Alphabétiquement     [«   »]
Ἀττικὴν 1
ἀτύφου 1
ἀτυχῆσαι 3
αὖ 38
αὐγὰς 2
αὐγῇ 1
αὖθις 4
Fréquences     [«    »]
36 δέ
36 ἐπὶ
36 μοι
38 αὖ
39 γάρ
39 ὑπὸ
40 οὔτε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

αὖ


Pages
[240]   ~καὶ μὴν τό γε ἀναγκαῖον  αὖ   βαρὺ παντὶ περὶ πᾶν λέγεται·
[230]   ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. ~(εἰ δ᾽  αὖ   βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου
[242]   ἄλλων πάμπολυ κρατεῖς καὶ νῦν  αὖ   ~δοκεῖς αἴτιός μοι γεγενῆσθαι λόγῳ
[241]   ~ἐκείνῳ χαρίζεσθαι μᾶλλον, λέγων ὅσα  αὖ   ἔχει ἀγαθά· νῦν δὲ δή,
[251]   ~οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται, μνήμην δ᾽  αὖ   ἔχουσα τοῦ καλοῦ γέγηθεν. ἐκ
[235]   δίκην ἀγγείου. ὑπὸ δὲ ~νωθείας  αὖ   καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐπιλέλησμαι, ὅπως
[272]   λεκτέον καὶ ἐπισχετέον, ~βραχυλογίας τε  αὖ   καὶ ἐλεινολογίας καὶ δεινώσεως ἑκάστων
[237]   ἔρως, ἅπαντι δῆλον· ὅτι δ᾽  αὖ   καὶ μὴ ~ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τῶν
[229]   ἐξ Ἀρείου πάγου· λέγεται γὰρ  αὖ   καὶ οὗτος λόγος, ὡς
[261]   ἓν καὶ πολλά, μένοντά τε  αὖ   καὶ φερόμενα; ~(Φαῖδρος) μάλα γε.
[268]   μοι, ἐμεῖν ποιεῖν, ~ἐὰν δ᾽  αὖ,   κάτω διαχωρεῖν, καὶ ἄλλα πάμπολλα
[253]   τῷ σφετέρῳ θεῷ. ὅσοι δ᾽  αὖ   μεθ᾽ Ἥρας εἵποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι,
[238]   τοῦτο ~κεκλημένον παρέξεται· περὶ δ᾽  αὖ   μέθας τυραννεύσασα, τὸν κεκτημένον ταύτῃ
[256]   δεηθείη ~τυχεῖν· δὲ ὁμόζυξ  αὖ   μετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς ταῦτα
[267]   ~τὰ δὲ Πώλου πῶς φράσωμεν  αὖ   μουσεῖα λόγων ὡς (διπλασιολογίαν καὶ
[237]   τε καὶ μὴ κρινοῦμεν; δεῖ  ~αὖ   νοῆσαι ὅτι ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ
[275]   οἰόμενος ἐν γράμμασι καταλιπεῖν, καὶ  αὖ   παραδεχόμενος ὥς ~τι σαφὲς
[243]   Λυσίαν ὑπ᾽ ἐμοῦ ~(ἀναγκασθῆναι γράψαι  αὖ   περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγον. ~(Σωκράτης)
[277]   πως ἐφάνη. ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽  αὖ   περὶ τοῦ καλὸν αἰσχρὸν
[230]   παρέχοι τὸν τόπον· τε  αὖ   πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ ~τῆς πλατάνου
[255]   ὅταν δὲ ἀπῇ, κατὰ ταὐτὰ  αὖ   ποθεῖ καὶ ποθεῖται, ~εἴδωλον (ἔρωτος
[278]   Ὁμήρῳ ~καὶ εἴ τις ἄλλος  αὖ   ποίησιν ψιλὴν ἐν ᾠδῇ
[265]   Διονύσου δὲ τελεστικήν, Μουσῶν δ᾽  αὖ   ποιητικήν, τετάρτην ~δὲ ἀφροδίτης καὶ
[267]   τοῦ ~Χαλκηδονίου σθένος, ὀργίσαι τε  αὖ   πολλοὺς ἅμα δεινὸς ἁνὴρ (γέγονεν,
[254]   ~ἀναμιμνῄσκων, βιαζόμενος, χρεμετίζων, ἕλκων ἠνάγκασεν  αὖ   προσελθεῖν τοῖς ~παιδικοῖς ἐπὶ τοὺς
[268]   ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽ εἰ Σοφοκλεῖ  αὖ   προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ τις λέγοι
[253]   καὶ (λόγῳ ἡνιοχεῖται· δ᾽  αὖ   ~σκολιός, πολύς, εἰκῇ συμπεφορημένος, κρατεραύχην,
[267]   ὡς τιμητέα μᾶλλον, τά τε  αὖ   ~σμικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα
[261]   τοτὲ μὲν ἀγαθά, τοτὲ δ᾽  αὖ   τἀναντία; ~(Φαῖδρος) οὕτως. ~(Σωκράτης) ~τὸν
[252]   καὶ ὠδίνων ἔληξεν, ~ἡδονὴν δ᾽  αὖ   ταύτην γλυκυτάτην ἐν τῷ (παρόντι
[266]   ὁμώνυμον μὲν ἐκείνῳ, θεῖον δ᾽  αὖ   τινα ~ἔρωτα ἐφευρὼν καὶ (προτεινάμενος
[278]   γε ἀπὸ τρόπου. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν  αὖ   τὸν μὴ ἔχοντα τιμιώτερα ὧν
[271]   δὲ δὴ οὕτω διῃρημένων, ~λόγων  αὖ   τόσα καὶ τόσα ἔστιν εἴδη,
[274]   δὴ καὶ γράμματα. βασιλέως ~δ᾽  αὖ   τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ
[245]   θεῶν ἐπιπέμπεται. ἡμῖν δὲ ἀποδεικτέον  αὖ   ~τοὐναντίον, ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ τῇ
[238]   ἡδονὴν ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ ~ὑπὸ  αὖ   τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιθυμιῶν ἐπὶ
[268]   τε ~βούληται οἰκτράς, καὶ τοὐναντίον  αὖ   φοβερὰς καὶ ἀπειλητικὰς ὅσα τ᾽
[255]   τε καὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου  αὖ   ψυχὴν ἔρωτος ἐνέπλησεν. ἐρᾷ ~μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007