Alphabétiquement     [«   »]
μνήμης 5
μνημονικωτέρους 1
μόγις 7
μοι 36
μοίρᾳ 1
μοῖραν 3
μοίρας 2
Fréquences     [«    »]
36 δέ
36 ἐπὶ
35 ὅταν
36 μοι
38 αὖ
39 γάρ
39 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

μοι


Pages
[279]   τὸ ποῖον δή; ~(Σωκράτης) ~δοκεῖ  μοι   ἀμείνων κατὰ τοὺς περὶ
[262]   φῄς. ~(Σωκράτης) ἴθι δή  μοι   ἀνάγνωθι τὴν τοῦ Λυσίου λόγου
[242]   καὶ νῦν αὖ ~δοκεῖς αἴτιός  μοι   γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. ~(Φαῖδρος)
[242]   τε καὶ τὸ εἰωθὸς ~σημεῖόν  μοι   γίγνεσθαι ἐγένετο (ἀεὶ δέ με
[277]   οὖν ἔντεχνον καὶ μὴ δοκεῖ  μοι   δεδηλῶσθαι ~μετρίως. ~(Φαῖδρος) ἔδοξέ γε
[266]   καλῶν· τὸ δὲ ῥητορικὸν δοκεῖ  μοι   ~διαφεύγειν ἔθ᾽ ἡμᾶς. ~(Σωκράτης) ~πῶς
[264]   ἐάσωμεν καίτοι συχνά γε ἔχειν  μοι   δοκεῖ ~παραδείγματα πρὸς τις
[275]   ἔχει; ~(Φαῖδρος) ~ὀρθῶς ἐπέπληξας, καί  μοι   δοκεῖ περὶ γραμμάτων ἔχειν ᾗπερ
[236]   ~συγχωρῶ λέγεις· μετρίως γάρ  μοι   δοκεῖς εἰρηκέναι. ποιήσω οὖν καὶ
[228]   οὕτως ὅπως δύναμαι λέγειν, ὥς  μοι   δοκεῖς ~σὺ οὐδαμῶς με ἀφήσειν
[258]   δή, ὡς ἔοικε· καὶ ἅμα  μοι   δοκοῦσιν ὡς ἐν τῷ πνίγει
[230]   παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ μέν  μοι   δοκῶ ~κατακείσεσθαι, σὺ δ᾽ ἐν
[235]   οἴεσθαι ἱκανὸν ~εἶναι. καὶ οὖν  μοι   ἔδοξεν, Φαῖδρε, εἰ μή
[268]   δείκνυε μόνον. ~(Σωκράτης) ~εἰπὲ δή  μοι·   εἴ τις προσελθὼν τῷ ἑταίρῳ
[276]   ~παντάπασι μὲν οὖν. τόδε δή  μοι   εἰπέ· νοῦν ἔχων γεωργός,
[268]   ψύχειν, καὶ ἐὰν μὲν δόξῃ  μοι,   ἐμεῖν ποιεῖν, ~ἐὰν δ᾽ αὖ,
[279]   ἄλλοι ὅσοι τῇδε θεοί, δοίητέ  μοι   καλῷ γενέσθαι τἄνδοθεν· ~ἔξωθεν δὲ
[237]   ~Λιγύων ταύτην ἔσχετ᾽ ἐπωνυμίαν, ξύμ  μοι   λάβεσθε" τοῦ μύθου, ὅν με
[236]   καὶ δὴ λέγω· δέ  μοι   λόγος ὅρκος ἔσται. ὄμνυμι γάρ
[236]   πλάτανον ταυτηνί; μήν, ἐάν  μοι   μὴ εἴπῃς τὸν ~λόγον ἐναντίον
[235]   τοῦ τοιούτου· καὶ ἐφαίνετο δή  μοι   νεανιεύεσθαι ἐπιδεικνύμενος ὡς ~οἷός τε
[234]   γίγνεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν ἱκανά  μοι   νομίζω τὰ ~εἰρημένα· εἰ δ᾽
[252]   παῖ καλέ, πρὸς ὃν δή  μοι   λόγος, ~ἄνθρωποι μὲν ἔρωτα
[257]   προτέρου ~ἀπηργάσω· ὥστε ὀκνῶ μή  μοι   Λυσίας ταπεινὸς φανῇ, ἐὰν
[243]   τοίνυν θαρρῶν. ~(Σωκράτης) ~ποῦ δή  μοι   παῖς πρὸς ὃν ἔλεγον;
[279]   τὸ δὲ χρυσοῦ πλῆθος εἴη  μοι   ὅσον μήτε φέρειν μήτε ἄγειν
[233]   ζηλοῦν αὐτοὺς προσήκει. ~ἐὰν δέ  μοι   πείθῃ, πρῶτον μὲν οὐ τὴν
[228]   ἐβουλόμην γ᾽ ἂν μᾶλλον ~ἤ  μοι   πολὺ χρυσίον γενέσθαι. ~(Σωκράτης) ~ὦ
[257]   εὐμενὴς καὶ ἵλεως τὴν ἐρωτικήν  μοι   τέχνην ἣν ἔδωκας μήτε ~ἀφέλῃ
[230]   ἄστει ἄνθρωποι. σὺ μέντοι δοκεῖς  μοι   τῆς ~ἐμῆς ἐξόδου τὸ φάρμακον
[269]   τε καὶ ~Θρασύμαχος πορεύεται δοκεῖ  μοι   φαίνεσθαι μέθοδος. ~(Φαῖδρος) ἀλλὰ
[267]   πενίαν ἑλκομένων λόγων κεκρατηκέναι τέχνῃ  μοι   φαίνεται τὸ τοῦ ~Χαλκηδονίου σθένος,
[230]   γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν· ~γελοῖον δή  μοι   φαίνεται (τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ
[279]   ὅσα ἔχω, τοῖς ἐντὸς (εἶναί  μοι   φίλια. πλούσιον δὲ νομίζοιμι τὸν
[230]   τὸ παράπαν ἐξιέναι. ~(Σωκράτης) ~συγγίγνωσκέ  μοι,   ἄριστε. φιλομαθὴς γάρ εἰμι·
[229]   ~(Σωκράτης) προάγοις ἄν. ~(Φαῖδρος) ~εἰπέ  μοι,   Σώκρατες, οὐκ ἐνθένδε μέντοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007