Alphabétiquement     [«   »]
ὑπισχνοῦμαι 1
ὑπισχνούμενος 1
ὑπό 3
ὑπὸ 39
ὑποβρύχιαι 1
ὑποδεέστερον 1
ὑποδήλωσίν 1
Fréquences     [«    »]
38 αὖ
39 γάρ
36 μοι
39 ὑπὸ
40 οὔτε
40 τῇ
41 Σώκρατες
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

ὑπὸ


Pages
[238]   (πρὸς ἡδονὴν ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ  ~ὑπὸ   αὖ τῶν ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιθυμιῶν
[257]   περὶ γῆν ~κυλινδουμένην αὐτὴν καὶ  ὑπὸ   γῆς ἄνουν παρέξει. ~αὕτη σοι,
[249]   δὲ αἱ μὲν εἰς τὰ  ὑπὸ   γῆς ~δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν,
[256]   εἰς γὰρ σκότον καὶ τὴν  ὑπὸ   γῆς πορείαν οὐ νόμος ἐστὶν
[235]   ἀκοῆς πεπληρῶσθαί με δίκην ἀγγείου.  ὑπὸ   δὲ ~νωθείας αὖ καὶ αὐτὸ
[238]   ἐξ εἰκότος συμβήσεται. τῷ δὴ  ὑπὸ   ἐπιθυμίας ~ἀρχομένῳ δουλεύοντί τε ἡδονῇ
[265]   ὑπὸ νοσημάτων ἀνθρωπίνων, τὴν δὲ  ὑπὸ   θείας ~ἐξαλλαγῆς τῶν εἰωθότων νομίμων
[273]   ἀλλὰ τὸν μὲν δειλὸν μὴ  ~ὑπὸ   μόνου φάναι τοῦ ἀνδρικοῦ συγκεκόφθαι,
[265]   γε εἴδη δύο, τὴν μὲν  ὑπὸ   νοσημάτων ἀνθρωπίνων, τὴν δὲ ὑπὸ
[251]   ῥίζης τοῦ ~πτεροῦ καυλὸς  ὑπὸ   πᾶν τὸ τῆς ψυχῆς εἶδος·
[256]   τε καὶ ~φειδωλὰ οἰκονομοῦσα, ἀνελευθερίαν  ὑπὸ   πλήθους ἐπαινουμένην ~ὡς ἀρετὴν (τῇ
[251]   περὶ τὴν ~ἔκφυσιν, πάλαι  ὑπὸ   σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε μὴ βλαστάνειν,
[242]   (διὰ τοῦ ἐμοῦ στόματος ~καταφαρμακευθέντος  ὑπὸ   σοῦ ἐλέχθη. εἰ δ᾽ ἔστιν,
[242]   ποταμὸν τοῦτον διαβὰς ἀπέρχομαι πρὶν  ~ὑπὸ   σοῦ τι μεῖζον ἀναγκασθῆναι. ~(Φαῖδρος)
[239]   ἐν ἡλίῳ καθαρῷ ~τεθραμμένον ἀλλὰ  ὑπὸ   συμμιγεῖ σκιᾷ, πόνων μὲν ἀνδρείων
[255]   ~ἄρα καὶ ἐν τῷ πρόσθεν  ὑπὸ   συμφοιτητῶν τινων ἄλλων διαβεβλημένος
[255]   θεραπείαν ~ὡς ἰσόθεος θεραπευόμενος οὐχ  ὑπὸ   σχηματιζομένου τοῦ ἐρῶντος ~ἀλλ᾽ ἀληθῶς
[249]   δ᾽ εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον  ὑπὸ   τῆς ~Δίκης κουφισθεῖσαι διάγουσιν ἀξίως
[235]   σήν, ~ἐπεὶ ἐμέ γε ἔλαθεν  ὑπὸ   τῆς ἐμῆς (οὐδενίας· τῷ γὰρ
[230]   τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη  ὑπὸ   ~τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ
[245]   αὐτός τε καὶ ποίησις  ὑπὸ   τῆς τῶν μαινομένων τοῦ
[229]   καὶ οὕτω δὴ τελευτήσασαν λεχθῆναι  ὑπὸ   τοῦ Βορέου ἀνάρπαστον ~(γεγονέναι
[253]   οὕτω καλή τε καὶ ~εὐδαιμονικὴ  ὑπὸ   τοῦ δι᾽ ἔρωτα μανέντος φίλου
[270]   τίνα εἰς τὸ παθεῖν  ὑπὸ   τοῦ, ἐὰν δὲ πλείω εἴδη
[252]   ἁλῶσι καί τι οἰηθῶσιν ἀδικεῖσθαι  ὑπὸ   τοῦ ἐρωμένου, φονικοὶ ~καὶ ἕτοιμοι
[234]   ἀποβλέπων, ὅτι ἐμοὶ ἐδόκεις γάνυσθαι  ὑπὸ   τοῦ λόγου μεταξὺ ~ἀναγιγνώσκων· ἡγούμενος
[271]   ὅτῳ τί ποιεῖν παθεῖν  ὑπὸ   τοῦ πέφυκεν. ~(Φαῖδρος) τί μήν;
[242]   τι ὑπό γε Λυσίου, οὐδὲ  ὑπὸ   τοῦ σοῦ λόγου, ὃς (διὰ
[270]   ~πέφυκεν τῷ τί παθεῖν  ὑπὸ   τοῦ; ~(Φαῖδρος) κινδυνεύει, Σώκρατες.
[254]   δὲ λήξας τῆς ὀδύνης, ~ἣν  ὑπὸ   τοῦ χαλινοῦ τε ἔσχεν καὶ
[228]   ἄρα ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις  ὑπὸ   τῷ ἱματίῳ· τοπάζω ~γάρ σε
[232]   ἐρῶντας, οὕτως ἂν οἰομένους καὶ  ~ὑπὸ   τῶν ἄλλων ζηλοῦσθαι ὥσπερ αὐτοὺς
[248]   καὶ ~συμπεριηνέχθη τὴν περιφοράν, θορυβουμένη  ὑπὸ   τῶν ἵππων καὶ μόγις ~καθορῶσα
[241]   οἴει ποιήσειν; ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ~ὅτι  ὑπὸ   τῶν Νυμφῶν, αἷς με σὺ
[256]   ἀφρούρους, συναγαγόντε εἰς ~ταὐτόν, τὴν  ὑπὸ   τῶν πολλῶν μακαριστὴν αἵρεσιν εἱλέσθην
[249]   τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται μὲν  ὑπὸ   ~τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιάζων
[232]   ἡγούμενοι ὑπ᾽ ἐκείνων μὲν ὑπερορᾶσθαι,  ὑπὸ   τῶν ~συνόντων δὲ ὠφελεῖσθαι, ὥστε
[271]   ἕκαστον. οἱ μὲν οὖν τοιοίδε  ὑπὸ   τῶν ~τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε
[257]   ἐκάλει ~λογογράφον· τάχ᾽ οὖν ἂν  ὑπὸ   φιλοτιμίας ἐπίσχοι ἡμῖν ἂν τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007