Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 76
τί 54
τὶ 1
τι 65
τιθείς 1
τιθέμενοι 1
τίθενται 1
Fréquences     [«    »]
65 ἀλλ
60
64 τοῖς
65 τι
69 εἶναι
69 εἰς
69 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τι


Pages
[273]   καὶ δειλὸν συγκόψας, ἱμάτιον  τι   ἄλλο ἀφελόμενος, εἰς ~δικαστήριον ἄγηται,
[273]   τόδε ἡμῖν ~ὁ Τεισίας, μή  τι   ἄλλο λέγει (τὸ εἰκὸς
[271]   ποτὲ λεχθήσεται ~ἢ γραφήσεται οὔτε  τι   (ἄλλο οὔτε τοῦτο. ἀλλ᾽ οἱ
[264]   ἀνάγκης δεύτερον δεῖν τεθῆναι,  τι   ἄλλο τῶν ῥηθέντων; ἐμοὶ ~μὲν
[273]   δὴ τὴν ἑαυτοῦ κάκην, ἀλλά  τι   ἄλλο ψεύδεσθαι ~ἐπιχειρῶν τάχ᾽ ἂν
[266]   ~(Σωκράτης) ~πῶς φῄς; καλόν πού  τι   ἂν εἴη, τούτων ἀπολειφθὲν
[242]   δή; ~(Σωκράτης) εὐήθη καὶ ὑπό  τι   ἀσεβῆ· οὗ τίς ἂν εἴη
[258]   ἐξετάσαι καὶ ἄλλον ὅστις πώποτέ  τι   γέγραφεν γράψει, εἴτε ~πολιτικὸν
[252]   ~ἐπιχειρήσαντες μανθάνουσί τε ὅθεν ἄν  τι   δύνωνται καὶ αὐτοὶ μετέρχονται, ~ἰχνεύοντες
[268]   εἴ τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο  τι   εἶναι ~ἢ τὴν τούτων σύστασιν
[246]   τοῦτο οὕτως ἔχον, ~μὴ ἄλλο  τι   εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ (κινοῦν
[269]   Σώκρατες, κινδυνεύει γε τοιοῦτόν  τι   εἶναι τὸ τῆς τέχνης ἣν
[269]   καὶ σύ, ὑπ᾽ ἀγροικίας ῥῆμά  τι   εἰπεῖν ἀπαίδευτον εἰς ~τοὺς ταῦτα
[264]   μιμεῖσθαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν μὴ πάνυ  ~τι   εἰς δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους
[260]   ἀναγκάζω μανθάνειν λέγειν, ἀλλ᾽ εἴ  τι   ἐμὴ συμβουλή, ~κτησάμενον ἐκεῖνο οὕτως
[252]   ὑβριστικὸν πάνυ καὶ οὐ σφόδρα  τι   ἔμμετρον· ~ὑμνοῦσι δὲ ὧδε ~(τὸν
[264]   ἑτέρους λόγους ἴωμεν. ἦν γάρ  τι   ἐν αὐτοῖς, ὡς δοκῶ, προσῆκον
[275]   φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν ~δέ  τι   ἔρῃ τῶν λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν,
[264]   λόγον ὥσπερ ζῷον συνεστάναι ~σῶμά  τι   ἔχοντα αὐτὸν αὑτοῦ, ὥστε μήτε
[246]   οὔτε ἱκανῶς ~νοήσαντες (θεόν, ἀθάνατόν  τι   ζῷον, ἔχον μὲν ψυχήν, ἔχον
[242]   πρὶν ἂν ~ἀφοσιώσωμαι, ὡς δή  τι   ἡμαρτηκότα εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ
[228]   τὸν λόγον, εἰ μὴ ~πάνυ  τι   ἦν μακρός. ἐπορεύετο δ᾽ ἐκτὸς
[242]   ὥσπερ οὖν ἔστι, θεὸς  τι   ~θεῖον Ἔρως, οὐδὲν ἂν
[230]   οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, ~εἴτε  τι   θηρίον ὂν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον
[242]   τοι, ἑταῖρε, μαντικόν γέ  ~τι   καὶ ψυχή· ἐμὲ γὰρ
[259]   ~πολλῶν δὴ οὖν ἕνεκα λεκτέον  τι   καὶ οὐ καθευδητέον ἐν τῇ
[242]   ψυχή· ἐμὲ γὰρ ἔθραξε μέν  τι   καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον,
[232]   κρείττους γένωνται· τῶν δὲ ἄλλο  τι   κεκτημένων ~(ἀγαθὸν τὴν δύναμιν ἑκάστου
[265]   μὲν ἄφρον τῆς διανοίας ἕν  τι   κοινῇ εἶδος ἐλαβέτην, ~ὥσπερ (δὲ
[264]   διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον ὕστατόν  τι   λέγεσθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ~ἐγᾦμαι.
[276]   οὗ γεγραμμένος εἴδωλον ἄν  ~τι   λέγοιτο δικαίως. ~(Σωκράτης) ~παντάπασι μὲν
[260]   εἴπωσι σοφοί, ἀλλὰ σκοπεῖν μή  ~τι   λέγωσι· καὶ δὴ καὶ τὸ
[257]   ~(ἐν τῷ πρόσθεν δ᾽ εἴ  τι   λόγῳ σοι ἀπηχὲς εἴπομεν Φαῖδρός
[260]   ~τῷ τὰ ὄντα εἰδότι οὐδέν  τι   μᾶλλον ἔσται πείθειν τέχνῃ. ~(Φαῖδρος)
[278]   ~δὲ φιλόσοφον τοιοῦτόν  τι   μᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ καὶ
[242]   διαβὰς ἀπέρχομαι πρὶν ~ὑπὸ σοῦ  τι   μεῖζον ἀναγκασθῆναι. ~(Φαῖδρος) ~μήπω γε,
[252]   ~ὅταν ὑπ᾽ Ἔρωτος ἁλῶσι καί  τι   οἰηθῶσιν ἀδικεῖσθαι ὑπὸ τοῦ ἐρωμένου,
[275]   τὴν Ἄμμωνος μαντείαν ἀγνοοῖ, πλέον  τι   οἰόμενος εἶναι λόγους ~(γεγραμμένους τοῦ
[243]   αὐτό γε τοῦτο· πρὶν γάρ  τι   παθεῖν διὰ ~τὴν τοῦ Ἔρωτος
[242]   πως ~ἐδυσωπούμην κατ᾽ Ἴβυκον, μή  τι   παρὰ θεοῖς ~(ἀμβλακὼν τιμὰν πρὸς
[262]   ἔοικεν, ἐρρηθήτην (τὼ λόγω ἔχοντέ  τι   ~παράδειγμα, ὡς ἂν εἰδὼς
[273]   εὑρίσκειν. ὥστ᾽ εἰ μὲν ἄλλο  τι   περὶ τέχνης λόγων λέγεις, ἀκούοιμεν
[270]   γε τῷ τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ  τι   πιθέσθαι, οὐδὲ περὶ σώματος ~ἄνευ
[236]   παρὰ τὴν ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν  τι   ~ποικιλώτερον; ~(Φαῖδρος) ~περὶ μὲν τούτου,
[277]   μεταχειρισθῆναι τὸ ~λόγων γένος, οὔτε  τι   πρὸς τὸ διδάξαι οὔτε τι
[277]   τι πρὸς τὸ διδάξαι οὔτε  τι   πρὸς τὸ πεῖσαι, ὡς
[275]   καὶ αὖ παραδεχόμενος ὥς  ~τι   σαφὲς καὶ βέβαιον ἐκ γραμμάτων
[275]   ὡς ζῶντα, ἐὰν δ᾽ ἀνέρῃ  τι,   σεμνῶς πάνυ ~σιγᾷ. ταὐτὸν δὲ
[275]   τῶν λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν, ἕν  τι   σημαίνει μόνον ταὐτὸν ἀεί. ~ὅταν
[238]   ἀτάρ, φίλε Φαῖδρε, δοκῶ  τι   σοί, ὥσπερ ἐμαυτῷ, θεῖον πάθος
[267]   ~(Σωκράτης) ταῦτα λέγω, καὶ εἴ  τι   σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν λόγων
[235]   ἔδοξεν, Φαῖδρε, εἰ μή  τι   σὺ ἄλλο λέγεις, δὶς καὶ
[234]   τὰ ~εἰρημένα· εἰ δ᾽ ἔτι  τι>   σὺ ποθεῖς, ἡγούμενος παραλελεῖφθαι, ἐρώτα.
[250]   γὰρ ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ  τι   τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον ~παρείχετο
[248]   ψυχὴ θεῷ συνοπαδὸς γενομένη κατίδῃ  τι   τῶν ἀληθῶν, μέχρι τε τῆς
[274]   γ᾽ ἂν ἔθ᾽ ἡμῖν μέλοι  τι   τῶν ἀνθρωπίνων δοξασμάτων; ~(Φαῖδρος) γελοῖον
[250]   ἱκανῶς ~πάρεστιν· αὗται δέ, ὅταν  τι   τῶν ἐκεῖ ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται
[263]   ἡμᾶς ὑπολαβεῖν τὸν ἔρωτα ἕν  τι   τῶν ὄντων ~ὃ (αὐτὸς ἐβουλήθη,
[251]   ἰδέαν, πρῶτον μὲν ἔφριξε καί  τι   τῶν τότε ὑπῆλθεν ~αὐτὸν δειμάτων,
[278]   τὰ γεγραμμένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔ  τι   τῶνδε ~ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ (λέγεσθαι
[242]   λέγεταί γε δή. ~(Σωκράτης) ~οὔ  τι   ὑπό γε Λυσίου, οὐδὲ ὑπὸ
[258]   ποιησάμενος σύγγραμμα· σοι ἄλλο  τι   φαίνεται τὸ τοιοῦτον λόγος
[275]   λόγοι· δόξαις μὲν ἂν ὥς  τι   φρονοῦντας αὐτοὺς λέγειν, ἐὰν ~δέ
[258]   τε καὶ μὴ γράφειν; δεόμεθά  τι,   Φαῖδρε, Λυσίαν τε ~περὶ
[262]   ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν ἰδεῖν  τι   ὧν ~φαμεν ἀτέχνων τε καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007