Alphabétiquement     [«   »]
εἰμὶ 1
εἰμι 1
εἰμί 1
εἶναι 69
εἶναί 3
εἴξαντε 1
εἰπέ 3
Fréquences     [«    »]
65 ἀλλ
65 τι
64 τοῖς
69 εἶναι
69 εἰς
69 οὐ
70 ἀλλὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

εἶναι


Pages
[260]   ἀκήκοα, φίλε Σώκρατες, ~οὐκ  (εἶναι   ἀνάγκην τῷ μέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι
[273]   περὶ τοὺς λόγους τεχνικοὶ ~προσποιούμενοι  εἶναι·   ἀνεμνήσθην γὰρ ὅτι ἐν τῷ
[270]   ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει δυνατὸν  εἶναι   ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου ~φύσεως;
[248]   μέχρι τε τῆς ~ἑτέρας περιόδου  εἶναι   ἀπήμονα, κἂν ἀεὶ τοῦτο δύνηται
[245]   ἐστιν, καὶ ἀδιάφθορον αὐτὸ ἀνάγκη  εἶναι.   ἀρχῆς γὰρ δὴ ~ἀπολομένης οὔτε
[270]   ~πολυειδές ἐστιν οὗ πέρι βουλησόμεθα  εἶναι   αὐτοὶ τεχνικοὶ καὶ ἄλλον δυνατοὶ
[239]   μάλιστ᾽ ἀνὴρ γίγνοιτο, μεγάλης αἴτιον  εἶναι   βλάβης, ~μεγίστης δὲ τῆς ὅθεν
[260]   ἀληθείας. ~(Σωκράτης) ~οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος"  εἶναι   δεῖ, Φαῖδρε, ἂν
[271]   πολυειδές· τοῦτο γάρ φαμεν φύσιν  εἶναι   ~δεικνύναι. ~(Φαῖδρος) παντάπασι μὲν οὖν.
[278]   Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε μέγα  εἶναι   δοκεῖ καὶ θεῷ μόνῳ πρέπειν·
[275]   σοι ~γενόμενοι ἄνευ διδαχῆς πολυγνώμονες  (εἶναι   δόξουσιν, ἀγνώμονες ὡς ἐπὶ ~τὸ
[230]   κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν  εἶναι.   ~(εἰ δ᾽ αὖ βούλει, τὸ
[270]   καὶ Περικλῆς πρὸς τῷ εὐφυὴς  εἶναι   ἐκτήσατο· ~προσπεσὼν γὰρ οἶμαι τοιούτῳ
[257]   νῦν παρὰ τοῖς καλοῖς ~τίμιον  εἶναι.   ~(ἐν τῷ πρόσθεν δ᾽ εἴ
[232]   ~εἰ ἔτι τότε βουλήσονται φίλοι  εἶναι,   ἐπειδὰν τῆς ἐπιθυμίας παύσωνται· ~(τοῖς
[255]   οἴεται οὐκ ἔρωτα ἀλλὰ ~φιλίαν  εἶναι.   ἐπιθυμεῖ δὲ ἐκείνῳ παραπλησίως μέν,
[269]   μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ  εἶναι,   ἔσῃ ~ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην
[252]   δὴ οὖν Διὸς δῖόν τινα  ~εἶναι   ζητοῦσι τὴν ψυχὴν τὸν ὑφ᾽
[263]   ~Λυσίου τοῦ Κεφάλου πρὸς λόγους  εἶναι.   οὐδὲν λέγω, ἀλλὰ καὶ
[268]   τις οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι  εἶναι   ~ἢ τὴν τούτων σύστασιν πρέπουσαν
[260]   δεινόν τε καὶ ἐχθρὸν  (εἶναι   φίλον) ~(Φαῖδρος) φαίνεται. ~(Σωκράτης)
[274]   αὐτῷ δὲ ὄνομα τῷ δαίμονι  εἶναι   ~Θεύθ. τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθμόν
[268]   καὶ ἐπιστάμενος αὐτὰ ~ἀξιῶ ἰατρικὸς  εἶναι   καὶ ἄλλον ποιεῖν ἂν
[250]   ταύτην ἔσχε ~μοῖραν, ὥστ᾽ ἐκφανέστατον  εἶναι   (καὶ ἐρασμιώτατον. μὲν οὖν
[246]   ~μέν ἐστι, πάντῃ πάντως θείας  εἶναι   καὶ μακρᾶς διηγήσεως, δὲ
[277]   παιδιάν τε ἡγούμενος πολλὴν ~ἀναγκαῖον  εἶναι,   καὶ οὐδένα πώποτε λόγον ἐν
[265]   ἐρωτικὴν μανίαν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην  εἶναι,   καὶ οὐκ ~οἶδ᾽ ὅπῃ τὸ
[235]   αὐτὸν ᾤμην Λυσίαν οἴεσθαι ἱκανὸν  ~εἶναι.   καὶ οὖν μοι ἔδοξεν,
[239]   παραυτίκα ἡδέος. ~φθονερὸν δὴ ἀνάγκη  (εἶναι,   καὶ πολλῶν μὲν ἄλλων συνουσιῶν
[278]   μόνοις ἡγούμενος τό τε ἐναργὲς  εἶναι   ~καὶ τέλεον καὶ ἄξιον σπουδῆς·
[272]   λέγεται γοῦν, Φαῖδρε, δίκαιον  εἶναι   καὶ τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν.
[244]   ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν κακὸν  εἶναι,   καλῶς ἂν ἐλέγετο· νῦν ~δὲ
[259]   φιλόμουσον ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον  εἶναι.   λέγεται δ᾽ ~ὥς ποτ᾽ ἦσαν
[275]   μαντείαν ἀγνοοῖ, πλέον τι οἰόμενος  εἶναι   λόγους ~(γεγραμμένους τοῦ τὸν εἰδότα
[279]   κατὰ τοὺς περὶ Λυσίαν  εἶναι   λόγους τὰ τῆς φύσεως, ἔτι
[256]   καὶ δεδέχθαι, ἃς οὐ θεμιτὸν  εἶναι   ~λύσαντας εἰς ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν.
[264]   αὐτὸν αὑτοῦ, ὥστε μήτε ἀκέφαλον  εἶναι   μήτε ἄπουν, ἀλλὰ μέσα ~τε
[237]   καὶ πρότερον ~(δοκῶν τούτῳ σοφὸς  εἶναι,   νῦν ἔτι μᾶλλον δόξῃ. ~ἦν
[278]   τοιοῦτος ἀνὴρ κινδυνεύει, Φαῖδρε,  εἶναι   οἷον ~ἐγώ τε καὶ σὺ
[248]   τοῦτο δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ  εἶναι·   ~ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι μὴ
[268]   μουσικὸς ἐντυχὼν ~ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ  εἶναι,   ὅτι δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς
[277]   τῇ ἀληθείᾳ μὴ οὐκ ἐπονείδιστον  εἶναι,   οὐδὲ ἂν πᾶς ~ὄχλος
[252]   (παρόντι καρποῦται. ~ὅθεν δὴ ἑκοῦσα  εἶναι   οὐκ ἀπολείπεται, οὐδέ τινα τοῦ
[268]   ἐμοῦ μαθόντα αὐτὸν ~οἷόν τ᾽  εἶναι   (ποιεῖν) ἐρωτᾷς; ~(Φαῖδρος) ~εἰπεῖν
[272]   λέγοντα τὸ δὴ εἰκὸς διωκτέον  εἶναι,   πολλὰ εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀληθεῖ·
[255]   οὐδ᾽ ~ἀγαθὸν μὴ φίλον ἀγαθῷ  εἶναι.   προσεμένου δὲ καὶ λόγον καὶ
[278]   αὑτοῦ λέγεσθαι οἷον ὑεῖς γνησίους  εἶναι,   ~πρῶτον μὲν τὸν ἐν αὑτῷ,
[269]   ἄλλα διελθόντες ὑπ᾽ αὐγὰς ἔφαμεν  εἶναι   σκεπτέα πότερον (χαλεπῶς ~ἂν αὐτούς,
[258]   λογογραφίας τε καὶ τοῦ ἄξιος  εἶναι   ~συγγράφειν, πενθεῖ αὐτός τε καὶ
[229]   τοῦτο τὸ μυθολόγημα ~πείθῃ ἀληθὲς  εἶναι;   ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽ εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ
[278]   Σώκρατες; τίνα αὐτὸν φήσομεν  εἶναι;   ~(Σωκράτης) ~νέος ἔτι, Φαῖδρε,
[264]   εἶ, ὅτι με ἡγῇ ἱκανὸν  εἶναι   τὰ ἐκείνου (οὕτως ἀκριβῶς διιδεῖν.
[257]   Σώκρατες, εἴπερ ἄμεινον ταῦθ᾽ (ἡμῖν  εἶναι,   ταῦτα ~γίγνεσθαι. τὸν λόγον δέ
[260]   γ᾽ ἐπιόντες αὐτῇ λόγοι μαρτυρῶσιν  εἶναι   τέχνῃ. ὥσπερ γὰρ ἀκούειν ~δοκῶ
[246]   οὕτως ἔχον, ~μὴ ἄλλο τι  εἶναι   τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ (κινοῦν
[272]   ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ· (τοῦτο δ᾽  εἶναι   τὸ εἰκός, δεῖν προσέχειν
[277]   περὶ τοῦ καλὸν αἰσχρὸν  εἶναι   τὸ λόγους λέγειν τε καὶ
[260]   ὅσα δόξει· ἐκ γὰρ τούτων  εἶναι   τὸ πείθειν ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ
[269]   Σώκρατες, κινδυνεύει γε τοιοῦτόν τι  εἶναι   τὸ τῆς τέχνης ἣν οὗτοι
[273]   ~ἐφηψάμεθα, δοκεῖ δὲ τοῦτο πάμμεγα  εἶναι   τοῖς περὶ ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ
[239]   ὀρφανὸν πρὸ παντὸς εὔξαιτ᾽ ἂν  εἶναι   τὸν ~ἐρώμενον· πατρὸς γὰρ καὶ
[265]   τοῦτο. μανίαν ~γάρ τινα ἐφήσαμεν  εἶναι   τὸν ἔρωτα. γάρ; ~(Φαῖδρος)
[263]   οὖν; τὸν ἔρωτα πότερον φῶμεν  εἶναι   τῶν ἀμφισβητησίμων τῶν μή;
[227]   τοὺς περιπάτους· ~φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους  εἶναι   τῶν ἐν τοῖς (δρόμοις. ~(Σωκράτης)
[240]   τό γε ~καθ᾽ ἡμέραν ἡδίστοισιν  εἶναι   ὑπάρχει· παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς
[262]   ~φαμεν ἀτέχνων τε καὶ ἐντέχνων  εἶναι;   ~(Φαῖδρος) ~πάντων γέ που μάλιστα,
[232]   σοι δέος ~παρέστηκεν ἡγουμένῳ χαλεπὸν  εἶναι   φιλίαν συμμένειν, καὶ ἄλλῳ μὲν
[267]   λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικε ~συνδεδογμένον  εἶναι,   τινες μὲν ἐπάνοδον, ἄλλοι
[238]   γὰρ θεῖος ἔοικεν (ὁ τόπος  εἶναι,   ὥστε ἐὰν ~ἄρα πολλάκις νυμφόληπτος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007