Alphabétiquement     [«   »]
πέρας 1
Πέργαμα 1
πέρι 19
περὶ 107
περί 2
περιάγει 1
περιάξειν 1
Fréquences     [«    »]
106 γὰρ
95 μὴ
105 τῷ
107 περὶ
110
110 οὖν
111 τὴν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

περὶ


Pages
[247]   ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄλλως ~τε καὶ  περὶ   ἀληθείας λέγοντα γὰρ ἀχρώματός
[276]   πολὺ δ᾽ οἶμαι καλλίων σπουδὴ  περὶ   αὐτὰ γίγνεται, ~ὅταν τις τῇ
[242]   τὼ δὲ λόγω τὼ νυνδὴ  περὶ   αὐτοῦ εἰπέτην ὡς ~τοιούτου ὄντος·
[258]   οἱ ἔπειτα γιγνόμενοι ταὐτὰ ταῦτα  ~περὶ   αὐτοῦ νομίζουσι, θεώμενοι αὐτοῦ τὰ
[263]   ἐγχωρῆσαι εἰπεῖν νυνδὴ εἶπες  περὶ   ~αὐτοῦ, ὡς βλάβη τέ ἐστι
[279]   θαυμαστὸν προϊούσης τῆς ~ἡλικίας εἰ  περὶ   αὐτούς τε τοὺς λόγους, οἷς
[235]   σοφοὶ ἄνδρες τε ~καὶ γυναῖκες  περὶ   αὐτῶν εἰρηκότες καὶ γεγραφότες ἐξελέγξουσί
[230]   ταῦτα, πειθόμενος δὲ τῷ νομιζομένῳ  περὶ   αὐτῶν, ~ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ
[241]   καὶ τί δεῖ μακροῦ λόγου;  περὶ   γὰρ ἀμφοῖν ἱκανῶς ~εἴρηται. καὶ
[257]   ψυχῇ ἐντεκοῦσα, ἐννέα χιλιάδας ἐτῶν  περὶ   γῆν ~κυλινδουμένην αὐτὴν καὶ ὑπὸ
[275]   ~ὀρθῶς ἐπέπληξας, καί μοι δοκεῖ  περὶ   γραμμάτων ἔχειν ᾗπερ Θηβαῖος
[238]   ἔχοντα ταὐτὸν τοῦτο ~κεκλημένον παρέξεται·  περὶ   δ᾽ αὖ μέθας τυραννεύσασα, τὸν
[263]   ἔνια τῶν τοιούτων ~ὁμονοητικῶς ἔχομεν,  περὶ   δ᾽ ἔνια στασιωτικῶς; ~(Φαῖδρος) δοκῶ
[250]   τῶν τότε νῦν μακρότερα εἴρηται·  ~περὶ   δὲ κάλλους, ὥσπερ εἴπομεν, ~(μετ᾽
[246]   μὲν οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς·  περὶ   δὲ τῆς ἰδέας αὐτῆς ὧδε
[261]   τέ ἐστιν ἀντιλογικὴ (καὶ  περὶ   δημηγορίαν, ~ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε, περὶ
[261]   γράφεται τέχνῃ, λέγεται δὲ καὶ  περὶ   δημηγορίας· ἐπὶ πλέον δὲ οὐκ
[278]   τῷ ὄντι γραφομένοις ἐν ψυχῇ  ~περὶ   δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ
[261]   γε. ~(Σωκράτης) ~οὐκ ἄρα μόνον  περὶ   δικαστήριά τέ ἐστιν ἀντιλογικὴ
[234]   ὡς διὰ τοῦτο κακῶς βουλευομένοις  περὶ   ἑαυτῶν. ~ἴσως ἂν οὖν ἔροιό
[274]   δ᾽ ἐπῄνει. πολλὰ μὲν δὴ  περὶ   ~ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ᾽ ἀμφότερα
[277]   ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ  περὶ   ἑκάστου παιδιάν τε ἡγούμενος πολλὴν
[228]   δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ  περὶ   ἐμοῦ, ὡς ~(ἐγώ σε πάνυ
[265]   διδάσκειν ἐθέλῃ. ὥσπερ τὰ νυνδὴ  περὶ   ~Ἔρωτος ἔστιν ὁρισθέν εἴτ᾽
[237]   μὴ μᾶλλον εἰς φιλίαν ἰτέον,  περὶ   ~ἔρωτος οἷόν τ᾽ ἔστι καὶ
[246]   καὶ ~δύσκολος ἐξ ἀνάγκης  περὶ   ἡμᾶς ἡνιόχησις. πῇ δὴ οὖν
[247]   ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ θεατὴ νῷ,  περὶ   ἣν τὸ τῆς ~ἀληθοῦς ἐπιστήμης
[272]   ἐστι καὶ αὕτη φύσις  περὶ   ἧς τότε ἦσαν οἱ λόγοι,
[260]   ἵππου τὸν ἔπαινον ποιούμενος, ἀλλὰ  περὶ   κακοῦ ὡς ~ἀγαθοῦ, δόξας δὲ
[261]   Νέστορος καὶ Ὀδυσσέως τέχνας μόνον  περὶ   λόγων ἀκήκοας, ἃς ἐν ~Ἰλίῳ
[228]   μελετῴη. ἀπαντήσας δὲ τῷ ~νοσοῦντι  περὶ   λόγων ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών,
[278]   ἤδη πεπαίσθω μετρίως ἡμῖν τὰ  περὶ   λόγων· καὶ σύ τε ἐλθὼν
[264]   δοκῶ, προσῆκον ~ἰδεῖν τοῖς βουλομένοις  περὶ   λόγων σκοπεῖν. ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον
[266]   γ᾽ ἐν τοῖς βιβλίοις τοῖς  περὶ   λόγων τέχνης ~γεγραμμένοις. ~(Σωκράτης) ~(καὶ)
[279]   μοι ἀμείνων κατὰ τοὺς  περὶ   Λυσίαν εἶναι λόγους τὰ τῆς
[268]   ~πράγματος ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν καὶ  περὶ   μεγάλου πάνυ σμικράς, ὅταν τε
[238]   τινὰ καλὴν οὔτ᾽ ἐπαξίαν κεκτῆσθαι.  ~περὶ   μὲν γὰρ ἐδωδὴν κρατοῦσα τοῦ
[263]   δῆλον τό γε τοιόνδε, ὡς  περὶ   μὲν ἔνια τῶν τοιούτων ~ὁμονοητικῶς
[246]   καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν εἴη.  ~περὶ   μὲν οὖν ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς·
[236]   σοφίαν ἕτερόν τι ~ποικιλώτερον; ~(Φαῖδρος)  ~περὶ   μὲν τούτου, φίλε, εἰς
[230]   ~ἑλόμενος ἀναγίγνωσκε. ~(Φαῖδρος) ἄκουε δή.  ~περὶ   μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι,
[263]   ἵνα ἀκούσω αὐτοῦ ἐκείνου. ~(Φαῖδρος)  ~περὶ   μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι,
[262]   τοῦ Λυσίου λόγου ἀρχήν. ~(Φαῖδρος)  ~περὶ   μὲν τῶν ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι,
[248]   ~ἕξουσαν· ἕκτῃ ποιητικὸς τῶν  περὶ   μίμησίν τις ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμῃ
[243]   ἀνάγκη· ἔστιν δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι  περὶ   ~μυθολογίαν καθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος
[274]   ἀκηκοέναι λέγε. ~(Σωκράτης) ἤκουσα τοίνυν  περὶ   Ναύκρατιν τῆς Αἰγύπτου γενέσθαι τῶν
[227]   γάρ τοι λόγος ἦν,  περὶ   ὃν ~διετρίβομεν, οὐκ οἶδ᾽ ὅντινα
[260]   πόλιν ὡσαύτως ἔχουσαν ~πείθῃ, μὴ  περὶ   ὄνου σκιᾶς ὡς ἵππου τὸν
[270]   ~ἆρ᾽ οὐχ ὧδε δεῖ διανοεῖσθαι  (περὶ   ὁτουοῦν φύσεως· πρῶτον μέν, ἁπλοῦν
[265]   ἵνα ἕκαστον ~ὁριζόμενος δῆλον ποιῇ  περὶ   οὗ ἂν ἀεὶ διδάσκειν ἐθέλῃ.
[237]   μέλλουσι καλῶς (βουλεύσεσθαι· εἰδέναι ~δεῖ  περὶ   οὗ ἂν βουλή,
[263]   μὴ λανθάνειν ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσθάνεσθαι  ~περὶ   οὗ ἂν μέλλῃ ἐρεῖν ποτέρου
[238]   μὲν δὴ τυγχάνει ὂν  περὶ   οὗ βουλευτέον, εἴρηταί τε καὶ
[235]   τὸν φαυλότατον παθεῖν συγγραφέα. αὐτίκα  περὶ   οὗ λόγος, τίνα οἴει
[264]   τοι δή, Σώκρατες, τελευτή,  περὶ   οὗ τὸν λόγον ποιεῖται. ~(Σωκράτης)
[261]   οὐδὲ ἱκανός ποτε λέγειν ἔσται  περὶ   οὐδενός. ἀποκρινέσθω δὴ ~Φαῖδρος.
[240]   γε ἀναγκαῖον αὖ βαρὺ παντὶ  περὶ   πᾶν λέγεται· δὴ πρὸς
[261]   περὶ δημηγορίαν, ~ἀλλ᾽ ὡς ἔοικε,  περὶ   πάντα τὰ λεγόμενα μία τις
[237]   δέοι χαρίζεσθαι, ἔλεγέν τε ὧδε  ~περὶ   παντός, παῖ, μία ἀρχὴ
[267]   τε λόγων καὶ ἄπειρα ~μήκη  περὶ   πάντων ἀνηῦρον; ταῦτα δὲ ἀκούων
[252]   ἀπολείπεται, οὐδέ τινα τοῦ καλοῦ  ~περὶ   πλείονος ποιεῖται, ἀλλὰ μητέρων τε
[231]   ἂν ~ὕστερον ἐρασθῶσιν, ἐκείνους αὐτῶν  περὶ   πλείονος ποιήσονται, καὶ δῆλον ὅτι,
[232]   (συμφοράν, ~προεμένου δέ σου  περὶ   πλείστου ποιῇ μεγάλην ἄν σοι
[233]   ὅτι οὔτ᾽ ἂν ~τοὺς ὑεῖς  περὶ   πολλοῦ ἐποιούμεθα οὔτ᾽ ἂν τοὺς
[231]   διὰ τοῦτο ἄξιον (τοὺς ~ἐρῶντας  περὶ   πολλοῦ ποιεῖσθαι, ὅτι τούτους μάλιστά
[268]   Εὐριπίδῃ τις λέγοι ὡς ἐπίσταται  περὶ   σμικροῦ ~πράγματος ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν
[260]   ~ἀγνοοῖμεν, τοσόνδε μέντοι τυγχάνοιμι εἰδὼς  περὶ   σοῦ, ὅτι (Φαῖδρος) ἵππον ἡγεῖται
[261]   οὐδὲν ἐντιμότερον τό γε ὀρθὸν  ~περὶ   σπουδαῖα περὶ φαῦλα γιγνόμενον;
[270]   Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι πιθέσθαι, οὐδὲ  περὶ   σώματος ~ἄνευ τῆς μεθόδου ταύτης.
[248]   εἰς φιλοπόνου ἢ> γυμναστικοῦ  περὶ   ~σώματος ἴασίν τινος ἐσομένου, πέμπτην
[251]   φύωσιν, κνῆσίς τε καὶ ἀγανάκτησις  ~περὶ   τὰ οὖλα, ταὐτὸν δὴ πέπονθεν
[273]   πῃ παραδοίη τῷ ἀντιδίκῳ. καὶ  περὶ   τἆλλα δὴ τοιαῦτ᾽ ~ἄττα ἐστὶ
[261]   οὕτως, ἀλλὰ μάλιστα μέν πως  περὶ   τὰς δίκας ~λέγεταί τε καὶ
[273]   δὲ τοῦτο πάμμεγα εἶναι τοῖς  περὶ   ταῦτα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ μὴν τόν
[272]   τιν᾽ εἴπω λόγον ὃν τῶν  περὶ   ταῦτά τινων ἀκήκοα; ~(Φαῖδρος) τί
[273]   ὥστ᾽ εἰ μὲν ἄλλο τι  περὶ   τέχνης λόγων λέγεις, ἀκούοιμεν ἄν·
[251]   ἄρδεται, θερμανθέντος δὲ ἐτάκη τὰ  περὶ   τὴν ~ἔκφυσιν, πάλαι ὑπὸ
[259]   τὸ καταγώγιον ~ὥσπερ προβάτια μεσημβριάζοντα  περὶ   τὴν κρήνην εὕδειν· ἐὰν δὲ
[239]   ἡμῖν ὠφελίαν ~τίνα βλάβην  περὶ   τὴν κτῆσιν τοῦ ἐρῶντος
[274]   τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαμοῦ  περὶ   τὴν μεγάλην πόλιν τοῦ ἄνω
[249]   δεῦρο πᾶς ἥκων λόγος  περὶ   τῆς τετάρτης μανίας ἣν ὅταν
[258]   δὴ ὀλίγου πᾶσαι αἱ  περὶ   τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἔχουσι· διὸ
[246]   κεκοινώνηκε δέ πῃ μάλιστα τῶν  περὶ   τὸ σῶμα τοῦ θείου (ψυχή)
[242]   ὄντος· ταύτῃ τε οὖν ἡμαρτανέτην  περὶ   τὸν ἔρωτα, ἔτι τε
[235]   πάνυ εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν  περὶ   τοῦ αὐτοῦ, ἴσως οὐδὲν
[243]   ὑπ᾽ ἐμοῦ ~(ἀναγκασθῆναι γράψαι αὖ  περὶ   τοῦ αὐτοῦ λόγον. ~(Σωκράτης) τοῦτο
[234]   ἕτερα τούτων μείζω καὶ πλείω  περὶ   τοῦ αὐτοῦ πράγματος; ~(Σωκράτης) ~τί
[261]   φήσομεν; ~(Φαῖδρος) τοῦτ᾽ αὐτό. ~(Σωκράτης)  περὶ   τοῦ δικαίου τε καὶ ἀδίκου;
[277]   ἐφάνη. ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽ αὖ  περὶ   τοῦ καλὸν αἰσχρὸν εἶναι
[241]   αὐτόν, καὶ ἐρεῖν τὰ ἴσα  περὶ   τοῦ μὴ ἐρῶντος, ὡς δεῖ
[273]   Σώκρατες, διελήλυθας λέγουσιν οἱ  περὶ   τοὺς λόγους τεχνικοὶ ~προσποιούμενοι εἶναι·
[242]   ἴμεν. ~(Σωκράτης) ~θεῖός γ᾽ εἶ  περὶ   τοὺς λόγους, Φαῖδρε, καὶ
[251]   ὅπερ τὸ τῶν ὀδοντοφυούντων ~πάθος  περὶ   τοὺς ὀδόντας γίγνεται ὅταν ἄρτι
[253]   εἵποντο, βασιλικὸν ζητοῦσι, ~καὶ εὑρόντες  περὶ   τοῦτον πάντα δρῶσιν τὰ αὐτά.
[259]   ἐρεῖν πέρι μέλλῃ; ~(Φαῖδρος) ~οὑτωσὶ  περὶ   τούτου ἀκήκοα, φίλε Σώκρατες,
[258]   τι, Φαῖδρε, Λυσίαν τε  ~περὶ   τούτων ἐξετάσαι καὶ ἄλλον ὅστις
[236]   παρ᾽ ἀγαθὸν ποιητὴν ἰδιώτης ~αὐτοσχεδιάζων  περὶ   τῶν αὐτῶν. ~(Φαῖδρος) ~οἶσθ᾽ ὡς
[242]   σταθερά; ἀλλὰ περιμείναντες καὶ ἅμα  περὶ   ~τῶν εἰρημένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν
[267]   ὑπομνῆσαι ἐπὶ τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας  περὶ   τῶν ~εἰρημένων; ~(Σωκράτης) ταῦτα λέγω,
[231]   ἀλλ᾽ ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα  περὶ   τῶν ~οἰκείων βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν
[234]   σὲ μᾶλλον ἐμὲ ἐπαΐειν  περὶ   τῶν τοιούτων σοὶ ~εἱπόμην, καὶ
[261]   γε ὀρθὸν ~περὶ σπουδαῖα  περὶ   φαῦλα γιγνόμενον; πῶς σὺ
[270]   ~(Φαῖδρος) φημί. ~(Σωκράτης) ~τὸ τοίνυν  περὶ   φύσεως σκόπει τί ποτε λέγει
[275]   ~(γεγραμμένους τοῦ τὸν εἰδότα ὑπομνῆσαι  περὶ   ὧν ἂν τὰ γεγραμμένα.
[278]   ἔχων βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον ἰὼν  περὶ   ὧν ἔγραψε, ~καὶ λέγων αὐτὸς
[231]   φρονήσαντες ταῦτα καλῶς ἔχειν ἡγήσαιντο  περὶ   ὧν οὕτω ~διακείμενοι βουλεύονται; καὶ
[253]   ὕφαιμος, ὕβρεως καὶ ἀλαζονείας ~ἑταῖρος,  περὶ   ὦτα λάσιος, κωφός, μάστιγι μετὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007