Alphabétiquement     [«   »]
ὅτου 2
ὁτουοῦν 1
ὅτῳ 1
οὐ 69
οὔ 10
οὗ 21
οὐδ 17
Fréquences     [«    »]
69 εἶναι
69 εἰς
65 τι
69 οὐ
70 ἀλλὰ
74 τοῦτο
75 πρὸς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

οὐ


Pages
[276]   δὴ τό γ᾽ εἰκός. ~(Σωκράτης)  ~οὐ   γάρ· ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν
[244]   αἰσχρὸν ἡγοῦντο οὐδὲ ὄνειδος ~μανίαν·  (οὐ   γὰρ ἂν τῇ καλλίστῃ τέχνῃ,
[273]   πράττειν τὸ πᾶν εἰς δύναμιν.  οὐ   γὰρ δὴ ἄρα, Τεισία,
[255]   (τὸ ~προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν·  οὐ   γὰρ δήποτε εἵμαρται κακὸν κακῷ
[275]   τίς λέγων καὶ ποδαπός.  οὐ   γὰρ ἐκεῖνο ~μόνον σκοπεῖς, εἴτε
[249]   ἄνθρωπος ἦν πάλιν εἰς ἄνθρωπον.  οὐ   ~γὰρ γε μήποτε ἰδοῦσα
[257]   ~αὐτούς. ~(Φαῖδρος) πῶς λέγεις τοῦτο;  οὐ   γὰρ μανθάνω. ~(Σωκράτης) ~οὐ μανθάνεις
[277]   πᾶς ~ὄχλος αὐτὸ ἐπαινέσῃ. ~(Φαῖδρος)  οὐ   γὰρ οὖν. ~(Σωκράτης) ~ὁ δέ
[262]   ἡμῖν εἶεν τοῦτο ~τὸ γέρας·  οὐ   γάρ που ἔγωγε τέχνης τινὸς
[258]   τῶν ~τοιούτων ἡδονῶν ἕνεκα;  οὐ   γάρ που ἐκείνων γε ὧν
[249]   ~ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν μυρίων  ~(οὐ   γὰρ πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου
[231]   χρόνος ἐν ~μεταγνῶναι προσήκει.  οὐ   γὰρ ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀλλ᾽ ἑκόντες,
[273]   ~ἄττα ἐστὶ τὰ τέχνῃ λεγόμενα.  οὐ   γάρ, Φαῖδρε; ~(Φαῖδρος) τί
[277]   ἂν ὄνειδος μή, ἆρα  οὐ   δεδήλωκεν τὰ λεχθέντα ~ὀλίγον ἔμπροσθεν
[251]   καὶ παιδοσπορεῖν, ~καὶ ὕβρει προσομιλῶν  οὐ   δέδοικεν (οὐδ᾽ αἰσχύνεται παρὰ φύσιν
[253]   τοῦ ἀγαθοῦ κακοῦ ~κακία,  οὐ   διείπομεν, νῦν δὲ λεκτέον.
[237]   οὐσίαν ἑκάστου. ὡς οὖν εἰδότες  οὐ   διομολογοῦνται ἐν ἀρχῇ τῆς ~σκέψεως,
[229]   αἴτιον, φίλε, τούτου τόδε.  οὐ   δύναμαί πω κατὰ ~τὸ Δελφικὸν
[231]   εἰδέναι ὅτι κακῶς φρονοῦσιν, ἀλλ᾽  οὐ   δύνασθαι αὑτῶν κρατεῖν· ~ὥστε πῶς
[256]   δεδωκέναι τε καὶ δεδέχθαι, ἃς  οὐ   θεμιτὸν εἶναι ~λύσαντας εἰς ἔχθραν
[259]   οὖν ἕνεκα λεκτέον τι καὶ  οὐ   καθευδητέον ἐν τῇ μεσημβρίᾳ. ~(Φαῖδρος)
[260]   ἤδη εἴη. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν  οὐ   κρεῖττον γελοῖον καὶ φίλον
[267]   Πρόδικε. ~(Σωκράτης) ~Ἱππίαν δὲ  οὐ   λέγομεν; οἶμαι γὰρ ἂν σύμψηφον
[261]   πῶς σὺ ταῦτ᾽ ἀκήκοας; ~(Φαῖδρος)  ~οὐ   μὰ τὸν Δί᾽ οὐ παντάπασιν
[258]   τοῦτο; οὐ γὰρ μανθάνω. ~(Σωκράτης)  ~οὐ   μανθάνεις ὅτι ἐν ἀρχῇ ἀνδρὸς
[266]   ἐθέλωσιν; ~(Φαῖδρος) ~βασιλικοὶ μὲν ἇνδρες,  οὐ   μὲν δὴ ἐπιστήμονές γε ὧν
[259]   ὡς ἔοικε, τυγχάνω ὤν. ~(Σωκράτης)  ~οὐ   μὲν δὴ πρέπει γε φιλόμουσον
[241]   εἰδέναι τὴν ἐραστοῦ φιλίαν ὅτι  οὐ   μετ᾽ εὐνοίας ~γίγνεται, ἀλλὰ σιτίου
[273]   ὅσον δυνατὸν ἀνθρώπῳ. ταῦτα δὲ  οὐ   μή ποτε κτήσηται ἄνευ πολλῆς
[262]   ἔστιν ἕκαστον τῶν ὄντων; ~(Φαῖδρος)  οὐ   μή ποτε. ~(Σωκράτης) ~λόγων ἄρα
[227]   προσβὰς τῷ ~τείχει πάλιν ἀπίῃς,  οὐ   μή σου ἀπολειφθῶ. ~(Φαῖδρος) ~πῶς
[270]   ἂν ὥσπερ (τυφλοῦ πορείᾳ. ἀλλ᾽  οὐ   μὴν ~ἀπεικαστέον τόν γε τέχνῃ
[228]   ὅτι Λυσίου λόγον ἀκούων ἐκεῖνος  οὐ   μόνον ἅπαξ ἤκουσεν, ~ἀλλὰ πολλάκις
[235]   εἰκόνα ἰσομέτρητον εἰς ~Δελφοὺς ἀναθήσειν,  οὐ   (μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σήν.
[261]   τέχνη ψυχαγωγία τις διὰ λόγων,  οὐ   ~μόνον ἐν δικαστηρίοις καὶ ὅσοι
[256]   καὶ τὴν ὑπὸ γῆς πορείαν  οὐ   νόμος ἐστὶν ἔτι ~ἐλθεῖν τοῖς
[265]   ἂν καὶ ἄλλοσε παραφερόμενοι, κεράσαντες  οὐ   παντάπασιν ἀπίθανον ~λόγον, (μυθικόν τινα
[261]   ~(Φαῖδρος) ~οὐ μὰ τὸν Δί᾽  οὐ   παντάπασιν οὕτως, ἀλλὰ μάλιστα μέν
[263]   ~(Φαῖδρος) ναί. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν  οὐ   παντὶ δῆλον τό γε τοιόνδε,
[260]   (καρπὸν ὧν ἔσπειρε θερίζειν; ~(Φαῖδρος)  οὐ   πάνυ γε ἐπιεικῆ. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽
[242]   εἰμὶ δὴ οὖν μάντις μέν,  οὐ   πάνυ ~δὲ σπουδαῖος, ἀλλ᾽ ὥσπερ
[228]   Λυσίου, ἐμαυτόν σοι ἐμμελετᾶν ~παρέχειν  οὐ   πάνυ δέδοκται. ἀλλ᾽ ἴθι, δείκνυε.
[235]   τρὶς τὰ αὐτὰ ~εἰρηκέναι, ὡς  οὐ   πάνυ εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν
[229]   δὲ δεινοῦ καὶ ἐπιπόνου καὶ  οὐ   πάνυ εὐτυχοῦς ἀνδρός, κατ᾽ ἄλλο
[263]   γάρ τοι διὰ τὸ ἐνθουσιαστικὸν  οὐ   πάνυ ~μέμνημαι εἰ ὡρισάμην ἔρωτα
[229]   ἐστι βωμὸς αὐτόθι Βορέου. ~(Φαῖδρος)  ~οὐ   πάνυ νενόηκα· ἀλλ᾽ εἰπὲ πρὸς
[256]   μὲν αὐτῇ, σπανίᾳ δέ, ἅτε  οὐ   πάσῃ ~δεδογμένα τῇ διανοίᾳ πράττοντες.
[242]   γεγενῆσθαι λόγῳ τινὶ ῥηθῆναι. ~(Φαῖδρος)  οὐ   πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ πῶς
[277]   διδοὺς λόγους, ἁπλοῦς δὲ ~ἁπλῇ,  οὐ   πρότερον δυνατὸν τέχνῃ ἔσεσθαι καθ᾽
[250]   ἀναμιμνῄσκεσθαι δὲ ἐκ ~τῶνδε ἐκεῖνα  οὐ   ῥᾴδιον ἁπάσῃ, οὔτε ὅσαι βραχέως
[250]   αὐτοῦ τὴν τῇδε ἐπωνυμίαν, ὥστ᾽  οὐ   σέβεται προσορῶν, ἀλλ᾽ ~ἡδονῇ παραδοὺς
[256]   ~πτεροῦσθαι ἐκβαίνουσι τοῦ σώματος, ὥστε  οὐ   σμικρὸν ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς ~μανίας
[272]   που, Σώκρατες, ἄλλως· καίτοι  οὐ   σμικρόν γε φαίνεται ἔργον. ~(Σωκράτης)
[239]   ~ὀφθήσεται δὴ μαλθακόν τινα καὶ  οὐ   στερεὸν διώκων, οὐδ᾽ ἐν ἡλίῳ
[252]   τὸ ἕτερον ὑβριστικὸν πάνυ καὶ  οὐ   σφόδρα τι ἔμμετρον· ~ὑμνοῦσι δὲ
[268]   ἁρμονίας ~ἀναγκαῖα μαθήματα ἐπίστασαι ἀλλ᾽  οὐ   τὰ ἁρμονικά. ~(Φαῖδρος) ὀρθότατά γε.
[269]   Ἀκουμενὸς τὰ πρὸ ἰατρικῆς ἀλλ᾽  οὐ   τὰ ἰατρικά. ~(Φαῖδρος) παντάπασι μὲν
[269]   πρὸ τραγῳδίας ἂν φαίη ~ἀλλ᾽  οὐ   τὰ τραγικά, καὶ Ἀκουμενὸς
[230]   αὐτῶν, ~ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ  οὐ   ταῦτα ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, ~εἴτε τι
[236]   λέγοντι· καὶ τῶν μὲν τοιούτων  ~οὐ   τὴν εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάθεσιν
[233]   δέ μοι πείθῃ, πρῶτον μὲν  οὐ   τὴν παροῦσαν ἡδονὴν θεραπεύων συνέσομαί
[263]   εἴπῃ σιδήρου ἀργύρου, ἆρ᾽  οὐ   τὸ αὐτὸ πάντες διενοήθημεν; ~(Φαῖδρος)
[261]   ~(Φαῖδρος) ἐρωτᾶτε. ~(Σωκράτης) ~ἆρ᾽ οὖν  οὐ   τὸ μὲν ὅλον ῥητορικὴ
[230]   ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν λόγων, ἆρ᾽  οὐ   τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽
[233]   αὐτοῖς εὔξονται. ἀλλ᾽ ἴσως προσήκει  οὐ   τοῖς σφόδρα δεομένοις ~χαρίζεσθαι, ἀλλὰ
[233]   καὶ ἐν ταῖς (ἰδίαις ~δαπάναις  οὐ   τοὺς φίλους ἄξιον παρακαλεῖν, ἀλλὰ
[253]   ἰδέαν ἄγουσιν, ὅση ἑκάστῳ ~δύναμις,  οὐ   φθόνῳ οὐδ᾽ ἀνελευθέρῳ δυσμενείᾳ χρώμενοι
[269]   Φαῖδρέ τε καὶ Σώκρατες,  οὐ   ~χρὴ χαλεπαίνειν ἀλλὰ συγγιγνώσκειν, εἴ
[264]   ποιεῖται. ~(Σωκράτης) ~τί δὲ τἆλλα;  οὐ   χύδην δοκεῖ βεβλῆσθαι τὰ τοῦ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007