Alphabétiquement     [«   »]
λόγους 25
λόγω 5
λόγῳ 11
λόγων 43
λοιδορηθεὶς 1
λοιδορήσειαν 1
λοιδορίας 1
Fréquences     [«    »]
40 οὔτε
41 Σώκρατες
40 τῇ
43 λόγων
43 τις
44 λέγειν
45 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

λόγων


Pages
[276]   μέλανι σπείρων διὰ καλάμου μετὰ  λόγων   ~ἀδυνάτων μὲν αὑτοῖς λόγῳ βοηθεῖν,
[261]   καὶ Ὀδυσσέως τέχνας μόνον περὶ  λόγων   ἀκήκοας, ἃς ἐν ~Ἰλίῳ σχολάζοντες
[228]   ἀπαντήσας δὲ τῷ ~νοσοῦντι περὶ  λόγων   ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών, ἥσθη
[230]   ἀτάρ, ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν  λόγων,   ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ
[262]   ~(Φαῖδρος) οὐ μή ποτε. ~(Σωκράτης)  ~λόγων   ἄρα τέχνην, ἑταῖρε,
[271]   τούτων δὲ δὴ οὕτω διῃρημένων,  ~λόγων   αὖ τόσα καὶ τόσα ἔστιν
[277]   καθ᾽ ὅσον πέφυκε μεταχειρισθῆναι τὸ  ~λόγων   γένος, οὔτε τι πρὸς τὸ
[277]   τε ὄνειδος ~ἐξετάσαιμεν τῆς τῶν  λόγων   (γραφῆς πέρι, καὶ αὐτοὺς τοὺς
[271]   διδάσκων οἵα οὖσα ὑφ᾽ ~οἵων  λόγων   δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης
[271]   οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν ~τοιῶνδε  λόγων   διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐς
[257]   πατέρα αἰτιώμενος παῦε τῶν τοιούτων  λόγων,   ἐπὶ ~φιλοσοφίαν δέ, ὥσπερ ἁδελφὸς
[228]   δεομένου δὲ λέγειν τοῦ τῶν  ~λόγων   ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ
[279]   παίδων ~διενέγκοι τῶν πώποτε ἁψαμένων  λόγων,   ἔτι τε εἰ αὐτῷ μὴ
[267]   τ᾽ ἐναντία καινῶς, συντομίαν τε  λόγων   καὶ ἄπειρα ~μήκη περὶ πάντων
[231]   ἕτοιμοί εἰσι καὶ ἐκ τῶν  λόγων   καὶ ἐκ τῶν ἔργων τοῖς
[278]   πεπαίσθω μετρίως ἡμῖν τὰ περὶ  λόγων·   καὶ σύ τε ἐλθὼν φράζε
[267]   ἐπὶ ~γῆρας καὶ πενίαν ἑλκομένων  λόγων   κεκρατηκέναι τέχνῃ μοι φαίνεται τὸ
[267]   τὸ δὲ δὴ τέλος τῶν  λόγων   κοινῇ πᾶσιν ἔοικε ~συνδεδογμένον εἶναι,
[273]   μὲν ἄλλο τι περὶ τέχνης  λόγων   λέγεις, ἀκούοιμεν ἄν· ~εἰ δὲ
[242]   ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγονότων  (λόγων   μηδένα πλείους σὲ πεποιηκέναι
[278]   νᾶμά τε καὶ μουσεῖον ἠκούσαμεν  λόγων,   οἳ ~ἐπέστελλον (λέγειν Λυσίᾳ τε
[260]   ~δοκῶ τινων προσιόντων καὶ διαμαρτυρομένων  λόγων,   ὅτι ψεύδεται καὶ οὐκ ἔστι
[261]   εἴη τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ  λόγων,   οὐ ~μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ
[271]   γράφοντες, ὧν σὺ ~ἀκήκοας, τέχνας  λόγων   πανοῦργοί εἰσιν καὶ ἀποκρύπτονται, εἰδότες
[274]   μὲν τέχνης τε καὶ ἀτεχνίας  λόγων   πέρι ἱκανῶς ἐχέτω. ~(Φαῖδρος) τί
[273]   περιλαμβάνειν, οὔ ποτ᾽ ἔσται τεχνικὸς  λόγων   πέρι ~καθ᾽ ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ.
[274]   οὖν ὅπῃ μάλιστα θεῷ χαριῇ  λόγων   πέρι πράττων λέγων; ~(Φαῖδρος)
[264]   προσῆκον ~ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις περὶ  λόγων   σκοπεῖν. ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον δὴ
[278]   ἐν δίκῃ που ποιητὴν  ~λόγων   συγγραφέα νομογράφον προσερεῖς; ~(Φαῖδρος)
[271]   πλέον αὐτῷ ὧν τότε ἤκουεν  λόγων   συνών. ὅταν ~δὲ εἰπεῖν τε
[271]   ~τρίτον δὲ δὴ διαταξάμενος τὰ  λόγων   τε καὶ ψυχῆς γένη καὶ
[266]   τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν  λόγων   τέχνη, ~Θρασύμαχός τε καὶ
[267]   αὐτὸς ηὑρηκέναι ἔφη ὧν δεῖ  λόγων   τέχνην· δεῖν δὲ οὔτε μακρῶν
[260]   τοῦ δέοντος λελοιδορήκαμεν τὴν τῶν  λόγων   ~τέχνην; δ᾽ ἴσως ἂν
[270]   ἐντεῦθεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν τῶν  λόγων   τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ. ~(Φαῖδρος)
[266]   ἐν τοῖς βιβλίοις τοῖς περὶ  λόγων   τέχνης ~γεγραμμένοις. ~(Σωκράτης) ~(καὶ) καλῶς
[267]   τι σὺ ἄλλο ἔχεις εἰπεῖν  λόγων   τέχνης πέρι. ~(Φαῖδρος) σμικρά γε
[272]   μὴ ἄλλως πως ἀποδεκτέον λεγομένης  ~λόγων   τέχνης; ~(Φαῖδρος) ~ἀδύνατόν που,
[257]   ἁπλῶς πρὸς ἔρωτα ~μετὰ φιλοσόφων  λόγων   τὸν βίον ποιῆται. ~(Φαῖδρος) ~συνεύχομαί
[272]   τε ὅσα ἂν εἴδη μάθῃ  ~λόγων,   τούτων τὴν εὐκαιρίαν τε καὶ
[227]   διατριβή; δῆλον ὅτι τῶν  λόγων   ὑμᾶς Λυσίας εἱστία; ~(Φαῖδρος) ~πεύσῃ,
[261]   γένηται. ~(Φαῖδρος) ~τούτων δεῖ τῶν  λόγων,   Σώκρατες· ἀλλὰ δεῦρο αὐτοὺς
[267]   Πώλου πῶς φράσωμεν αὖ μουσεῖα  λόγων   ὡς (διπλασιολογίαν καὶ ~γνωμολογίαν καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007