Alphabétiquement     [«   »]
Φαῖδρε 32
Φαῖδρον 3
Φαῖδρός 1
Φαῖδρος 190
Φαίδρου 1
φαίη 1
φαίην 1
Fréquences     [«    »]
187 Σωκράτης
172 τοῦ
164 τῶν
190 Φαῖδρος
192 τὸ
217 μὲν
291 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

Φαῖδρος


Pages
[272]   πως ἀποδεκτέον λεγομένης ~λόγων τέχνης;  ~(Φαῖδρος)   ~ἀδύνατόν που, Σώκρατες, ἄλλως·
[262]   μεγάλην ἐν τοῖς ἄλλοις διαγιγνώσκειν;  ~(Φαῖδρος)   ἀδύνατον. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τοῖς παρὰ
[230]   ῥᾷστα ἀναγνώσεσθαι, τοῦθ᾽ ~ἑλόμενος ἀναγίγνωσκε.  ~(Φαῖδρος)   ἄκουε δή. ~περὶ μὲν τῶν
[266]   ὡς μεγίστων αἴτιον ἡμῖν ~ἀγαθῶν.  ~(Φαῖδρος)   ἀληθέστατα λέγεις. ~(Σωκράτης) ~τούτων δὴ
[238]   ~γὰρ οὐκέτι πόρρω διθυράμβων φθέγγομαι.  ~(Φαῖδρος)   ἀληθέστατα λέγεις. ~(Σωκράτης) ~τούτων μέντοι
[243]   ἐρῶντι ἐκ τῶν ὁμοίων χαρίζεσθαι.  ~(Φαῖδρος)   ~ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι ὅτι ἕξει
[235]   ὅπως τε καὶ ὧντινων ἤκουσα.  ~(Φαῖδρος)   ~ἀλλ᾽ γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας.
[269]   σφῶν πορίζεσθαι ἐν ~τοῖς λόγοις"  ~(Φαῖδρος)   ~ἀλλὰ μήν, Σώκρατες, κινδυνεύει
[269]   δοκεῖ μοι φαίνεσθαι μέθοδος.  ~(Φαῖδρος)   ἀλλὰ πῇ δή; ~(Σωκράτης) ~κινδυνεύει,
[262]   ὄντων καὶ ἀνομοιότητα ἀκριβῶς διειδέναι.  ~(Φαῖδρος)   ἀνάγκη μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἦ
[229]   Ὠρείθυιαν ἁρπάσαι; ~(Σωκράτης) λέγεται γάρ.  ~(Φαῖδρος)   ~ἆρ᾽ οὖν ἐνθένδε; χαρίεντα γοῦν
[273]   γιγνόμενον τὴν ἅπασαν τέχνην πορίζειν.  ~(Φαῖδρος)   ~αὐτά γε, Σώκρατες, διελήλυθας
[266]   δωροφορεῖν αὐτοῖς ὡς βασιλεῦσιν ἐθέλωσιν;  ~(Φαῖδρος)   ~βασιλικοὶ μὲν ἇνδρες, οὐ μὲν
[260]   ἡμέρων ζῴων μέγιστα ἔχον ὦτα  ~(Φαῖδρος)   γελοῖόν γ᾽ ἄν, Σώκρατες,
[274]   μέλοι τι τῶν ἀνθρωπίνων δοξασμάτων;  ~(Φαῖδρος)   γελοῖον ἤρου· ἀλλ᾽ φῂς
[262]   τοῦτο ~δι᾽ ὁμοιοτήτων τινῶν εἰσερρύη.  ~(Φαῖδρος)   γίγνεται γοῦν οὕτως. ~(Σωκράτης) ~ἔστιν
[268]   αὐτῶν τὸ ~ἤτριον ὥσπερ ἐμοί.  ~(Φαῖδρος)   δείκνυε μόνον. ~(Σωκράτης) ~εἰπὲ δή
[258]   ἀλλ᾽ αἰσχρῶς ~τε καὶ κακῶς.  ~(Φαῖδρος)   δῆλον δή. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν
[263]   ῥητορικὴ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται;  ~(Φαῖδρος)   δῆλον ὅτι ἐν οἷς πλανώμεθα.
[259]   γράφειν καὶ ὅπῃ μή, σκεπτέον.  ~(Φαῖδρος)   δῆλον. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν οὐχ
[263]   ἔχομεν, περὶ δ᾽ ἔνια στασιωτικῶς;  ~(Φαῖδρος)   δοκῶ μὲν λέγεις μανθάνειν,
[277]   μὴ δοκεῖ μοι δεδηλῶσθαι ~μετρίως.  ~(Φαῖδρος)   ἔδοξέ γε δή· πάλιν δὲ
[270]   ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου ~φύσεως;  ~(Φαῖδρος)   ~εἰ μὲν Ἱπποκράτει γε τῷ
[263]   πάλιν ἀναγνῶμεν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ;  ~(Φαῖδρος)   εἰ σοί γε δοκεῖ·
[234]   μετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς.  ~(Φαῖδρος)   εἶεν· οὕτω δὴ δοκεῖ παίζειν;
[229]   βουλώμεθα ~κατακλινῆναι. ~(Σωκράτης) προάγοις ἄν.  ~(Φαῖδρος)   ~εἰπέ μοι, Σώκρατες, οὐκ
[268]   τ᾽ εἶναι (ποιεῖν) ἐρωτᾷς;  ~(Φαῖδρος)   ~εἰπεῖν ἂν οἶμαι ὅτι μαίνεται
[229]   ἂν δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ ~καθιζησόμεθα.  ~(Φαῖδρος)   ~εἰς καιρόν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος
[229]   ὑψηλοτάτην πλάτανον; ~(Σωκράτης) τί μήν;  ~(Φαῖδρος)   ~ἐκεῖ σκιά τ᾽ ἐστὶν καὶ
[228]   ~πάντως ποιήσει νῦν ἤδη ποιεῖν.  ~(Φαῖδρος)   ~ἐμοὶ ὡς ἀληθῶς πολὺ κράτιστόν
[262]   διαφέρουσι γίγνεται ~μᾶλλον ὀλίγον;  ~(Φαῖδρος)   ἐν τοῖς ὀλίγον. ~(Σωκράτης) ~ἀλλά
[272]   τινος ἄλλου, πειρῶ λέγειν ~ἀναμιμνῃσκόμενος.  ~(Φαῖδρος)   ἕνεκα μὲν πείρας ἔχοιμ᾽ ἄν,
[258]   ἄνευ μέτρου ὡς ἰδιώτης;  ~(Φαῖδρος)   ~ἐρωτᾷς εἰ δεόμεθα; τίνος μὲν
[261]   οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ ~Φαῖδρος.  ~(Φαῖδρος)   ἐρωτᾶτε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν οὐ
[264]   οὐδὲν εἶπον, Φαῖδρε, ~φίλη κεφαλή;  ~(Φαῖδρος)   ἔστιν γέ τοι δή,
[262]   τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν μέτοχος.  ~(Φαῖδρος)   ἔστω ὡς λέγεις· μόνον δήλωσον
[257]   οἴει ὀνειδίζοντα λέγειν ἔλεγεν.  ~(Φαῖδρος)   ~ἐφαίνετο γάρ, Σώκρατες· καὶ
[259]   διδόναι, τάχ᾽ ἂν δοῖεν ἀγασθέντες.  ~(Φαῖδρος)   ἔχουσι δὲ δὴ τί τοῦτο;
[276]   ἔχειν εἰς τὰ ἑαυτοῦ σπέρματα;  ~(Φαῖδρος)   ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα
[260]   τυγχάνοιμι εἰδὼς περὶ σοῦ, ὅτι  (Φαῖδρος)   ἵππον ἡγεῖται ~τὸ τῶν ἡμέρων
[278]   δεῖ παρελθεῖν. ~(Σωκράτης) τίνα τοῦτον;  ~(Φαῖδρος)   ~Ἰσοκράτη τὸν καλόν· τί
[243]   ὁμολογεῖν ψέγομεν τὸν ἔρωτα;  ~(Φαῖδρος)   ἴσως νὴ Δί᾽ Σώκρατες.
[279]   ἐμοὶ μὲν γὰρ μετρίως ηὖκται.  ~(Φαῖδρος)   καὶ ἐμοὶ ταῦτα συνεύχου· κοινὰ
[265]   τῷ μὴ δεῖ χαρίζεσθαι, ~ἐλεγέτην.  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλ᾽ ἀνδρικῶς. ~(Σωκράτης) ~ὤιμην
[265]   Φαῖδρε, καλῶν παίδων ἔφορον.  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα ἔμοιγε οὐκ ἀηδῶς
[268]   ἔχει ~τὴν τῆς τέχνης δύναμιν.  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα ἐρρωμένην, Σώκρατες,
[266]   ἔστι τὸ ~λειπόμενον τῆς ῥητορικῆς.  ~(Φαῖδρος)   ~καὶ μάλα που συχνά,
[258]   αὐτός τε καὶ οἱ ἑταῖροι.  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) ~δῆλόν γε
[258]   νομίζουσι, θεώμενοι αὐτοῦ τὰ συγγράμματα;  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) ~οἴει τινὰ
[274]   ὅτι ἄν τῳ συμβῇ ~παθεῖν.  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) οὐκοῦν τὸ
[263]   οὐ τὸ αὐτὸ πάντες διενοήθημεν;  ~(Φαῖδρος)   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽
[227]   πρόαγε δή. ~(Σωκράτης) λέγοις ἄν.  ~(Φαῖδρος)   ~καὶ μήν, Σώκρατες, προσήκουσα
[261]   τῶν δὲ Παλαμήδους ἀνήκοος γέγονας;  ~(Φαῖδρος)   ~καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἔγωγε
[278]   καὶ ἁρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως ἔχοι.  ~(Φαῖδρος)   καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου.
[268]   αὐτὰ τραγῳδίας ποίησιν οἴεται παραδιδόναι;  ~(Φαῖδρος)   ~καὶ οὗτοι ἄν, Σώκρατες,
[272]   καὶ τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν.  ~(Φαῖδρος)   καὶ σύ γε οὕτω ποίει.
[275]   ἀμύνασθαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ.  ~(Φαῖδρος)   καὶ ταῦτά σοι ὀρθότατα εἴρηται.
[241]   σοι ~τέλος ἐχέτω λόγος.  ~(Φαῖδρος)   ~καίτοι ᾤμην γε μεσοῦν αὐτόν,
[271]   μὲν πείθεται, δὲ ἀπειθεῖ.  ~(Φαῖδρος)   κάλλιστα γοῦν ἄν, ὡς ἔοικ᾽
[263]   πλανᾶσθαι καὶ ἐν μή.  ~(Φαῖδρος)   ~καλὸν γοῦν ἄν, Σώκρατες,
[262]   ὡς ἔοικε, καὶ ἄτεχνον παρέξεται.  ~(Φαῖδρος)   κινδυνεύει. ~(Σωκράτης) ~βούλει οὖν ἐν
[270]   τῷ τί παθεῖν ὑπὸ τοῦ;  ~(Φαῖδρος)   κινδυνεύει, Σώκρατες. ~(Σωκράτης) ~ἡ
[271]   καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται, λέγειν ἐθέλω.  ~(Φαῖδρος)   λέγε δή. ~(Σωκράτης) ~ἐπειδὴ λόγου
[237]   τ᾽ εἴην τοιαύτης θοίνης ~ἀπέχεσθαι;  ~(Φαῖδρος)   λέγε δή. ~(Σωκράτης) οἶσθ᾽ οὖν
[237]   πρὸς σὲ ~ὑπ᾽ αἰσχύνης διαπορῶμαι.  ~(Φαῖδρος)   λέγε μόνον, τὰ δ᾽ ἄλλα
[243]   ἕωσπερ ἂν ᾖς ὃς εἶ.  ~(Φαῖδρος)   λέγε τοίνυν θαρρῶν. ~(Σωκράτης) ~ποῦ
[242]   ~νῦν δ᾽ ᾔσθημαι τὸ ἁμάρτημα.  ~(Φαῖδρος)   λέγεις δὲ δὴ τί; ~(Σωκράτης)
[242]   Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα ἡγῇ;  ~(Φαῖδρος)   λέγεταί γε δή. ~(Σωκράτης) ~οὔ
[259]   οὐ καθευδητέον ἐν τῇ μεσημβρίᾳ.  ~(Φαῖδρος)   λεκτέον γὰρ οὖν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν,
[261]   μένοντά τε αὖ καὶ φερόμενα;  ~(Φαῖδρος)   μάλα γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα
[234]   σοι παίζειν καὶ οὐχὶ ἐσπουδακέναι;  ~(Φαῖδρος)   ~μηδαμῶς, Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὡς
[242]   ~ὑπὸ σοῦ τι μεῖζον ἀναγκασθῆναι.  ~(Φαῖδρος)   ~μήπω γε, Σώκρατες, πρὶν
[227]   ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ἄστει.  ~(Φαῖδρος)   ~ναί, παρ᾽ Ἐπικράτει, ἐν τῇδε
[263]   ἄτεχνον ποιεῖ λεκτέον· γάρ;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν οὐ
[266]   γάρ; τὰ κομψὰ τῆς τέχνης;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον δὲ δὴ
[271]   τούτῳ ποιεῖν ~ἐπιχειρεῖ. γάρ;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~δῆλον ἄρα ὅτι
[265]   εἶναι τὸν ἔρωτα. γάρ;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~μανίας δέ γε
[274]   ὅπῃ ἀπρεπῶς, λοιπόν. γάρ;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~οἶσθ᾽ οὖν ὅπῃ
[261]   τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου;  ~(Φαῖδρος)   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τέχνῃ
[263]   ὡρισάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λόγου.  ~(Φαῖδρος)   νὴ Δία ἀμηχάνως γε ὡς
[236]   ἰδιώτης ~αὐτοσχεδιάζων περὶ τῶν αὐτῶν.  ~(Φαῖδρος)   ~οἶσθ᾽ ὡς ἔχει; παῦσαι πρός
[229]   καὶ σκόπει ἅμα ὅπου καθιζησόμεθα.  ~(Φαῖδρος)   ὁρᾷς οὖν ἐκείνην τὴν ὑψηλοτάτην
[268]   ἐπίστασαι ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἁρμονικά.  ~(Φαῖδρος)   ὀρθότατά γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν καὶ
[275]   ὧν ἂν τὰ γεγραμμένα.  ~(Φαῖδρος)   ὀρθότατα. ~(Σωκράτης) ~δεινὸν γάρ που,
[275]   εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει;  ~(Φαῖδρος)   ~ὀρθῶς ἐπέπληξας, καί μοι δοκεῖ
[260]   τὸ νῦν λεχθὲν οὐκ ἀφετέον.  ~(Φαῖδρος)   ὀρθῶς λέγεις. ~(Σωκράτης) ὧδε δὴ
[277]   πᾶς ~ὄχλος αὐτὸ ἐπαινέσῃ.  ~(Φαῖδρος)   οὐ γὰρ οὖν. ~(Σωκράτης) ~ὁ
[261]   πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀκήκοας;  ~(Φαῖδρος)   ~οὐ μὰ τὸν Δί᾽ οὐ
[262]   ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄντων;  ~(Φαῖδρος)   οὐ μή ποτε. ~(Σωκράτης) ~λόγων
[260]   ῥητορικὴν (καρπὸν ὧν ἔσπειρε θερίζειν;  ~(Φαῖδρος)   οὐ πάνυ γε ἐπιεικῆ. ~(Σωκράτης)
[229]   τίς ἐστι βωμὸς αὐτόθι Βορέου.  ~(Φαῖδρος)   ~οὐ πάνυ νενόηκα· ἀλλ᾽ εἰπὲ
[242]   μοι γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι.  ~(Φαῖδρος)   οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ
[274]   λόγων πέρι πράττων λέγων;  ~(Φαῖδρος)   οὐδαμῶς· σὺ δέ; ~(Σωκράτης) ~ἀκοήν
[242]   οὗ τίς ἂν εἴη δεινότερος;  ~(Φαῖδρος)   οὐδείς, εἴ γε σὺ ἀληθῆ
[235]   ἑτέρως λέγων ἀμφοτέρως εἰπεῖν ἄριστα.  ~(Φαῖδρος)   ~οὐδὲν λέγεις, Σώκρατες· αὐτὸ
[258]   τὸ τοιοῦτον λόγος ~συγγεγραμμένος;  ~(Φαῖδρος)   οὐκ ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἐὰν
[236]   λέγειν. ~(Σωκράτης) μηδαμῶς τοίνυν εἴπῃς.  ~(Φαῖδρος)   ~οὔκ, ἀλλὰ καὶ δὴ λέγω·
[260]   τι μᾶλλον ἔσται πείθειν τέχνῃ.  ~(Φαῖδρος)   οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ, λέγουσα ταῦτα;
[276]   ἀδυνάτων δὲ ἱκανῶς τἀληθῆ διδάξαι.  ~(Φαῖδρος)   οὔκουν δὴ τό γ᾽ εἰκός.
[258]   ὀνειδίζειν αὐτὸ ~τοῦτο ὅτι συγγράφει;  ~(Φαῖδρος)   ~οὔκουν εἰκός γε ἐξ ὧν
[243]   ~φθάσῃ χαρισάμενος τῷ μὴ ἐρῶντι.  ~(Φαῖδρος)   οὗτος παρά σοι μάλα πλησίον
[276]   ~μηνὶ ὅσα ἔσπειρεν τέλος λαβόντα;  ~(Φαῖδρος)   ~οὕτω που, Σώκρατες, τὰ
[263]   συμφωνοῦμεν, ἐν δὲ τοῖς οὔ.  ~(Φαῖδρος)   οὕτω. ~(Σωκράτης) ~ποτέρωθι οὖν εὐαπατητότεροί
[261]   ἀγαθά, τοτὲ δ᾽ αὖ τἀναντία;  ~(Φαῖδρος)   οὕτως. ~(Σωκράτης) ~τὸν οὖν Ἐλεατικὸν
[259]   ὧν ἂν ἐρεῖν πέρι μέλλῃ;  ~(Φαῖδρος)   ~οὑτωσὶ περὶ τούτου ἀκήκοα,
[228]   πάνυ γάρ σοι ἀληθῆ δοκῶ.  ~(Φαῖδρος)   ~οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω. τῷ ὄντι
[260]   (σκεύη καὶ ἄλλα πολλὰ ὠφέλιμον.  ~(Φαῖδρος)   παγγέλοιόν γ᾽ ἂν ἤδη εἴη.
[276]   τούτων οἷς λέγω παίζων διάξει.  ~(Φαῖδρος)   ~παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν,
[274]   ταῦτα κάλλιστα ἐξ ἐκείνων γιγνόμενα.  ~(Φαῖδρος)   ~παγκάλως ἔμοιγε δοκεῖ λέγεσθαι,
[278]   σέ τε καὶ ἐμὲ γενέσθαι.  ~(Φαῖδρος)   παντάπασι μὲν οὖν ἔγωγε βούλομαί
[271]   γάρ φαμεν φύσιν εἶναι ~δεικνύναι.  ~(Φαῖδρος)   παντάπασι μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) δεύτερον
[269]   ἰατρικῆς ἀλλ᾽ οὐ τὰ ἰατρικά.  ~(Φαῖδρος)   παντάπασι μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~τί
[277]   ἔμπροσθεν πᾶς ~μεμήνυκεν ἡμῖν λόγος.  ~(Φαῖδρος)   παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό γε
[262]   ἀτέχνων τε καὶ ἐντέχνων εἶναι;  ~(Φαῖδρος)   ~πάντων γέ που μάλιστα, ὡς
[265]   ~ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωθότων νομίμων γιγνομένην.  ~(Φαῖδρος)   πάνυ γε. ~(Σωκράτης) ~τῆς δὲ
[263]   ~ἀλλήλοις τε καὶ ἡμῖν αὐτοῖς;  ~(Φαῖδρος)   πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~ἐν
[258]   τοῦ ἐπιτηδεύματος, ἀλλ᾽ ὡς τεθαυμακότες.  ~(Φαῖδρος)   πάνυ μὲν οὖν. ~(Σωκράτης) ~τί
[238]   ὥσπερ ἐμαυτῷ, θεῖον πάθος πεπονθέναι;  ~(Φαῖδρος)   πάνυ μὲν οὖν, Σώκρατες,
[227]   Φαῖδρε, ποῖ δὴ καὶ πόθεν;  ~(Φαῖδρος)   παρὰ Λυσίου, Σώκρατες, τοῦ
[228]   πάνυ δέδοκται. ἀλλ᾽ ἴθι, δείκνυε.  ~(Φαῖδρος)   ~παῦε. ἐκκέκρουκάς με ἐλπίδος,
[236]   ἐκείνου σοφίαν ἕτερόν τι ~ποικιλώτερον;  ~(Φαῖδρος)   ~περὶ μὲν τούτου, φίλε,
[262]   τὴν τοῦ Λυσίου λόγου ἀρχήν.  ~(Φαῖδρος)   ~περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων
[263]   λέγε, ἵνα ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου.  ~(Φαῖδρος)   ~περὶ μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων
[227]   τῶν λόγων ὑμᾶς Λυσίας εἱστία;  ~(Φαῖδρος)   ~πεύσῃ, εἴ σοι σχολὴ προϊόντι
[264]   τῷ Φρυγί φασίν τινες ~ἐπιγεγράφθαι.  ~(Φαῖδρος)   ποῖον τοῦτο, καὶ τί πεπονθός;
[277]   εἰς ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν μάλιστα.  ~(Φαῖδρος)   πολὺ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτι κάλλιον
[227]   τε καὶ Λυσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι;  ~(Φαῖδρος)   πρόαγε δή. ~(Σωκράτης) λέγοις ἄν.
[267]   ἐκείνῳ ἐδωρήσατο ~πρὸς ποίησιν εὐεπείας;  ~(Φαῖδρος)   Πρωταγόρεια δέ, Σώκρατες, οὐκ
[264]   ἀλλήλοις καὶ τῷ ὅλῳ γεγραμμένα.  ~(Φαῖδρος)   πῶς γὰρ οὔ; ~(Σωκράτης) ~σκέψαι
[262]   τὸ ἐναντίον ~κατὰ μέγα.  ~(Φαῖδρος)   πῶς δ᾽ οὔ; ~(Σωκράτης) ~δεῖ
[265]   ἐπαινεῖν ἔσχεν ~λόγος μεταβῆναι.  ~(Φαῖδρος)   πῶς δὴ οὖν αὐτὸ λέγεις;
[270]   τέχνης ἰατρικῆς ὅσπερ καὶ ῥητορικῆς.  ~(Φαῖδρος)   πῶς δή; ~(Σωκράτης) ~ἐν ἀμφοτέραις
[242]   ἐκόμισας ἐμέ τε ἠνάγκασας εἰπεῖν.  ~(Φαῖδρος)   πῶς δή; ~(Σωκράτης) εὐήθη καὶ
[261]   καὶ ἀποκρυπτομένου εἰς φῶς ἄγειν.  ~(Φαῖδρος)   πῶς δὴ τὸ τοιοῦτον λέγεις;
[257]   οἳ ἂν ἑκασταχοῦ ἐπαινῶσιν ~αὐτούς.  ~(Φαῖδρος)   πῶς λέγεις τοῦτο; οὐ γὰρ
[228]   ἀπίῃς, οὐ μή σου ἀπολειφθῶ.  ~(Φαῖδρος)   ~πῶς λέγεις, βέλτιστε Σώκρατες;
[258]   (συγγράμματι) πρῶτος ἐπαινέτης ~γέγραπται.  ~(Φαῖδρος)   πῶς; ~(Σωκράτης) ~ἔδοξέ" πού φησιν
[260]   ~(Σωκράτης) ὧδε δὴ σκοπῶμεν αὐτό.  ~(Φαῖδρος)   πῶς; ~(Σωκράτης) ~εἴ σε πείθοιμι
[270]   λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ.  ~(Φαῖδρος)   πῶς τοῦτο λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ὁ
[264]   λέγεσθαι, ἐννοεῖς που, ὡς ~ἐγᾦμαι.  ~(Φαῖδρος)   σκώπτεις τὸν λόγον ἡμῶν,
[267]   ἔχεις εἰπεῖν λόγων τέχνης πέρι.  ~(Φαῖδρος)   σμικρά γε καὶ οὐκ ἄξια
[267]   μακρῶν οὔτε ~βραχέων ἀλλὰ μετρίων.  ~(Φαῖδρος)   σοφώτατά γε, Πρόδικε. ~(Σωκράτης)
[230]   σοι ἐξενάγηται, φίλε Φαῖδρε.  ~(Φαῖδρος)   ~σὺ δέ γε, θαυμάσιε,
[236]   τῇ διαθέσει καὶ τὴν εὕρεσιν.  ~(Φαῖδρος)   ~συγχωρῶ λέγεις· μετρίως γάρ
[257]   φιλοσόφων λόγων τὸν βίον ποιῆται.  ~(Φαῖδρος)   ~συνεύχομαί σοι, Σώκρατες, εἴπερ
[227]   ~Πλάτωνος  Φαῖδρος.   ~(Σωκράτης) φίλε Φαῖδρε, ποῖ
[277]   Φαῖδρε, δυνάμεθα κρίνειν, τούτων ὡμολογημένων.  ~(Φαῖδρος)   τὰ ποῖα; ~(Σωκράτης) ~ὧν δὴ
[277]   δεδήλωκεν τὰ λεχθέντα ~ὀλίγον ἔμπροσθεν  ~(Φαῖδρος)   τὰ ποῖα; ~(Σωκράτης) ~ὡς εἴτε
[279]   δ᾽ ἐκεῖνα ὡς σοῖς Λυσίᾳ.  ~(Φαῖδρος)   ~ταῦτ᾽ ἔσται· ἀλλὰ ἴωμεν, ἐπειδὴ
[273]   τὸ τῷ πλήθει δοκοῦν.  ~(Φαῖδρος)   τί γὰρ ἄλλο; ~(Σωκράτης) ~τοῦτο
[258]   αὐτό γε τὸ γράφειν λόγους.  ~(Φαῖδρος)   τί γάρ; ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽ ἐκεῖνο
[268]   τί ἂν ~οἴει ἀκούσαντας εἰπεῖν;  ~(Φαῖδρος)   ~τί δ᾽ ἄλλο γε
[267]   καὶ τὸν Ἠλεῖον ξένον ~γενέσθαι.  ~(Φαῖδρος)   τί δ᾽ οὔ; ~(Σωκράτης) ~τὰ
[278]   ταῦτα τοίνυν τῷ ἑταίρῳ φράζε.  ~(Φαῖδρος)   τί δὲ σύ; πῶς ποιήσεις;
[269]   τελεώτατος εἰς τὴν ῥητορικὴν ~γενέσθαι.  ~(Φαῖδρος)   τί δή; ~(Σωκράτης) ~πᾶσαι ὅσαι
[236]   φιλολόγῳ ποιεῖν ἂν κελεύῃς.  ~(Φαῖδρος)   τί δῆτα ἔχων στρέφῃ; ~(Σωκράτης)
[261]   ~δίκαιον, ὅταν δὲ βούληται, ἄδικον;  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐν
[272]   τῶν περὶ ταῦτά τινων ἀκήκοα;  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) λέγεται γοῦν,
[270]   ἔσται δέ που ψυχὴ τοῦτο.  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[278]   ~λόγων συγγραφέα νομογράφον προσερεῖς;  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ταῦτα τοίνυν
[263]   ποτέρου ὂν τυγχάνει τοῦ γένους.  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~τί οὖν;
[274]   ἀτεχνίας λόγων πέρι ἱκανῶς ἐχέτω.  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~τὸ δ᾽
[271]   παθεῖν ὑπὸ τοῦ πέφυκεν.  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~τρίτον δὲ
[273]   λεγόμενα. οὐ γάρ, Φαῖδρε;  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~φεῦ, δεινῶς
[279]   οὐκοῦν εὐξαμένῳ πρέπει τοῖσδε πορεύεσθαι;  ~(Φαῖδρος)   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~ὦ φίλε
[234]   σὺ ποθεῖς, ἡγούμενος παραλελεῖφθαι, ἐρώτα.  ~(Φαῖδρος)   ~τί σοι φαίνεται, Σώκρατες,
[276]   ἀμείνων καὶ δυνατώτερος τούτου φύεται;  ~(Φαῖδρος)   τίνα τοῦτον καὶ πῶς λέγεις
[271]   μὴ ~πειθώμεθα αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν.  ~(Φαῖδρος)   τίνα τοῦτον; ~(Σωκράτης) ~αὐτὰ μὲν
[278]   ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐσπούδακεν ~ἐκείνων.  ~(Φαῖδρος)   τίνας οὖν τὰς ἐπωνυμίας αὐτῷ
[235]   με, ἐάν σοι ~χαριζόμενος συγχωρῶ.  ~(Φαῖδρος)   τίνες οὗτοι; καὶ ποῦ σὺ
[265]   λαβεῖν δύναιτό ~τις, οὐκ ἄχαρι.  ~(Φαῖδρος)   τίνων δή; ~(Σωκράτης) ~εἰς μίαν
[270]   ἂν βούλῃ καὶ ἀρετὴν παραδώσειν.  ~(Φαῖδρος)   τὸ γοῦν εἰκός, Σώκρατες,
[265]   ταῦτα ἔσχεν εἰπεῖν λόγος.  ~(Φαῖδρος)   τὸ δ᾽ ἕτερον δὴ εἶδος
[267]   ἄλλοι δ᾽ ἄλλο τίθενται ὄνομα.  ~(Φαῖδρος)   ~τὸ ἐν κεφαλαίῳ ἕκαστα λέγεις
[265]   τοῖς βουλομένοις περὶ λόγων σκοπεῖν.  ~(Φαῖδρος)   τὸ ποῖον δὴ λέγεις; ~(Σωκράτης)
[279]   μαντεύομαι (κατ᾽ αὐτοῦ, ~λέγειν ἐθέλω.  ~(Φαῖδρος)   τὸ ποῖον δή; ~(Σωκράτης) ~δοκεῖ
[273]   ~ἡμεῖς πότερον λέγωμεν μὴ  ~(Φαῖδρος)   τὸ ποῖον; ~(Σωκράτης) ~ὅτι,
[276]   καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς δεῖ.  ~(Φαῖδρος)   ~τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις
[266]   γε βέλτιστον ~λογοδαίδαλον Βυζάντιον ἄνδρα.  ~(Φαῖδρος)   τὸν χρηστὸν λέγεις Θεόδωρον; ~(Σωκράτης)
[237]   ~(Σωκράτης) οἶσθ᾽ οὖν ὡς ποιήσω;  ~(Φαῖδρος)   τοῦ πέρι; ~(Σωκράτης) ~ἐγκαλυψάμενος ἐρῶ,
[261]   ἀντιλέγουσιν μέντοι; τί φήσομεν;  ~(Φαῖδρος)   τοῦτ᾽ αὐτό. ~(Σωκράτης) περὶ τοῦ
[230]   δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ~ἦγες ἡμᾶς;  ~(Φαῖδρος)   τοῦτο μὲν οὖν αὐτό. ~(Σωκράτης)
[261]   οὔτε μή ποτε ὕστερον γένηται.  ~(Φαῖδρος)   ~τούτων δεῖ τῶν λόγων,
[243]   ὥσπερ τότε ὑπ᾽ αἰσχύνης ἐγκεκαλυμμένος.  ~(Φαῖδρος)   τουτωνί, Σώκρατες, οὐκ ἔστιν
[263]   τῶν ἀμφισβητησίμων τῶν μή;  ~(Φαῖδρος)   ~τῶν ἀμφισβητησίμων δήπου· οἴει
[261]   περὶ οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ  ~Φαῖδρος.   ~(Φαῖδρος) ἐρωτᾶτε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν
[260]   καὶ ἐχθρὸν (εἶναι φίλον)  ~(Φαῖδρος)   φαίνεται. ~(Σωκράτης) ~ὅταν οὖν
[270]   λόγον ~ἐξετάζοντα σκοπεῖν εἰ συμφωνεῖ.  ~(Φαῖδρος)   φημί. ~(Σωκράτης) ~τὸ τοίνυν περὶ
[264]   οὕτως ἐφεξῆς παρ᾽ ἄλληλα ~ἔθηκεν;  ~(Φαῖδρος)   ~χρηστὸς εἶ, ὅτι με ἡγῇ
[275]   συνεῖναι, δοξόσοφοι γεγονότες ἀντὶ σοφῶν.  ~(Φαῖδρος)   Σώκρατες, ῥᾳδίως σὺ Αἰγυπτίους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007