Alphabétiquement     [«   »]
προοίμιον 1
προόντος 1
προπάτορα 1
πρὸς 77
πρός 2
Πρὸς 2
ΠΡΟΣ 1
Fréquences     [«    »]
74 θεοῦ
72 μὴ
74 οὐδὲ
77 πρὸς
83 οὐκ
84 τοῖς
85 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

πρὸς


Paragraphes
[25]   πολλοὺς ἐπιγράφεται πατέρας ἀγνοίᾳ τοῦ  πρὸς   ἀλήθειαν πατρός. (Ἦν δέ τις
[119]   καὶ τὴν βακχικὴν ἀπορ ρίψας  πρὸς   ἀλήθειαν χειραγωγοῦ· ἰδού σοι τὸ
[53]   οἱ λιθοξόοι τοὺς Ἑρμᾶς Ἀθήνησι  πρὸς   Ἀλκιβιάδην ἀπείκαζον. Ὑπλείπεται τῆς σῆς
[48]   Ἰσίδωρος μόνος παρὰ Σελευκέων τῶν  πρὸς   Ἀντιοχείᾳ τὸ ἄγαλμα μεταχθῆναι λέγει,
[5]   ὑμνεῖν αὐτὸν τοὺς δαίμονας ἀληθεῖ  πρὸς   αὐτοῦ διωκομένους μουσικῇ, τοῦ
[68]   ἀδύνατον. Διὰ τί δῆτα, (ὢ  πρὸς   αὐτοῦ; Ῥητέον γὰρ οὐδαμῶς ἐστίν.
[72]   εἰς ἐπίγνωσιν θεοῦ ἐπιπνοίᾳ θεοῦ  πρὸς   αὐτῶν μὲν ἀναγεγραμμένα, πρὸς δὲ
[105]   γὰρ ἵσταται οὐδὲν τῷ σπεύδοντι  πρὸς   γνῶσιν θεοῦ, οὐκ ἀπαιδευσία, οὐ
[29]   αἱ τέχναι καὶ οἱ βίοι,  πρὸς   δέ γε (καὶ οἱ τάφοι
[72]   θεοῦ πρὸς αὐτῶν μὲν ἀναγεγραμμένα,  πρὸς   δὲ ἡμῶν ἐξειλεγμένα τῷ γε
[42]   ἐπιχαίροντες τῇ φρενοβλαβείᾳ τῶν ἀνθρώπων,  πρὸς   δὲ καὶ ἀνθρωποκτονίας ἀπολαύοντες· νυνὶ
[44]   γὰρ οὐδὲ τούτους σιωπή σομαι,  πρὸς   δὲ καὶ αὐτοὺς ἐξελέγξω– νεὼς
[122]   πάντα αὐτοῦ νομίζειν, ὥσπερ ἔστι,  πρὸς   δὲ καὶ ἡμᾶς τὸ κάλλιστον
[92]   τοῦ θεοῦ ἑτέρῳ δουλεύειν δεσπότῃ,  πρὸς   δὲ καὶ θεραπεύειν ἀντὶ μὲν
[44]   νεὼς καὶ βωμοὺς ἀνέστησαν αὐτοῖς,  πρὸς   δὲ καὶ θυσίας (παραστῆσαι πρῶτοι
[112]   Ἀθήνας καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα,  πρὸς   δὲ καὶ Ἰωνίαν πολυπραγμονοῦντας. Εἰ
[48]   τε καὶ σιδήρου καὶ μολίβδου,  πρὸς   δὲ καὶ κασσιτέρου, λίθων δὲ
[4]   δὲ καὶ ξύλα οἱ ἄφρονες·  πρὸς   δὲ καὶ λίθων ἀναισθητότερος ἄνθρωπος
[65]   τῶν τὴν Ἀσίαν κατοικούντων πολλοί,  πρὸς   δὲ καὶ Μακεδόνες, ὥς φησι
[51]   ἀλλὰ ζῇ γε καὶ αὔξεται,  πρὸς   δὲ καὶ τῇ σελήνῃ συμπάσχει·
[61]   Τούτων οὐ μόνον τῆς χρήσεως,  πρὸς   δὲ καὶ τῆς ὄψεως καὶ
[30]   εἰπὼν περὶ ἀμφοῖν τοῖν Διοσκούροιν,  πρὸς   δὲ καὶ τὸν Ἡρακλέα εἴδωλον"
[86]   τῆς ἐν οὐρανῷ πατρί δος,  πρὸς   δὲ καὶ τοῦ ὄντως ὄντος
[22]   μᾶλλον δὲ ματαιόφρονος Ἐρεχθειδῶν δήμου,  πρὸς   δὲ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων,
[22]   κράδαι νάρθηκές τε καὶ κιττοί,  πρὸς   δὲ καὶ φθοῖς καὶ μήκωνες;
[108]   βίου ἀρχὴν ἀναλάβοι σωτηρίας. Γηράσατε  πρὸς   δεισιδαιμονίαν, νέοι ἀφίκεσθε (πρὸς θεοσέβειαν·
[13]   τῆς ὀργῆς τῆς Δηοῦς τῆς  πρὸς   Δία γεγενημένης, τὰ δὲ ἀπὸ
[87]   ἀπόστολος θεοπνεύστους" καλεῖ, ὠφελίμους οὔσας  πρὸς   διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν,
[87]   καλεῖ, ὠφελίμους οὔσας πρὸς διδασκαλίαν,  πρὸς   ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν
[87]   οὔσας πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον,  πρὸς   ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν
[93]   (θεόν. Καλὸς κίνδυνος αὐτομολεῖν  πρὸς   θεόν. Πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων
[100]   (γὰρ ὡς ἄνθρωπος οἰκείως ἔχειν  πρὸς   θεόν. Ὥσπερ οὖν τὸν ἵππον
[108]   Γηράσατε πρὸς δεισιδαιμονίαν, νέοι ἀφίκεσθε  (πρὸς   θεοσέβειαν· παῖδας ἀκάκους ἐγκρινεῖ θεός.
[100]   ὅσῳ γε φρονιμώτερος εἶναι δόξει,  πρὸς   κακοῦ σύνεσις αὐτῷ, ὅτι
[63]   γεγενῆσθαι. Ἐνταῦθα φιλοσόφων παρατρέπεται χορὸς  πρὸς   μὲν τὴν οὐρανοῦ θέαν παγκάλως
[56]   καὶ τὸ πλούσιον τῆς οὐσίας  πρὸς   μὲν τὸ κέρδος ἀγώγιμον, μόνῳ
[15]   ~Δηοῦς δὲ μυστήρια καὶ Διὸς  πρὸς   μητέρα Δήμητρα ἀφροδίσιοι συμπλοκαὶ καὶ
[100]   βιαζόμεθα οὐδὲ τὸν ταῦρον κυνηγετεῖν,  πρὸς   πέφυκε δὲ ἕκαστον τῶν
[113]   δὲ ἄρα προτροπὴ μόνη καὶ  πρὸς   ὅλον δηλαδὴ τὸν βίον, ἐν
[93]   ἐκεῖνος θησαυρὸς τῆς σωτηρίας,  πρὸς   ὅν γε ἐπείγεσθαι χρὴ φιλολόγους
[25]   (Ἦν δέ τις ἔμφυτος ἀρχαία  πρὸς   οὐρανὸν ἀνθρώποις κοινωνία, ἀγνοίᾳ μὲν
[70]   κενεόφρονι βουλῇ· ἀλλὰ γὰρ αἴρουσι  πρὸς   οὐρανὸν ὠλένας ἁγνάς, ὄρθριοι ἐξ
[87]   διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν,  πρὸς   παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα
[87]   τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος  πρὸς   πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτημένος. (Οὐκ
[85]   ἐπίγνωσις; Θεοσέβεια· θεοσέβεια δὲ  πρὸς   πάντα ὠφέλιμος" κατὰ τὸν Παῦλον,
[55]   βδελυρὰ ὄντως καὶ πνεύματα ἀκάθαρτα,  πρὸς   πάντων ὁμολογούμενα γήινα καὶ δεισαλέα,
[48]   ἦν, ὃν δὴ κατ' ἐξοχὴν  πρὸς   πάντων σεβασμοῦ κατηξιωμένον ἀκούομεν, τοῦτον
[121]   υἱὸς ἀίδιος νικηφόρος. Φιλότιμοι τοίνυν  πρὸς   τὰ καλὰ καὶ θεοφιλεῖς ἄνθρωποι
[41]   γὰρ οὐδὲ ὀνομάτων ὑμῖν πενία  πρὸς   τὰς τῆς ἀσεβείας συνθέσεις. ~(Φέρε
[105]   θείας μαθήσεως ἐστέρηται. ~Ὑμεῖς δὲ  πρὸς   τὴν ἀλήθειαν ἀνάπηροι καὶ τυφλοὶ
[103]   δὲ οἱ ἄθεοι καὶ οἱ  πρὸς   τὴν ἀσέβειαν ἐπιστρεφόμενοι σκληροκάρδιοί τε
[31]   μὲν ἐβασίλευεν, διεφέρετο δὲ ἀεὶ  πρὸς   τὴν γυναῖκα, ἠγα νάκτει δὲ
[75]   ἐν Ἱερείᾳ τῷ δράματι χαλεπαίνων  πρὸς   τὴν συνήθειαν διελέγχειν πειρᾶται τὸν
[92]   τὸν πονηρόν. Τίς γάρ,  πρὸς   τῆς ἀληθείας, σωφρονῶν γε τἀγαθὸν
[67]   τἀληθὲς εἰδότων. (Τί γάρ,  πρὸς   τῆς ἀληθείας, τοὺς σοὶ πεπιστευκότας
[120]   πᾶσαι δὲ ἐμφερεῖς· διορθώσασθαι ὑμᾶς  πρὸς   τὸ ἀρχέτυπον βούλομαι, ἵνα μοι
[53]   ζωγράφοι πάντες τῆς Ἀφροδίτης εἰκόνας  πρὸς   τὸ κάλλος ἀπεμιμοῦντο Φρύνης, ὥσπερ
[113]   παντὶ καιρῷ, ἐν πάσῃ περιστάσει  πρὸς   τὸ κυριώτατον τέλος, τὴν ζωήν,
[30]   Οὗτος οὖν Ἡρακλῆς δύο  πρὸς   τοῖς πεντήκοντα ἔτη βεβιωκὼς κατέστρεψε
[64]   Ἀκραγαντῖνος εἰς πλῆθος ἐμπεσὼν  πρὸς   τοῖς τέτταρσι στοιχείοις τούτοις νεῖκος
[22]   Διονύσου Βασσάρου; Οὐχὶ δὲ ῥοιαὶ  πρὸς   τοῖσδε καὶ κράδαι νάρθηκές τε
[91]   ὁρῶντες ἔτι τυφλώττετε καὶ οὐχὶ  πρὸς   τὸν δεσπότην τῶν πάντων καὶ
[120]   ἐπιδείξω τὸ σχῆμα, δι' οὗ  πρὸς   τὸν θεὸν ἀναβαίνετε. Δεῦτε πρός
[7]   ὤν, ὅτι λόγος ἦν  πρὸς   τὸν θεόν, διδάσκαλος, ἐπεφάνη
[6]   λόγος καὶ λόγος ἦν  πρὸς   τὸν θεὸν καὶ θεὸς ἦν
[121]   ἀθανασίαν κατιθύνει τὸ ἅρμα, σπεύδων  πρὸς   τὸν θεὸν πληρῶσαι ἐναργῶς
[99]   Ὑμῶν ἐστιν, ἐὰν θελήσητε, τῶν  πρὸς   τὸν θεὸν τὴν προαίρεσιν ἐσχηκότων·
[105]   ὄφεσιν ἐκείνοις, οἷς τὰ ὦτα  πρὸς   τοὺς κατεπᾴδοντας ἀποκέκλεισται. Θυμὸς γὰρ
[97]   ἀνθρώπων ἃς εἶχον περὶ θεῶν,  πρὸς   τοὺς πολίτας ἄνδρες, εἶπεν, θαρρεῖτε
[35]   εἰς (συνουσίαν ὑπαγάγηται. Πανύασσις γὰρ  πρὸς   τούτοις καὶ ἄλλους παμπόλλους ἀνθρώποις
[46]   εἰλύαται κεφαλαί. ~(Εἰ δ' ἔτι  πρὸς   τούτοις φέρων ὑμῖν τὰ ἀγάλματα
[56]   τὰ εἴδωλα, αἱ σκιαὶ καὶ  πρὸς   τούτοις χωλαὶ" ἐκεῖναι καὶ ῥυσαί,
[54]   εἶναι δοκεῖν καὶ κερασφόρος ἀναπλάττεσθαι  πρὸς   τῶν ἀγαλματοποιῶν, τὸ καλὸν ἀνθρώπου
[67]   ὀρρωδοῦντες συνανατρέφειν αὐτοῖς ἀθεότητα τὴν  πρὸς   τῶν δοκήσει σοφῶν δὴ τούτων
[36]   Σωσίβιος δὲ καὶ τὸν Ἡρακλέα  πρὸς   τῶν Ἱπποκοωντιδῶν κατὰ τῆς χειρὸς
[103]   τινά, μᾶλλον δὲ ἵνα μυστικώτερον  πρὸς   ὑμᾶς ἀποφθέγξωμαι, γυναικὸς τῆς Ἑβραίας
[41]   φύλακες οὗτοι, οὐκ εὐνοίᾳ τῇ  πρὸς   ὑμᾶς περιπαθεῖς, τῆς δὲ ὑμεδαπῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009