Alphabétiquement     [«   »]
τούσδε 1
τοῦτ 8
τοῦτό 4
τοῦτο 74
τούτοις 5
τοῦτόν 1
τοῦτον 13
Fréquences     [«    »]
70 ἀλλὰ
69 εἰς
69 οὐ
74 τοῦτο
75 πρὸς
76 τῆς
78 γε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τοῦτο


Pages
[243]   πρὸς ὃν ἔλεγον; ἵνα καὶ  τοῦτο   ἀκούσῃ, καὶ μὴ ἀνήκοος ὢν
[271]   γραφήσεται οὔτε τι (ἄλλο οὔτε  τοῦτο.   ἀλλ᾽ οἱ νῦν γράφοντες, ὧν
[259]   ~(Φαῖδρος) ἔχουσι δὲ δὴ τί  τοῦτο;   ἀνήκοος γάρ, ὡς ἔοικε, τυγχάνω
[231]   χαριεῖσθαι. ἔτι δὲ εἰ διὰ  τοῦτο   ἄξιον (τοὺς ~ἐρῶντας περὶ πολλοῦ
[237]   δύναμιν, (ὁμολογίᾳ θέμενοι ὅρον, εἰς  τοῦτο   ~ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν σκέψιν
[255]   αἰσχρὸν ἐρῶντι πλησιάζειν, καὶ διὰ  τοῦτο   ἀπωθῇ τὸν ἐρῶντα, ~προϊόντος δὲ
[262]   ἀκήκοας. ἀξιῶ δὲ μὴ διὰ  τοῦτο   ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι οὐκ
[231]   ἀκήκοας· ~ἀξιῶ δὲ μὴ διὰ  (τοῦτο   ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ~ὅτι οὐκ
[264]   ἀκήκοας. ~ἀξιῶ (δὲ μὴ διὰ  τοῦτο   ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι, ὅτι ~οὐκ
[273]   πολλὰ εἰπόντα χαίρειν τῷ ἀληθεῖ·  ~τοῦτο   γὰρ διὰ (παντὸς τοῦ λόγου
[275]   εὔνοιαν τοὐναντίον εἶπες δύναται.  ~τοῦτο   γὰρ τῶν μαθόντων λήθην μὲν
[271]   κατὰ σώματος μορφὴν πολυειδές·  τοῦτο   γάρ φαμεν φύσιν εἶναι ~δεικνύναι.
[272]   μέλειν ~οὐδενί, ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ·  (τοῦτο   δ᾽ εἶναι τὸ εἰκός,
[249]   αἰσθήσεων (εἰς ἓν λογισμῷ ~συναιρούμενον·  τοῦτο   δ᾽ ἐστὶν ἀνάμνησις ἐκείνων
[235]   ~ἤκουσας μηδ᾽ ἂν κελεύω εἴπῃς,  τοῦτο   δὲ αὐτὸ λέγεις ποίησον·
[239]   τῆς ὅθεν ἂν φρονιμώτατος εἴη.  τοῦτο   δὲ θεία φιλοσοφία τυγχάνει
[235]   παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν·  τοῦτο   δὲ οἶμαι ~οὐδ᾽ ἂν τὸν
[235]   αὐτοῦ ~μόνῳ τὸν νοῦν προσεῖχον,  τοῦτο   δὲ οὐδ᾽ ἂν> αὐτὸν ᾤμην
[245]   ἀρχὴ τὸ αὐτὸ αὑτὸ κινοῦν.  ~τοῦτο   δὲ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι οὔτε γίγνεσθαι
[252]   ηὕρηκε μόνον ~τῶν μεγίστων πόνων.  τοῦτο   δὲ τὸ πάθος, παῖ
[274]   δὲ ἐπὶ τοῖς γράμμασιν ἦν,  τοῦτο   δέ, ~βασιλεῦ, τὸ μάθημα,
[273]   ~(Φαῖδρος) τί γὰρ ἄλλο; ~(Σωκράτης)  ~τοῦτο   δή, ὡς ἔοικε, σοφὸν εὑρὼν
[262]   ἀπατωμένοις δῆλον ὡς τὸ πάθος  τοῦτο   ~δι᾽ ὁμοιοτήτων τινῶν εἰσερρύη. ~(Φαῖδρος)
[262]   ἐπὶ τοὐναντίον ἀπάγων, αὐτὸς  τοῦτο   διαφεύγειν, μὴ ~ἐγνωρικὼς
[228]   ~μάλιστα ἐπεθύμει ἐπεσκόπει, καὶ  τοῦτο   δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ καθήμενος ἀπειπὼν
[255]   ἔνθεον φίλον. ὅταν δὲ χρονίζῃ  τοῦτο   δρῶν καὶ ~πλησιάζῃ μετὰ τοῦ
[261]   ναί. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν τέχνῃ  τοῦτο   δρῶν ποιήσει φανῆναι τὸ (αὐτὸ
[248]   περιόδου εἶναι ἀπήμονα, κἂν ἀεὶ  τοῦτο   δύνηται ποιεῖν, ἀεὶ ἀβλαβῆ εἶναι·
[234]   ἑταῖρε, ὥστε με ἐκπλαγῆναι. καὶ  τοῦτο   ἐγὼ ἔπαθον διὰ σέ, ~ὦ
[235]   πλείω καὶ πλείονος ἄξια. ~(Σωκράτης)  ~τοῦτο   ἐγώ σοι οὐκέτι οἷός τ᾽
[266]   εἰπὲ τί χρὴ καλεῖν·  τοῦτο   ἐκεῖνό ἐστιν λόγων τέχνη,
[252]   καὶ τὸ πάθος ~τῶν ἐρώντων  τοῦτο   ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν. ~τῶν μὲν
[258]   συγγραφεύς ἔπειτα λέγει ~δὴ μετὰ  τοῦτο,   ἐπιδεικνύμενος τοῖς ἐπαινέταις τὴν ἑαυτοῦ
[235]   δὲ ~νωθείας αὖ καὶ αὐτὸ  τοῦτο   ἐπιλέλησμαι, ὅπως τε καὶ ὧντινων
[231]   τὴν τῶν ~οἰκείων ἀμέλειαν διὰ  τοῦτο   ἔστιν προφασίζεσθαι, οὔτε τοὺς παρεληλυθότας
[230]   ἐμαυτόν· ~γελοῖον δή μοι φαίνεται  (τοῦτο   ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν.
[274]   ἀληθὲς αὐτοὶ ἴσασιν. εἰ δὲ  τοῦτο   ~εὕροιμεν αὐτοί, ἆρά γ᾽ ἂν
[263]   ~ὃ (αὐτὸς ἐβουλήθη, καὶ πρὸς  τοῦτο   ἤδη συνταξάμενος πάντα τὸν ὕστερον
[227]   ἐραστοῦ δέ, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ  τοῦτο   καὶ ~κεκόμψευται· λέγει γὰρ ὡς
[235]   λέγεις, Σώκρατες· αὐτὸ γὰρ  τοῦτο   καὶ μάλιστα λόγος ἔχει.
[270]   φύσεως πέρι· τὸ γὰρ ὑψηλόνουν  τοῦτο   καὶ πάντῃ τελεσιουργὸν ~ἔοικεν ἐντεῦθέν
[264]   φασίν τινες ~ἐπιγεγράφθαι. ~(Φαῖδρος) ποῖον  τοῦτο,   καὶ τί πεπονθός; ~(Σωκράτης) ἔστι
[234]   τῶν οἰκείων ἐμέμψατο ὡς διὰ  τοῦτο   κακῶς βουλευομένοις περὶ ἑαυτῶν. ~ἴσως
[238]   τε καὶ τὸν ἔχοντα ταὐτὸν  τοῦτο   ~κεκλημένον παρέξεται· περὶ δ᾽ αὖ
[263]   Σώκρατες, εἶδος εἴη κατανενοηκὼς  τοῦτο   λαβών. ~(Σωκράτης) ~ἔπειτά γε οἶμαι
[270]   τὸ πρόσφορον αὐτῇ. ~(Φαῖδρος) πῶς  τοῦτο   λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ὁ αὐτός που
[265]   μέντοι ἐζήτουν ἐστὶν αὐτὸ  τοῦτο.   μανίαν ~γάρ τινα ἐφήσαμεν εἶναι
[258]   ἐπιθυμίᾳ, ὡς ἔοικεν, ~ὀνειδίζοι. ~(Σωκράτης)  ~τοῦτο   μὲν ἄρα παντὶ δῆλον, ὅτι
[273]   τοῦ ἀνδρικοῦ συγκεκόφθαι, τὸν δὲ  τοῦτο   μὲν ἐλέγχειν ὡς μόνω ~ἤστην,
[230]   ἐφ᾽ ὅπερ ~ἦγες ἡμᾶς; ~(Φαῖδρος)  τοῦτο   μὲν οὖν αὐτό. ~(Σωκράτης) ~νὴ
[239]   καὶ αὐτοὶ οἱ ἐρασταὶ ~φοβοῦνται.  ~τοῦτο   μὲν οὖν ὡς δῆλον ἐατέον,
[243]   περὶ τοῦ αὐτοῦ λόγον. ~(Σωκράτης)  τοῦτο   μὲν πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ᾖς
[266]   ἐπιστήμονές γε ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ  τοῦτο   μὲν τὸ ~εἶδος ὀρθῶς ἔμοιγε
[258]   ὁπωστιοῦν δύσνους Λυσίᾳ, ὀνειδίζειν αὐτὸ  ~τοῦτο   ὅτι συγγράφει; ~(Φαῖδρος) ~οὔκουν εἰκός
[257]   ἐπαινῶσιν ~αὐτούς. ~(Φαῖδρος) πῶς λέγεις  τοῦτο;   οὐ γὰρ μανθάνω. ~(Σωκράτης) ~οὐ
[245]   φύσεως ψυχῆς· εἰ δ᾽ ἔστιν  τοῦτο   οὕτως ἔχον, ~μὴ ἄλλο τι
[273]   τοῦ τοιούτου ~ἐφηψάμεθα, δοκεῖ δὲ  τοῦτο   πάμμεγα εἶναι τοῖς περὶ ταῦτα.
[259]   γένος μετ᾽ ἐκεῖνο φύεται, γέρας  τοῦτο   παρὰ Μουσῶν ~λαβόν, μηδὲν τροφῆς
[233]   τεκμήρια. εἰ δ᾽ ἄρα σοι  τοῦτο   παρέστηκεν, ὡς οὐχ οἷόν τε
[271]   ἅμιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς  τοῦτο   πᾶσα· πειθὼ γὰρ ἐν τούτῳ
[242]   μῦθος ὅτι πάσχειν προσήκει αὐτῷ,  ~τοῦτο   (πείσεται· κἀγὼ τὸν ποταμὸν τοῦτον
[255]   σχηματιζομένου τοῦ ἐρῶντος ~ἀλλ᾽ ἀληθῶς  τοῦτο   πεπονθότος, καὶ αὐτὸς ὢν φύσει
[245]   καὶ τοῖς ~ἄλλοις ὅσα κινεῖται  τοῦτο   πηγὴ καὶ ἀρχὴ κινήσεως. ~(ἀρχὴ
[232]   ἀκολουθοῦντας τοῖς ἐρωμένοις καὶ ἔργον  τοῦτο   ποιουμένους, ~ὥστε ὅταν ὀφθῶσι διαλεγόμενοι
[243]   ἐκείνων γενήσομαι κατ᾽ αὐτό γε  τοῦτο·   πρὶν γάρ τι παθεῖν διὰ
[255]   οἷον εἰκός, ποιεῖ τὸ μετὰ  τοῦτο   ταχὺ ~ταῦτα. ἐν οὖν τῇ
[266]   ἐπ᾽ ἀριστερὰ τεμνόμενος μέρος, πάλιν  τοῦτο   τέμνων οὐκ ἐπανῆκεν πρὶν ~ἐν
[262]   ᾠδοὶ ἐπιπεπνευκότες ἂν ἡμῖν εἶεν  τοῦτο   ~τὸ γέρας· οὐ γάρ που
[273]   παρελθεῖν, τυγχάνομεν λέγοντες ὡς ἄρα  ~τοῦτο   τὸ εἰκὸς τοῖς πολλοῖς δι᾽
[229]   πρὸς Διός, Σώκρατες, σὺ  τοῦτο   τὸ μυθολόγημα ~πείθῃ ἀληθὲς εἶναι;
[229]   ὅτι δ᾽ αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ  τοῦτο   τὸ τῶν Ἱπποκενταύρων εἶδος ~ἐπανορθοῦσθαι,
[264]   τί πεπονθός; ~(Σωκράτης) ἔστι μὲν  τοῦτο   τόδε ~χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα
[244]   τὸ μέλλον κρίνεται, αὐτὸ  τοῦτο   ~τοὔνομα ἐμπλέκοντες μανικὴν ἐκάλεσαν. ἀλλ᾽
[270]   προσοίσει· ἔσται δέ που ψυχὴ  τοῦτο.   ~(Φαῖδρος) τί μήν; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007