Alphabétiquement     [«   »]
μεμιμημένον 1
μέμνημαι 1
μέμνησο 1
μὲν 217
μέν 14
μένει 1
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
187 Σωκράτης
192 τὸ
190 Φαῖδρος
217 μὲν
291 τε
299 δὲ
804 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

μὲν


Pages
[261]   πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ τοτὲ  μὲν   ἀγαθά, τοτὲ δ᾽ αὖ τἀναντία;
[233]   βραδέως ὀλίγην ὀργὴν ποιούμενος, τῶν  μὲν   ἀκουσίων συγγνώμην ἔχων, ~τὰ δὲ
[265]   τὸ ἐρωτικὸν πάθος ἀπεικάζοντες, ἴσως  μὲν   ἀληθοῦς τινος ἐφαπτόμενοι, ~τάχα δ᾽
[265]   ~(Σωκράτης) ~ἐμοὶ μὲν φαίνεται τὰ  μὲν   ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσθαι·
[273]   κάλλιστα ~ἐπίσταται εὑρίσκειν. ὥστ᾽ εἰ  μὲν   ἄλλο τι περὶ τέχνης λόγων
[262]   ~δεῖ ἄρα τὸν μέλλοντα ἀπατήσειν  μὲν   ἄλλον, αὐτὸν δὲ μὴ ἀπατήσεσθαι,
[239]   δὴ ἀνάγκη (εἶναι, καὶ πολλῶν  μὲν   ἄλλων συνουσιῶν ἀπείργοντα ~καὶ ὠφελίμων
[276]   τῇ τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς  μὲν   ἀμῦναι ~ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν
[248]   ~ἐν δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς  μὲν   ἂν δικαίως διαγάγῃ ἀμείνονος μοίρας
[275]   δὲ καὶ οἱ λόγοι· δόξαις  μὲν   ἂν ὥς τι φρονοῦντας αὐτοὺς
[239]   ἀλλὰ ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων  μὲν   ἀνδρείων καὶ ἱδρώτων ξηρῶν ~ἄπειρον,
[266]   ὡς βασιλεῦσιν ἐθέλωσιν; ~(Φαῖδρος) ~βασιλικοὶ  μὲν   ἇνδρες, οὐ μὲν δὴ ἐπιστήμονές
[249]   καλεῖται. καθάπερ γὰρ εἴρηται, πᾶσα  μὲν   ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει ~τεθέαται τὰ
[254]   χάριτος. τὼ δὲ ~κατ᾽ ἀρχὰς  μὲν   ἀντιτείνετον (ἀγανακτοῦντε, ὡς δεινὰ καὶ
[234]   ὁμοίως δυνατόν· δεῖ δὲ βλάβην  μὲν   ἀπ᾽ ~αὐτοῦ μηδεμίαν, ὠφελίαν δὲ
[248]   αἱ δὲ δὴ ἄλλαι γλιχόμεναι  μὲν   ἅπασαι τοῦ ἄνω ἕπονται, ~ἀδυνατοῦσαι
[245]   δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς  μὲν   ἄπιστος, σοφοῖς δὲ πιστή. δεῖ
[270]   δυνατοὶ ~ποιεῖν, ἔπειτα δέ, ἂν  μὲν   ἁπλοῦν ᾖ, σκοπεῖν τὴν δύναμιν
[258]   ὡς ἔοικεν, ~ὀνειδίζοι. ~(Σωκράτης) ~τοῦτο  μὲν   ἄρα παντὶ δῆλον, ὅτι οὐκ
[263]   πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἐν  μὲν   ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ
[248]   αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί,  μὲν   ἄριστα θεῷ ἑπομένη καὶ ~εἰκασμένη
[245]   πάντα γίγνεσθαι. οὕτω δὴ κινήσεως  μὲν   ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν.
[256]   διαπραξαμένω τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶνται  μὲν   αὐτῇ, σπανίᾳ δέ, ἅτε οὐ
[247]   ἐν δὲ τῇ ~περιόδῳ καθορᾷ  μὲν   αὐτὴν δικαιοσύνην, καθορᾷ δὲ σωφροσύνην,
[266]   καὶ οἱ ἄλλοι χρώμενοι σοφοὶ  μὲν   αὐτοὶ λέγειν γεγόνασιν, ἄλλους ~τε
[250]   λέγειν (μακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν ~ὁλόκληροι  μὲν   αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν
[276]   διὰ καλάμου μετὰ λόγων ~ἀδυνάτων  μὲν   αὑτοῖς λόγῳ βοηθεῖν, ἀδυνάτων δὲ
[241]   ~λέληθεν τὰ παιδικά. καὶ  μὲν   αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ τῶν τότε,
[246]   ἡνιοχεῖ, εἶτα τῶν ἵππων  μὲν   αὐτῷ καλός τε καὶ ~ἀγαθὸς
[265]   ὥσπερ ἄρτι τὼ ~λόγω τὸ  μὲν   ἄφρον τῆς διανοίας ἕν τι
[240]   καὶ ἀναπεπταμένῃ χρωμένου; ~καὶ ἐρῶν  μὲν   βλαβερός τε καὶ ἀηδής, λήξας
[247]   ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἱ  μὲν   γὰρ ἀθάνατοι καλούμεναι, ~ἡνίκ᾽ ἂν
[229]   ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον· σὺ  μὲν   γὰρ δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν
[264]   τι ἄλλο τῶν ῥηθέντων; ἐμοὶ  ~μὲν   γὰρ ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι,
[238]   καλὴν οὔτ᾽ ἐπαξίαν κεκτῆσθαι. ~περὶ  μὲν   γὰρ ἐδωδὴν κρατοῦσα τοῦ λόγου
[244]   μαίνεται, δὲ ~σωφρονεῖ. εἰ  μὲν   γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν
[233]   ἐμοὶ πειθομένῳ ἐραστῇ. ἐκεῖνοι  μὲν   γὰρ καὶ παρὰ τὸ ~βέλτιστον
[279]   του δεόμεθα, Φαῖδρε; ἐμοὶ  μὲν   γὰρ μετρίως ηὖκται. ~(Φαῖδρος) καὶ
[236]   τὰς ὁμοίας λαβὰς (ἐλήλυθας. ῥητέον  μὲν   γάρ ~σοι παντὸς μᾶλλον οὕτως
[248]   δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος· εἰς  μὲν   γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει
[265]   ~(Σωκράτης) ~ἐναντίω που ἤστην·  μὲν   γὰρ ὡς τῷ ἐρῶντι,
[233]   καὶ τὰ πραττόμενα ἐπαινοῦσιν, τὰ  μὲν   δεδιότες μὴ ~ἀπέχθωνται, τὰ δὲ
[263]   μέλλοντα τέχνην ῥητορικὴν μετιέναι πρῶτον  μὲν   δεῖ ταῦτα ὁδῷ ~διῃρῆσθαι, καὶ
[273]   τἀληθὲς μηδέτερον λέγειν, ἀλλὰ τὸν  μὲν   δειλὸν μὴ ~ὑπὸ μόνου φάναι
[233]   καταλειφθῆναι τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. καὶ  μὲν   δὴ βελτίονί ~σοι προσήκει γενέσθαι
[231]   ὧν οὕτω ~διακείμενοι βουλεύονται; καὶ  μὲν   δὴ εἰ μὲν ἐκ τῶν
[232]   δι᾽ ἄλλην τινὰ ἡδονήν. καὶ  μὲν   δὴ εἴ σοι δέος ~παρέστηκεν
[266]   ~(Φαῖδρος) ~βασιλικοὶ μὲν ἇνδρες, οὐ  μὲν   δὴ ἐπιστήμονές γε ὧν ἐρωτᾷς.
[240]   πλεῖστον χρόνον καρποῦσθαι ἐπιθυμῶν. ~ἔστι  μὲν   δὴ καὶ ἄλλα κακά, ἀλλά
[233]   πλείστην χάριν αὐτοῖς εἴσονται. καὶ  μὲν   δὴ καὶ ἐν ταῖς (ἰδίαις
[246]   φθίνει τε καὶ διόλλυται.  μὲν   δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ
[246]   χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα. ἀλλὰ ταῦτα  μὲν   δή, ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον,
[252]   (τιμήσων τε καὶ ὀργιάσων. οἱ  μὲν   δὴ οὖν Διὸς δῖόν τινα
[256]   αἰδοῦς καὶ λόγου ~ἀντιτείνει. ἐὰν  μὲν   δὴ οὖν εἰς τεταγμένην τε
[276]   ἡμέραισιν ὀκτὼ γιγνομένους, ταῦτα  ~μὲν   δὴ παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς
[274]   ἔψεγεν, τὸ δ᾽ ἐπῄνει. πολλὰ  μὲν   δὴ περὶ ~ἑκάστης τῆς τέχνης
[259]   ἔοικε, τυγχάνω ὤν. ~(Σωκράτης) ~οὐ  μὲν   δὴ πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα
[238]   ἰτέον. ~εἶεν, φέριστε·  μὲν   δὴ τυγχάνει ὂν περὶ οὗ
[232]   ~πράγματος ἔχθραν γενέσθαι. ~καὶ  μὲν   δὴ τῶν μὲν ἐρώντων πολλοὶ
[258]   δικαίως ~ἀνδραποδώδεις κέκληνται. ~(Σωκράτης) ~σχολὴ  μὲν   δή, ὡς ἔοικε· καὶ ἅμα
[261]   τὸ (αὐτὸ τοῖς αὐτοῖς τοτὲ  μὲν   ~δίκαιον, ὅταν δὲ βούληται, ἄδικον;
[250]   τε καὶ ~θέαν, ἑπόμενοι μετὰ  μὲν   Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ᾽
[268]   βούλωμαι καὶ ψύχειν, καὶ ἐὰν  μὲν   δόξῃ μοι, ἐμεῖν ποιεῖν, ~ἐὰν
[269]   τις δύναιτο πορίσασθαι; ~(Σωκράτης) ~τὸ  μὲν   δύνασθαι, Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν
[253]   τριχῇ διείλομεν ψυχὴν ἑκάστην, ἱππομόρφω  ~μὲν   δύο τινὲ εἴδη, ἡνιοχικὸν δὲ
[228]   ἀπειπὼν εἰς ~περίπατον ᾔει, ὡς  μὲν   ἐγὼ οἶμαι, νὴ τὸν κύνα,
[248]   βιαζομένων δὲ τῶν ἵππων τὰ  ~μὲν   εἶδεν, τὰ δ᾽ οὔ. αἱ
[278]   νόμους ὀνομάζων συγγράμματα ἔγραψεν· εἰ  μὲν   εἰδὼς τὸ ~ἀληθὲς ἔχει
[255]   φερομένη πρὸς τὸν ἐραστήν,  μὲν   εἰς αὐτὸν ἔδυ, δ᾽
[249]   κρίσεως ἔτυχον, κριθεῖσαι δὲ αἱ  μὲν   εἰς τὰ ὑπὸ γῆς ~δικαιωτήρια
[231]   βουλεύονται; καὶ μὲν δὴ εἰ  μὲν   ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν βέλτιστον
[255]   ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. καὶ ὅταν  μὲν   ἐκεῖνος παρῇ, λήγει ~κατὰ ταὐτὰ
[266]   τῆς μανίας ἀγαγὼν ἡμᾶς, ὁμώνυμον  μὲν   ἐκείνῳ, θεῖον δ᾽ αὖ τινα
[254]   ἄμφω καθίσαι τὼ ἵππω, τὸν  μὲν   ἑκόντα διὰ τὸ μὴ ~ἀντιτείνειν,
[273]   ἀνδρικοῦ συγκεκόφθαι, τὸν δὲ τοῦτο  μὲν   ἐλέγχειν ὡς μόνω ~ἤστην, ἐκείνῳ
[242]   οἱ τὰ γράμματα φαῦλοι, ὅσον  μὲν   ἐμαυτῷ μόνον ~ἱκανός· σαφῶς οὖν
[237]   ~ἑπόμεθα ἂν ἄγητον,  μὲν   ἔμφυτος οὖσα ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη
[276]   ~(Σωκράτης) ~οὐ γάρ· ἀλλὰ τοὺς  μὲν   ἐν γράμμασι κήπους, ὡς ἔοικε,
[270]   ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος  μὲν   ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ
[275]   ~τοῦτο γὰρ τῶν μαθόντων λήθην  μὲν   ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ,
[263]   τό γε τοιόνδε, ὡς περὶ  μὲν   ἔνια τῶν τοιούτων ~ὁμονοητικῶς ἔχομεν,
[245]   αἰσχυνεῖται. πᾶν γὰρ ~σῶμα,  μὲν   ἔξωθεν τὸ κινεῖσθαι, ἄψυχον,
[267]   ἔοικε ~συνδεδογμένον εἶναι, τινες  μὲν   ἐπάνοδον, ἄλλοι δ᾽ ἄλλο τίθενται
[265]   θεῶν τέτταρα μέρη διελόμενοι, μαντικὴν  μὲν   ἐπίπνοιαν ~Ἀπόλλωνος θέντες, Διονύσου δὲ
[255]   ἐν οὖν τῇ συγκοιμήσει τοῦ  μὲν   ἐραστοῦ ἀκόλαστος ἵππος ἔχει
[234]   καὶ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ, ὅτι τοὺς  μὲν   ἐρῶντας οἱ φίλοι ~νουθετοῦσιν ὡς
[232]   σοι γένηται, ~εἰκός ἐστι (τοὺς  μὲν   ἐρῶντας, οὕτως ἂν οἰομένους καὶ
[232]   ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι. ἔτι δὲ τοὺς  μὲν   ἐρῶντας πολλοὺς ἀνάγκη ~πυθέσθαι καὶ
[231]   εὖ ποιοῦσιν. ἔτι δὲ οἱ  μὲν   ~ἐρῶντες σκοποῦσιν τε κακῶς
[232]   γενέσθαι. ~καὶ μὲν δὴ τῶν  μὲν   ἐρώντων πολλοὶ πρότερον τοῦ σώματος
[252]   ὧδε ~(τὸν δ᾽ ἤτοι θνητοὶ  μὲν   ἔρωτα καλοῦσι ποτηνόν, ~ἀθάνατοι δὲ
[252]   δή μοι λόγος, ~ἄνθρωποι  μὲν   ἔρωτα ὀνομάζουσιν, θεοὶ δὲ
[254]   καὶ πόθου (κέντρων ὑποπλησθῇ,  μὲν   εὐπειθὴς τῷ ~ἡνιόχῳ τῶν ἵππων,
[251]   τινα σώματος ἰδέαν, πρῶτον  μὲν   ἔφριξε καί τι τῶν τότε
[239]   ἄλλαις ~χρείαις ὅσαι μεγάλαι οἱ  μὲν   ἐχθροὶ θαρροῦσιν, οἱ δὲ φίλοι
[274]   μὴ ~(καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ  μὲν   ἔψεγεν, τὸ δ᾽ ἐπῄνει. πολλὰ
[237]   δὲ ~ὅτε στασιάζετον· καὶ τοτὲ  μὲν   ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ
[239]   τε καὶ φύσει ἐνόντων ~(τῶν)  μὲν   ἥδεσθαι, τὰ δὲ παρασκευάζειν,
[238]   πάντα τὰ πρόσθεν εἴρηται, σχεδὸν  μὲν   ἤδη φανερόν, ~λεχθὲν δὲ
[239]   τὸν ἐραστήν, οἷος ὢν τῷ  μὲν   ἥδιστος, ἑαυτῷ δὲ βλαβερώτατος ἂν
[240]   ~καὶ οἴστρου ἐλαύνεται, ὃς ἐκείνῳ  μὲν   ἡδονὰς ἀεὶ διδοὺς ἄγει, ὁρῶντι,
[246]   τῶν ἄλλων μέμεικται. καὶ πρῶτον  ~μὲν   ἡμῶν ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ,
[248]   τὰ ὄντα· δὲ τοτὲ  μὲν   ἦρεν, τοτὲ δ᾽ ἔδυ, βιαζομένων
[248]   αὐτῇ νέκταρ ~ἐπότισεν. ~(καὶ οὗτος  μὲν   θεῶν βίος· αἱ δὲ ἄλλαι
[247]   πρὸς ἄναντες, δὴ τὰ  μὲν   θεῶν ὀχήματα ἰσορρόπως εὐήνια ὄντα
[270]   τοῦ ὅλου ~φύσεως; ~(Φαῖδρος) ~εἰ  μὲν   Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν Ἀσκληπιαδῶν
[256]   ~βελτίω τῆς διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον  μὲν   (καὶ ὁμονοητικὸν τὸν ἐνθάδε ~βίον
[235]   εἴρηκας. σὺ γὰρ ἐμοὶ ὧντινων  μὲν   καὶ ὅπως ~ἤκουσας μηδ᾽ ἂν
[268]   πρᾳότερον ὅτι ἄριστε, ἀνάγκη  μὲν   καὶ ~ταῦτ᾽ ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα
[273]   σώφρονα, ἀλλὰ τοῦ θεοῖς κεχαρισμένα  μὲν   λέγειν δύνασθαι, ~κεχαρισμένως δὲ πράττειν
[236]   ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι, καὶ ὅτι ἐπεθύμει  μὲν   λέγειν, ἐθρύπτετο δέ· ἀλλὰ ~διανοήθητι
[244]   δεῖν χαρίζεσθαι, διότι δὴ  μὲν   μαίνεται, δὲ ~σωφρονεῖ. εἰ
[263]   δ᾽ ἔνια στασιωτικῶς; ~(Φαῖδρος) δοκῶ  μὲν   λέγεις μανθάνειν, ἔτι δ᾽
[234]   τοῖς μὴ ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ  μὲν   ~οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐρῶντα
[266]   ~(καὶ) καλῶς γε ὑπέμνησας. προοίμιον  μὲν   οἶμαι πρῶτον ὡς δεῖ τοῦ
[261]   ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν οὐ τὸ  μὲν   ὅλον ῥητορικὴ ἂν εἴη
[237]   τούτω δὲ ἐν ἡμῖν τοτὲ  μὲν   ὁμονοεῖτον, (ἔστι δὲ ~ὅτε στασιάζετον·
[277]   βεβαιότητα ~ἡγούμενος καὶ σαφήνειαν, οὕτω  μὲν   ὄνειδος τῷ γράφοντι, εἴτε τίς
[266]   τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν εἰ  μὲν   ὀρθῶς μὴ προσαγορεύω, θεὸς
[233]   ~ἐὰν δέ μοι πείθῃ, πρῶτον  μὲν   οὐ τὴν παροῦσαν ἡδονὴν θεραπεύων
[256]   δὲ ~τῶν παιδικῶν ἔχει  μὲν   οὐδὲν εἰπεῖν, σπαργῶν δὲ καὶ
[229]   πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο  ~μὲν   οὐδέν, ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη
[240]   ~ὡς δ᾽ αὕτως ψόγους νήφοντος  μὲν   οὐκ ἀνεκτούς, εἰς δὲ μέθην
[243]   ~μυθολογίαν καθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος  μὲν   οὐκ ᾔσθετο, Στησίχορος δέ. τῶν
[246]   ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη. ~περὶ  μὲν   οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς· περὶ
[232]   τὴν δύναμιν ἑκάστου φυλάττονται. πείσαντες  μὲν   οὖν ~ἀπεχθέσθαι σε τούτοις εἰς
[230]   ὅπερ ~ἦγες ἡμᾶς; ~(Φαῖδρος) τοῦτο  μὲν   οὖν αὐτό. ~(Σωκράτης) ~νὴ τὴν
[251]   γαργαλίζεται φύουσα τὰ πτερά. ὅταν  μὲν   οὖν βλέπουσα πρὸς τὸ ~τοῦ
[237]   ὠφελίαν εἴτε βλάβην ~παρέχει. ὅτι  μὲν   οὖν δὴ ἐπιθυμία τις
[252]   τοῦτο ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν. ~τῶν  μὲν   οὖν Διὸς ὀπαδῶν ληφθεὶς
[278]   καὶ ἐμὲ γενέσθαι. ~(Φαῖδρος) παντάπασι  μὲν   οὖν ἔγωγε βούλομαί τε καὶ
[258]   ~(Φαῖδρος) ~ἐρωτᾷς εἰ δεόμεθα; τίνος  μὲν   οὖν ἕνεκα κἄν τις ὡς
[277]   ~καὶ ἄνευ τέχνης γράφοιντο. τὸ  μὲν   οὖν ἔντεχνον καὶ μὴ δοκεῖ
[237]   δὲ ἑτέρα κρατεῖ. δόξης  μὲν   οὖν ~ἐπὶ τὸ ἄριστον λόγῳ
[238]   κἂν ἀποτράποιτο τὸ ~ἐπιόν. ταῦτα  μὲν   οὖν θεῷ μελήσει, ἡμῖν δὲ
[234]   ὠφελίαν δὲ ἀμφοῖν γίγνεσθαι. ἐγὼ  μὲν   οὖν ἱκανά μοι νομίζω τὰ
[246]   ζεύγους τε καὶ ἡνιόχου. θεῶν  μὲν   οὖν ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι
[247]   τάξιν ἣν ἕκαστος ἐτάχθη. ~πολλαὶ  μὲν   οὖν καὶ μακάριαι θέαι τε
[250]   τὸ μὴ ἱκανῶς ~διαισθάνεσθαι. δικαιοσύνης  μὲν   οὖν καὶ σωφροσύνης καὶ ὅσα
[256]   ~δεδογμένα τῇ διανοίᾳ πράττοντες. φίλω  μὲν   οὖν καὶ τούτω, ἧττον δὲ
[239]   δὲ βλαβερώτατος ἂν ~εἴη. τὰ  μὲν   οὖν κατὰ (διάνοιαν ἐπίτροπός τε
[250]   ἐκφανέστατον εἶναι (καὶ ἐρασμιώτατον.  μὲν   οὖν μὴ ~νεοτελὴς διεφθαρμένος
[250]   ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι. ~ταῦτα  μὲν   οὖν μνήμῃ κεχαρίσθω, δι᾽ ἣν
[255]   αὖ ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ  ~μὲν   οὖν, ὅτου δὲ ἀπορεῖ· καὶ
[246]   ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τελέα  (μὲν   ~οὖν οὖσα καὶ ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ
[235]   εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω. ὅτι  μὲν   οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ οὐδὲν
[271]   φύσιν εἶναι ~δεικνύναι. ~(Φαῖδρος) παντάπασι  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) δεύτερον δέ γε,
[263]   καὶ ἡμῖν αὐτοῖς; ~(Φαῖδρος) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἐν μὲν ἄρα
[262]   ἀνομοιότητα ἀκριβῶς διειδέναι. ~(Φαῖδρος) ἀνάγκη  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἦ οὖν οἷός
[258]   ἀλλ᾽ ὡς τεθαυμακότες. ~(Φαῖδρος) πάνυ  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~τί δέ; ὅταν
[269]   οὐ τὰ ἰατρικά. ~(Φαῖδρος) παντάπασι  μὲν   οὖν. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ τὸν
[276]   ~τι λέγοιτο δικαίως. ~(Σωκράτης) ~παντάπασι  μὲν   οὖν. τόδε δή μοι εἰπέ·
[271]   ἔστιν εἴδη, τοιόνδε ἕκαστον. οἱ  μὲν   οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν ~τοιῶνδε
[275]   ἔφησαν ~μαντικοὺς πρώτους γενέσθαι. τοῖς  μὲν   οὖν τότε, ἅτε οὐκ οὖσι
[259]   ~αὐτῶν τιμᾷ τῶν ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ  μὲν   οὖν τοὺς ἐν τοῖς χοροῖς
[277]   ~μεμήνυκεν ἡμῖν λόγος. ~(Φαῖδρος) παντάπασι  μὲν   οὖν τοῦτό γε οὕτω πως
[253]   ~πειρώμενοι ἄγειν οὕτω ποιοῦσι. προθυμία  μὲν   οὖν τῶν ὡς ἀληθῶς ἐρώντων
[230]   ἄριστε. φιλομαθὴς γάρ εἰμι· τὰ  μὲν   οὖν χωρία καὶ τὰ δένδρα
[234]   τοῖς ~ὀνόμασιν εἰρῆσθαι; ~(Σωκράτης) ~δαιμονίως  μὲν   οὖν, ἑταῖρε, ὥστε με
[238]   θεῖον πάθος πεπονθέναι; ~(Φαῖδρος) πάνυ  μὲν   οὖν, Σώκρατες, παρὰ τὸ
[271]   ἔοικ᾽ ἔχοι οὕτως. ~(Σωκράτης) ~οὔτοι  μὲν   οὖν, φίλε, ἄλλως ἐνδεικνύμενον
[243]   ἐξαπατήσαντε εὐδοκιμήσετον ἐν αὐτοῖς. ἐμοὶ  ~μὲν   οὖν, φίλε, καθήρασθαι ἀνάγκη·
[239]   αὐτοὶ οἱ ἐρασταὶ ~φοβοῦνται. ~τοῦτο  μὲν   οὖν ὡς δῆλον ἐατέον, τὸ
[240]   πᾶσα ἀνάγκη ~ἐραστὴν παιδικοῖς φθονεῖν  μὲν   οὐσίαν κεκτημένοις, ἀπολλυμένης δὲ χαίρειν.
[232]   ἐρωμένων συνουσίας ἀποτρέπουσιν, φοβούμενοι τοὺς  μὲν   ~οὐσίαν κεκτημένους μὴ χρήμασιν αὐτοὺς
[258]   οὐκ ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἐὰν  μὲν   οὗτος ἐμμένῃ, γεγηθὼς ἀπέρχεται ἐκ
[235]   βελτίω τούτων ἀκήκοας; ~(Σωκράτης) ~νῦν  μὲν   οὕτως οὐκ ἔχω εἰπεῖν· δῆλον
[240]   ἐπ᾽ ἔσχατον ἐλθεῖν ἀηδίας ~ὁρῶντι  μὲν   ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ οὐκ ἐν
[275]   ~ὅταν δὲ ἅπαξ (γραφῇ, κυλινδεῖται  μὲν   πανταχοῦ πᾶς λόγος ὁμοίως παρὰ
[279]   διανοίᾳ. ταῦτα δὴ οὖν ἐγὼ  μὲν   παρὰ τῶνδε τῶν θεῶν ὡς
[252]   πτεροφύτορ᾽ ἀνάγκην. ~τούτοις δὴ ἔξεστι  μὲν   πείθεσθαι, ἔξεστιν δὲ μή· ὅμως
[271]   ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης  μὲν   πείθεται, δὲ ἀπειθεῖ. ~(Φαῖδρος)
[272]   πειρῶ λέγειν ~ἀναμιμνῃσκόμενος. ~(Φαῖδρος) ἕνεκα  μὲν   πείρας ἔχοιμ᾽ ἄν, ἀλλ᾽ οὔτι
[243]   τοῦ αὐτοῦ λόγον. ~(Σωκράτης) τοῦτο  μὲν   πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ᾖς ὃς
[248]   τῇ ~πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν  μὲν   πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς γονὴν ἀνδρὸς
[277]   καὶ διακοσμῇ τὸν ~λόγον, ποικίλῃ  μὲν   ποικίλους ψυχῇ καὶ παναρμονίους διδοὺς
[244]   τ᾽ ἐν (Δωδώνῃ ἱέρειαι ~μανεῖσαι  μὲν   πολλὰ δὴ καὶ καλὰ ἰδίᾳ
[241]   ἀπίστῳ, ~δυσκόλῳ, φθονερῷ, ἀηδεῖ, βλαβερῷ  μὲν   πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς
[244]   παῖ καλέ, ἐννόησον, ~ὡς  μὲν   (πρότερος ἦν λόγος Φαίδρου τοῦ
[278]   ἐπωνυμίας αὐτῷ νέμεις; ~(Σωκράτης) ~τὸ  μὲν   σοφόν, Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε
[276]   ~οὕτω που, Σώκρατες, τὰ  μὲν   σπουδῇ, τὰ δὲ ὡς ἑτέρως
[271]   ~(Φαῖδρος) τίνα τοῦτον; ~(Σωκράτης) ~αὐτὰ  μὲν   τὰ ῥήματα εἰπεῖν οὐκ εὐπετές·
[229]   ἐγὼ δέ, Φαῖδρε, ἄλλως  μὲν   τὰ τοιαῦτα χαρίεντα ~ἡγοῦμαι, λίαν
[251]   δὲ ~καὶ ἐποχετευσαμένη ἵμερον ἔλυσε  μὲν   τὰ τότε συμπεφραγμένα, ἀναπνοὴν δὲ
[274]   ~εἶπεν· τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος  μὲν   τεκεῖν δυνατὸς τὰ τέχνης, ἄλλος
[274]   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ  μὲν   τέχνης τε καὶ ἀτεχνίας λόγων
[266]   γε ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ τοῦτο  μὲν   τὸ ~εἶδος ὀρθῶς ἔμοιγε δοκεῖς
[266]   εἶδος ἡγησαμένω τὼ ~λόγω,  μὲν   τὸ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τεμνόμενος μέρος,
[235]   ἐρῶντι χαρίζεσθαι, παρέντα τοῦ  μὲν   τὸ ~φρόνιμον ἐγκωμιάζειν, ~(τοῦ δὲ
[236]   ἕξειν λέγειν; ~ἀλλ᾽ οἶμαι τὰ  μὲν   τοιαῦτα ἐατέα καὶ συγγνωστέα λέγοντι·
[253]   διείπομεν, νῦν δὲ λεκτέον.  μὲν   τοίνυν αὐτοῖν ἐν τῇ καλλίονι
[264]   ἡμῶν, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~τοῦτον  μὲν   τοίνυν, ἵνα μὴ σὺ ἄχθῃ,
[271]   τοῖα καὶ ~τοῖα, ὅθεν οἱ  μὲν   τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε γίγνονται·
[236]   καὶ συγγνωστέα λέγοντι· καὶ τῶν  μὲν   τοιούτων ~οὐ τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ
[278]   οἷον ὑεῖς γνησίους εἶναι, ~πρῶτον  μὲν   τὸν ἐν αὑτῷ, ἐὰν εὑρεθεὶς
[236]   οὖν καὶ ἐγὼ οὕτως· ~τὸ  μὲν   τὸν ἐρῶντα (τοῦ μὴ ἐρῶντος
[262]   ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις  μὲν   τότε μεταμέλει" ~(Σωκράτης) ~παῦσαι. τί
[264]   ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις  μὲν   τότε μεταμέλει ὧν ἂν εὖ
[231]   ὤν σου τυγχάνω. ὡς ἐκείνοις  μὲν   τότε μεταμέλει ὧν ἂν εὖ
[264]   καὶ τί πεπονθός; ~(Σωκράτης) ἔστι  μὲν   τοῦτο τόδε ~χαλκῆ παρθένος εἰμί,
[236]   ἕτερόν τι ~ποικιλώτερον; ~(Φαῖδρος) ~περὶ  μὲν   τούτου, φίλε, εἰς τὰς
[232]   εἶναι φιλίαν συμμένειν, καὶ ἄλλῳ  μὲν   τρόπῳ ~διαφορᾶς γενομένης κοινὴν ἂν>
[277]   ~(Σωκράτης) ~ὁ δέ γε ἐν  μὲν   τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκάστου
[262]   Λυσίου λόγου ἀρχήν. ~(Φαῖδρος) ~περὶ  μὲν   τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ
[230]   ἀναγίγνωσκε. ~(Φαῖδρος) ἄκουε δή. ~περὶ  μὲν   τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ
[263]   ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. ~(Φαῖδρος) ~περὶ  μὲν   τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ
[254]   ἄκοντα. ἀπελθόντε δὲ ἀπωτέρω,  μὲν   ὑπ᾽ ~αἰσχύνης τε καὶ θάμβους
[232]   ἐθέλοντας μισοῖεν, ἡγούμενοι ὑπ᾽ ἐκείνων  μὲν   ὑπερορᾶσθαι, ὑπὸ τῶν ~συνόντων δὲ
[265]   δέ γε εἴδη δύο, τὴν  μὲν   ὑπὸ νοσημάτων ἀνθρωπίνων, τὴν δὲ
[249]   πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται  μὲν   ὑπὸ ~τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν,
[265]   οὖν αὐτὸ λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ἐμοὶ  μὲν   φαίνεται τὰ μὲν ἄλλα τῷ
[270]   καὶ ἐμπειρίᾳ ἀλλὰ τέχνῃ, τῷ  μὲν   φάρμακα καὶ ~τροφὴν προσφέρων ὑγίειαν
[228]   ἐμοῦ, ὡς ~(ἐγώ σε πάνυ  μὲν   φιλῶ, παρόντος δὲ καὶ Λυσίου,
[248]   οὗ δὴ κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ  μὲν   ~χωλεύονται, πολλαὶ δὲ πολλὰ πτερὰ
[246]   (θεόν, ἀθάνατόν τι ζῷον, ἔχον  μὲν   ψυχήν, ἔχον δὲ σῶμα, τὸν
[256]   αὑτῶν καὶ κόσμιοι ὄντες, δουλωσάμενοι  μὲν   κακία ~ψυχῆς ἐνεγίγνετο, ἐλευθερώσαντες
[275]   γὰρ τὰ ἐκείνης ἔκγονα ἕστηκε  μὲν   ὡς ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007