Alphabétiquement     [«   »]
λατρείας 1
λέγε 6
λέγει 8
λέγειν 44
λέγεις 35
λέγεσθαι 5
λεγέσθω 1
Fréquences     [«    »]
43 λόγων
41 Σώκρατες
43 τις
44 λέγειν
45 οἱ
47 διὰ
52 ταῦτα
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

λέγειν


Pages
[257]   τὸν λοιδορούμενον ~αὐτῷ οἴει ὀνειδίζοντα  λέγειν   ἔλεγεν. ~(Φαῖδρος) ~ἐφαίνετο γάρ,
[260]   οὐδέν᾽ ~ἀγνοοῦντα τἀληθὲς ἀναγκάζω μανθάνειν  λέγειν,   ἀλλ᾽ εἴ τι ἐμὴ συμβουλή,
[236]   ὄντα, εἶτ᾽ ἄλλ᾽ ἄττα ἕξειν  λέγειν;   ~ἀλλ᾽ οἶμαι τὰ μὲν τοιαῦτα
[273]   ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληθὲς μηδέτερον  λέγειν,   ἀλλὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ
[272]   Λυσίου τινος ἄλλου, πειρῶ  λέγειν   ~ἀναμιμνῃσκόμενος. ~(Φαῖδρος) ἕνεκα μὲν πείρας
[266]   ἄλλοι χρώμενοι σοφοὶ μὲν αὐτοὶ  λέγειν   γεγόνασιν, ἄλλους ~τε ποιοῦσιν, οἳ
[273]   ἀλλὰ τοῦ θεοῖς κεχαρισμένα μὲν  λέγειν   δύνασθαι, ~κεχαρισμένως δὲ πράττειν τὸ
[275]   ἂν ὥς τι φρονοῦντας αὐτοὺς  λέγειν,   ἐὰν ~δέ τι ἔρῃ τῶν
[271]   τεχνικῶς ~ἔχειν καθ᾽ ὅσον ἐνδέχεται,  λέγειν   ἐθέλω. ~(Φαῖδρος) λέγε δή. ~(Σωκράτης)
[279]   μέντοι μαντεύομαι (κατ᾽ αὐτοῦ,  ~λέγειν   ἐθέλω. ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον δή;
[236]   ἐπιλέλησμαι, καὶ ὅτι ἐπεθύμει μὲν  λέγειν,   ἐθρύπτετο δέ· ἀλλὰ ~διανοήθητι ὅτι
[236]   καὶ μὴ ~βούλου με ἀναγκάσαι  λέγειν   ἐκεῖνο τὸ εἰ ἐγώ,
[272]   γὰρ αὐτὰ τὰ> πραχθέντα δεῖν  λέγειν   ἐνίοτε, ἐὰν μὴ ~εἰκότως
[261]   ἱκανῶς ~φιλοσοφήσῃ, οὐδὲ ἱκανός ποτε  λέγειν   ἔσται περὶ οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ
[237]   με ~ἀναγκάζει βέλτιστος οὑτοσὶ  λέγειν,   ἵν᾽ ἑταῖρος αὐτοῦ, καὶ
[273]   ~πραγματείας· ἣν οὐχ ἕνεκα τοῦ  λέγειν   καὶ πράττειν πρὸς ἀνθρώπους δεῖ
[232]   αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν, ἐπαρθῆναι τῷ  λέγειν   καὶ ~φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας
[245]   ἔχω μανίας γιγνομένης ἀπὸ θεῶν  λέγειν   ~καλὰ ἔργα. ὥστε τοῦτό γε
[278]   μουσεῖον ἠκούσαμεν λόγων, οἳ ~ἐπέστελλον  (λέγειν   Λυσίᾳ τε καὶ εἴ τις
[250]   ~ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις  λέγειν   (μακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν ~ὁλόκληροι μὲν
[262]   που ἔγωγε τέχνης τινὸς τοῦ  λέγειν   μέτοχος. ~(Φαῖδρος) ἔστω ὡς λέγεις·
[267]   καὶ παραψόγους ~φασὶν ἐν μέτρῳ  λέγειν   μνήμης χάριν σοφὸς γὰρ ἁνήρ.
[228]   ~ἀλλὰ πολλάκις ἐπαναλαμβάνων ἐκέλευέν οἱ  λέγειν,   δὲ ἐπείθετο ~(προθύμως. τῷ
[272]   γράφων, φῇ δὲ ~τέχνῃ  λέγειν,   μὴ πειθόμενος κρατεῖ. τί
[275]   οὐδὲν προσήκει, καὶ οὐκ ἐπίσταται  λέγειν   ~οἷς δεῖ γε καὶ μή.
[235]   οὐ πάνυ εὐπορῶν τοῦ πολλὰ  λέγειν   περὶ τοῦ αὐτοῦ, ἴσως
[244]   ~Μυρρινουσίου ἀνδρός· ὃν δὲ μέλλω  λέγειν,   Στησιχόρου τοῦ Εὐφήμου, ~Ἱμεραίου. λεκτέος
[236]   βίαν βουληθῇς μᾶλλον ~ἑκὼν  λέγειν.   ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽ μακάριε Φαῖδρε,
[267]   σμικρά γε καὶ οὐκ ἄξια  λέγειν.   ~(Σωκράτης) ~ἐῶμεν δὴ τά γε
[236]   ἔχω εἰπὼν ~ἀναγκάσω σε  λέγειν.   ~(Σωκράτης) μηδαμῶς τοίνυν εἴπῃς. ~(Φαῖδρος)
[258]   αἰσχρὸν ἤδη, τὸ μὴ καλῶς  λέγειν   τε καὶ γράφειν ἀλλ᾽ αἰσχρῶς
[259]   τὸν λόγον ὅπῃ καλῶς ἔχει  λέγειν   τε ~καὶ γράφειν καὶ ὅπῃ
[277]   αἰσχρὸν εἶναι τὸ λόγους  λέγειν   τε καὶ γράφειν, καὶ ὅπῃ
[276]   μὲν ἀμῦναι ~ἑαυτῷ, ἐπιστήμων δὲ  λέγειν   τε καὶ σιγᾶν πρὸς οὓς
[269]   τὸ δὲ ἕκαστα τούτων πιθανῶς  λέγειν   τε καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι,
[266]   συναγωγῶν, ~ἵνα οἷός τε  λέγειν   τε καὶ φρονεῖν· ἐάν τέ
[228]   ἐθρύπτετο ὡς δὴ οὐκ ἐπιθυμῶν  λέγειν·   τελευτῶν δὲ ἔμελλε καὶ ~εἰ
[274]   καλῶς μὴ ~(καλῶς δοκοῖ  λέγειν,   τὸ μὲν ἔψεγεν, τὸ δ᾽
[266]   καὶ πίστωσιν οἶμαι καὶ ἐπιπίστωσιν  λέγειν   τόν γε βέλτιστον ~λογοδαίδαλον Βυζάντιον
[228]   (καὶ προάγειν ἐκέλευε. δεομένου δὲ  λέγειν   τοῦ τῶν ~λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο
[274]   δέ; ~(Σωκράτης) ~ἀκοήν γ᾽ ἔχω  λέγειν   τῶν προτέρων, τὸ δ᾽ ἀληθὲς
[260]   ἀλλ᾽ ἄτεχνος τριβή· τοῦ δὲ  λέγειν,   φησὶν Λάκων, ἔτυμος τέχνη
[235]   Φαῖδρε, εἴ με οἴει  λέγειν   ὡς Λυσίας τοῦ ~παντὸς ἡμάρτηκεν,
[228]   κράτιστόν ἐστιν οὕτως ὅπως δύναμαι  λέγειν,   ὥς μοι δοκεῖς ~σὺ οὐδαμῶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007