Alphabétiquement     [«   »]
ὅσων 1
ὅταν 35
ὅτε 4
ὅτι 80
ὁτιοῦν 1
ὅτου 2
ὁτουοῦν 1
Fréquences     [«    »]
78 γε
75 πρὸς
76 τῆς
80 ὅτι
86 οὐκ
87 δ
95 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ὅτι


Pages
[241]   ὑπ᾽ αἰσχύνης οὔτε ~εἰπεῖν τολμᾷ  ὅτι   ἄλλος γέγονεν, οὔθ᾽ ὅπως τὰ
[274]   τοῖς καλοῖς καλὸν καὶ (πάσχειν  ὅτι   ἄν τῳ συμβῇ ~παθεῖν. ~(Φαῖδρος)
[231]   ὑπολείπεται ἀλλ᾽ ποιεῖν προθύμως  ~ὅτι   ἂν αὐτοῖς οἴωνται πράξαντες χαριεῖσθαι.
[272]   ἀπειργασμένη, πρότερον δ᾽ οὔ· ~ἀλλ᾽  ὅτι   ἂν αὐτῶν τις (ἐλλείπῃ λέγων
[232]   διὰ τὴν συνουσίαν ἐπιχειροῦσιν, εἰδότες  ὅτι   ἀναγκαῖόν ἐστιν διὰ ~φιλίαν
[257]   ἀγκών, Φαῖδρε, λέληθέν σε  ὅτι   ἀπὸ τοῦ (μακροῦ ἀγκῶνος τοῦ
[237]   τις ἔρως, ἅπαντι δῆλον·  ὅτι   δ᾽ αὖ καὶ μὴ ~ἐρῶντες
[229]   ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο ~μὲν οὐδέν,  ὅτι   δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ τοῦτο
[264]   παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέθαπται.  ~(ὅτι   δ᾽ οὐδὲν διαφέρει αὐτοῦ πρῶτον
[240]   (ἐστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, μὴ  ὅτι   δὴ ἔργῳ ἀνάγκης ἀεὶ ~προσκειμένης
[268]   ἐντυχὼν ~ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ εἶναι,  ὅτι   δὴ τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν
[231]   περὶ πλείονος ποιήσονται, καὶ δῆλον  ὅτι,   ~ἐὰν ἐκείνοις δοκῇ, καὶ τούτους
[268]   τῷ πατρὶ αὐτοῦ ~Ἀκουμενῷ εἴποι  ὅτι   ἐγὼ ἐπίσταμαι τοιαῦτ᾽ ἄττα σώμασι
[234]   ~ὦ Φαῖδρε, πρὸς σὲ ἀποβλέπων,  ὅτι   ἐμοὶ ἐδόκεις γάνυσθαι ὑπὸ τοῦ
[258]   γὰρ μανθάνω. ~(Σωκράτης) ~οὐ μανθάνεις  ὅτι   ἐν ἀρχῇ ἀνδρὸς πολιτικοῦ (συγγράμματι)
[230]   δὲ κομψότατον τὸ ~τῆς πόας,  ὅτι   ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε
[263]   ποτέροις μεῖζον δύναται; ~(Φαῖδρος) δῆλον  ὅτι   ἐν οἷς πλανώμεθα. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
[273]   τεχνικοὶ ~προσποιούμενοι εἶναι· ἀνεμνήσθην γὰρ  ὅτι   ἐν τῷ πρόσθεν βραχέως τοῦ
[236]   λέγειν, ἐθρύπτετο δέ· ἀλλὰ ~διανοήθητι  ὅτι   ἐντεῦθεν οὐκ ἄπιμεν πρὶν ἂν
[243]   χαρίζεσθαι. ~(Φαῖδρος) ~ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι  ὅτι   ἕξει τοῦθ᾽ οὕτω· σοῦ γὰρ
[228]   ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών, ἥσθη  ὅτι   ἕξοι τὸν ~συγκορυβαντιῶντα, (καὶ προάγειν
[236]   ἀγνοῶ, ~καὶ ἐμαυτοῦ ἐπιλέλησμαι, καὶ  ὅτι   ἐπεθύμει μὲν λέγειν, ἐθρύπτετο δέ·
[241]   ~(Σωκράτης) ~οὐκ ᾔσθου, μακάριε,  ὅτι   ἤδη ἔπη φθέγγομαι ἀλλ᾽ οὐκέτι
[237]   μὴ κρινοῦμεν; δεῖ ~αὖ νοῆσαι  ὅτι   ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τινέ
[244]   λέγοντες. τόδε μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι,  ~ὅτι   καὶ τῶν παλαιῶν οἱ τὰ
[231]   μᾶλλον ~σωφρονεῖν, καὶ εἰδέναι  ὅτι   κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθαι
[257]   φίλε Ἔρως, εἰς ἡμετέραν δύναμιν  ὅτι   καλλίστη καὶ ἀρίστη δέδοταί τε
[274]   ἑκάστη ἔχοι ὠφελίαν, διεξιόντος δέ,  ὅτι   καλῶς μὴ ~(καλῶς δοκοῖ
[255]   ἐραστοῦ ἀκόλαστος ἵππος ἔχει  ὅτι   λέγῃ ~πρὸς τὸν ἡνίοχον, ~καὶ
[228]   οὐδέτερά ~ἐστι τούτων· εὖ οἶδα  ὅτι   Λυσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος οὐ
[268]   ἐρωτᾷς; ~(Φαῖδρος) ~εἰπεῖν ἂν οἶμαι  ὅτι   μαίνεται ἅνθρωπος, καὶ ἐκ βιβλίου
[253]   ὃν ἂν τιμῶσι πᾶσαν πάντως  ὅτι   μάλιστα ~πειρώμενοι ἄγειν οὕτω ποιοῦσι.
[265]   ~(Σωκράτης) ~ὤιμην σε τἀληθὲς ἐρεῖν,  ὅτι   μανικῶς· μέντοι ἐζήτουν ἐστὶν
[264]   ἄλληλα ~ἔθηκεν; ~(Φαῖδρος) ~χρηστὸς εἶ,  ὅτι   με ἡγῇ ἱκανὸν εἶναι τὰ
[237]   εἴτε ὠφελίαν εἴτε βλάβην ~παρέχει.  ὅτι   μὲν οὖν δὴ ἐπιθυμία τις
[235]   ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω.  ὅτι   μὲν οὖν παρά γε ἐμαυτοῦ
[274]   χαρίζεσθαι (μελετᾶν τὸν νοῦν ἔχοντα,  ~ὅτι   μὴ πάρεργον, ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαθοῖς
[278]   σύ τε ἐλθὼν φράζε Λυσίᾳ  ~ὅτι   νὼ καταβάντε ἐς τὸ Νυμφῶν
[271]   ~(Φαῖδρος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δῆλον ἄρα  ὅτι   Θρασύμαχός τε καὶ ὃς
[257]   καὶ σύνοισθά που καὶ αὐτὸς  ὅτι   οἱ μέγιστον ~δυνάμενοί τε καὶ
[257]   πρὸς τῷ ἀγκῶνι λανθάνει σε  ὅτι   οἱ μέγιστον ~φρονοῦντες τῶν πολιτικῶν
[241]   ἐνθουσιάσω; ~λέγω οὖν ἑνὶ λόγῳ  ὅτι   ὅσα τὸν ἕτερον λελοιδορήκαμεν, τῷ
[231]   ῥᾴδιον γνῶναι, εἰ ἀληθῆ λέγουσιν,  ὅτι   ὅσων ἂν ~ὕστερον ἐρασθῶσιν, ἐκείνους
[241]   καὶ εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν  ὅτι   οὐ μετ᾽ εὐνοίας ~γίγνεται, ἀλλὰ
[255]   ἐρῶντος ἐκπλήττει τὸν ἐρώμενον ~διαισθανόμενον  ὅτι   οὐδ᾽ οἱ σύμπαντες ἄλλοι φίλοι
[268]   ὁπόσου; ~(Σωκράτης) ~εἰ οὖν εἴποι  ὅτι   οὐδαμῶς· ἀλλ᾽ ἀξιῶ τὸν ταῦτα
[272]   ἀρχὰς εἴπομεν τοῦδε τοῦ λόγου,  ὅτι   ~οὐδὲν ἀληθείας μετέχειν δέοι δικαίων
[258]   ~τοῦτο μὲν ἄρα παντὶ δῆλον,  ὅτι   οὐκ αἰσχρὸν αὐτό γε τὸ
[232]   καὶ ~φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας  ὅτι   οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται· ~τοὺς
[241]   ἠγνοηκὼς τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς,  ὅτι   οὐκ ἄρα ἔδει ~ποτὲ ἐρῶντι
[231]   διὰ (τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,  ~ὅτι   οὐκ ἐραστὴς ὤν σου τυγχάνω.
[264]   διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,  ὅτι   ~οὐκ ἐραστὴς ὢν σοῦ τυγχάνω.
[262]   διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,  ὅτι   οὐκ ~ἐραστὴς ὢν σοῦ τυγχάνω.
[244]   Εὐφήμου, ~Ἱμεραίου. λεκτέος δὲ ὧδε,  ὅτι   οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος ὃς
[237]   ἀνάγκη. τοὺς δὲ πολλοὺς λέληθεν  ~ὅτι   οὐκ ἴσασι τὴν οὐσίαν ἑκάστου.
[233]   τις ἐρῶν τυγχάνῃ, (ἐνθυμεῖσθαι χρὴ  ὅτι   οὔτ᾽ ἂν ~τοὺς ὑεῖς περὶ
[272]   δυνατὸς ~διαισθανόμενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι  ~ὅτι   (οὗτός ἐστι καὶ αὕτη
[258]   καὶ μάλα. ~(Σωκράτης) ~δῆλόν γε  ὅτι   οὐχ ὡς ὑπερφρονοῦντες τοῦ ἐπιτηδεύματος,
[273]   ~τὰς δὲ ὁμοιότητας ἄρτι διήλθομεν  ὅτι   πανταχοῦ τὴν ἀλήθειαν εἰδὼς
[241]   καὶ οὕτω δὴ μῦθος  ὅτι   πάσχειν προσήκει αὐτῷ, ~τοῦτο (πείσεται·
[255]   ὅτου δὲ ἀπορεῖ· καὶ οὔθ᾽  ὅτι   πέπονθεν οἶδεν οὐδ᾽ ἔχει φράσαι,
[240]   ἔτι ~τοίνυν ἄγαμον, ἄπαιδα, ἄοικον  ὅτι   πλεῖστον χρόνον παιδικὰ ἐραστὴς εὔξαιτ᾽
[234]   ποιητοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνῃ μόνον,  ὅτι   σαφῆ καὶ στρογγύλα, καὶ ~ἀκριβῶς
[236]   στάθητι. ~(Σωκράτης) ~ἐσπούδακας, Φαῖδρε,  ὅτι   σου τῶν παιδικῶν ἐπελαβόμην ἐρεσχηλῶν
[258]   δύσνους Λυσίᾳ, ὀνειδίζειν αὐτὸ ~τοῦτο  ὅτι   συγγράφει; ~(Φαῖδρος) ~οὔκουν εἰκός γε
[249]   τῷ ~κοινωνοῦντι αὐτῆς γίγνεται, καὶ  ὅτι   ταύτης μετέχων τῆς μανίας
[243]   ἀποκλύσασθαι· συμβουλεύω δὲ καὶ Λυσίᾳ  ὅτι   ~τάχιστα γράψαι ὡς χρὴ ἐραστῇ
[237]   πέρι; ~(Σωκράτης) ~ἐγκαλυψάμενος ἐρῶ, ἵν᾽  ὅτι   τάχιστα διαδράμω τὸν λόγον καὶ
[264]   ἐπὶ τύμβου, ~ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας  ὅτι   τῇδε τέθαπται. ~(ὅτι δ᾽ οὐδὲν
[235]   οὐκ ἔχω εἰπεῖν· δῆλον δὲ  ὅτι   τινῶν ἀκήκοα, που Σαπφοῦς
[246]   (καλόν, σοφόν, ἀγαθόν, καὶ πᾶν  ὅτι   τοιοῦτον· τούτοις δὴ τρέφεταί τε
[234]   ~εἰρημένων μέμνησο καὶ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦ,  ὅτι   τοὺς μὲν ἐρῶντας οἱ φίλοι
[231]   (τοὺς ~ἐρῶντας περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι,  ὅτι   τούτους μάλιστά φασιν φιλεῖν ὧν
[227]   ἦν διατριβή; δῆλον  ὅτι   τῶν λόγων ὑμᾶς Λυσίας εἱστία;
[239]   μέν, μάλιστα δὲ τῷ ἐραστῇ,  ὅτι   τῶν φιλτάτων τε καὶ ~εὐνουστάτων
[241]   με οἴει ποιήσειν; ἆρ᾽ οἶσθ᾽  ~ὅτι   ὑπὸ τῶν Νυμφῶν, αἷς με
[260]   μέντοι τυγχάνοιμι εἰδὼς περὶ σοῦ,  ὅτι   (Φαῖδρος) ἵππον ἡγεῖται ~τὸ τῶν
[260]   τινων προσιόντων καὶ διαμαρτυρομένων λόγων,  ὅτι   ψεύδεται καὶ οὐκ ἔστι ~τέχνη
[268]   ἀλλ᾽ ἅτε μουσικὸς ὢν πρᾳότερον  ὅτι   ἄριστε, ἀνάγκη μὲν καὶ
[273]   μὴ ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον; ~(Σωκράτης)  ~ὅτι,   Τεισία, πάλαι ἡμεῖς, πρὶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007