Alphabétiquement     [«   »]
ταῦ 1
ταῦθ 1
ταῦτ 3
ταῦτα 52
ταῦτά 3
ταὐτὰ 5
ταὐτά 1
Fréquences     [«    »]
47 διὰ
44 λέγειν
45 οἱ
52 ταῦτα
54 τί
55 εἰ
57 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ταῦτα


Pages
[230]   ~ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ  ταῦτα   ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, ~εἴτε τι θηρίον
[235]   οἷόν τε δὴ παρὰ πάντα  ταῦτα   ἄλλα εἰπεῖν· τοῦτο δὲ οἶμαι
[235]   τὸ στῆθος ἔχων αἰσθάνομαι παρὰ  ~ταῦτα   ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ
[270]   ἐὰν δὲ πλείω εἴδη ἔχῃ,  ~ταῦτα   ἀριθμησάμενον, ὅπερ ἐφ᾽ ἑνός, τοῦτ᾽
[233]   ~τὰ δὲ ἑκούσια πειρώμενος ἀποτρέπειν·  ταῦτα   γάρ ἐστι φιλίας πολὺν χρόνον
[269]   τι εἰπεῖν ἀπαίδευτον εἰς ~τοὺς  ταῦτα   γεγραφότας τε καὶ διδάσκοντας ὡς
[257]   εἴπερ ἄμεινον ταῦθ᾽ (ἡμῖν εἶναι,  ταῦτα   ~γίγνεσθαι. τὸν λόγον δέ σου
[272]   λόγους ἐπὶ τὴν τῶνδε πειθώ,  ~ταῦτα   δ᾽ ἤδη πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι
[267]   ἄπειρα ~μήκη περὶ πάντων ἀνηῦρον;  ταῦτα   δὲ ἀκούων ποτέ μου Πρόδικος
[273]   πέρι ~καθ᾽ ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ.  ταῦτα   δὲ οὐ μή ποτε κτήσηται
[268]   ~ἐῶμεν δὴ τά γε σμικρά·  ταῦτα   δὲ ὑπ᾽ αὐγὰς μᾶλλον ἴδωμεν,
[272]   ~(Σωκράτης) ~φασὶ τοίνυν οὐδὲν οὕτω  ταῦτα   δεῖν σεμνύνειν οὐδ᾽ ἀνάγειν ἄνω
[269]   ἔχοντες ῥητορικὴν ᾠήθησαν ~(ηὑρηκέναι, καὶ  ταῦτα   δὴ διδάσκοντες ἄλλους ἡγοῦνταί σφισιν
[279]   φιλοσοφία ~(τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ.  ταῦτα   δὴ οὖν ἐγὼ μὲν παρὰ
[233]   ἐξ ὧν ἂν εὖ πάθωσι  ταῦτα   εἰκὸς ἐλάττω τὴν φιλίαν αὐτοῖς
[264]   ἔχεις τινὰ ἀνάγκην λογογραφικὴν  ταῦτα   ἐκεῖνος οὕτως ἐφεξῆς παρ᾽ ἄλληλα
[259]   ~ἕως ἂν τελευτήσῃ, καὶ μετὰ  ταῦτα   ἐλθὸν παρὰ μούσας ἀπαγγέλλειν τίς
[255]   ποιεῖ τὸ μετὰ τοῦτο ταχὺ  ~ταῦτα.   ἐν οὖν τῇ συγκοιμήσει τοῦ
[279]   τε εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι  ταῦτα,   ἐπὶ ~μείζω δέ τις αὐτὸν
[233]   καὶ πρότερον ἀλλήλοις φίλοι ὄντες  ταῦτα   ~ἔπραξαν, οὐκ ἐξ ὧν ἂν
[265]   τὸ αὐτὸ ~αὑτῷ ὁμολογούμενον διὰ  ταῦτα   ἔσχεν εἰπεῖν λόγος. ~(Φαῖδρος)
[228]   ἐπείθετο ~(προθύμως. τῷ δὲ οὐδὲ  ταῦτα   ἦν ἱκανά, ἀλλὰ τελευτῶν παραλαβὼν
[271]   δὴ ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ  ταῦτα   θεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς ~πράξεσιν
[239]   ἀγαθοῦ ἠνάγκασται διώκειν, δεῖ μετὰ  ταῦτα   ἰδεῖν. ~ὀφθήσεται δὴ μαλθακόν τινα
[228]   δεινότατος ὢν τῶν νῦν γράφειν,  ταῦτα   ἰδιώτην ὄντα ~ἀπομνημονεύσειν ἀξίως ἐκείνου;
[271]   διὰ τάδε ~δυσπειθεῖς· δεῖ δὴ  ταῦτα   ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον
[251]   καὶ ῥέοντ᾽ δὴ διὰ  ταῦτα   ἵμερος ~καλεῖται δεχομένη (τὸν ἵμερον)
[278]   τὸ ~ἀληθὲς ἔχει συνέθηκε  ταῦτα,   καὶ ἔχων βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον
[274]   φησίν, ἐάν τις ἐθέλῃ, καὶ  ταῦτα   κάλλιστα ἐξ ἐκείνων γιγνόμενα. ~(Φαῖδρος)
[231]   ~ὥστε πῶς ἂν εὖ φρονήσαντες  ταῦτα   καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο περὶ ὧν
[266]   τοῦ λόγου ~λέγεσθαι ἐν ἀρχῇ·  ταῦτα   λέγεις γάρ; τὰ κομψὰ
[267]   ἀκούοντας περὶ τῶν ~εἰρημένων; ~(Σωκράτης)  ταῦτα   λέγω, καὶ εἴ τι σὺ
[246]   ~δὲ χρόνον ταῦτα συμπεφυκότα. ἀλλὰ  ταῦτα   μὲν δή, ὅπῃ τῷ θεῷ
[276]   ἐν ἡμέραισιν ὀκτὼ γιγνομένους,  ταῦτα   ~μὲν δὴ παιδιᾶς τε καὶ
[238]   γὰρ κἂν ἀποτράποιτο τὸ ~ἐπιόν.  ταῦτα   μὲν οὖν θεῷ μελήσει, ἡμῖν
[250]   περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι.  ~ταῦτα   μὲν οὖν μνήμῃ κεχαρίσθω, δι᾽
[253]   (τρίτον, καὶ νῦν ἔτι ἡμῖν  ταῦτα   μενέτω. ~τῶν δὲ δὴ ἵππων
[256]   αὖ μετὰ τοῦ ἡνιόχου πρὸς  ταῦτα   μετ᾽ αἰδοῦς καὶ λόγου ~ἀντιτείνει.
[233]   τὴν φιλίαν αὐτοῖς ποιῆσαι, ~ἀλλὰ  ταῦτα   μνημεῖα καταλειφθῆναι τῶν μελλόντων ἔσεσθαι.
[263]   ῥητορικὴν μετιέναι πρῶτον μὲν δεῖ  ταῦτα   ὁδῷ ~διῃρῆσθαι, καὶ εἰληφέναι τινὰ
[236]   ~οὐδὲν ἔτι, ἐπειδὴ σύ γε  ταῦτα   ὀμώμοκας. πῶς γὰρ ἂν οἷός
[268]   ὅτι οὐδαμῶς· ἀλλ᾽ ἀξιῶ τὸν  ταῦτα   (παρ᾽ ἐμοῦ μαθόντα αὐτὸν ~οἷόν
[230]   σκοπεῖν. ~ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας  ταῦτα,   πειθόμενος δὲ τῷ νομιζομένῳ περὶ
[258]   καὶ οἱ ἔπειτα γιγνόμενοι ταὐτὰ  ταῦτα   ~περὶ αὐτοῦ νομίζουσι, θεώμενοι αὐτοῦ
[246]   σῶμα, τὸν ἀεὶ ~δὲ χρόνον  ταῦτα   συμπεφυκότα. ἀλλὰ ταῦτα μὲν δή,
[279]   μετρίως ηὖκται. ~(Φαῖδρος) καὶ ἐμοὶ  ταῦτα   συνεύχου· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν
[273]   τοῦτο πάμμεγα εἶναι τοῖς περὶ  ταῦτα.   ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὴν τόν γε
[260]   ~(Φαῖδρος) οὐκοῦν δίκαια ἐρεῖ, λέγουσα  ταῦτα;   ~(Σωκράτης) ~φημί, ἐὰν οἵ γ᾽
[260]   τιν᾽ ἂ< ν> οἴει μετὰ  ταῦτα   τὴν ῥητορικὴν (καρπὸν ὧν ἔσπειρε
[278]   προσερεῖς; ~(Φαῖδρος) τί μήν; ~(Σωκράτης)  ταῦτα   τοίνυν τῷ ἑταίρῳ φράζε. ~(Φαῖδρος)
[256]   ~ἔρωτος χάριν, ὅταν γένωνται, γενέσθαι.  ~ταῦτα   τοσαῦτα, παῖ, καὶ θεῖα
[241]   φθέγγομαι ἀλλ᾽ οὐκέτι διθυράμβους, καὶ  ~ταῦτα   ψέγων; ἐὰν δ᾽ ἐπαινεῖν τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007