Alphabétiquement     [«   »]
ἔμψυχον 2
ἐμῷ 1
ἐμῶν 3
ἐν 133
ἔν 4
ἕν 3
ἓν 9
Fréquences     [«    »]
132 δὴ
123
128 τὸν
133 ἐν
138 ἂν
142 ὡς
164 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἐν


Pages
[254]   πάλιν εἶδεν αὐτὴν ~μετὰ σωφροσύνης  ἐν   ἁγνῷ βάθρῳ βεβῶσαν· ἰδοῦσα δὲ
[229]   τρία στάδια, πρὸς τὸ  ἐν   Ἄγρας διαβαίνομεν· καὶ ~πού τίς
[278]   ἔκγονοί ~(τε καὶ ἀδελφοὶ ἅμα  ἐν   ἄλλαισιν ἄλλων ψυχαῖς κατ᾽ ἀξίαν
[246]   ~πάντα δὲ οὐρανὸν περιπολεῖ, ἄλλοτ᾽  ἐν   ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη. τελέα (μὲν
[277]   ἀλλὰ ~ἔχοντες σπέρμα, ὅθεν ἄλλοι  ἐν   ἄλλοις ἤθεσι φυόμενοι τοῦτ᾽ ἀεὶ
[270]   ῥητορικῆς. ~(Φαῖδρος) πῶς δή; ~(Σωκράτης)  ~ἐν   ἀμφοτέραις δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος
[249]   ~Δίκης κουφισθεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὗ  ἐν   (ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου. ~τῷ
[258]   μανθάνω. ~(Σωκράτης) ~οὐ μανθάνεις ὅτι  ἐν   ἀρχῇ ἀνδρὸς πολιτικοῦ (συγγράμματι) πρῶτος
[266]   ὡς δεῖ τοῦ λόγου ~λέγεσθαι  ἐν   ἀρχῇ· ταῦτα λέγεις γάρ;
[237]   ὡς οὖν εἰδότες οὐ διομολογοῦνται  ἐν   ἀρχῇ τῆς ~σκέψεως, προελθόντες δὲ
[253]   αἱρεθεὶς τοιῷδε τρόπῳ. ~καθάπερ  ἐν   ἀρχῇ τοῦδε τοῦ μύθου τριχῇ
[227]   ἀτὰρ Λυσίας ἦν, ὡς ἔοικεν,  ἐν   ἄστει. ~(Φαῖδρος) ~ναί, παρ᾽ Ἐπικράτει,
[250]   φάσματα μυούμενοί ~τε καὶ ἐποπτεύοντες  ἐν   αὐγῇ καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ
[243]   ἄρα ἀνθρωπίσκους τινὰς ἐξαπατήσαντε εὐδοκιμήσετον  ἐν   αὐτοῖς. ἐμοὶ ~μὲν οὖν,
[266]   τοῦτο τέμνων οὐκ ἐπανῆκεν πρὶν  ~ἐν   αὐτοῖς ἐφευρὼν ὀνομαζόμενον σκαιόν τινα
[264]   λόγους ἴωμεν. ἦν γάρ τι  ἐν   αὐτοῖς, ὡς δοκῶ, προσῆκον ~ἰδεῖν
[277]   πολιτικὸν γράφων καὶ μεγάλην τινὰ  ἐν   αὐτῷ βεβαιότητα ~ἡγούμενος καὶ σαφήνειαν,
[278]   γνησίους εἶναι, ~πρῶτον μὲν τὸν  ἐν   αὑτῷ, ἐὰν εὑρεθεὶς ἐνῇ, ἔπειτα
[241]   δέον ἐκτίνειν, μεταβαλὼν ἄλλον ἄρχοντα  ἐν   αὑτῷ καὶ προστάτην, ~νοῦν καὶ
[250]   ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ οὐκέτ᾽  ~ἐν>   αὑτῶν γίγνονται, δ᾽ ἔστι
[230]   σὺ ἐμοὶ λόγους οὕτω προτείνων  ἐν   ~βιβλίοις τήν τε (Ἀττικὴν φαίνῃ
[275]   ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τέχνην οἰόμενος  ἐν   γράμμασι καταλιπεῖν, καὶ αὖ
[276]   ~οὐ γάρ· ἀλλὰ τοὺς μὲν  ἐν   γράμμασι κήπους, ὡς ἔοικε, παιδιᾶς
[247]   περιφορὰ εἰς ταὐτὸν περιενέγκῃ.  ἐν   δὲ τῇ ~περιόδῳ καθορᾷ μὲν
[256]   ~λύσαντας εἰς ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν.  ἐν   δὲ τῇ τελευτῇ ἄπτεροι μέν,
[278]   τοὺς βελτίστους εἰδότων ὑπόμνησιν γεγονέναι,  ἐν   δὲ ~τοῖς διδασκομένοις καὶ μαθήσεως
[263]   ~ἐν μὲν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν,  ἐν   δὲ τοῖς οὔ. ~(Φαῖδρος) οὕτω.
[244]   ~διδομένης. τε γὰρ δὴ  ἐν   Δελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾽ ἐν
[266]   δίκῃ, δ᾽ ~εἰς τὰ  ἐν   δεξιᾷ τῆς μανίας ἀγαγὼν ἡμᾶς,
[248]   σοφιστικὸς δημοκοπικός, ἐνάτῃ τυραννικός.  ~ἐν   δὴ τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν
[261]   ~(Φαῖδρος) τί μήν; ~(Σωκράτης) ~καὶ  ἐν   δημηγορίᾳ δὴ τῇ πόλει δοκεῖν
[261]   τις διὰ λόγων, οὐ ~μόνον  ἐν   δικαστηρίοις καὶ ὅσοι ἄλλοι δημόσιοι
[261]   τούτους ἐῶμεν· σὺ δ᾽ εἰπέ,  ἐν   δικαστηρίοις οἱ ἀντίδικοι τί δρῶσιν;
[277]   καὶ γράφειν, καὶ ὅπῃ ~γιγνόμενον  ἐν   δίκῃ λέγοιτ᾽ ἂν ὄνειδος
[275]   μή. πλημμελούμενος δὲ καὶ οὐκ  ἐν   δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς ἀεὶ
[266]   σκαιόν τινα ἔρωτα ἐλοιδόρησεν μάλ᾽  ἐν   δίκῃ, δ᾽ ~εἰς τὰ
[278]   ἄλληλα (κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν,  ἐν   δίκῃ που ποιητὴν ~λόγων
[244]   ἐν Δελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾽  ἐν   (Δωδώνῃ ἱέρειαι ~μανεῖσαι μὲν πολλὰ
[237]   δεῖ ~αὖ νοῆσαι ὅτι ἡμῶν  ἐν   ἑκάστῳ δύο τινέ ἐστον ἰδέα
[236]   στήθει ~ἔχειν. ἐσμὲν δὲ μόνω  ἐν   ἐρημίᾳ, (ἰσχυρότερος δ᾽ ἐγὼ καὶ
[247]   οὐδ᾽ ἐστίν που ἑτέρα  (ἐν   ἑτέρῳ οὖσα ~ὧν ἡμεῖς νῦν
[239]   καὶ οὐ στερεὸν διώκων, οὐδ᾽  ἐν   ἡλίῳ καθαρῷ ~τεθραμμένον ἀλλὰ ὑπὸ
[276]   ~κήπους ἀρῶν χαίροι θεωρῶν καλοὺς  ἐν   ἡμέραισιν ὀκτὼ γιγνομένους, ταῦτα
[266]   τὸ τῆς παρανοίας ὡς ἓν>  ἐν   ἡμῖν πεφυκὸς εἶδος ἡγησαμένω τὼ
[238]   ἑλκούσης ἐπὶ ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης  ἐν   ἡμῖν τῇ ἀρχῇ ~ὕβρις ἐπωνομάσθη.
[237]   ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου. τούτω δὲ  ἐν   ἡμῖν τοτὲ μὲν ὁμονοεῖτον, (ἔστι
[230]   κομψότατον τὸ ~τῆς πόας, ὅτι  ἐν   ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι
[229]   ἴωμεν, εἶτα ὅπου ἂν δόξῃ  ἐν   ἡσυχίᾳ ~καθιζησόμεθα. ~(Φαῖδρος) ~εἰς καιρόν,
[247]   μέρη κεκοσμημένη. μένει γὰρ Ἑστία  ἐν   θεῶν οἴκῳ μόνη· ~τῶν δὲ
[261]   ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ  ἐν   ἰδίοις, ~αὐτὴ σμικρῶν (τε
[261]   μόνον περὶ λόγων ἀκήκοας, ἃς  ἐν   ~Ἰλίῳ σχολάζοντες συνεγραψάτην, τῶν δὲ
[267]   γε καὶ ἐπεξέλεγχον ὡς ποιητέον  ἐν   κατηγορίᾳ τε καὶ ~ἀπολογίᾳ. τὸν
[255]   εἰπεῖν οὐκ ἔχει, ὥσπερ δὲ  ἐν   ~κατόπτρῳ ἐν τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν
[228]   ~ἐρῶντος τὰ τοῦ μή,  ἐν   κεφαλαίοις ἕκαστον ἐφεξῆς δίειμι, ἀρξάμενος
[267]   ἄλλο τίθενται ὄνομα. ~(Φαῖδρος) ~τὸ  ἐν   κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις ὑπομνῆσαι ἐπὶ
[276]   φαύλην παιδιάν, Σώκρατες, τοῦ  ἐν   λόγοις δυναμένου ~παίζειν, δικαιοσύνης τε
[262]   εἰδὼς τὸ ἀληθὲς προσπαίζων  ἐν   λόγοις παράγοι τοὺς ~ἀκούοντας. καὶ
[256]   δὲ χρήσωνται, τάχ᾽ ἄν που  ἐν   μέθαις τινι ἄλλῃ ἀμελείᾳ
[263]   ~(Φαῖδρος) πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης)  ~ἐν   μὲν ἄρα τοῖς συμφωνοῦμεν, ἐν
[277]   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ὁ δέ γε  ἐν   μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ
[259]   καὶ νὼ καθάπερ τοὺς πολλοὺς  ἐν   μεσημβρίᾳ μὴ διαλεγομένους ἀλλὰ ~νυστάζοντας
[267]   δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψόγους ~φασὶν  ἐν   μέτρῳ λέγειν μνήμης χάριν σοφὸς
[277]   εἶναι, καὶ οὐδένα πώποτε λόγον  ἐν   μέτρῳ οὐδ᾽ ἄνευ μέτρου μεγάλης
[258]   εἴτε ~πολιτικὸν σύγγραμμα εἴτε ἰδιωτικόν,  ἐν   μέτρῳ ὡς ποιητὴς ἄνευ
[278]   τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν  (ἐν)   μόνοις ἡγούμενος τό τε ἐναργὲς
[243]   ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖσθαι ἀκούειν  ἐν   ναύταις που ~τεθραμμένων καὶ οὐδένα
[243]   ἔτυμος λόγος οὗτος, ~οὐδ᾽ ἔβας  ἐν   νηυσὶν εὐσέλμοις, ~(οὐδ᾽ ἵκεο Πέργαμα
[276]   εἰς τὸ προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν  ἐν   ὀγδόῳ ~μηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος
[262]   Λυσίου λόγῳ ὃν φέρεις, καὶ  ἐν   οἷς ἡμεῖς εἴπομεν ἰδεῖν τι
[263]   μεῖζον δύναται; ~(Φαῖδρος) δῆλον ὅτι  ἐν   οἷς πλανώμεθα. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τὸν
[236]   παρὰ τὸ ~Κυψελιδῶν ἀνάθημα σφυρήλατος  ἐν   Ὀλυμπίᾳ στάθητι. ~(Σωκράτης) ~ἐσπούδακας,
[230]   μοι δοκῶ ~κατακείσεσθαι, σὺ δ᾽  ἐν   ὁποίῳ σχήματι οἴει ῥᾷστα ἀναγνώσεσθαι,
[255]   τὸ μετὰ τοῦτο ταχὺ ~ταῦτα.  ἐν   οὖν τῇ συγκοιμήσει τοῦ μὲν
[246]   μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν  ἐν   οὐρανῷ Ζεύς, ~ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα,
[258]   Δαρείου δύναμιν ἀθάνατος γενέσθαι λογογράφος  ἐν   πόλει, ἆρ᾽ οὐκ ~ἰσόθεον ἡγεῖται
[239]   ἰέναι· τὸ γὰρ τοιοῦτον σῶμα  ἐν   πολέμῳ τε καὶ ἄλλαις ~χρείαις
[278]   τρίτον δὲ Σόλωνι καὶ ὅστις  ~ἐν   πολιτικοῖς λόγοις νόμους ὀνομάζων συγγράμματα
[228]   Σώκρατες; οἴει με, (Λυσίας  ἐν   πολλῷ χρόνῳ κατὰ ~σχολὴν συνέθηκε,
[261]   δοκῶ ζητοῦσιν φανεῖσθαι. ἀπάτη πότερον  ἐν   πολὺ διαφέρουσι γίγνεται ~μᾶλλον
[263]   εὐαπατητότεροί ἐσμεν, καὶ ῥητορικὴ  ἐν   ποτέροις μεῖζον δύναται; ~(Φαῖδρος) δῆλον
[228]   ἐλπίδος, Σώκρατες, ἣν εἶχον  ἐν   σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος. ~ἀλλὰ ποῦ
[255]   ἅπτεσθαι ἔν τε γυμνασίοις καὶ  ἐν   ταῖς ἄλλαις ὁμιλίαις, ~(τότ᾽ ἤδη
[233]   εἴσονται. καὶ μὲν δὴ καὶ  ἐν   ταῖς (ἰδίαις ~δαπάναις οὐ τοὺς
[257]   μέγιστον ~δυνάμενοί τε καὶ σεμνότατοι  ἐν   ταῖς πόλεσιν αἰσχύνονται λόγους τε
[271]   νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον αὐτὰ  ἐν   ταῖς ~πράξεσιν ὄντα τε καὶ
[228]   πρῶτον, φιλότης, τί ἄρα  ἐν   τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ
[270]   ἐν τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ  ἐν   τῇ ~ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις, μὴ
[270]   δεῖ διελέσθαι φύσιν, σώματος μὲν  ἐν   τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν
[253]   λεκτέον. μὲν τοίνυν αὐτοῖν  ἐν   τῇ καλλίονι στάσει ~ὢν τό
[259]   λεκτέον τι καὶ οὐ καθευδητέον  ἐν   τῇ μεσημβρίᾳ. ~(Φαῖδρος) λεκτέον γὰρ
[248]   φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν θήρειον φύσιν  ἐν   τῇ ~πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν
[276]   ~(Σωκράτης) ~ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται  ἐν   τῇ τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς
[227]   ἄστει. ~(Φαῖδρος) ~ναί, παρ᾽ Ἐπικράτει,  ἐν   τῇδε τῇ πλησίον τοῦ Ὀλυμπίου
[262]   ὁμοιότητα ~σμικράν τε καὶ μεγάλην  ἐν   τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσκειν; ~(Φαῖδρος) ἀδύνατον.
[266]   συχνά, Σώκρατες, τά γ᾽  ἐν   τοῖς βιβλίοις τοῖς περὶ λόγων
[272]   ~ἔσεσθαι. τὸ παράπαν γὰρ οὐδὲν  ἐν   τοῖς δικαστηρίοις τούτων ἀληθείας μέλειν
[227]   ~φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν  ἐν   τοῖς (δρόμοις. ~(Σωκράτης) ~καλῶς γάρ,
[259]   προσφιλεστέρους, τῇ δὲ Ἐρατοῖ τοὺς  ἐν   τοῖς ~ἐρωτικοῖς, καὶ ταῖς ἄλλαις
[269]   ἑαυτῶν τοὺς μαθητὰς σφῶν πορίζεσθαι  ἐν   ~τοῖς λόγοις" ~(Φαῖδρος) ~ἀλλὰ μήν,
[262]   γίγνεται ~μᾶλλον ὀλίγον; ~(Φαῖδρος)  ἐν   τοῖς ὀλίγον. ~(Σωκράτης) ~ἀλλά γε
[231]   ~πολλῶν· ὥστε πολὺ (πλείων ἐλπὶς  ἐν   τοῖς πολλοῖς ὄντα τυχεῖν τὸν
[250]   ψυχαῖς ~οὐκ ἔνεστι φέγγος οὐδὲν  ἐν   τοῖς τῇδε ὁμοιώμασιν, ἀλλὰ δι᾽
[259]   ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς  ἐν   τοῖς χοροῖς τετιμηκότας ~αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες
[251]   τὸ πάλαι πτερωτή. ~(ζεῖ οὖν  ἐν   τούτῳ ὅλη καὶ ἀνακηκίει, καὶ
[271]   πρὸς τοῦτο πᾶσα· πειθὼ γὰρ  ἐν   τούτῳ ποιεῖν ~ἐπιχειρεῖ. γάρ;
[230]   μ᾽ ἐθέλει διδάσκειν, οἱ δ᾽  ἐν   τῷ ἄστει ἄνθρωποι. σὺ μέντοι
[235]   αὐτὸ λέγεις ποίησον· τῶν  ἐν   τῷ βιβλίῳ ~βελτίω τε καὶ
[255]   ἔχει, ὥσπερ δὲ ἐν ~κατόπτρῳ  ἐν   τῷ ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν.
[262]   ~(Φαῖδρος) κινδυνεύει. ~(Σωκράτης) ~βούλει οὖν  ἐν   τῷ Λυσίου λόγῳ ὃν φέρεις,
[247]   νῦν ὄντων καλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν  ἐν   τῷ ἐστιν ὂν ὄντως
[240]   τις δαίμων ἔμειξε τοῖς (πλείστοις  ἐν   τῷ ~παραυτίκα ἡδονήν, οἷον κόλακι,
[230]   ἄλλοσε ~βούλῃ. νῦν δ᾽ οὖν  ἐν   τῷ παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ
[252]   ~ἡδονὴν δ᾽ αὖ ταύτην γλυκυτάτην  ἐν   τῷ (παρόντι καρποῦται. ~ὅθεν δὴ
[258]   καὶ ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς  ἐν   τῷ πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ~ἡμῶν
[235]   τῶν γὰρ ~ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι  ἐν   τῷ πράγματι οὐδὲν παραλέλοιπεν, ὥστε
[273]   ~προσποιούμενοι εἶναι· ἀνεμνήσθην γὰρ ὅτι  ἐν   τῷ πρόσθεν βραχέως τοῦ τοιούτου
[257]   παρὰ τοῖς καλοῖς ~τίμιον εἶναι.  ~(ἐν   τῷ πρόσθεν δ᾽ εἴ τι
[255]   τῷ θεραπεύοντι, ἐὰν ~ἄρα καὶ  ἐν   τῷ πρόσθεν ὑπὸ συμφοιτητῶν
[236]   ἂν σὺ εἴπῃς ἔφησθα  ἐν   τῷ στήθει ~ἔχειν. ἐσμὲν δὲ
[241]   ὑπισχνούμενος μόγις ~(κατεῖχε τήν γ᾽  ἐν   τῷ τότε συνουσίαν ἐπίπονον οὖσαν
[275]   ~οἱ δέ γ᾽ φίλε,  ἐν   τῷ τοῦ Διὸς τοῦ Δωδωναίου
[247]   μόνη· ~τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι  ἐν   τῷ τῶν δώδεκα ἀριθμῷ τεταγμένοι
[276]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ  ἐν   ὕδατι γράψει μέλανι σπείρων διὰ
[250]   καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς  ἐν   ὑστέρῳ χρόνῳ ~ὑπέμενεν, ὁλόκληρα δὲ
[259]   τῇ μετ᾽ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς  ἐν   φιλοσοφίᾳ διάγοντάς τε καὶ ~τιμῶντας
[278]   ἔγραψεν ἄνω κάτω στρέφων  ~ἐν   χρόνῳ, πρὸς ἄλληλα (κολλῶν τε
[275]   γὰρ τῶν μαθόντων λήθην μὲν  ἐν   ψυχαῖς παρέξει μνήμης ἀμελετησίᾳ, ἅτε
[278]   λεγομένοις καὶ τῷ ὄντι γραφομένοις  ἐν   ψυχῇ ~περὶ δικαίων τε καὶ
[231]   τοῖς δὲ οὐκ ἔστι χρόνος  ἐν   ~μεταγνῶναι προσήκει. οὐ γὰρ
[263]   ἀνάγκη τὸ ~πλῆθος πλανᾶσθαι καὶ  ἐν   μή. ~(Φαῖδρος) ~καλὸν γοῦν
[263]   τινὰ χαρακτῆρα ἑκατέρου τοῦ εἴδους,  ἐν   τε ἀνάγκη τὸ ~πλῆθος
[278]   ἄλλος αὖ ποίησιν ψιλὴν  ἐν   ᾠδῇ συντέθηκε, τρίτον δὲ Σόλωνι
[240]   μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ οὐκ  ἐν   ὥρᾳ, ἑπομένων δὲ τῶν ἄλλων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007