Alphabétiquement     [«   »]
οὐδενός 1
οὐδέτερά 1
οὔθ 4
οὐκ 86
οὔκ 2
οὐκέτ 2
οὐκέτι 3
Fréquences     [«    »]
78 γε
80 ὅτι
76 τῆς
86 οὐκ
87 δ
95 μὴ
105 τῷ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

οὐκ


Pages
[264]   γὰρ ἔδοξεν, ὡς μηδὲν εἰδότι,  οὐκ   ἀγεννῶς τὸ ἐπιὸν εἰρῆσθαι τῷ
[267]   κάλλιστον Πάριον Εὐηνὸν ἐς μέσον  οὐκ   ἄγομεν, ὃς ~ὑποδήλωσίν τε πρῶτος
[268]   ὀξυτάτην ~καὶ βαρυτάτην (χορδὴν ποιεῖν,  οὐκ   ἀγρίως εἴποι ἄν· μοχθηρέ,
[229]   βρέχουσι τοὺς πόδας ἰέναι, καὶ  οὐκ   ἀηδές, ἄλλως τε καὶ τήνδε
[265]   ἔφορον. ~(Φαῖδρος) καὶ μάλα ἔμοιγε  οὐκ   ἀηδῶς ἀκοῦσαι. ~(Σωκράτης) ~τόδε τοίνυν
[258]   μὲν ἄρα παντὶ δῆλον, ὅτι  οὐκ   αἰσχρὸν αὐτό γε τὸ γράφειν
[244]   παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα τιθέμενοι  οὐκ   αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος ~μανίαν·
[245]   λόγον τοῦτον αὐτόν τις λέγων  οὐκ   αἰσχυνεῖται. πᾶν γὰρ ~σῶμα,
[261]   περὶ δημηγορίας· ἐπὶ πλέον δὲ  οὐκ   ~ἀκήκοα. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽ τὰς
[275]   ~σοφίας δὲ τοῖς μαθηταῖς δόξαν,  οὐκ   ἀλήθειαν πορίζεις· πολυήκοοι γάρ σοι
[263]   δ᾽ ὅταν δικαίου ἀγαθοῦ;  οὐκ   ἄλλος ἄλλῃ φέρεται, καὶ ἀμφισβητοῦμεν
[232]   ~φιλοτιμουμένους ἐπιδείκνυσθαι πρὸς ἅπαντας ὅτι  οὐκ   ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται· ~τοὺς δὲ
[240]   ἐπέμειξεν ~ἡ φύσις ἡδονήν τινα  οὐκ   ἄμουσον, καί τις ἑταίραν ὡς
[268]   τῷ ὅλῳ συνισταμένην. ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽  οὐκ   ἂν ἀγροίκως γε οἶμαι λοιδορήσειαν,
[229]   εἰ ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί,  οὐκ   ἂν ἄτοπος εἴην, εἶτα σοφιζόμενος
[245]   γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο,  οὐκ   ἂν ἔτι ἀρχὴ γίγνοιτο. ~ἐπειδὴ
[250]   φύσει ~τεθέαται τὰ ὄντα, ~ἢ  οὐκ   ἂν ἦλθεν (εἰς τόδε τὸ
[243]   φθονερῶς τε ~καὶ βλαβερῶς, πῶς  οὐκ   ἂν οἴει αὐτὸν ἡγεῖσθαι ἀκούειν
[227]   προϊόντι ἀκούειν. ~(Σωκράτης) ~τί δέ;  οὐκ   ἂν οἴει με κατὰ Πίνδαρον
[232]   δι᾽ ἀρετὴν ἔπραξαν ὧν ἐδέοντο,  οὐκ   ἂν τοῖς συνοῦσι φθονοῖεν, ἀλλὰ
[240]   δ᾽ αὕτως ψόγους νήφοντος μὲν  οὐκ   ἀνεκτούς, εἰς δὲ μέθην ἰόντος
[261]   δικαστηρίοις οἱ ἀντίδικοι τί δρῶσιν;  ~οὐκ   ἀντιλέγουσιν μέντοι; τί φήσομεν;
[267]   πέρι. ~(Φαῖδρος) σμικρά γε καὶ  οὐκ   ἄξια λέγειν. ~(Σωκράτης) ~ἐῶμεν δὴ
[239]   πάντα ~ἐπιτηδεύοντα, δῆλα καὶ  οὐκ   ἄξιον περαιτέρω προβαίνειν, ἀλλὰ ἓν
[236]   δέ· ἀλλὰ ~διανοήθητι ὅτι ἐντεῦθεν  οὐκ   ἄπιμεν πρὶν ἂν σὺ εἴπῃς
[252]   καρποῦται. ~ὅθεν δὴ ἑκοῦσα εἶναι  οὐκ   ἀπολείπεται, οὐδέ τινα τοῦ καλοῦ
[245]   δὴ τὸ αὑτὸ ~κινοῦν, ἅτε  οὐκ   ἀπολεῖπον ἑαυτό, οὔποτε λήγει κινούμενον,
[241]   τὸ ἅπαν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι  οὐκ   ἄρα ἔδει ~ποτὲ ἐρῶντι καὶ
[261]   φερόμενα; ~(Φαῖδρος) μάλα γε. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα μόνον περὶ δικαστήριά τέ
[276]   σπέρματα; ~(Φαῖδρος) ἥκιστά γε. ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι
[266]   ὅμως τέχνῃ λαμβάνεται; ~πάντως δ᾽  οὐκ   ἀτιμαστέον αὐτὸ σοί τε καὶ
[260]   δὴ καὶ τὸ νῦν λεχθὲν  οὐκ   ἀφετέον. ~(Φαῖδρος) ὀρθῶς λέγεις. ~(Σωκράτης)
[248]   ὅθεν ἥκει ψυχὴ ~ἑκάστη  οὐκ   ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων ~(οὐ γὰρ
[242]   ~(Σωκράτης) τί οὖν; τὸν ἔρωτα  οὐκ   Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα ἡγῇ;
[265]   δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό ~τις,  οὐκ   ἄχαρι. ~(Φαῖδρος) τίνων δή; ~(Σωκράτης)
[242]   ἔδοξα αὐτόθεν ἀκοῦσαι, με  οὐκ   ἐᾷ ἀπιέναι πρὶν ἂν ~ἀφοσιώσωμαι,
[254]   τάξιν καὶ (ὁμολογίαν· καὶ πάλιν  οὐκ   ἐθέλοντας ~προσιέναι ἀναγκάζων μόγις συνεχώρησεν
[260]   τούτου ἀκήκοα, φίλε Σώκρατες,  ~οὐκ   (εἶναι ἀνάγκην τῷ μέλλοντι ῥήτορι
[260]   τούτων εἶναι τὸ πείθειν ἀλλ᾽  οὐκ   ἐκ τῆς ἀληθείας. ~(Σωκράτης) ~οὔτοι
[234]   δέοντα ~εἰρηκότος τοῦ ποιητοῦ, ἀλλ᾽  οὐκ   ἐκείνῃ μόνον, ὅτι σαφῆ καὶ
[277]   πέρι καὶ κακῶν καὶ ~ἀγαθῶν  οὐκ   ἐκφεύγει τῇ ἀληθείᾳ μὴ οὐκ
[233]   ἥξουσι καὶ μάλιστα ἡσθήσονται καὶ  οὐκ   ἐλαχίστην χάριν εἴσονται καὶ ~πολλὰ
[258]   τοιοῦτον λόγος ~συγγεγραμμένος; ~(Φαῖδρος)  οὐκ   ἔμοιγε. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν ἐὰν μὲν
[275]   καὶ μή. πλημμελούμενος δὲ καὶ  οὐκ   ἐν δίκῃ λοιδορηθεὶς τοῦ πατρὸς
[240]   ~ὁρῶντι μὲν ὄψιν πρεσβυτέραν καὶ  οὐκ   ἐν ὥρᾳ, ἑπομένων δὲ τῶν
[275]   γραφῆς ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων,  οὐκ   ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ~ἀναμιμνῃσκομένους·
[250]   καὶ ὅσα ἄλλα τίμια ψυχαῖς  ~οὐκ   ἔνεστι φέγγος οὐδὲν ἐν τοῖς
[229]   λόγος, ὡς ἐκεῖθεν ~ἀλλ᾽  οὐκ   ἐνθένδε ἡρπάσθη. ἐγὼ δέ,
[229]   ~(Φαῖδρος) ~εἰπέ μοι, Σώκρατες,  οὐκ   ἐνθένδε μέντοι ποθὲν ἀπὸ τοῦ
[233]   ἂν ~πιστοὺς φίλους ἐκεκτήμεθα, οἳ  οὐκ   ἐξ ἐπιθυμίας τοιαύτης γεγόνασιν ἀλλ᾽
[233]   ἀλλήλοις φίλοι ὄντες ταῦτα ~ἔπραξαν,  οὐκ   ἐξ ὧν ἂν εὖ πάθωσι
[228]   παντὸς μᾶλλον τά γε ῥήματα  ~οὐκ   ἐξέμαθον· τὴν μέντοι διάνοιαν σχεδὸν
[245]   δείξας φερέσθω τὰ νικητήρια, ὡς  οὐκ   ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἔρως ~τῷ
[266]   τεμνόμενος μέρος, πάλιν τοῦτο τέμνων  οὐκ   ἐπανῆκεν πρὶν ~ἐν αὐτοῖς ἐφευρὼν
[228]   ~λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ  οὐκ   ἐπιθυμῶν λέγειν· τελευτῶν δὲ ἔμελλε
[275]   παρ᾽ οἷς οὐδὲν προσήκει, καὶ  οὐκ   ἐπίσταται λέγειν ~οἷς δεῖ γε
[240]   ~καὶ λόγῳ (ἐστὶν ἀκούειν  οὐκ   ἐπιτερπές, μὴ ὅτι δὴ ἔργῳ
[230]   λέγεις, ~ξεναγουμένῳ τινὶ καὶ  οὐκ   ἐπιχωρίῳ (ἔοικας· οὕτως ἐκ τοῦ
[277]   οὐκ ἐκφεύγει τῇ ἀληθείᾳ μὴ  οὐκ   ἐπονείδιστον εἶναι, οὐδὲ ἂν
[231]   (τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ~ὅτι  οὐκ   ἐραστὴς ὤν σου τυγχάνω. ὡς
[262]   τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι  οὐκ   ~ἐραστὴς ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς
[264]   τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι  ~οὐκ   ἐραστὴς ὢν σοῦ τυγχάνω. ὡς
[273]   τοιόσδε τοιῷδε ~ἐπεχείρησα; δ᾽  οὐκ   ἐρεῖ δὴ τὴν ἑαυτοῦ κάκην,
[237]   ἐρῶν ἐπεπείκει τὸν ~παῖδα ὡς  οὐκ   ἐρῴη. καί ποτε αὐτὸν αἰτῶν
[255]   καλεῖ δὲ αὐτὸν καὶ οἴεται  οὐκ   ἔρωτα ἀλλὰ ~φιλίαν εἶναι. ἐπιθυμεῖ
[263]   γε δοκεῖ· μέντοι ζητεῖς  οὐκ   ἔστ᾽ αὐτόθι. ~(Σωκράτης) λέγε, ἵνα
[244]   ~Ἱμεραίου. λεκτέος δὲ ὧδε, ὅτι  οὐκ   ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος ὃς ἂν
[243]   τὴν αἰτίαν, καὶ ποιεῖ εὐθὺς  ~οὐκ   ἔστ᾽ ἔτυμος λόγος οὗτος, ~οὐδ᾽
[260]   διαμαρτυρομένων λόγων, ὅτι ψεύδεται καὶ  οὐκ   ἔστι ~τέχνη ἀλλ᾽ ἄτεχνος τριβή·
[231]   τῆς ἐπιθυμίας παύσωνται· τοῖς δὲ  οὐκ   ἔστι χρόνος ἐν ~μεταγνῶναι
[243]   ἐγκεκαλυμμένος. ~(Φαῖδρος) τουτωνί, Σώκρατες,  οὐκ   ἔστιν ἅττ᾽ ἂν ἐμοὶ εἶπες
[271]   ~αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν  οὐκ   εὐπετές· ὡς δὲ δεῖ γράφειν,
[255]   ἄλλου ὀφθαλμίας ἀπολελαυκὼς πρόφασιν εἰπεῖν  οὐκ   ἔχει, ὥσπερ δὲ ἐν ~κατόπτρῳ
[262]   νῦν γε ψιλῶς πως λέγομεν,  οὐκ   ἔχοντες ἱκανὰ ~παραδείγματα. ~(Σωκράτης) ~καὶ
[235]   ἀκήκοας; ~(Σωκράτης) ~νῦν μὲν οὕτως  οὐκ   ἔχω εἰπεῖν· δῆλον δὲ ὅτι
[243]   στερηθεὶς διὰ τὴν Ἑλένης κακηγορίαν  οὐκ   ἠγνόησεν ὥσπερ ~Ὅμηρος, ἀλλ᾽ ἅτε
[267]   ~(Φαῖδρος) Πρωταγόρεια δέ, Σώκρατες,  οὐκ   ἦν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα; ~(Σωκράτης)
[243]   καθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος μὲν  οὐκ   ᾔσθετο, Στησίχορος δέ. τῶν ~γὰρ
[241]   Σώκρατες, τί ~ἀποπαύῃ; ~(Σωκράτης)  ~οὐκ   ᾔσθου, μακάριε, ὅτι ἤδη
[237]   τοὺς δὲ πολλοὺς λέληθεν ~ὅτι  οὐκ   ἴσασι τὴν οὐσίαν ἑκάστου. ὡς
[261]   ~τὸν οὖν Ἐλεατικὸν Παλαμήδην λέγοντα  οὐκ   ἴσμεν τέχνῃ, ὥστε φαίνεσθαι τοῖς
[258]   γενέσθαι λογογράφος ἐν πόλει, ἆρ᾽  οὐκ   ~ἰσόθεον ἡγεῖται αὐτός τε αὑτὸν
[227]   λόγος ἦν, περὶ ὃν ~διετρίβομεν,  οὐκ   οἶδ᾽ ὅντινα τρόπον ἐρωτικός. γέγραφε
[265]   ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι, καὶ  οὐκ   ~οἶδ᾽ ὅπῃ τὸ ἐρωτικὸν πάθος
[250]   οὖν μὴ ~νεοτελὴς διεφθαρμένος  οὐκ   ὀξέως ἐνθένδε ἐκεῖσε φέρεται πρὸς
[275]   τοῖς μὲν οὖν τότε, ἅτε  οὐκ   οὖσι σοφοῖς ὥσπερ ~ὑμεῖς οἱ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007