔτι   γυναῖκες καὶ Λήδας εὐπρε πέστεραι
[26]   Εὐμενίδας Παλαμναίους τε καὶ Προστροπαίους,  ἔτι   δὲ Ἀλάστορας ἀναπεπλάκασιν (οἱ ἀμφὶ
[20]   Βαυβὼ καὶ Δυσαύλης καὶ Τριπτόλεμος,  ἔτι   δὲ Εὔμολπός τε καὶ Εὐβουλεύς·
[92]   οὖν κύριος; (Οὐ μνησικακεῖ,  ἔτι   ἐλεεῖ, ἔτι τὴν μετάνοιαν ἀπαιτεῖ.
[94]   φιλοῦντι τὸν πατέρα, δι' ὃν  ἔτι   ἐργάζεται, μόνῳ καὶ ὑπισχνεῖται
[55]   μετὰ δαίμονας ἄλλους. (Πῶς οὖν  ἔτι   θεοὶ τὰ εἴδωλα καὶ οἱ
[58]   δαῖς πεποιηκότες. Γάμοι τε οὖν  ἔτι   καὶ παιδοποιίαι καὶ λοχεῖαι θεῶν
[32]   γέλωτας καὶ μάχας δουλείας τε  ἔτι   καὶ συμπόσια συμπλοκάς τ' αὖ
[61]   θεώμενοι οὐκ αἰσχύνεσθε, φυλάττετε δὲ  ἔτι   μᾶλλον ἀνακείμενα, ὥσπερ ἀμέλει τῶν
[17]   οὗτοι δὴ οἱ Τιτᾶνες διέσπασαν,  ἔτι   νηπίαχον ὄντα, ὡς τῆς
[27]   ἡμεῖς δὲ οὐκ ὀργῆς θρέμματα  ἔτι,   οἱ τῆς πλάνης ἀπεσπασμένοι, ᾄσσοντες
[111]   ὅτε ἐν παραδείσῳ ἔπαιζε λελυμένος,  ἔτι   παιδίον ἦν τοῦ θεοῦ· ὅτε
[46]   καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων οἱ  ἔτι   παλαιότεροι ξύλα ἱδρύοντο περιφανῆ καὶ
[46]   ὑμῶν εἰλύαται κεφαλαί. ~(Εἰ δ'  ἔτι   πρὸς τούτοις φέρων ὑμῖν τὰ
[99]   ἀναγνώρισον τὸν πατέρα. Σὺ δὲ  ἔτι   ταῖς ἁμαρτίαις παραμένεις, προστετηκὼς ἡδοναῖς;
[60]   τοῦ σκίμποδος κατακείμενοι παρ' αὐτὰς  ἔτι   τὰς περιπλοκὰς ἀφορῶσιν εἰς τὴν
[122]   ἀσεβεῖν νομίζουσιν, καὶ αὐτήν γε  ἔτι   τὴν ἄγνοιαν μανίας εἶδος ὑπογράφοντες
[92]   κύριος; (Οὐ μνησικακεῖ, ἔτι ἐλεεῖ,  ἔτι   τὴν μετάνοιαν ἀπαιτεῖ. Ἐρέσθαι δὲ
[62]   κάτω. πού γ' ἂν  ἔτι   τὴν Πραξιτέλους Δήμητρα καὶ Κόρην
[84]   τὴν τιμήν· τί δὴ οὖν  ἔτι   τὴν χάριν εἰς ὀργὴν μεταλλάσσομεν
[96]   οὐ γὰρ τὰ πάτρια ὑμᾶς  ἔτι   τῆς ἀληθείας ἀπασχολεῖ ἔθη προκατηχημένους,
[90]   ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός; Τίς οὖν  ἔτι   τοῖς ἀνθρώποις ὄρεξις ἔγκειται θανάτου
[32]   αἷς δὴ καὶ τοσαύταις οὔσαις  ἔτι   τοῦ Ποσειδῶνος ὑμῶν ἐστενοχωρεῖτο τὰ
[123]   παύσασθαί ποτε ἱεροφαντοῦντες. Ὑμῖν δὲ  ἔτι   τοῦτο περιλείπεται πέρας τὸ λυσιτελοῦν
[91]   ἄξια πεπονθότες. Καὶ ταῦτα ὁρῶντες  ἔτι   τυφλώττετε καὶ οὐχὶ πρὸς τὸν
[79]   τὰ ἐπὶ τούτοις. Μὴ οὖν  ἔτι   ὑμεῖς εἰδωλολάτραι; Ἀλλὰ κἂν νῦν
[96]   ἆθλον ἀθανασία (πρόκειται. Μὴ οὖν  ἔτι   φροντίζετε μηδὲ {εἰ} ὀλίγον, τί
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009