Alphabétiquement     [«   »]
τεχνικώτατε 1
τεχνικωτέρας 1
τεχνῶν 1
τῇ 40
τῇδέ 1
τῇδε 9
τὴν 111
Fréquences     [«    »]
39 γάρ
40 οὔτε
39 ὑπὸ
40 τῇ
41 Σώκρατες
43 λόγων
43 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τῇ


Pages
[271]   ὄντα τε καὶ πραττόμενα, (ὀξέως  τῇ   αἰσθήσει δύνασθαι ~ἐπακολουθεῖν, μηδὲν
[277]   κακῶν καὶ ~ἀγαθῶν οὐκ ἐκφεύγει  τῇ   ἀληθείᾳ μὴ οὐκ ἐπονείδιστον εἶναι,
[241]   ἧς οὔτε ~ἀνθρώποις οὔτε θεοῖς  τῇ   ἀληθείᾳ τιμιώτερον οὔτε ἔστιν οὔτε
[240]   πᾶν λέγεται· δὴ πρὸς  τῇ   ~ἀνομοιότητι μάλιστα ἐραστὴς πρὸς παιδικὰ
[228]   φιλότης, τί ἄρα ἐν  τῇ   ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ τῷ ἱματίῳ·
[238]   ἡδονὰς καὶ ἀρξάσης ἐν ἡμῖν  τῇ   ἀρχῇ ~ὕβρις ἐπωνομάσθη. ὕβρις δὲ
[251]   δὲ ἀμφοτέρων ~μεμειγμένων ἀδημονεῖ τε  τῇ   ἀτοπίᾳ τοῦ πάθους καὶ ἀποροῦσα
[232]   τὰ ~λυποῦντα, καὶ πάντ᾽ ἐπὶ  τῇ   αὑτῶν βλάβῃ νομίζουσι γίγνεσθαι. διόπερ
[258]   πῶς; ~(Σωκράτης) ~ἔδοξέ" πού φησιν  τῇ   βουλῇ" τῷ δήμῳ"
[276]   ποιοῖ· ἐφ᾽ οἷς δὲ ἐσπούδακεν,  ~τῇ   γεωργικῇ χρώμενος ἂν τέχνῃ, σπείρας
[259]   τετιμηκότας ~αὐτὴν ἀπαγγέλλοντες (ποιοῦσι προσφιλεστέρους,  τῇ   δὲ Ἐρατοῖ τοὺς ἐν τοῖς
[270]   προσφέρων ὑγίειαν καὶ ῥώμην ἐμποιήσειν,  τῇ   δὲ λόγους τε καὶ ~ἐπιτηδεύσεις
[259]   κατὰ τὸ εἶδος ἑκάστης τιμῆς·  τῇ   δὲ πρεσβυτάτῃ ~Καλλιόπῃ καὶ τῇ
[236]   τε καὶ ~χαλεπῶν εὑρεῖν πρὸς  τῇ   διαθέσει καὶ τὴν εὕρεσιν. ~(Φαῖδρος)
[276]   περὶ αὐτὰ γίγνεται, ~ὅταν τις  τῇ   διαλεκτικῇ τέχνῃ χρώμενος, λαβὼν ψυχὴν
[256]   δέ, ἅτε οὐ πάσῃ ~δεδογμένα  τῇ   διανοίᾳ πράττοντες. φίλω μὲν οὖν
[251]   ἀποκεκλῃμένη, πηδῶσα οἷον τὰ σφύζοντα,  τῇ   ~διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη τῇ καθ᾽
[258]   σὺ λέγεις· καὶ γὰρ ἂν  τῇ   ἑαυτοῦ ἐπιθυμίᾳ, ὡς ἔοικεν, ~ὀνειδίζοι.
[270]   τῇ ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν  τῇ   ~ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις, μὴ τριβῇ
[270]   διελέσθαι φύσιν, σώματος μὲν ἐν  τῇ   ἑτέρᾳ, ψυχῆς δὲ ἐν τῇ
[251]   σφύζοντα, τῇ ~διεξόδῳ ἐγχρίει ἑκάστη  τῇ   καθ᾽ αὑτήν, ὥστε πᾶσα κεντουμένη
[253]   μὲν τοίνυν αὐτοῖν ἐν  τῇ   καλλίονι στάσει ~ὢν τό τε
[244]   ὄνειδος ~μανίαν· (οὐ γὰρ ἂν  τῇ   καλλίστῃ τέχνῃ, τὸ μέλλον
[243]   αὐτῷ ἀποδοῦναι τὴν παλινῳδίαν, ~γυμνῇ  τῇ   κεφαλῇ καὶ οὐχ ὥσπερ τότε
[245]   αὖ ~τοὐναντίον, ὡς ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ  τῇ   μεγίστῃ (παρὰ θεῶν τοιαύτη
[259]   τι καὶ οὐ καθευδητέον ἐν  τῇ   μεσημβρίᾳ. ~(Φαῖδρος) λεκτέον γὰρ οὖν.
[259]   τῇ δὲ πρεσβυτάτῃ ~Καλλιόπῃ καὶ  τῇ   μετ᾽ αὐτὴν Οὐρανίᾳ τοὺς ἐν
[253]   θεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόμενοι ~αὐτοῦ  τῇ   μνήμῃ ἐνθουσιῶντες ἐξ ἐκείνου λαμβάνουσι
[227]   τῇ πλησίον τοῦ Ὀλυμπίου οἰκίᾳ  τῇ   Μορυχίᾳ. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν δὴ
[247]   εἰς ταὐτὸν περιενέγκῃ. ἐν δὲ  τῇ   ~περιόδῳ καθορᾷ μὲν αὐτὴν δικαιοσύνην,
[227]   ~ναί, παρ᾽ Ἐπικράτει, ἐν τῇδε  τῇ   πλησίον τοῦ Ὀλυμπίου οἰκίᾳ τῇ
[261]   ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐν δημηγορίᾳ δὴ  τῇ   πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ τοτὲ
[248]   εἰς μηδεμίαν θήρειον φύσιν ἐν  τῇ   ~πρώτῃ γενέσει, ἀλλὰ τὴν μὲν
[255]   τοῦτο ταχὺ ~ταῦτα. ἐν οὖν  τῇ   συγκοιμήσει τοῦ μὲν ἐραστοῦ
[256]   ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν. ἐν δὲ  τῇ   τελευτῇ ἄπτεροι μέν, ὡρμηκότες δὲ
[279]   φίλε, ἔνεστί τις φιλοσοφία  ~(τῇ   τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. ταῦτα δὴ
[254]   ὕβρεως λήξῃ, ταπεινωθεὶς ἕπεται ἤδη  τῇ   τοῦ ἡνιόχου προνοίᾳ, καὶ ~ὅταν
[276]   ~ὃς μετ᾽ ἐπιστήμης γράφεται ἐν  τῇ   τοῦ μανθάνοντος ψυχῇ, δυνατὸς μὲν
[257]   ὑπὸ πλήθους ἐπαινουμένην ~ὡς ἀρετὴν  (τῇ   φίλῃ ψυχῇ ἐντεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας
[249]   φιλοσοφίας, ~αὗται δὲ τρίτῃ περιόδῳ  τῇ   χιλιετεῖ, ἐὰν ἕλωνται τρὶς ἐφεξῆς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007