Alphabétiquement     [«   »]
ἔθηκεν 1
ἔθραξε 1
ἐθρύπτετο 2
εἰ 55
εἴ 18
εἶ 5
εἴδει 1
Fréquences     [«    »]
47 διὰ
52 ταῦτα
54 τί
55 εἰ
57 τοὺς
60
64 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

εἰ


Pages
[269]   Ἄδραστον οἰόμεθα καὶ Περικλέα,  εἰ   ἀκούσειαν ὧν νυνδὴ ~ἡμεῖς διῇμεν
[231]   ~τοῖς ἐρωμένοις χαρίζεσθαι, ῥᾴδιον γνῶναι,  εἰ   ἀληθῆ λέγουσιν, ὅτι ὅσων ἂν
[234]   ~ἴσως ἂν οὖν ἔροιό με  εἰ   ἅπασίν σοι παραινῶ τοῖς μὴ
[229]   ~πείθῃ ἀληθὲς εἶναι; ~(Σωκράτης) ~ἀλλ᾽  εἰ   ἀπιστοίην, ὥσπερ οἱ σοφοί, οὐκ
[243]   ἀληθὲς σεμνύνεσθαι ὡς τὶ ὄντε,  ~εἰ   ἄρα ἀνθρωπίσκους τινὰς ἐξαπατήσαντε εὐδοκιμήσετον
[268]   δαιμόνιε, ἰδὲ καὶ σὺ  εἰ   ἄρα καὶ σοὶ φαίνεται διεστηκὸς
[265]   ἐκ ~τύχης ῥηθέντων δυοῖν εἰδοῖν,  (εἰ   αὐτοῖν τὴν δύναμιν τέχνῃ λαβεῖν
[257]   καὶ τοῦ (ἑταίρου συχνὸν ~διαμαρτάνεις,  εἰ   αὐτὸν οὕτως ἡγῇ τινα ψοφοδεᾶ.
[279]   πώποτε ἁψαμένων λόγων, ἔτι τε  εἰ   αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ
[243]   ἐκ ~τοῦ βιβλίου ῥηθείς.  εἰ   γὰρ ἀκούων τις τύχοι ἡμῶν
[234]   ~ἀκριβῶς ἕκαστα τῶν ὀνομάτων ἀποτετόρνευται;  εἰ   γὰρ δεῖ, συγχωρητέον χάριν σήν,
[245]   ~αὐτὴν δὲ μηδ᾽ ἐξ ἑνός·  εἰ   γὰρ ἔκ του ἀρχὴ γίγνοιτο,
[233]   φιλίας πολὺν χρόνον ~ἐσομένης τεκμήρια.  εἰ   δ᾽ ἄρα σοι τοῦτο παρέστηκεν,
[230]   τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι.  ~(εἰ   δ᾽ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν
[231]   ἄν σοι ἔκλεξις εἴη·  εἰ   δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων τὸν
[245]   ὡς ταύτης οὔσης φύσεως ψυχῆς·  εἰ   δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον,
[242]   στόματος ~καταφαρμακευθέντος ὑπὸ σοῦ ἐλέχθη.  εἰ   δ᾽ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι,
[234]   ἱκανά μοι νομίζω τὰ ~εἰρημένα·  εἰ   δ᾽ ἔτι τι> σὺ ποθεῖς,
[241]   μὴ ~ἐρῶντι καὶ νοῦν ἔχοντι·  εἰ   δὲ μή, ἀναγκαῖον εἴη ἐνδοῦναι
[273]   τέχνης λόγων λέγεις, ἀκούοιμεν ἄν·  ~εἰ   δὲ μή, οἷς νυνδὴ διήλθομεν
[228]   σε ἔχειν τὸν λόγον αὐτόν.  εἰ   δὲ τοῦτό ἐστιν, οὑτωσὶ διανοοῦ
[274]   τὸ δ᾽ ἀληθὲς αὐτοὶ ἴσασιν.  εἰ   δὲ τοῦτο ~εὕροιμεν αὐτοί, ἆρά
[256]   αὑτοῦ μέρος χαρίσασθαι τῷ ἐρῶντι,  εἰ   δεηθείη ~τυχεῖν· δὲ ὁμόζυξ
[258]   μέτρου ὡς ἰδιώτης; ~(Φαῖδρος) ~ἐρωτᾷς  εἰ   δεόμεθα; τίνος μὲν οὖν ἕνεκα
[231]   οἴωνται πράξαντες χαριεῖσθαι. ἔτι δὲ  εἰ   διὰ τοῦτο ἄξιον (τοὺς ~ἐρῶντας
[228]   χρυσίον γενέσθαι. ~(Σωκράτης) ~ὦ Φαῖδρε,  εἰ   ἐγὼ Φαῖδρον ἀγνοῶ, καὶ ἐμαυτοῦ
[236]   με ἀναγκάσαι λέγειν ἐκεῖνο τὸ  εἰ   ἐγώ, Σώκρατες, Σωκράτην ἀγνοῶ,
[232]   ἔμπειροι ἐγένοντο, ὥστε ἄδηλον αὐτοῖς  ~εἰ   ἔτι τότε βουλήσονται φίλοι εἶναι,
[274]   τε καὶ ἐξ ἀγαθῶν. ὥστ᾽  εἰ   μακρὰ ~περίοδος, μὴ θαυμάσῃς·
[271]   εὐπετές· ὡς δὲ δεῖ γράφειν,  εἰ   μέλλει τεχνικῶς ~ἔχειν καθ᾽ ὅσον
[270]   ψυχῆς δὲ ἐν τῇ ~ἑτέρᾳ,  εἰ   μέλλεις, μὴ τριβῇ μόνον καὶ
[273]   εἰδὼς κάλλιστα ~ἐπίσταται εὑρίσκειν. ὥστ᾽  εἰ   μὲν ἄλλο τι περὶ τέχνης
[244]   μὲν μαίνεται, δὲ ~σωφρονεῖ.  εἰ   μὲν γὰρ ἦν ἁπλοῦν τὸ
[278]   λόγοις νόμους ὀνομάζων συγγράμματα ἔγραψεν·  εἰ   μὲν εἰδὼς τὸ ~ἀληθὲς
[231]   ~διακείμενοι βουλεύονται; καὶ μὲν δὴ  εἰ   μὲν ἐκ τῶν ἐρώντων τὸν
[270]   τῆς τοῦ ὅλου ~φύσεως; ~(Φαῖδρος)  ~εἰ   μὲν Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν
[266]   καὶ τοὺς δυναμένους αὐτὸ δρᾶν  εἰ   μὲν ὀρθῶς μὴ προσαγορεύω,
[269]   καὶ ~ἀναγκαῖον ἔχειν ὥσπερ τἆλλα·  εἰ   μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ
[261]   μὰ Δί᾽ ἔγωγε τῶν Νέστορος,  εἰ   μὴ Γοργίαν Νέστορά τινα κατασκευάζεις,
[251]   προσορῶν ὡς θεὸν σέβεται, καὶ  εἰ   μὴ ἐδεδίει τὴν τῆς ~σφόδρα
[228]   τὸν κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον,  εἰ   μὴ ~πάνυ τι ἦν μακρός.
[235]   οὖν μοι ἔδοξεν, Φαῖδρε,  εἰ   μή τι σὺ ἄλλο λέγεις,
[228]   λέγειν· τελευτῶν δὲ ἔμελλε καὶ  ~εἰ   μή τις ἑκὼν ἀκούοι βίᾳ
[275]   καὶ πέτρας ἀκούειν ὑπ᾽ εὐηθείας,  εἰ   μόνον ~(ἀληθῆ λέγοιεν· σοὶ δ᾽
[268]   ποιεῖν, καὶ μέχρι ὁπόσου; ~(Σωκράτης)  ~εἰ   οὖν εἴποι ὅτι οὐδαμῶς· ἀλλ᾽
[259]   (ἀλλήλοις διαλεγόμενοι καθορᾶν καὶ ἡμᾶς.  ~εἰ   οὖν ἴδοιεν καὶ νὼ καθάπερ
[279]   γένοιτο θαυμαστὸν προϊούσης τῆς ~ἡλικίας  εἰ   περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους,
[268]   δ᾽ ἄλλο γε ἐρέσθαι  εἰ   προσεπίσταται καὶ οὕστινας δεῖ καὶ
[263]   ἀναγνῶμεν τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ; ~(Φαῖδρος)  εἰ   σοί γε δοκεῖ· μέντοι
[268]   τῆς τέχνης. ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽  εἰ   Σοφοκλεῖ αὖ προσελθὼν καὶ Εὐριπίδῃ
[270]   Ἱπποκράτει τὸν λόγον ~ἐξετάζοντα σκοπεῖν  εἰ   συμφωνεῖ. ~(Φαῖδρος) φημί. ~(Σωκράτης) ~τὸ
[231]   τὸν ἄξιον ~τῆς σῆς φιλίας.  εἰ   τοίνυν τὸν νόμον τὸν καθεστηκότα
[252]   ὑφ᾽ αὑτῶν ἐρώμενον· σκοποῦσιν οὖν  εἰ   φιλόσοφός ~τε καὶ ἡγεμονικὸς τὴν
[233]   ἐξ ~ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων. ~ἔτι δὲ  εἰ   χρὴ τοῖς δεομένοις μάλιστα χαρίζεσθαι,
[263]   τὸ ἐνθουσιαστικὸν οὐ πάνυ ~μέμνημαι  εἰ   ὡρισάμην ἔρωτα ἀρχόμενος τοῦ λόγου.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007