Alphabétiquement     [«   »]
τύχοι 1
τυχοῦσα 1
τῴ 1
τῷ 105
τῳ 3
τὼ 9
τῶν 164
Fréquences     [«    »]
87 δ
95 μὴ
86 οὐκ
105 τῷ
106 γὰρ
107 περὶ
110
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τῷ


Pages
[257]   ~κατὰ Νεῖλον ἐκλήθη· καὶ πρὸς  τῷ   ἀγκῶνι λανθάνει σε ὅτι οἱ
[272]   διωκτέον εἶναι, πολλὰ εἰπόντα χαίρειν  τῷ   ἀληθεῖ· ~τοῦτο γὰρ διὰ (παντὸς
[273]   τάχ᾽ ἂν ἔλεγχόν πῃ παραδοίη  τῷ   ἀντιδίκῳ. καὶ περὶ τἆλλα δὴ
[248]   τε δὴ ~προσήκουσα ψυχῆς  τῷ   ἀρίστῳ νομὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ
[230]   ἐθέλει διδάσκειν, οἱ δ᾽ ἐν  τῷ   ἄστει ἄνθρωποι. σὺ μέντοι δοκεῖς
[241]   τὰ ~πραχθέντα καὶ λεχθέντα, ὡς  τῷ   αὐτῷ διαλεγόμενος· δὲ ὑπ᾽
[235]   λέγεις ποίησον· τῶν ἐν  τῷ   βιβλίῳ ~βελτίω τε καὶ μὴ
[240]   ὑπάρχει· παιδικοῖς δὲ ἐραστὴς πρὸς  τῷ   βλαβερῷ ~καὶ εἰς τὸ συνημερεύειν
[235]   ἔλαθεν ὑπὸ τῆς ἐμῆς (οὐδενίας·  τῷ   γὰρ ῥητορικῷ αὐτοῦ ~μόνῳ τὸν
[277]   ~ὁ δέ γε ἐν μὲν  τῷ   γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκάστου παιδιάν
[277]   καὶ σαφήνειαν, οὕτω μὲν ὄνειδος  τῷ   γράφοντι, εἴτε τίς φησιν εἴτε
[264]   οὐκ ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν εἰρῆσθαι  τῷ   γράφοντι· σὺ ~δ᾽ ἔχεις τινὰ
[246]   πορεύεται, διακοσμῶν πάντα καὶ ἐπιμελούμενος·  ~τῷ   δ᾽ ἕπεται στρατιὰ θεῶν τε
[274]   καλοῦσιν Ἶβιν· αὐτῷ δὲ ὄνομα  τῷ   δαίμονι εἶναι ~Θεύθ. τοῦτον δὴ
[240]   μεθ᾽ ἡδονῆς ~ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν·  τῷ   δὲ δὴ ἐρωμένῳ ποῖον παραμύθιον
[228]   λέγειν, δὲ ἐπείθετο ~(προθύμως.  τῷ   δὲ οὐδὲ ταῦτα ἦν ἱκανά,
[227]   διέτριψα χρόνον καθήμενος ἐξ ἑωθινοῦ.  τῷ   δὲ σῷ καὶ ~ἐμῷ ἑταίρῳ
[249]   ἐν (ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου.  ~τῷ   δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνούμεναι ἐπὶ
[237]   ~ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν.  τῷ   δὴ τὸν ἐρῶντά τε καὶ
[238]   τῷ χαριζομένῳ ἐξ εἰκότος συμβήσεται.  τῷ   δὴ ὑπὸ ἐπιθυμίας ~ἀρχομένῳ δουλεύοντί
[258]   πού φησιν τῇ βουλῇ"  τῷ   δήμῳ" ἀμφοτέροις, καὶ ὃς
[252]   ἐὰν οὖν μὴ πρότερον ἐμβεβῶσι  τῷ   ἐπιτηδεύματι, τότε ~ἐπιχειρήσαντες μανθάνουσί τε
[239]   γε παντὶ μέν, μάλιστα δὲ  τῷ   ἐραστῇ, ὅτι τῶν φιλτάτων τε
[245]   ἔρως ~τῷ ἐρῶντι καὶ  τῷ   ἐρωμένῳ ἐκ θεῶν ἐπιπέμπεται. ἡμῖν
[263]   ~αὐτοῦ, ὡς βλάβη τέ ἐστι  τῷ   ἐρωμένῳ καὶ ἐρῶντι, καὶ αὖθις
[254]   βιαζόμενος, ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν  ~τῷ   ἐρωμένῳ· δὲ οὔτε κέντρων
[255]   ὥσπερ δὲ ἐν ~κατόπτρῳ ἐν  τῷ   ἐρῶντι ἑαυτὸν ὁρῶν λέληθεν. καὶ
[256]   ἀπαρνηθῆναι τὸ αὑτοῦ μέρος χαρίσασθαι  τῷ   ἐρῶντι, εἰ δεηθείη ~τυχεῖν·
[245]   οὐκ ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἔρως  ~τῷ   ἐρῶντι καὶ τῷ ἐρωμένῳ ἐκ
[265]   ἤστην· μὲν γὰρ ὡς  τῷ   ἐρῶντι, δ᾽ ὡς τῷ
[268]   δή μοι· εἴ τις προσελθὼν  τῷ   ἑταίρῳ σου Ἐρυξιμάχῳ τῷ
[278]   τί μήν; ~(Σωκράτης) ταῦτα τοίνυν  τῷ   ἑταίρῳ φράζε. ~(Φαῖδρος) τί δὲ
[241]   ὅτι ὅσα τὸν ἕτερον λελοιδορήκαμεν,  τῷ   ἑτέρῳ τἀναντία ~τούτων ἀγαθὰ πρόσεστιν.
[270]   εἰσιέναι. καὶ Περικλῆς πρὸς  τῷ   εὐφυὴς εἶναι ἐκτήσατο· ~προσπεσὼν γὰρ
[254]   (κέντρων ὑποπλησθῇ, μὲν εὐπειθὴς  τῷ   ~ἡνιόχῳ τῶν ἵππων, ἀεί τε
[249]   τῶν ~(ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων καὶ πρὸς  τῷ   θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται μὲν ὑπὸ
[255]   καὶ αὐτὸς ὢν φύσει φίλος  τῷ   θεραπεύοντι, ἐὰν ~ἄρα καὶ ἐν
[274]   τῆς τέχνης ἐπ᾽ ἀμφότερα Θαμοῦν  τῷ   Θεὺθ λέγεται ἀποφήνασθαι, ~λόγος
[253]   ἀλλ᾽ ~εἰς ὁμοιότητα (αὑτοῖς καὶ  τῷ   θεῷ ὃν ἂν τιμῶσι πᾶσαν
[246]   ἀλλὰ ταῦτα μὲν δή, ὅπῃ  τῷ   θεῷ φίλον, ταύτῃ ~ἐχέτω τε
[228]   ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις ὑπὸ  τῷ   ἱματίῳ· τοπάζω ~γάρ σε ἔχειν
[270]   ἑταῖρε, λέγει· χρὴ μέντοι πρὸς  τῷ   Ἱπποκράτει τὸν λόγον ~ἐξετάζοντα σκοπεῖν
[249]   ἀρίστων τῷ τε ἔχοντι καὶ  τῷ   ~κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ ὅτι
[237]   ἄριστον λόγῳ ἀγούσης καὶ κρατούσης  τῷ   κράτει σωφροσύνη ὄνομα· ~(ἐπιθυμίας δὲ
[234]   ἔχειν ~τὴν (διάνοιαν. οὔτε γὰρ  τῷ   λαμβάνοντι χάριτος ἴσης ἄξιον, οὔτε
[232]   ὥσπερ αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν, ἐπαρθῆναι  τῷ   λέγειν καὶ ~φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς
[238]   δὲ πρὸς τὸν παῖδα πάλιν  τῷ   λόγῳ ἰτέον. ~εἶεν, φέριστε·
[262]   κινδυνεύει. ~(Σωκράτης) ~βούλει οὖν ἐν  τῷ   Λυσίου λόγῳ ὃν φέρεις, καὶ
[260]   φίλε Σώκρατες, ~οὐκ (εἶναι ἀνάγκην  τῷ   μέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι τὰ τῷ
[239]   εἰς τὸν ἐραστήν, οἷος ὢν  τῷ   μὲν ἥδιστος, ἑαυτῷ δὲ βλαβερώτατος
[270]   μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ ἀλλὰ τέχνῃ,  τῷ   μὲν φάρμακα καὶ ~τροφὴν προσφέρων
[240]   εἰς δὲ μέθην ἰόντος πρὸς  τῷ   μὴ ~ἀνεκτῷ ἐπαισχεῖς, παρρησίᾳ κατακορεῖ
[265]   τῷ ἐρῶντι, δ᾽ ὡς  τῷ   μὴ δεῖ χαρίζεσθαι, ~ἐλεγέτην. ~(Φαῖδρος)
[244]   λόγος ὃς ἂν παρόντος ~ἐραστοῦ  τῷ   μὴ ἐρῶντι μᾶλλον φῇ δεῖν
[243]   μὴ ἀνήκοος ὢν ~φθάσῃ χαρισάμενος  τῷ   μὴ ἐρῶντι. ~(Φαῖδρος) οὗτος παρά
[230]   χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος δὲ  τῷ   νομιζομένῳ περὶ αὐτῶν, ~ὃ νυνδὴ
[228]   τείχους ἵνα μελετῴη. ἀπαντήσας δὲ  τῷ   ~νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν
[247]   ὄντων καλοῦμεν, ἀλλὰ τὴν ἐν  τῷ   ἐστιν ὂν ὄντως ἐπιστήμην
[264]   καὶ ἄκρα, πρέποντα ἀλλήλοις καὶ  τῷ   ὅλῳ γεγραμμένα. ~(Φαῖδρος) πῶς γὰρ
[268]   σύστασιν πρέπουσαν ἀλλήλοις τε καὶ  τῷ   ὅλῳ συνισταμένην. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽ οὐκ
[278]   διδαχῆς πειθοῦς ἕνεκα ἐλέχθησαν, ~ἀλλὰ  τῷ   (ὄντι αὐτῶν τοὺς βελτίστους εἰδότων
[238]   ~(Σωκράτης) ~σιγῇ τοίνυν μου ἄκουε.  τῷ   ὄντι γὰρ θεῖος ἔοικεν (ὁ
[228]   δοκῶ. ~(Φαῖδρος) ~οὑτωσὶ τοίνυν ποιήσω.  τῷ   ὄντι γάρ, Σώκρατες, παντὸς
[278]   καὶ μαθήσεως χάριν λεγομένοις καὶ  τῷ   ὄντι γραφομένοις ἐν ψυχῇ ~περὶ
[260]   τῷ μέλλοντι ῥήτορι ἔσεσθαι τὰ  τῷ   ὄντι δίκαια ~μανθάνειν ἀλλὰ τὰ
[265]   μὲν φαίνεται τὰ μὲν ἄλλα  τῷ   ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσθαι· τούτων δέ
[269]   ~εἰρηκέναι· ἀλλὰ δὴ τὴν τοῦ  τῷ   ὄντι ῥητορικοῦ τε καὶ πιθανοῦ
[275]   πολλῆς ἂν εὐηθείας γέμοι καὶ  τῷ   ~ὄντι τὴν Ἄμμωνος μαντείαν ἀγνοοῖ,
[245]   καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, ~λύσιν  τῷ   ὀρθῶς μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ
[240]   δαίμων ἔμειξε τοῖς (πλείστοις ἐν  τῷ   ~παραυτίκα ἡδονήν, οἷον κόλακι, δεινῷ
[230]   ~βούλῃ. νῦν δ᾽ οὖν ἐν  τῷ   παρόντι δεῦρ᾽ ἀφικόμενος ἐγὼ μέν
[252]   δ᾽ αὖ ταύτην γλυκυτάτην ἐν  τῷ   (παρόντι καρποῦται. ~ὅθεν δὴ ἑκοῦσα
[268]   τῷ ἑταίρῳ σου Ἐρυξιμάχῳ  τῷ   πατρὶ αὐτοῦ ~Ἀκουμενῷ εἴποι ὅτι
[273]   λέγει (τὸ εἰκὸς τὸ  τῷ   πλήθει δοκοῦν. ~(Φαῖδρος) τί γὰρ
[258]   ἅμα μοι δοκοῦσιν ὡς ἐν  τῷ   πνίγει ὑπὲρ κεφαλῆς ~ἡμῶν οἱ
[230]   μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε  τῷ   ποδὶ τεκμήρασθαι. Νυμφῶν ~τέ τινων
[235]   γὰρ ~ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν  τῷ   πράγματι οὐδὲν παραλέλοιπεν, ὥστε παρὰ
[273]   εἶναι· ἀνεμνήσθην γὰρ ὅτι ἐν  τῷ   πρόσθεν βραχέως τοῦ τοιούτου ~ἐφηψάμεθα,
[257]   τοῖς καλοῖς ~τίμιον εἶναι. ~(ἐν  τῷ   πρόσθεν δ᾽ εἴ τι λόγῳ
[241]   ~σεσωφρονηκώς, ἵνα μὴ πράττων ταὐτὰ  τῷ   πρόσθεν ὅμοιός τε ἐκείνῳ καὶ
[255]   θεραπεύοντι, ἐὰν ~ἄρα καὶ ἐν  τῷ   πρόσθεν ὑπὸ συμφοιτητῶν τινων
[273]   μόνω ~ἤστην, ἐκείνῳ δὲ καταχρήσασθαι  (τῷ   πῶς δ᾽ ἂν ἐγὼ τοιόσδε
[252]   ἐγγυτάτω τοῦ ~πόθου· πρὸς γὰρ  τῷ   σέβεσθαι τὸν τὸ κάλλος (ἔχοντα
[236]   σὺ εἴπῃς ἔφησθα ἐν  τῷ   στήθει ~ἔχειν. ἐσμὲν δὲ μόνω
[254]   φέρεται, καὶ πάντα πράγματα παρέχων  τῷ   σύζυγί τε καὶ ἡνιόχῳ ἀναγκάζει
[253]   ἐπαντλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν ~(ὁμοιότατον  τῷ   σφετέρῳ θεῷ. ὅσοι δ᾽ αὖ
[260]   μέγα λέγω, ὡς ἄνευ ἐμοῦ  ~τῷ   τὰ ὄντα εἰδότι οὐδέν τι
[276]   γῆρας ἐὰν ἵκηται, καὶ παντὶ  τῷ   ταὐτὸν ἴχνος μετιόντι, ἡσθήσεταί τε
[249]   ἀρίστη τε καὶ ἐξ ἀρίστων  τῷ   τε ἔχοντι καὶ τῷ ~κοινωνοῦντι
[277]   μετ᾽ ἐπιστήμης λόγους, ~οἳ ἑαυτοῖς  τῷ   τε φυτεύσαντι (βοηθεῖν ἱκανοὶ καὶ
[227]   Μέγαράδε καὶ κατὰ Ἡρόδικον προσβὰς  τῷ   ~τείχει πάλιν ἀπίῃς, οὐ μή
[270]   τί ποιεῖν αὐτὸ ~πέφυκεν  τῷ   τί παθεῖν ὑπὸ τοῦ; ~(Φαῖδρος)
[270]   ἑνός, τοῦτ᾽ ἰδεῖν ἐφ᾽ ἑκάστου,  τῷ   τί ποιεῖν αὐτὸ ~πέφυκεν
[241]   μόγις ~(κατεῖχε τήν γ᾽ ἐν  τῷ   τότε συνουσίαν ἐπίπονον οὖσαν φέρειν
[275]   δέ γ᾽ φίλε, ἐν  τῷ   τοῦ Διὸς τοῦ Δωδωναίου ἱερῷ
[247]   γένωνται, ἔξω πορευθεῖσαι ἔστησαν ἐπὶ  τῷ   τοῦ οὐρανοῦ ~(νώτῳ, στάσας δὲ
[252]   πρώτην γένεσιν ~βιοτεύῃ, καὶ τούτῳ  τῷ   τρόπῳ πρός τε τοὺς ἐρωμένους
[276]   ὁρῶμεν λόγον τούτου ἀδελφὸν γνήσιον,  τῷ   τρόπῳ τε γίγνεται, καὶ ~ὅσῳ
[270]   ~(Φαῖδρος) ~εἰ μὲν Ἱπποκράτει γε  τῷ   τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι πιθέσθαι,
[247]   ~τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν  τῷ   τῶν δώδεκα ἀριθμῷ τεταγμένοι θεοὶ
[230]   ~θερινόν τε καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ  τῷ   τῶν τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ
[253]   τοῦ δι᾽ ἔρωτα μανέντος φίλου  τῷ   φιληθέντι γίγνεται, ἐὰν ~αἱρεθῇ· ἁλίσκεται
[264]   ἐπιγράμματος οὐδὲν διαφέροντα, Μίδᾳ  τῷ   Φρυγί φασίν τινες ~ἐπιγεγράφθαι. ~(Φαῖδρος)
[238]   ἀπό τε ~ἐρῶντος καὶ μὴ  τῷ   χαριζομένῳ ἐξ εἰκότος συμβήσεται. τῷ
[244]   οἰονοϊστικὴν ἐπωνόμασαν, (ἣν νῦν ~οἰωνιστικὴν  τῷ   ω σεμνύνοντες οἱ νέοι καλοῦσιν·
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007