Alphabétiquement     [«   »]
ἁλίσκεται 1
ἀλλ 65
ἄλλ 1
ἀλλὰ 70
ἀλλά 3
ἄλλα 18
ἄλλαι 3
Fréquences     [«    »]
69 εἶναι
69 εἰς
69 οὐ
70 ἀλλὰ
74 τοῦτο
75 πρὸς
76 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἀλλὰ


Pages
[228]   Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι.  ἀλλὰ   γὰρ οὐδέτερά ~ἐστι τούτων· εὖ
[261]   καὶ Θεόδωρον Ὀδυσσέα. ~(Σωκράτης) ~ἴσως.  ἀλλὰ   γὰρ τούτους ἐῶμεν· σὺ δ᾽
[274]   νοῦν ἔχοντα, ~ὅτι μὴ πάρεργον,  ἀλλὰ   δεσπόταις ἀγαθοῖς τε καὶ ἐξ
[261]   δεῖ τῶν λόγων, Σώκρατες·  ἀλλὰ   δεῦρο αὐτοὺς παράγων ἐξέταζε τί
[269]   καὶ ἔμοιγε δοκεῖς ἀληθῆ ~εἰρηκέναι·  ἀλλὰ   δὴ τὴν τοῦ τῷ ὄντι
[270]   μετιόντα ὁτιοῦν τυφλῷ οὐδὲ κωφῷ,  ἀλλὰ   δῆλον ὡς, ἄν ~τῴ τις
[250]   οὐδὲν ἐν τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν,  ἀλλὰ   δι᾽ ἀμυδρῶν ὀργάνων ~μόγις αὐτῶν
[232]   ὅσοι δὲ μὴ ἐρῶντες ἔτυχον,  ~ἀλλὰ   δι᾽ ἀρετὴν ἔπραξαν ὧν ἐδέοντο,
[233]   διὰ σμικρὰ ἰσχυρὰν ἔχθραν ἀναιρούμενος  ἀλλὰ   διὰ ~μεγάλα βραδέως ὀλίγην ὀργὴν
[236]   ἐπεθύμει μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ·  ἀλλὰ   ~διανοήθητι ὅτι ἐντεῦθεν οὐκ ἄπιμεν
[239]   καὶ οὐκ ἄξιον περαιτέρω προβαίνειν,  ἀλλὰ   ἓν κεφάλαιον ~ὁρισαμένους ἐπ᾽ ἄλλο
[277]   (βοηθεῖν ἱκανοὶ καὶ οὐχὶ ἄκαρποι  ἀλλὰ   ~ἔχοντες σπέρμα, ὅθεν ἄλλοι ἐν
[279]   σοῖς Λυσίᾳ. ~(Φαῖδρος) ~ταῦτ᾽ ἔσται·  ἀλλὰ   ἴωμεν, ἐπειδὴ καὶ τὸ πνῖγος
[236]   μηδαμῶς τοίνυν εἴπῃς. ~(Φαῖδρος) ~οὔκ,  ἀλλὰ   καὶ δὴ λέγω· δέ
[261]   καὶ ὅσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι,  ἀλλὰ   καὶ ἐν ἰδίοις, ~αὐτὴ
[274]   οἷός τέ τις εἴη. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλὰ   καὶ ἐπιχειροῦντί τοι τοῖς καλοῖς
[263]   λόγους εἶναι. οὐδὲν λέγω,  ἀλλὰ   καὶ Λυσίας ~ἀρχόμενος τοῦ
[235]   ~Δελφοὺς ἀναθήσειν, οὐ (μόνον ἐμαυτοῦ  ἀλλὰ   καὶ σήν. ~(Σωκράτης) ~φίλτατος εἶ
[233]   παροῦσαν ἡδονὴν θεραπεύων συνέσομαί ~σοι,  ἀλλὰ   καὶ (τὴν μέλλουσαν ὠφελίαν ἔσεσθαι,
[245]   ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούμενον,  ἀλλὰ   καὶ τοῖς ~ἄλλοις ὅσα κινεῖται
[229]   παίζειν παρ᾽ αὐτά. ~(Σωκράτης) ~οὔκ,  ἀλλὰ   κάτωθεν ὅσον δύ᾽ τρία
[261]   τὸν Δί᾽ οὐ παντάπασιν οὕτως,  ἀλλὰ   μάλιστα μέν πως περὶ τὰς
[264]   μήτε ἀκέφαλον εἶναι μήτε ἄπουν,  ἀλλὰ   μέσα ~τε ἔχειν καὶ ἄκρα,
[267]   δὲ οὔτε μακρῶν οὔτε ~βραχέων  ἀλλὰ   μετρίων. ~(Φαῖδρος) σοφώτατά γε,
[244]   θεοῦ τῆς παρ᾽ ~ἀνθρώπων γιγνομένης.  ἀλλὰ   μὴν νόσων γε καὶ πόνων
[240]   τῆς ἡδίστης πρὸς αὐτὸν ~ὁμιλίας.  ἀλλὰ   μὴν οὐσίαν γ᾽ ἔχοντα χρυσοῦ
[273]   εἶναι τοῖς περὶ ταῦτα. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλὰ   μὴν τόν γε Τεισίαν αὐτὸν
[269]   πορίζεσθαι ἐν ~τοῖς λόγοις" ~(Φαῖδρος)  ~ἀλλὰ   μήν, Σώκρατες, κινδυνεύει γε
[252]   τοῦ καλοῦ ~περὶ πλείονος ποιεῖται,  ἀλλὰ   μητέρων τε καὶ ἀδελφῶν καὶ
[259]   πολλοὺς ἐν μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους  ἀλλὰ   ~νυστάζοντας καὶ κηλουμένους ὑφ᾽ αὑτῶν
[260]   ὡς ἵππου τὸν ἔπαινον ποιούμενος,  ἀλλὰ   περὶ κακοῦ ὡς ~ἀγαθοῦ, δόξας
[242]   ἵσταται δὴ καλουμένη σταθερά;  ἀλλὰ   περιμείναντες καὶ ἅμα περὶ ~τῶν
[269]   μοι φαίνεσθαι μέθοδος. ~(Φαῖδρος)  ἀλλὰ   πῇ δή; ~(Σωκράτης) ~κινδυνεύει,
[246]   οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς λόγου λελογισμένου,  ἀλλὰ   πλάττομεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκανῶς
[228]   ἐκεῖνος οὐ μόνον ἅπαξ ἤκουσεν,  ~ἀλλὰ   πολλάκις ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ λέγειν,
[241]   καὶ ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀνοήτῳ χαρίζεσθαι,  (ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον μὴ ~ἐρῶντι καὶ
[228]   εἶχον ἐν σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος.  ~ἀλλὰ   ποῦ δὴ βούλει καθιζόμενοι ἀναγνῶμεν;
[242]   ~(Φαῖδρος) οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις.  ἀλλὰ   πῶς δὴ καὶ τίνι τούτῳ;
[241]   ὅτι οὐ μετ᾽ εὐνοίας ~γίγνεται,  ἀλλὰ   σιτίου τρόπον, χάριν πλησμονῆς, (ὡς
[260]   Φαῖδρε, ἂν εἴπωσι σοφοί,  ἀλλὰ   σκοπεῖν μή ~τι λέγωσι· καὶ
[269]   καὶ Σώκρατες, οὐ ~χρὴ χαλεπαίνειν  ἀλλὰ   συγγιγνώσκειν, εἴ τινες μὴ ἐπιστάμενοι
[260]   τὰ τῷ ὄντι δίκαια ~μανθάνειν  ἀλλὰ   τὰ δόξαντ᾽ ἂν πλήθει οἵπερ
[272]   ἐὰν μὴ ~εἰκότως πεπραγμένα,  ἀλλὰ   τὰ εἰκότα, ἔν τε κατηγορίᾳ
[238]   ~(Σωκράτης) ~τούτων μέντοι σὺ αἴτιος.  ἀλλὰ   τὰ λοιπὰ ἄκουε· ἴσως γὰρ
[246]   ἀεὶ ~δὲ χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα.  ἀλλὰ   ταῦτα μὲν δή, ὅπῃ τῷ
[233]   ἐλάττω τὴν φιλίαν αὐτοῖς ποιῆσαι,  ~ἀλλὰ   ταῦτα μνημεῖα καταλειφθῆναι τῶν μελλόντων
[228]   δὲ οὐδὲ ταῦτα ἦν ἱκανά,  ἀλλὰ   τελευτῶν παραλαβὼν τὸ βιβλίον
[270]   μὴ τριβῇ μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ  ἀλλὰ   τέχνῃ, τῷ μὲν φάρμακα καὶ
[236]   μὲν τοιούτων ~οὐ τὴν εὕρεσιν  ἀλλὰ   τὴν διάθεσιν ἐπαινετέον, τῶν δὲ
[247]   ~ὧν ἡμεῖς νῦν ὄντων καλοῦμεν,  ἀλλὰ   τὴν ἐν τῷ ἐστιν
[248]   φύσιν ἐν τῇ ~πρώτῃ γενέσει,  ἀλλὰ   τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν εἰς
[264]   ἐκείνου (οὕτως ἀκριβῶς διιδεῖν. ~(Σωκράτης)  ~ἀλλὰ   τόδε γε οἶμαί σε φάναι
[245]   τὸν σώφρονα δεῖ προαιρεῖσθαι φίλον·  ~ἀλλὰ   τόδε πρὸς ἐκείνῳ δείξας φερέσθω
[233]   οὐ τοῖς σφόδρα δεομένοις ~χαρίζεσθαι,  ἀλλὰ   τοῖς μάλιστα ἀποδοῦναι χάριν δυναμένοις·
[234]   οὐδὲ τοῖς ὀλίγον χρόνον ~σπουδάζουσιν,  ἀλλὰ   τοῖς ὁμοίως διὰ παντὸς τοῦ
[234]   δυναμένοις· ~οὐδὲ τοῖς προσαιτοῦσι (μόνον,  ἀλλὰ   τοῖς τοῦ πράγματος ἀξίοις· οὐδὲ
[273]   δεῖ δὴ τἀληθὲς μηδέτερον λέγειν,  ἀλλὰ   τὸν μὲν δειλὸν μὴ ~ὑπὸ
[273]   ἀνθρώπους δεῖ ~διαπονεῖσθαι τὸν σώφρονα,  ἀλλὰ   τοῦ θεοῖς κεχαρισμένα μὲν λέγειν
[272]   δικαστηρίοις τούτων ἀληθείας μέλειν ~οὐδενί,  ἀλλὰ   τοῦ πιθανοῦ· (τοῦτο δ᾽ εἶναι
[233]   τοῖς ἄλλοις μὴ ~τοὺς βελτίστους  ἀλλὰ   τοὺς ἀπορωτάτους εὖ ποιεῖν· μεγίστων
[276]   γ᾽ εἰκός. ~(Σωκράτης) ~οὐ γάρ·  ἀλλὰ   τοὺς μὲν ἐν γράμμασι κήπους,
[232]   οὐκ ἂν τοῖς συνοῦσι φθονοῖεν,  ἀλλὰ   τοὺς ~μὴ ἐθέλοντας μισοῖεν, ἡγούμενοι
[233]   οὐ τοὺς φίλους ἄξιον παρακαλεῖν,  ἀλλὰ   τοὺς προσαιτοῦντας καὶ τοὺς ~δεομένους
[266]   δὴ ἐπιστήμονές γε ὧν ἐρωτᾷς.  ἀλλὰ   τοῦτο μὲν τὸ ~εἶδος ὀρθῶς
[278]   ~καὶ διδαχῆς πειθοῦς ἕνεκα ἐλέχθησαν,  ~ἀλλὰ   τῷ (ὄντι αὐτῶν τοὺς βελτίστους
[257]   ~ποιητικοῖς τισιν διὰ Φαῖδρον εἰρῆσθαι.  ἀλλὰ   τῶν προτέρων τε συγγνώμην καὶ
[239]   οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ καθαρῷ ~τεθραμμένον  ἀλλὰ   ὑπὸ συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν
[275]   ὑφ᾽ αὑτῶν ~ἀναμιμνῃσκομένους· οὔκουν μνήμης  ἀλλὰ   ὑπομνήσεως φάρμακον ηὗρες. ~σοφίας δὲ
[256]   κατηργμένοις ἤδη τῆς ὑπουρανίου πορείας,  ἀλλὰ   φανὸν βίον ~διάγοντας εὐδαιμονεῖν (μετ᾽
[255]   αὐτὸν καὶ οἴεται οὐκ ἔρωτα  ἀλλὰ   ~φιλίαν εἶναι. ἐπιθυμεῖ δὲ ἐκείνῳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007