Alphabétiquement     [«   »]
τινων 6
τινῶν 4
τίς 11
τις 43
τισι 1
τισιν 1
τὸ 192
Fréquences     [«    »]
43 λόγων
41 Σώκρατες
40 τῇ
43 τις
44 λέγειν
45 οἱ
47 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τις


Pages
[248]   ποιητικὸς τῶν περὶ μίμησίν  τις   ἄλλος ἁρμόσει, ἑβδόμῃ ~δημιουργικὸς
[278]   λόγους, καὶ Ὁμήρῳ ~καὶ εἴ  τις   ἄλλος αὖ ποίησιν ψιλὴν
[277]   ~(Σωκράτης) ~ὡς εἴτε Λυσίας  τις   ἄλλος πώποτε ἔγραψεν γράψει
[278]   (λέγειν Λυσίᾳ τε καὶ εἴ  τις   ἄλλος συντίθησι λόγους, καὶ Ὁμήρῳ
[229]   ~τερατολόγων τινῶν φύσεων· αἷς εἴ  τις   ἀπιστῶν προσβιβᾷ κατὰ τὸ εἰκὸς
[273]   καὶ τεχνικὸν ἔγραψεν ὡς ἐάν  τις   ἀσθενὴς ~καὶ ἀνδρικὸς ἰσχυρὸν καὶ
[279]   ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ ~μείζω δέ  τις   αὐτὸν ἄγοι ὁρμὴ θειοτέρα· φύσει
[257]   αὐτὸν ἄλλον ἀντιπαρατεῖναι. καὶ γάρ  τις   αὐτόν, θαυμάσιε, ἔναγχος τῶν
[237]   ἐρασταὶ ~πάνυ πολλοί. εἷς δέ  τις   αὐτῶν αἱμύλος ἦν, ὃς οὐδενὸς
[264]   μοι δοκεῖ ~παραδείγματα πρὸς  τις   βλέπων ὀνίναιτ᾽ ἄν, μιμεῖσθαι αὐτὰ
[240]   δὴ καὶ ἄλλα κακά, ἀλλά  τις   δαίμων ἔμειξε τοῖς (πλείστοις ἐν
[261]   ῥητορικὴ ἂν εἴη τέχνη ψυχαγωγία  τις   διὰ λόγων, οὐ ~μόνον ἐν
[269]   (τέχνην πῶς ~καὶ πόθεν ἄν  τις   δύναιτο πορίσασθαι; ~(Σωκράτης) ~τὸ μὲν
[252]   καὶ κοιμᾶσθαι ὅπου ἂν ἐᾷ  τις   ἐγγυτάτω τοῦ ~πόθου· πρὸς γὰρ
[274]   ὡς λόγος φησίν, ἐάν  τις   ἐθέλῃ, καὶ ταῦτα κάλλιστα ἐξ
[274]   Σώκρατες, εἴπερ οἷός τέ  τις   εἴη. ~(Σωκράτης) ~ἀλλὰ καὶ ἐπιχειροῦντί
[228]   δὲ ἔμελλε καὶ ~εἰ μή  τις   ἑκὼν ἀκούοι βίᾳ ἐρεῖν. σὺ
[272]   οὔ· ~ἀλλ᾽ ὅτι ἂν αὐτῶν  τις   (ἐλλείπῃ λέγων διδάσκων
[233]   ἰσχυρὰν ~φιλίαν γενέσθαι ἐὰν μή  τις   ἐρῶν τυγχάνῃ, (ἐνθυμεῖσθαι χρὴ ὅτι
[240]   ἡδονήν τινα οὐκ ἄμουσον, καί  τις   ἑταίραν ὡς βλαβερὸν ψέξειεν ἄν,
[245]   γε αὐτὸ μὴ φοβώμεθα, μηδέ  τις   ἡμᾶς λόγος θορυβείτω ~δεδιττόμενος ὡς
[255]   ἀπορρεῖ· καὶ οἷον πνεῦμα  τις   ἠχὼ ἀπὸ λείων τε καὶ
[268]   Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ  τις   λέγοι ὡς ἐπίσταται περὶ σμικροῦ
[245]   τε καὶ λόγον τοῦτον αὐτόν  τις   λέγων οὐκ αἰσχυνεῖται. πᾶν γὰρ
[237]   ὅτι μὲν οὖν δὴ ἐπιθυμία  τις   ἔρως, ἅπαντι δῆλον· ὅτι
[268]   Σώκρατες, οἶμαι καταγελῷεν εἴ  τις   οἴεται τραγῳδίαν ἄλλο τι εἶναι
[261]   ἔστιν, αὕτη ἂν εἴη,  ~τις   οἷός τ᾽ ἔσται πᾶν παντὶ
[263]   δ᾽ εἰπὲ σαφέστερον. ~(Σωκράτης) ~ὅταν  τις   ὄνομα εἴπῃ σιδήρου ἀργύρου,
[249]   μανίας ἣν ὅταν τὸ τῇδέ  ~τις   ὁρῶν κάλλος, τοῦ ἀληθοῦς ἀναμιμνῃσκόμενος,
[265]   τὴν δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν δύναιτό  ~τις,   οὐκ ἄχαρι. ~(Φαῖδρος) τίνων δή;
[268]   ~(Σωκράτης) ~εἰπὲ δή μοι· εἴ  τις   προσελθὼν τῷ ἑταίρῳ σου Ἐρυξιμάχῳ
[261]   περὶ πάντα τὰ λεγόμενα μία  τις   τέχνη, εἴπερ ἔστιν, αὕτη ἂν
[270]   ἀλλὰ δῆλον ὡς, ἄν ~τῴ  τις   τέχνῃ λόγους διδῷ, τὴν οὐσίαν
[276]   σπουδὴ περὶ αὐτὰ γίγνεται, ~ὅταν  τις   τῇ διαλεκτικῇ τέχνῃ χρώμενος, λαβὼν
[277]   με πῶς. ~(Σωκράτης) ~πρὶν ἄν  τις   τό τε ἀληθὲς ἑκάστων εἰδῇ
[246]   ψυχῆς ~ἀπορρεῖ, λάβωμεν. ἔστι δέ  τις   τοιάδε. ~πέφυκεν πτεροῦ δύναμις
[243]   βιβλίου ῥηθείς. εἰ γὰρ ἀκούων  τις   τύχοι ἡμῶν γεννάδας καὶ πρᾷος
[273]   διήλθομεν πεισόμεθα, ὡς ἐὰν μή  τις   τῶν τε ἀκουσομένων ~(τὰς φύσεις
[247]   ~τὸν δὲ ὑπερουράνιον τόπον οὔτε  τις   ὕμνησέ πω τῶν τῇδε ποιητὴς
[230]   δέ γε, θαυμάσιε, ἀτοπώτατός  τις   φαίνῃ. ἀτεχνῶς γάρ, λέγεις,
[279]   φύσει γάρ, φίλε, ἔνεστί  τις   φιλοσοφία ~(τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ.
[267]   τοιαῦτ᾽ ἄττα; ~(Σωκράτης) ~ὀρθοέπειά γέ  τις,   παῖ, καὶ ἄλλα πολλὰ
[258]   τίνος μὲν οὖν ἕνεκα κἄν  τις   ὡς εἰπεῖν ζῴη, ἀλλ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007