Alphabétiquement     [«   »]
ἔπη 2
ἐπῄνει 1
ἐπῄνεσεν 1
ἐπὶ 36
ἐπιβάλλουσαι 1
ἐπιγεγράφθαι 1
ἐπιγιγνομένους 1
Fréquences     [«    »]
36 δέ
35 λέγεις
35 ὅταν
36 ἐπὶ
36 μοι
38 αὖ
39 γάρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ἐπὶ


Pages
[267]   καλά. τῶν γε μὴν οἰκτρογόων  ἐπὶ   ~γῆρας καὶ πενίαν ἑλκομένων λόγων
[238]   ὄνομα· ~(ἐπιθυμίας δὲ ἀλόγως ἑλκούσης  ἐπὶ   ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης ἐν ἡμῖν
[247]   δὲ ~δὴ πρὸς δαῖτα καὶ  ἐπὶ   θοίνην ἴωσιν, ἄκραν ἐπὶ τὴν
[249]   ~τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι  ἐπὶ   κλήρωσίν τε καὶ αἵρεσιν τοῦ
[279]   εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα,  ἐπὶ   ~μείζω δέ τις αὐτὸν ἄγοι
[261]   λέγεται δὲ καὶ περὶ δημηγορίας·  ἐπὶ   πλέον δὲ οὐκ ~ἀκήκοα. ~(Σωκράτης)
[245]   δ᾽ ἂν ἄνευ ~μανίας Μουσῶν  ἐπὶ   ποιητικὰς θύρας ἀφίκηται, πεισθεὶς ὡς
[266]   ἡγήσωμαι δυνατὸν εἰς ἓν ~καὶ  ἐπὶ   πολλὰ πεφυκόθ᾽ ὁρᾶν, τοῦτον διώκω
[264]   ~χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ᾽  ἐπὶ   σήματι κεῖμαι. ~ὄφρ᾽ ἂν ὕδωρ
[260]   θρέμμα οἴκοι τε ~κεκτῆσθαι καὶ  ἐπὶ   στρατιᾶς, ἀποπολεμεῖν τε χρήσιμον καὶ
[238]   αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιθυμιῶν  ἐπὶ   σωμάτων κάλλος ἐρρωμένως ~ῥωσθεῖσα νικήσασα
[254]   τὰς ἡνίας οὕτω ~σφόδρα, ὥστ᾽  ἐπὶ   τὰ ἰσχία ἄμφω καθίσαι τὼ
[250]   ὀργάνων ~μόγις αὐτῶν καὶ ὀλίγοι  ἐπὶ   τὰς εἰκόνας ἰόντες θεῶνται τὸ
[233]   καὶ ἀγαπήσουσιν καὶ ἀκολουθήσουσιν καὶ  ἐπὶ   ~τὰς θύρας ἥξουσι καὶ μάλιστα
[267]   ἐν κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις ὑπομνῆσαι  ἐπὶ   τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ τῶν
[232]   ἐστι τὰ ~λυποῦντα, καὶ πάντ᾽  ἐπὶ   τῇ αὑτῶν βλάβῃ νομίζουσι γίγνεσθαι.
[248]   βαρυνθεῖσα δὲ πτερορρυήσῃ τε καὶ  ἐπὶ   τὴν γῆν ~πέσῃ, τότε νόμος
[247]   τῆς κάκης ἵππος μετέχων,  ἐπὶ   ~τὴν γῆν ῥέπων τε καὶ
[253]   Διὸς ἀρύτωσιν ὥσπερ αἱ ~βάκχαι,  ἐπὶ   τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν ἐπαντλοῦντες
[270]   λόγον ἐποιεῖτο ~Ἀναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἵλκυσεν  ἐπὶ   τὴν τῶν λόγων τέχνην τὸ
[272]   προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους  ἐπὶ   τὴν τῶνδε πειθώ, ~ταῦτα δ᾽
[247]   καὶ ἐπὶ θοίνην ἴωσιν, ἄκραν  ἐπὶ   τὴν (ὑπουράνιον ἁψῖδα ~πορεύονται πρὸς
[255]   τῶν ὀμμάτων ἰόν, πέφυκεν  ἐπὶ   τὴν ψυχὴν ἰέναι ~ἀφικόμενον καὶ
[250]   ἐδυστύχησαν, ὥστε ὑπό τινων ὁμιλιῶν  ἐπὶ   τὸ ἄδικον τραπόμεναι ~λήθην ὧν
[237]   ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν οὖν  ~ἐπὶ   τὸ ἄριστον λόγῳ ἀγούσης καὶ
[262]   σμικρὸν μεταβαίνων μᾶλλον λήσεις ἐλθὼν  ἐπὶ   τὸ ἐναντίον ~κατὰ μέγα.
[238]   γὰρ ἄνευ λόγου δόξης  ἐπὶ   τὸ ~ὀρθὸν ὁρμώσης κρατήσασα ἐπιθυμία
[275]   πολυγνώμονες (εἶναι δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς  ἐπὶ   ~τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ
[274]   ἂν εἴη διελθεῖν· ἐπειδὴ δὲ  ἐπὶ   τοῖς γράμμασιν ἦν, τοῦτο δέ,
[242]   θαυμάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ ~τῶν  ἐπὶ   τοῦ σοῦ βίου γεγονότων (λόγων
[262]   ὁμοιοτήτων ~ἀπὸ τοῦ ὄντος ἑκάστοτε  ἐπὶ   τοὐναντίον ἀπάγων, αὐτὸς τοῦτο
[254]   ἠνάγκασεν αὖ προσελθεῖν τοῖς ~παιδικοῖς  ἐπὶ   τοὺς αὐτοὺς λόγους, καὶ ἐπειδὴ
[264]   τεθήλῃ, ~αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαύτου  ἐπὶ   τύμβου, ~ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι
[247]   ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν  ἐπὶ   τῷ τοῦ οὐρανοῦ ~(νώτῳ, στάσας
[257]   αἰτιώμενος παῦε τῶν τοιούτων λόγων,  ἐπὶ   ~φιλοσοφίαν δέ, ὥσπερ ἁδελφὸς αὐτοῦ
[270]   ὄντι Ἀναξαγόρᾳ, μετεωρολογίας ἐμπλησθεὶς καὶ  ~ἐπὶ   φύσιν νοῦ τε καὶ διανοίας
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007