Alphabétiquement     [«   »]
προνοίᾳ 1
προνοίας 1
προοίμιον 1
πρὸς 75
πρός 4
προσαγορεύω 1
προσαιτοῦντας 1
Fréquences     [«    »]
70 ἀλλὰ
69 οὐ
74 τοῦτο
75 πρὸς
76 τῆς
78 γε
80 ὅτι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

πρὸς


Pages
[264]   γε ἔχειν μοι δοκεῖ ~παραδείγματα  πρὸς   τις βλέπων ὀνίναιτ᾽ ἄν,
[247]   γὰρ ἀθάνατοι καλούμεναι, ~ἡνίκ᾽ ἂν  πρὸς   ἄκρῳ γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν
[278]   ἄνω κάτω στρέφων ~ἐν χρόνῳ,  πρὸς   ἄλληλα (κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν,
[247]   ἐπὶ τὴν (ὑπουράνιον ἁψῖδα ~πορεύονται  πρὸς   ἄναντες, δὴ τὰ μὲν
[273]   ἕνεκα τοῦ λέγειν καὶ πράττειν  πρὸς   ἀνθρώπους δεῖ ~διαπονεῖσθαι τὸν σώφρονα,
[242]   τι παρὰ θεοῖς ~(ἀμβλακὼν τιμὰν  πρὸς   ἀνθρώπων ἀμείψω· ~νῦν δ᾽ ᾔσθημαι
[240]   καχυποτόπους φυλαττομένῳ διὰ ~παντὸς καὶ  πρὸς   ἅπαντας, ἀκαίρους τε ἐπαίνους καὶ
[232]   τῷ λέγειν καὶ ~φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι  πρὸς   ἅπαντας ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς
[234]   ~οἶμαι οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐρῶντα  πρὸς   ἅπαντάς σε κελεύειν τοὺς ἐρῶντας
[234]   ἄλλους φιλοτιμήσονται, ~ἀλλ᾽ οἵτινες αἰσχυνόμενοι  πρὸς   ἅπαντας σιωπήσονται· οὐδὲ τοῖς ὀλίγον
[229]   αὐτῷ σχολῆς δεήσει. ἐμοὶ δὲ  πρὸς   ~αὐτὰ οὐδαμῶς ἐστι σχολή· τὸ
[238]   καὶ ὥρισται, ~βλέποντες δὲ δὴ  πρὸς   αὐτὸ (τὰ λοιπὰ λέγωμεν τίς
[250]   οὐκ ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται  πρὸς   αὐτὸ τὸ ~κάλλος, θεώμενος αὐτοῦ
[257]   φανῇ, ἐὰν ἄρα καὶ ἐθελήσῃ  ~πρὸς   αὐτὸν ἄλλον ἀντιπαρατεῖναι. καὶ γάρ
[240]   καὶ ἐπιτιμητὰς ἡγούμενος τῆς ἡδίστης  πρὸς   αὐτὸν ~ὁμιλίας. ἀλλὰ μὴν οὐσίαν
[254]   ὁμολογήσαντε ποιήσειν τὸ κελευόμενον. καὶ  πρὸς   αὐτῷ τ᾽ ~ἐγένοντο καὶ εἶδον
[236]   τοι λέγω, καὶ μηδαμῶς  πρὸς   βίαν βουληθῇς μᾶλλον ~ἑκὼν
[249]   πτεροῦται τοῦ φιλοσόφου διάνοια·  πρὸς   γὰρ ~ἐκείνοις ἀεί ἐστιν μνήμῃ
[252]   ἐᾷ τις ἐγγυτάτω τοῦ ~πόθου·  πρὸς   γὰρ τῷ σέβεσθαι τὸν τὸ
[247]   χοροῦ ἵσταται. ὅταν δὲ ~δὴ  πρὸς   δαῖτα καὶ ἐπὶ θοίνην ἴωσιν,
[234]   Σώκρατες, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς εἰπὲ  πρὸς   Διὸς φιλίου, οἴει ἄν τινα
[229]   ~οὐ πάνυ νενόηκα· ἀλλ᾽ εἰπὲ  πρὸς   Διός, Σώκρατες, σὺ τοῦτο
[263]   λαβών. ~(Σωκράτης) ~ἔπειτά γε οἶμαι  πρὸς   ἑκάστῳ γιγνόμενον μὴ λανθάνειν ἀλλ᾽
[245]   δεῖ προαιρεῖσθαι φίλον· ~ἀλλὰ τόδε  πρὸς   ἐκείνῳ δείξας φερέσθω τὰ νικητήρια,
[257]   ἐπαμφοτερίζῃ καθάπερ νῦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς  πρὸς   ἔρωτα ~μετὰ φιλοσόφων λόγων τὸν
[238]   τὸ ~ὀρθὸν ὁρμώσης κρατήσασα ἐπιθυμία  (πρὸς   ἡδονὴν ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ ~ὑπὸ
[244]   οἷς ἔδει (ἀπαλλαγὴν ηὕρετο, καταφυγοῦσα  πρὸς   θεῶν ~εὐχάς τε καὶ λατρείας,
[263]   τὸν Ἑρμοῦ ~Λυσίου τοῦ Κεφάλου  πρὸς   λόγους εἶναι. οὐδὲν λέγω,
[270]   δείξει ἀκριβῶς τῆς φύσεως τούτου  πρὸς   ~τοὺς λόγους προσοίσει· ἔσται
[249]   ἀεί ἐστιν μνήμῃ κατὰ δύναμιν,  πρὸς   οἷσπερ θεὸς ὢν θεῖός ἐστιν.
[252]   τὸ πάθος, παῖ καλέ,  πρὸς   ὃν δή μοι λόγος,
[243]   ~ποῦ δή μοι παῖς  πρὸς   ὃν ἔλεγον; ἵνα καὶ τοῦτο
[276]   δὲ λέγειν τε καὶ σιγᾶν  πρὸς   οὓς δεῖ. ~(Φαῖδρος) ~τὸν τοῦ
[241]   ~δυσκόλῳ, φθονερῷ, ἀηδεῖ, βλαβερῷ μὲν  πρὸς   οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ πρὸς τὴν
[240]   πρὸς τῇ ~ἀνομοιότητι μάλιστα ἐραστὴς  πρὸς   παιδικὰ ἔχει. νεωτέρῳ γὰρ πρεσβύτερος
[227]   Σώκρατες, τοῦ Κεφάλου, πορεύομαι δὲ  πρὸς   περίπατον ~ἔξω τείχους· συχνὸν γὰρ
[267]   τε Λικυμνίων ἐκείνῳ ἐδωρήσατο  ~πρὸς   ποίησιν εὐεπείας; ~(Φαῖδρος) Πρωταγόρεια δέ,
[234]   ἔπαθον διὰ σέ, ~ὦ Φαῖδρε,  πρὸς   σὲ ἀποβλέπων, ὅτι ἐμοὶ ἐδόκεις
[237]   τὸν λόγον καὶ μὴ βλέπων  πρὸς   σὲ ~ὑπ᾽ αἰσχύνης διαπορῶμαι. ~(Φαῖδρος)
[253]   φθόνῳ οὐδ᾽ ἀνελευθέρῳ δυσμενείᾳ χρώμενοι  πρὸς   τὰ παιδικά, ἀλλ᾽ ~εἰς ὁμοιότητα
[264]   ἂν ἤδη ἐραστὴς λέγοι  πρὸς   τὰ παιδικά. οὐδὲν εἶπον,
[254]   καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει ~ἰέναι τε  πρὸς   τὰ παιδικὰ καὶ μνείαν ποιεῖσθαι
[243]   οἱ ἐρασταὶ ἀναιροῦνται καὶ ἔχουσι  πρὸς   τὰ παιδικὰ φθονερῶς τε ~καὶ
[256]   ὁμόζυξ αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου  πρὸς   ταῦτα μετ᾽ αἰδοῦς καὶ λόγου
[240]   περὶ πᾶν λέγεται· δὴ  πρὸς   τῇ ~ἀνομοιότητι μάλιστα ἐραστὴς πρὸς
[236]   ἀναγκαίων τε καὶ ~χαλεπῶν εὑρεῖν  πρὸς   τῇ διαθέσει καὶ τὴν εὕρεσιν.
[254]   σκέλη τε καὶ τὰ ἰσχία  ~πρὸς   τὴν γῆν ἐρείσας ὀδύναις ἔδωκεν.
[231]   ἄριστα περὶ τῶν ~οἰκείων βουλεύσαιντο,  πρὸς   τὴν δύναμιν τὴν αὑτῶν εὖ
[241]   ~σώματος ἕξιν, πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ  πρὸς   τὴν τῆς ψυχῆς παίδευσιν, ἧς
[254]   δὲ τοῦ ~ἡνιόχου μνήμη  πρὸς   τὴν τοῦ κάλλους φύσιν ἠνέχθη,
[241]   μὲν πρὸς οὐσίαν, βλαβερῷ δὲ  πρὸς   τὴν τοῦ ~σώματος ἕξιν, πολὺ
[247]   ἐλθούσης δὲ αὐτῆς ἡνίοχος  πρὸς   ~τὴν φάτνην τοὺς ἵππους στήσας
[270]   σκοπεῖν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τίνα  πρὸς   τί ~πέφυκεν εἰς τὸ δρᾶν
[277]   τὸ ~λόγων γένος, οὔτε τι  πρὸς   τὸ διδάξαι οὔτε τι πρὸς
[229]   δύ᾽ τρία στάδια,  πρὸς   τὸ ἐν Ἄγρας διαβαίνομεν· καὶ
[265]   λάβωμεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ψέγειν  πρὸς   τὸ ἐπαινεῖν ἔσχεν ~λόγος
[277]   πρὸς τὸ διδάξαι οὔτε τι  πρὸς   τὸ πεῖσαι, ὡς ἔμπροσθεν
[251]   πτερά. ὅταν μὲν οὖν βλέπουσα  πρὸς   τὸ ~τοῦ παιδὸς κάλλος, ἐκεῖθεν
[255]   οἰκεῖοι μοῖραν φιλίας ~οὐδεμίαν παρέχονται  πρὸς   τὸν ἔνθεον φίλον. ὅταν δὲ
[255]   Γανυμήδους ἐρῶν ~ὠνόμασε, πολλὴ φερομένη  πρὸς   τὸν ἐραστήν, μὲν εἰς
[255]   ἀκόλαστος ἵππος ἔχει ὅτι λέγῃ  ~πρὸς   τὸν ἡνίοχον, ~καὶ ἀξιοῖ ἀντὶ
[253]   ~εὐποροῦσι διὰ τὸ συντόνως ἠναγκάσθαι  πρὸς   τὸν θεὸν βλέπειν, καὶ ἐφαπτόμενοι
[238]   οὖν θεῷ μελήσει, ἡμῖν δὲ  πρὸς   τὸν παῖδα πάλιν τῷ λόγῳ
[232]   νομίζουσι γίγνεσθαι. διόπερ καὶ τὰς  ~πρὸς   τοὺς ἄλλους τῶν ἐρωμένων συνουσίας
[234]   ~ἀγαθῶν μεταδώσουσιν· οὐδὲ οἳ διαπραξάμενοι  πρὸς   τοὺς ἄλλους φιλοτιμήσονται, ~ἀλλ᾽ οἵτινες
[231]   παρεληλυθότας ~πόνους ὑπολογίζεσθαι, οὔτε τὰς  πρὸς   τοὺς προσήκοντας διαφορὰς αἰτιάσασθαι· ~ὥστε
[263]   ὄντων ~ὃ (αὐτὸς ἐβουλήθη, καὶ  πρὸς   τοῦτο ἤδη συνταξάμενος πάντα τὸν
[271]   ~οὐκοῦν ἅμιλλα αὐτῷ τέταται  πρὸς   τοῦτο πᾶσα· πειθὼ γὰρ ἐν
[252]   τε οὖν ἔρωτα τῶν καλῶν  πρὸς   τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος, ~καὶ ὡς
[257]   τοῦ ~κατὰ Νεῖλον ἐκλήθη· καὶ  πρὸς   τῷ ἀγκῶνι λανθάνει σε ὅτι
[240]   εἶναι ὑπάρχει· παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς  πρὸς   τῷ βλαβερῷ ~καὶ εἰς τὸ
[270]   ποθεν εἰσιέναι. καὶ Περικλῆς  πρὸς   τῷ εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· ~προσπεσὼν
[249]   δὲ τῶν ~(ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων καὶ  πρὸς   τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται μὲν
[270]   ἑταῖρε, λέγει· χρὴ μέντοι  πρὸς   τῷ Ἱπποκράτει τὸν λόγον ~ἐξετάζοντα
[240]   ἀνεκτούς, εἰς δὲ μέθην ἰόντος  πρὸς   τῷ μὴ ~ἀνεκτῷ ἐπαισχεῖς, παρρησίᾳ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007