Alphabétiquement     [«   »]
τήν 4
τὴν 111
τήνδε 2
τῆς 76
τὶ 1
τί 54
τι 65
Fréquences     [«    »]
70 ἀλλὰ
75 πρὸς
74 τοῦτο
76 τῆς
78 γε
80 ὅτι
86 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τῆς


Pages
[238]   ἀδελφὰ καὶ ~ἀδελφῶν ἐπιθυμιῶν ὀνόματα  τῆς   ἀεὶ δυναστευούσης προσήκει καλεῖσθαι
[274]   ~(Σωκράτης) ἤκουσα τοίνυν περὶ Ναύκρατιν  τῆς   Αἰγύπτου γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν
[235]   ἐξ ἀλλοτρίων ~ποθὲν (ναμάτων διὰ  τῆς   ἀκοῆς πεπληρῶσθαί με δίκην ἀγγείου.
[260]   τὸ πείθειν ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ  τῆς   ἀληθείας. ~(Σωκράτης) ~οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος"
[247]   θεατὴ νῷ, περὶ ἣν τὸ  τῆς   ~ἀληθοῦς ἐπιστήμης γένος, τοῦτον ἔχει
[230]   πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει  ~τῆς   ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι
[265]   γιγνομένην. ~(Φαῖδρος) πάνυ γε. ~(Σωκράτης)  ~τῆς   δὲ θείας τεττάρων θεῶν τέτταρα
[256]   καὶ φιλοσοφίαν νικήσῃ τὰ ~βελτίω  τῆς   διανοίας ἀγαγόντα, μακάριον μὲν (καὶ
[259]   κηλουμένους ὑφ᾽ αὑτῶν δι᾽ ἀργίαν  τῆς   διανοίας, δικαίως ἂν ~καταγελῷεν, ἡγούμενοι
[265]   τὼ ~λόγω τὸ μὲν ἄφρον  τῆς   διανοίας ἕν τι κοινῇ εἶδος
[249]   εἰς τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ  τῆς   ~Δίκης κουφισθεῖσαι διάγουσιν ἀξίως οὗ
[232]   αὑτῶν ὄντας, τὸ βέλτιστον ἀντὶ  τῆς   δόξης τῆς ~παρὰ τῶν ἀνθρώπων
[230]   ἄνθρωποι. σὺ μέντοι δοκεῖς μοι  τῆς   ~ἐμῆς ἐξόδου τὸ φάρμακον ηὑρηκέναι.
[235]   ~ἐπεὶ ἐμέ γε ἔλαθεν ὑπὸ  τῆς   ἐμῆς (οὐδενίας· τῷ γὰρ ῥητορικῷ
[250]   τ᾽ ἐλθόντες κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ  τῆς   ~ἐναργεστάτης αἰσθήσεως τῶν ἡμετέρων στίλβον
[234]   φίλοις ἐσομένοις· οὐδὲ ~οἵτινες παυόμενοι  τῆς   ἐπιθυμίας ἔχθρας πρόφασιν ζητήσουσιν, ἀλλ᾽
[264]   ὧν ἂν εὖ ~ποιήσωσιν, ἐπειδὰν  τῆς   ἐπιθυμίας παύσωνται· ~(Σωκράτης) ~ἦ πολλοῦ
[232]   τότε βουλήσονται φίλοι εἶναι, ἐπειδὰν  τῆς   ἐπιθυμίας παύσωνται· ~(τοῖς δὲ μὴ
[231]   ὧν ἂν εὖ ~ποιήσωσιν, ἐπειδὰν  τῆς   ἐπιθυμίας παύσωνται· τοῖς δὲ οὐκ
[232]   ~γεγενημένης μελλούσης ἔσεσθαι  τῆς   ἐπιθυμίας συνεῖναι· τοὺς δὲ μὴ
[256]   σώματος, ὥστε οὐ σμικρὸν ἆθλον  τῆς   ἐρωτικῆς ~μανίας φέρονται· εἰς γὰρ
[248]   ἀλλήλας καὶ ~ἐπιβάλλουσαι, ἑτέρα (πρὸ  τῆς   ἑτέρας πειρωμένη γενέσθαι. θόρυβος οὖν
[248]   τι τῶν ἀληθῶν, μέχρι τε  τῆς   ~ἑτέρας περιόδου εἶναι ἀπήμονα, κἂν
[240]   ~δέξαιτο, ~(διακωλυτὰς καὶ ἐπιτιμητὰς ἡγούμενος  τῆς   ἡδίστης πρὸς αὐτὸν ~ὁμιλίας. ἀλλὰ
[279]   οὐδὲν ἂν γένοιτο θαυμαστὸν προϊούσης  τῆς   ~ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε
[229]   ὥραν τοῦ ἔτους τε καὶ  τῆς   ἡμέρας. ~(Σωκράτης) πρόαγε δή, καὶ
[234]   καὶ ἑπόμενος συνεβάκχευσα μετὰ σοῦ  τῆς   θείας κεφαλῆς. ~(Φαῖδρος) εἶεν· οὕτω
[246]   ἀθανασίας αὐτῆς ἱκανῶς· περὶ δὲ  τῆς   ἰδέας αὐτῆς ὧδε λεκτέον. οἷον
[247]   ἄλλα μόγις· βρίθει γὰρ  τῆς   κάκης ἵππος μετέχων, ἐπὶ ~τὴν
[235]   τινῶν ἀκήκοα, που Σαπφοῦς  τῆς   ~καλῆς Ἀνακρέοντος τοῦ σοφοῦ
[257]   λοιδορῶν ὠνείδιζε, καὶ διὰ πάσης  τῆς   λοιδορίας ἐκάλει ~λογογράφον· τάχ᾽ οὖν
[266]   δ᾽ ~εἰς τὰ ἐν δεξιᾷ  τῆς   μανίας ἀγαγὼν ἡμᾶς, ὁμώνυμον μὲν
[249]   γίγνεται, καὶ ὅτι ταύτης μετέχων  τῆς   μανίας ἐρῶν τῶν ~καλῶν
[270]   πιθέσθαι, οὐδὲ περὶ σώματος ~ἄνευ  τῆς   μεθόδου ταύτης. ~(Σωκράτης) ~καλῶς γάρ,
[250]   ὀλίγαι δὴ λείπονται αἷς τὸ  τῆς   μνήμης ἱκανῶς ~πάρεστιν· αὗται δέ,
[254]   τὴν ψυχήν, δὲ λήξας  τῆς   ὀδύνης, ~ἣν ὑπὸ τοῦ χαλινοῦ
[251]   τε καὶ θερμαίνηται, λωφᾷ τε  τῆς   ὀδύνης ~(καὶ γέγηθεν· ὅταν δὲ
[255]   παρῇ, λήγει ~κατὰ ταὐτὰ ἐκείνῳ  τῆς   ὀδύνης, ὅταν δὲ ἀπῇ, κατὰ
[239]   αἴτιον εἶναι βλάβης, ~μεγίστης δὲ  τῆς   ὅθεν ἂν φρονιμώτατος εἴη. τοῦτο
[244]   μανίαν σωφροσύνης τὴν ἐκ θεοῦ  τῆς   παρ᾽ ~ἀνθρώπων γιγνομένης. ἀλλὰ μὴν
[232]   τὸ βέλτιστον ἀντὶ τῆς δόξης  τῆς   ~παρὰ τῶν ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι. ἔτι
[266]   δεξιὰ ~κληθέντα, οὕτω καὶ τὸ  τῆς   παρανοίας ὡς ἓν> ἐν ἡμῖν
[230]   τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ  ~τῆς   πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος,
[230]   χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον τὸ  ~τῆς   πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει
[241]   ἄλλος γέγονεν, οὔθ᾽ ὅπως τὰ  τῆς   προτέρας ἀνοήτου ἀρχῆς ~ὁρκωμόσιά τε
[266]   μέντοι καὶ ἔστι τὸ ~λειπόμενον  τῆς   ῥητορικῆς. ~(Φαῖδρος) ~καὶ μάλα που
[251]   τε καὶ ὥρμησε φύεσθαι ἀπὸ  τῆς   ῥίζης τοῦ ~πτεροῦ καυλὸς
[238]   ~ῥωσθεῖσα νικήσασα ἀγωγῇ, ἀπ᾽ αὐτῆς  τῆς   ῥώμης ἐπωνυμίαν λαβοῦσα, ἔρως ~ἐκλήθη.
[231]   πολλοῖς ὄντα τυχεῖν τὸν ἄξιον  ~τῆς   σῆς φιλίας. εἰ τοίνυν τὸν
[234]   τοῦ πράγματος ἀξίοις· οὐδὲ ~ὅσοι  τῆς   σῆς ὥρας ἀπολαύσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες
[237]   εἰδότες οὐ διομολογοῦνται ἐν ἀρχῇ  τῆς   ~σκέψεως, προελθόντες δὲ τὸ εἰκὸς
[251]   καὶ εἰ μὴ ἐδεδίει τὴν  τῆς   ~σφόδρα μανίας δόξαν, θύοι ἂν
[249]   πᾶς ἥκων λόγος περὶ  τῆς   τετάρτης μανίας ἣν ὅταν τὸ
[269]   τούτου τοῦ πάθους τὰ ~πρὸ  τῆς   τέχνης ἀναγκαῖα μαθήματα ἔχοντες ῥητορικὴν
[268]   τίνα καὶ πότ᾽ ἔχει ~τὴν  τῆς   τέχνης δύναμιν. ~(Φαῖδρος) καὶ μάλα
[274]   πολλὰ μὲν δὴ περὶ ~ἑκάστης  τῆς   τέχνης ἐπ᾽ ἀμφότερα Θαμοῦν τῷ
[269]   γε τοιοῦτόν τι εἶναι τὸ  τῆς   τέχνης ἣν οὗτοι οἱ ~ἄνδρες
[268]   ἰατρὸς οἴεται γεγονέναι, οὐδὲν ἐπαΐων  τῆς   τέχνης. ~(Σωκράτης) ~τί δ᾽ εἰ
[266]   λέγεις γάρ; τὰ κομψὰ  τῆς   τέχνης; ~(Φαῖδρος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον
[270]   κατανοῆσαι οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ  τῆς   τοῦ ὅλου ~φύσεως; ~(Φαῖδρος) ~εἰ
[248]   δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον ~ἀτελεῖς  τῆς   τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται, καὶ
[251]   εἶργε μὴ βλαστάνειν, ~ἐπιρρυείσης δὲ  τῆς   τροφῆς ᾤδησέ τε καὶ ὥρμησε
[254]   τὰ παιδικὰ καὶ μνείαν ποιεῖσθαι  τῆς   τῶν ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ
[277]   τὸ Λυσίου τε ὄνειδος ~ἐξετάσαιμεν  τῆς   τῶν λόγων (γραφῆς πέρι, καὶ
[245]   τε καὶ ποίησις ὑπὸ  τῆς   τῶν μαινομένων τοῦ ~σωφρονοῦντος
[246]   καὶ λεγέσθω· τὴν δὲ αἰτίαν  τῆς   τῶν πτερῶν ἀποβολῆς, δι᾽ ἣν
[254]   ταὐτὸν πολλάκις πάσχων ~πονηρὸς  τῆς   ὕβρεως λήξῃ, ταπεινωθεὶς ἕπεται ἤδη
[256]   ἔτι ~ἐλθεῖν τοῖς κατηργμένοις ἤδη  τῆς   ὑπουρανίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον
[251]   ἰδόντα δ᾽ ~αὐτὸν οἷον ἐκ  τῆς   φρίκης μεταβολή τε (καὶ ἱδρὼς
[279]   περὶ Λυσίαν εἶναι λόγους τὰ  τῆς   φύσεως, ἔτι τε ~ἤθει γεννικωτέρῳ
[270]   διδῷ, τὴν οὐσίαν δείξει ἀκριβῶς  τῆς   φύσεως τούτου πρὸς ~τοὺς
[229]   εἶδος ~ἐπανορθοῦσθαι, καὶ αὖθις τὸ  τῆς   Χιμαίρας, καὶ ἐπιρρεῖ δὲ ὄχλος
[251]   ~πτεροῦ καυλὸς ὑπὸ πᾶν τὸ  τῆς   ψυχῆς εἶδος· πᾶσα γὰρ ἦν
[241]   πολὺ δὲ βλαβερωτάτῳ πρὸς τὴν  τῆς   ψυχῆς παίδευσιν, ἧς οὔτε ~ἀνθρώποις
[246]   ~καὶ αὔξεται μάλιστά γε τὸ  τῆς   ψυχῆς πτέρωμα, αἰσχρῷ δὲ καὶ
[234]   πρόφασιν ζητήσουσιν, ἀλλ᾽ οἳ ~παυσαμένου  τῆς   ὥρας τότε (τὴν αὑτῶν ἀρετὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007