Alphabétiquement     [«   »]
μνησθῶ 1
μνησικακεῖ 1
μνηστευομένη 1
μοι 33
μοῖρ 1
Μοῖρα 1
μοῖραι 1
Fréquences     [«    »]
32 ἀπὸ
32 αὐτὸς
32 ἔτι
33 μοι
34 αὐτῶν
34 κύριος
34 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Clément d'Alexandrie, Discours aux gentils

μοι


Paragraphes
[99]   μανίας ἔμπλεως βίος ἔδοξέ  μοι   γεγονέναι, τοσαύτῃ σπουδῇ περὶ τὴν
[40]   θεοί, οὓς θρῃσκεύετε, αὖθις ἐπισκέψασθαί  μοι   δοκεῖ εἰ ὄντως εἶεν δαίμονες,
[68]   λέγει. Πεπλανῆσθαι γοῦν Μένανδρός  μοι   δοκεῖ, ἔνθα φησίν ἥλιε, σὲ
[112]   ὑπακοῆς ἆθλον, οὐρανούς, ἀπολαμβάνει. ~Διό  μοι   δοκεῖ, ἐπεὶ αὐτὸς ἧκεν ὡς
[13]   πένθος αὐταῖν Ἐλευσὶς δᾳδουχεῖ. ~Καί  μοι   δοκεῖ τὰ ὄργια καὶ τὰ
[56]   μᾶλλον Διὸς θυγατέρες, ὥστε  μοι   δοκεῖν χαριέντως φάναι τὸν Βίωνα,
[37]   ἄνθρωπος ἦν, νῦν δὲ ἤδη  μοι   δοκοῦσι (καὶ οἱ μῦθοι ὑμῖν
[91]   τάφους τινὰς δεσμωτήρια· οὗτοί  μοι   δοκοῦσι πενθεῖν, οὐ θρῃσκεύειν τοὺς
[118]   ἀνέβη" τινός. (Καὶ μὴν ὁρᾶν  μοι   δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, δισσὰς
[55]   τραύματα καὶ δακρύοντες θεοί·  μοι   ἐγώ, ὅτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον
[67]   τε ἀτάκτοις ὑποβεβλημένους; Τί δέ  μοι   εἰδώλων ἀναπίμπλης τὸν βίον, ἀνέμους
[67]   αὐτὸς κατασύρεται εἴδωλα. ~(Καὶ πολύς  μοι   ἐπιρρεῖ τοιοῦτος ὄχλος, οἱονεὶ μορμώ
[94]   Ποίαν, μακάριε, δόξαν, εἰπέ  μοι·   ἣν ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν οὐδὲ
[44]   τῆς πυρᾶς δοκιμάσεις. ~Ὅθεν ἔπεισί  μοι   θαυμάζειν τίσι ποτὲ φαντασίαις ἀπαχθέντες
[56]   οὐ προσκυνεῖν μεμελέτηκα· οὐ γάρ  μοι   θέμις ἐμπιστεῦσαί ποτε τοῖς ἀψύχοις
[49]   ἠπίστατο (ὁ συναγρυπνήσας ἐραστής. Τί  μοι   θεὸν καταλέγεις τὸν πορνείᾳ τετιμημένον;
[51]   τεθείασται τὰ ἀναίσθητα, ἀπορεῖν ἔπεισί  μοι   καὶ κατελεεῖν τοὺς πλανωμένους τῆς
[120]   πρὸς τὸ ἀρχέτυπον βούλομαι, ἵνα  μοι   (καὶ ὅμοιοι γένησθε. Χρίσω ὑμᾶς
[32]   ὑμῶν ἐστενοχωρεῖτο τὰ πάθη. Κάλει  μοι   καὶ τὸν Ἀπόλλω· Φοῖβός ἐστιν
[6]   ἄξιον, Χριστός, καινὸν ᾆσμά  (μοι   κέκληται. ~Αἴτιος γοῦν λόγος,
[68]   ἀληθείας· ἀλλὰ μὴ ἀποκάμῃς· ξύν  μοι   λαβοῦ τῆς ζητήσεως τἀγαθοῦ πέρι·
[71]   τὸν ἀεὶ μεδέοντα ἀθάνατον. ~Καί  μοι   μὴ μόνον, φιλοσοφία, ἕνα
[68]   ἀεί· θεὸν δὲ ποῖον εἰπέ  μοι   νοητέον; Τὸν πάνθ' ὁρῶντα καὐτὸν
[24]   οὐδαμῶς ἀποκρυπτέον) θαυμά ζειν ἔπεισί  μοι   ὅτῳ τρόπῳ Εὐήμερον τὸν Ἀκραγαντῖνον
[64]   ἀναιρέσεως κεκλημένος. Ἧι καὶ δοκοῦσί  μοι   πολλοὶ μάλιστα τὸ ξίφος μόνον
[55]   θεοί· μοι ἐγώ, ὅτε  μοι   Σαρπηδόνα φίλτατον ἀνδρῶν μοῖρ' ὑπὸ
[65]   Διογένης ἐν αʹ Περσικῶν. Τί  μοι   Σαυρομάτας κατα λέγειν, οὓς Νυμφόδωρος
[9]   δύο, ἀγγέλου καὶ Ἰωάννου, αἰνίσσονταί  μοι   τὴν ἐναποκειμένην σωτηρίαν, ὡς ἐπιφανέντος
[9]   καὶ ἔρημος ἄγονος οὐκέτι. Ταύτην  μοι   τὴν κυοφορίαν προεθέσπισεν ἀγγέλου φωνή·
[113]   ὑμνήσω σε" Ὕμνησον καὶ διήγησαί  μοι   τὸν πατέρα σου τὸν θεόν·
[32]   πάθη καὶ (μαχλώσας ἡδονάς. Κάλει  μοι   τὸν Ποσειδῶ καὶ τὸν χορὸν
[45]   ἀπογόνους (κεκηδεῦσθαι. Ἀλλὰ γὰρ ἐπιόντι  μοι   τοὺς προσκυνουμένους ὑμῖν τάφους ἐμοὶ
[119]   κεκλημένοι (πατέρα ποθοῦντες ἀπολαβεῖν. Ἧκέ  μοι,   πρέσβυ, καὶ σύ, τὰς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 26/02/2009