Alphabétiquement     [«   »]
γ 16
Γανυμήδους 1
γάνυσθαι 1
γὰρ 106
γάρ 39
γαργαλίζεται 1
γαργαλισμοῦ 1
Fréquences     [«    »]
87 δ
95 μὴ
105 τῷ
106 γὰρ
107 περὶ
110
110 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

γὰρ


Pages
[277]   τίς φησιν εἴτε μή· ~τὸ  γὰρ   ἀγνοεῖν ὕπαρ τε καὶ ὄναρ
[245]   ἥδε. ~ψυχὴ πᾶσα ἀθάνατος. τὸ  γὰρ   ἀεικίνητον ἀθάνατον· τὸ δ᾽ ἄλλο
[247]   ἔσχατος ψυχῇ πρόκειται. αἱ μὲν  γὰρ   ἀθάνατοι καλούμεναι, ~ἡνίκ᾽ ἂν πρὸς
[227]   ὁδοὺς ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους· ~φησὶ  γὰρ   ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν ἐν τοῖς
[260]   λόγοι μαρτυρῶσιν εἶναι τέχνῃ. ὥσπερ  γὰρ   ἀκούειν ~δοκῶ τινων προσιόντων καὶ
[243]   ἐκ ~τοῦ βιβλίου ῥηθείς. εἰ  γὰρ   ἀκούων τις τύχοι ἡμῶν γεννάδας
[273]   τῷ πλήθει δοκοῦν. ~(Φαῖδρος) τί  γὰρ   ἄλλο; ~(Σωκράτης) ~τοῦτο δή, ὡς
[241]   τί δεῖ μακροῦ λόγου; περὶ  γὰρ   ἀμφοῖν ἱκανῶς ~εἴρηται. καὶ οὕτω
[227]   καὶ τοῖς πολλοῖς ἡμῶν·  γὰρ   ἂν ~ἀστεῖοι καὶ δημωφελεῖς εἶεν
[236]   σύ γε ταῦτα ὀμώμοκας. πῶς  γὰρ   ἂν οἷός τ᾽ εἴην τοιαύτης
[250]   φρόνησις οὐχ ὁρᾶται ~δεινοὺς  γὰρ   ἂν παρεῖχεν ἔρωτας, εἴ τι
[267]   ~Ἱππίαν δὲ οὐ λέγομεν; οἶμαι  γὰρ   ἂν σύμψηφον αὐτῷ καὶ τὸν
[258]   ἐξ ὧν σὺ λέγεις· καὶ  γὰρ   ἂν τῇ ἑαυτοῦ ἐπιθυμίᾳ, ὡς
[244]   ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος ~μανίαν· (οὐ  γὰρ   ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ,
[245]   ~(ἀρχὴ δὲ ἀγένητον. ἐξ ἀρχῆς  γὰρ   ἀνάγκη πᾶν τὸ γιγνόμενον γίγνεσθαι,
[238]   μὴ λεχθὲν πάντως σαφέστερον·  γὰρ   ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ τὸ
[267]   μέτρῳ λέγειν μνήμης χάριν σοφὸς  γὰρ   ἁνήρ. Τεισίαν δὲ Γοργίαν τε
[249]   τόδε ἥξει τὸ σχῆμα. δεῖ  γὰρ   ἄνθρωπον ~συνιέναι κατ᾽ εἶδος λεγόμενον,
[233]   τοὺς ἀπορωτάτους εὖ ποιεῖν· μεγίστων  γὰρ   ἀπαλλαγέντες ~κακῶν πλείστην χάριν αὐτοῖς
[229]   ἐξ Ἀρείου πάγου· λέγεται  γὰρ   αὖ καὶ οὗτος λόγος,
[272]   τὸν ~μέλλοντα τέχνῃ ἐρεῖν. οὐδὲ  γὰρ   αὐτὰ τὰ> πραχθέντα δεῖν λέγειν
[231]   ~οὐδεὶς ἔμπειρος ὢν ἀποτρέπειν; καὶ  γὰρ   αὐτοὶ ὁμολογοῦσι νοσεῖν μᾶλλον
[232]   ἐρῶντας μᾶλλον ἂν φοβοῖο· πολλὰ  γὰρ   αὐτούς ἐστι τὰ ~λυποῦντα, καὶ
[247]   καὶ περὶ ἀληθείας λέγοντα  γὰρ   ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ
[234]   ἕκαστα τῶν ὀνομάτων ἀποτετόρνευται; εἰ  γὰρ   δεῖ, συγχωρητέον χάριν σήν, ~ἐπεὶ
[229]   ἀνυπόδητος ὢν ἔτυχον· σὺ μὲν  γὰρ   δὴ ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡμῖν
[245]   ἀδιάφθορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς  γὰρ   δὴ ~ἀπολομένης οὔτε αὐτή ποτε
[273]   τὸ πᾶν εἰς δύναμιν. οὐ  γὰρ   δὴ ἄρα, Τεισία, φασὶν
[244]   μέντοι δόσει ~διδομένης. τε  γὰρ   δὴ ἐν Δελφοῖς προφῆτις αἵ
[240]   τὸ συνημερεύειν πάντων (ἀηδέστατον. ἥλικα  γὰρ   δὴ καὶ παλαιὸς ~λόγος
[227]   οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον ἐρωτικός. γέγραφε  γὰρ   δὴ Λυσίας ~πειρώμενόν τινα
[255]   ~προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν· οὐ  γὰρ   δήποτε εἵμαρται κακὸν κακῷ φίλον
[273]   εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀληθεῖ· ~τοῦτο  γὰρ   διὰ (παντὸς τοῦ λόγου γιγνόμενον
[237]   δὲ τὸ εἰκὸς ἀποδιδόασιν· οὔτε  γὰρ   ἑαυτοῖς οὔτε ἀλλήλοις ~ὁμολογοῦσιν. ἐγὼ
[242]   Φαῖδρε, καὶ ἀτεχνῶς θαυμάσιος. οἶμαι  γὰρ   ἐγὼ ~τῶν ἐπὶ τοῦ σοῦ
[264]   ἄλλο τῶν ῥηθέντων; ἐμοὶ ~μὲν  γὰρ   ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι, οὐκ
[238]   οὔτ᾽ ἐπαξίαν κεκτῆσθαι. ~περὶ μὲν  γὰρ   ἐδωδὴν κρατοῦσα τοῦ λόγου τε
[242]   ~τι καὶ ψυχή· ἐμὲ  γὰρ   ἔθραξε μέν τι καὶ πάλαι
[243]   ὅτι ἕξει τοῦθ᾽ οὕτω· σοῦ  γὰρ   εἰπόντος τὸν τοῦ ἐραστοῦ ἔπαινον,
[249]   τῶν ~καλῶν ἐραστὴς καλεῖται. καθάπερ  γὰρ   εἴρηται, πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ
[245]   δὲ μηδ᾽ ἐξ ἑνός· εἰ  γὰρ   ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο, οὐκ
[227]   πρὸς περίπατον ~ἔξω τείχους· συχνὸν  γὰρ   ἐκεῖ διέτριψα χρόνον καθήμενος ἐξ
[275]   λέγων καὶ ποδαπός. οὐ  γὰρ   ἐκεῖνο ~μόνον σκοπεῖς, εἴτε οὕτως
[249]   τοῦ φιλοσόφου διάνοια· πρὸς  γὰρ   ~ἐκείνοις ἀεί ἐστιν μνήμῃ κατὰ
[235]   γενναιότατε, κάλλιστα εἴρηκας. σὺ  γὰρ   ἐμοὶ ὧντινων μὲν καὶ ὅπως
[271]   τέταται πρὸς τοῦτο πᾶσα· πειθὼ  γὰρ   ἐν τούτῳ ποιεῖν ~ἐπιχειρεῖ.
[274]   ~περίοδος, μὴ θαυμάσῃς· μεγάλων  γὰρ   ἕνεκα περιιτέον, οὐχ ὡς σὺ
[235]   μάλιστα λόγος ἔχει. τῶν  γὰρ   ~ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν τῷ
[247]   ἐθέλων τε καὶ δυνάμενος· φθόνος  γὰρ   ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται. ὅταν
[247]   ~(κατὰ ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη. μένει  γὰρ   Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ μόνη·
[236]   παῦσαι πρός με καλλωπιζόμενος· σχεδὸν  γὰρ   ἔχω εἰπὼν ~ἀναγκάσω σε
[249]   ἦν πάλιν εἰς ἄνθρωπον. οὐ  ~γὰρ   γε μήποτε ἰδοῦσα τὴν
[250]   τῶν ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις  γὰρ   ἡμῖν ~ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ
[244]   δὲ ~σωφρονεῖ. εἰ μὲν  γὰρ   ἦν ἁπλοῦν τὸ μανίαν κακὸν
[251]   τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος· πᾶσα  γὰρ   ἦν τὸ πάλαι πτερωτή. ~(ζεῖ
[238]   τοίνυν μου ἄκουε. τῷ ὄντι  γὰρ   θεῖος ἔοικεν (ὁ τόπος εἶναι,
[233]   καὶ τοὺς ~δεομένους πλησμονῆς· ἐκεῖνοι  γὰρ   καὶ ἀγαπήσουσιν καὶ ἀκολουθήσουσιν καὶ
[239]   ἂν εἶναι τὸν ~ἐρώμενον· πατρὸς  γὰρ   καὶ μητρὸς καὶ συγγενῶν καὶ
[233]   πειθομένῳ ἐραστῇ. ἐκεῖνοι μὲν  γὰρ   καὶ παρὰ τὸ ~βέλτιστον τά
[238]   ὕβρις δὲ δὴ πολυώνυμον πολυμελὲς  γὰρ   καὶ πολυμερές καὶ ~τούτων τῶν
[274]   καὶ ~μνημονικωτέρους παρέξει· μνήμης τε  γὰρ   καὶ σοφίας φάρμακον ηὑρέθη.
[235]   οἷός τ᾽ ἔσομαι πιθέσθαι· παλαιοὶ  γὰρ   καὶ σοφοὶ ἄνδρες τε ~καὶ
[238]   ἀλλὰ τὰ λοιπὰ ἄκουε· ἴσως  γὰρ   κἂν ἀποτράποιτο τὸ ~ἐπιόν. ταῦτα
[257]   ~(Φαῖδρος) πῶς λέγεις τοῦτο; οὐ  γὰρ   μανθάνω. ~(Σωκράτης) ~οὐ μανθάνεις ὅτι
[279]   δεόμεθα, Φαῖδρε; ἐμοὶ μὲν  γὰρ   μετρίως ηὖκται. ~(Φαῖδρος) καὶ ἐμοὶ
[233]   διὰ τὴν ἐπιθυμίαν γιγνώσκοντες. ~τοιαῦτα  γὰρ   ἔρως ἐπιδείκνυται· δυστυχοῦντας μέν,
[247]   τὰ δὲ ἄλλα μόγις· βρίθει  γὰρ   τῆς κάκης ἵππος μετέχων,
[230]   ἐξόδου τὸ φάρμακον ηὑρηκέναι. ὥσπερ  γὰρ   οἱ τὰ πεινῶντα θρέμματα ~θαλλὸν
[270]   τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· ~προσπεσὼν  γὰρ   οἶμαι τοιούτῳ ὄντι Ἀναξαγόρᾳ, μετεωρολογίας
[240]   ~λόγος τέρπειν τὸν ἥλικα  γὰρ   οἶμαι χρόνου ἰσότης ἐπ᾽ ἴσας
[243]   οὐκ ᾔσθετο, Στησίχορος δέ. τῶν  ~γὰρ   ὀμμάτων στερηθεὶς διὰ τὴν Ἑλένης
[273]   λόγους τεχνικοὶ ~προσποιούμενοι εἶναι· ἀνεμνήσθην  γὰρ   ὅτι ἐν τῷ πρόσθεν βραχέως
[264]   τῷ ὅλῳ γεγραμμένα. ~(Φαῖδρος) πῶς  γὰρ   οὔ; ~(Σωκράτης) ~σκέψαι τοίνυν τὸν
[278]   δὲ σύ; πῶς ποιήσεις; οὐδὲ  γὰρ   οὐδὲ τὸν σὸν ἑταῖρον δεῖ
[260]   ποτ᾽ θαυμάσιοι, ληρεῖτε; ἐγὼ  γὰρ   οὐδέν᾽ ~ἀγνοοῦντα τἀληθὲς ἀναγκάζω μανθάνειν
[272]   ἱκανῶς ῥητορικὸν ~ἔσεσθαι. τὸ παράπαν  γὰρ   οὐδὲν ἐν τοῖς δικαστηρίοις τούτων
[228]   ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι. ἀλλὰ  γὰρ   οὐδέτερά ~ἐστι τούτων· εὖ οἶδα
[238]   γένωμαι, μὴ θαυμάσῃς· τὰ νῦν  ~γὰρ   οὐκέτι πόρρω διθυράμβων φθέγγομαι. ~(Φαῖδρος)
[277]   ~ὄχλος αὐτὸ ἐπαινέσῃ. ~(Φαῖδρος) οὐ  γὰρ   οὖν. ~(Σωκράτης) ~ὁ δέ γε
[259]   ἐν τῇ μεσημβρίᾳ. ~(Φαῖδρος) λεκτέον  γὰρ   οὖν. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν, ὅπερ νῦν
[247]   ἀξίαν. ἔχει δὲ ὧδε τολμητέον  γὰρ   οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν,
[275]   πατρὸς ἀεὶ ~δεῖται βοηθοῦ· αὐτὸς  γὰρ   οὔτ᾽ ἀμύνασθαι οὔτε βοηθῆσαι δυνατὸς
[230]   γε καταγωγή. τε  γὰρ   πλάτανος αὕτη μάλ᾽ ἀμφιλαφής τε
[240]   ἐραστὴς πρὸς παιδικὰ ἔχει. νεωτέρῳ  γὰρ   πρεσβύτερος ~συνὼν οὔθ᾽ ἡμέρας οὔτε
[268]   τὴν σὴν ἕξιν ἔχοντα· τὰ  γὰρ   πρὸ ἁρμονίας ~ἀναγκαῖα μαθήματα ἐπίστασαι
[249]   οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων ~(οὐ  γὰρ   πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου ~πλὴν
[235]   ὑπὸ τῆς ἐμῆς (οὐδενίας· τῷ  γὰρ   ῥητορικῷ αὐτοῦ ~μόνῳ τὸν νοῦν
[234]   τοῦ λόγου μεταξὺ ~ἀναγιγνώσκων· ἡγούμενος  γὰρ   σὲ μᾶλλον ἐμὲ ἐπαΐειν
[256]   τῆς ἐρωτικῆς ~μανίας φέρονται· εἰς  γὰρ   σκότον καὶ τὴν ὑπὸ γῆς
[245]   τις λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. πᾶν  γὰρ   ~σῶμα, μὲν ἔξωθεν τὸ
[275]   ὡς ἀληθῶς ὅμοιον ζωγραφίᾳ. ~καὶ  γὰρ   τὰ ἐκείνης ἔκγονα ἕστηκε μὲν
[279]   καὶ ἐμοὶ ταῦτα συνεύχου· κοινὰ  γὰρ   τὰ τῶν φίλων. ~(Σωκράτης) ἴωμεν.
[248]   ἂν ἀδίκως, χείρονος· εἰς μὲν  γὰρ   τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει
[239]   ~ὁρισαμένους ἐπ᾽ ἄλλο ἰέναι· τὸ  γὰρ   τοιοῦτον σῶμα ἐν πολέμῳ τε
[251]   καὶ θερμότης ἀήθης ~λαμβάνει· δεξάμενος  γὰρ   τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ
[277]   ἀνθρώπῳ δυνατὸν μάλιστα. ~(Φαῖδρος) πολὺ  γὰρ   τοῦτ᾽ ἔτι κάλλιον λέγεις. ~(Σωκράτης)
[235]   ~οὐδὲν λέγεις, Σώκρατες· αὐτὸ  γὰρ   τοῦτο καὶ μάλιστα λόγος
[261]   Θεόδωρον Ὀδυσσέα. ~(Σωκράτης) ~ἴσως. ἀλλὰ  γὰρ   τούτους ἐῶμεν· σὺ δ᾽ εἰπέ,
[260]   καλὰ ἀλλ᾽ ὅσα δόξει· ἐκ  γὰρ   τούτων εἶναι τὸ πείθειν ἀλλ᾽
[234]   ταύτην ἔχειν ~τὴν (διάνοιαν. οὔτε  γὰρ   τῷ λαμβάνοντι χάριτος ἴσης ἄξιον,
[252]   τις ἐγγυτάτω τοῦ ~πόθου· πρὸς  γὰρ   τῷ σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος
[275]   τοὐναντίον εἶπες δύναται. ~τοῦτο  γὰρ   τῶν μαθόντων λήθην μὲν ἐν
[231]   ἐν ~μεταγνῶναι προσήκει. οὐ  γὰρ   ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἑκόντες, ὡς
[270]   καὶ ~μετεωρολογίας φύσεως πέρι· τὸ  γὰρ   ὑψηλόνουν τοῦτο καὶ πάντῃ τελεσιουργὸν
[265]   ~ἐναντίω που ἤστην· μὲν  γὰρ   ὡς τῷ ἐρῶντι, δ᾽
[227]   δὴ τοῦτο καὶ ~κεκόμψευται· λέγει  γὰρ   ὡς χαριστέον μὴ ἐρῶντι μᾶλλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007