Alphabétiquement     [«   »]
δεχομένη 1
δέω 1
δή 33
δὴ 132
δῆλα 2
δῆλόν 1
δῆλον 15
Fréquences     [«    »]
123
128 τὸν
115
132 δὴ
133 ἐν
138 ἂν
142 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

δὴ


Pages
[229]   ὢν ἔτυχον· σὺ μὲν γὰρ  δὴ   ἀεί. ῥᾷστον οὖν ἡμῖν ~κατὰ
[248]   τὰ δ᾽ οὔ. αἱ δὲ  δὴ   ἄλλαι γλιχόμεναι μὲν ἅπασαι τοῦ
[239]   στέρεσθαι τοῦ παραυτίκα ἡδέος. ~φθονερὸν  δὴ   ἀνάγκη (εἶναι, καὶ πολλῶν μὲν
[245]   τοιαύτη μανία δίδοται· ~ἡ δὲ  δὴ   ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς μὲν ἄπιστος,
[245]   αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ἀρχῆς γὰρ  δὴ   ~ἀπολομένης οὔτε αὐτή ποτε ἔκ
[273]   πᾶν εἰς δύναμιν. οὐ γὰρ  δὴ   ἄρα, Τεισία, φασὶν οἱ
[233]   τῶν μελλόντων ἔσεσθαι. καὶ μὲν  δὴ   βελτίονί ~σοι προσήκει γενέσθαι ἐμοὶ
[228]   σοὶ ὡς ἐγγυμνασόμενος. ~ἀλλὰ ποῦ  δὴ   βούλει καθιζόμενοι ἀναγνῶμεν; ~(Σωκράτης) ~δεῦρ᾽
[241]   αὐτὸς ~πάλιν γένηται. φυγὰς  δὴ   γίγνεται ἐκ τούτων, καὶ ἀπεστερηκὼς
[274]   μήν; ~(Σωκράτης) ~τὸ δ᾽ εὐπρεπείας  δὴ   γραφῆς πέρι καὶ ἀπρεπείας, πῇ
[241]   φέρειν δι᾽ ἐλπίδα ἀγαθῶν. ~τότε  δὴ   δέον ἐκτίνειν, μεταβαλὼν ἄλλον ἄρχοντα
[251]   μέρη ἐπιόντα καὶ ῥέοντ᾽  δὴ   διὰ ταῦτα ἵμερος ~καλεῖται δεχομένη
[256]   ~δυνατὴ πορίσαι ἀνθρώπῳ. ἐὰν δὲ  δὴ   διαίτῃ φορτικωτέρᾳ τε καὶ ~(ἀφιλοσόφῳ,
[271]   τί μήν; ~(Σωκράτης) ~τρίτον δὲ  δὴ   διαταξάμενος τὰ λόγων τε καὶ
[269]   ῥητορικὴν ᾠήθησαν ~(ηὑρηκέναι, καὶ ταῦτα  δὴ   διδάσκοντες ἄλλους ἡγοῦνταί σφισιν τελέως
[266]   ~(Φαῖδρος) ναί. ~(Σωκράτης) ~δεύτερον δὲ  δὴ   διήγησίν τινα μαρτυρίας τ᾽ ἐπ᾽
[249]   εἰς τὸ ὂν ~ὄντως. διὸ  δὴ   δικαίως μόνη πτεροῦται τοῦ
[234]   θείας κεφαλῆς. ~(Φαῖδρος) εἶεν· οὕτω  δὴ   δοκεῖ παίζειν; ~(Σωκράτης) δοκῶ γάρ
[266]   ~(Φαῖδρος) ἀληθέστατα λέγεις. ~(Σωκράτης) ~τούτων  δὴ   ἔγωγε αὐτός τε ἐραστής,
[231]   οὕτω ~διακείμενοι βουλεύονται; καὶ μὲν  δὴ   εἰ μὲν ἐκ τῶν ἐρώντων
[232]   ἄλλην τινὰ ἡδονήν. καὶ μὲν  δὴ   εἴ σοι δέος ~παρέστηκεν ἡγουμένῳ
[265]   λόγος. ~(Φαῖδρος) τὸ δ᾽ ἕτερον  δὴ   εἶδος τί λέγεις, Σώκρατες;
[272]   ἀπολογίᾳ, καὶ ~πάντως λέγοντα τὸ  δὴ   εἰκὸς διωκτέον εἶναι, πολλὰ εἰπόντα
[277]   ἔτι κάλλιον λέγεις. ~(Σωκράτης) ~νῦν  δὴ   ἐκεῖνα ἤδη, Φαῖδρε, δυνάμεθα
[252]   ἐν τῷ (παρόντι καρποῦται. ~ὅθεν  δὴ   ἑκοῦσα εἶναι οὐκ ἀπολείπεται, οὐδέ
[244]   δόσει ~διδομένης. τε γὰρ  δὴ   ἐν Δελφοῖς προφῆτις αἵ τ᾽
[252]   Πτέρωτα, διὰ πτεροφύτορ᾽ ἀνάγκην. ~τούτοις  δὴ   ἔξεστι μὲν πείθεσθαι, ἔξεστιν δὲ
[237]   βλάβην ~παρέχει. ὅτι μὲν οὖν  δὴ   ἐπιθυμία τις ἔρως, ἅπαντι
[266]   ~βασιλικοὶ μὲν ἇνδρες, οὐ μὲν  δὴ   ἐπιστήμονές γε ὧν ἐρωτᾷς. ἀλλὰ
[240]   ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές, μὴ ὅτι  δὴ   ἔργῳ ἀνάγκης ἀεὶ ~προσκειμένης μεταχειρίζεσθαι,
[240]   ~ἀραρότως αὐτῷ ὑπηρετεῖν· τῷ δὲ  δὴ   ἐρωμένῳ ποῖον παραμύθιον τίνας
[227]   τῇ Μορυχίᾳ. ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν  δὴ   ἦν διατριβή; δῆλον
[253]   ἡμῖν ταῦτα μενέτω. ~τῶν δὲ  δὴ   ἵππων μέν, φαμέν, ἀγαθός,
[244]   ~εὐχάς τε καὶ λατρείας, ὅθεν  δὴ   καθαρμῶν τε καὶ τελετῶν τυχοῦσα
[240]   χρόνον καρποῦσθαι ἐπιθυμῶν. ~ἔστι μὲν  δὴ   καὶ ἄλλα κακά, ἀλλά τις
[274]   πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ  δὴ   καὶ γράμματα. βασιλέως ~δ᾽ αὖ
[246]   ἐναντίων τε καὶ ἐναντίος· χαλεπὴ  δὴ   καὶ ~δύσκολος ἐξ ἀνάγκης
[233]   χάριν αὐτοῖς εἴσονται. καὶ μὲν  δὴ   καὶ ἐν ταῖς (ἰδίαις ~δαπάναις
[244]   (Δωδώνῃ ἱέρειαι ~μανεῖσαι μὲν πολλὰ  δὴ   καὶ καλὰ ἰδίᾳ τε καὶ
[240]   συνημερεύειν πάντων (ἀηδέστατον. ἥλικα γὰρ  δὴ   καὶ παλαιὸς ~λόγος τέρπειν
[227]   ~(Σωκράτης) φίλε Φαῖδρε, ποῖ  δὴ   καὶ πόθεν; ~(Φαῖδρος) παρὰ Λυσίου,
[242]   πόλεμόν γε ἀγγέλλεις. ἀλλὰ πῶς  δὴ   καὶ τίνι τούτῳ; ~(Σωκράτης) ~ἡνίκ᾽
[260]   σκοπεῖν μή ~τι λέγωσι· καὶ  δὴ   καὶ τὸ νῦν λεχθὲν οὐκ
[248]   καὶ ἱδρὼς ἔσχατος γίγνεται, οὗ  δὴ   κακίᾳ ἡνιόχων πολλαὶ μὲν ~χωλεύονται,
[242]   σχεδὸν ἤδη ~μεσημβρία ἵσταται  δὴ   καλουμένη σταθερά; ἀλλὰ περιμείναντες καὶ
[274]   καὶ τὸ ὄρνεον ἱερὸν  δὴ   καλοῦσιν Ἶβιν· αὐτῷ δὲ ὄνομα
[262]   τοῖς ὀλίγον. ~(Σωκράτης) ~ἀλλά γε  δὴ   κατὰ σμικρὸν μεταβαίνων μᾶλλον λήσεις
[240]   ἀεὶ ~προσκειμένης μεταχειρίζεσθαι, φυλακάς τε  δὴ   καχυποτόπους φυλαττομένῳ διὰ ~παντὸς καὶ
[245]   δεῖ τὰ πάντα γίγνεσθαι. οὕτω  δὴ   κινήσεως μὲν ἀρχὴ τὸ αὐτὸ
[239]   δὲ καὶ ἴσον ἐχθρόν. ~(οὔτε  δὴ   κρείττω οὔτε ἰσούμενον ἑκὼν ἐραστὴς
[265]   λόγων σκοπεῖν. ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον  δὴ   λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ἐναντίω που ἤστην·
[236]   εἴπῃς. ~(Φαῖδρος) ~οὔκ, ἀλλὰ καὶ  δὴ   λέγω· δέ μοι λόγος
[244]   βραχέα οὐδέν· καὶ ἐὰν  δὴ   λέγωμεν Σίβυλλάν τε καὶ ἄλλους,
[258]   καὶ ὃς> εἶπεν" ~τὸν αὑτὸν  δὴ   λέγων μάλα σεμνῶς καὶ ἐγκωμιάζων
[250]   τότε εἶδον ἱερῶν ἔχειν. ὀλίγαι  δὴ   λείπονται αἷς τὸ τῆς μνήμης
[239]   δεῖ μετὰ ταῦτα ἰδεῖν. ~ὀφθήσεται  δὴ   μαλθακόν τινα καὶ οὐ στερεὸν
[259]   τὴν ἐκείνων μουσικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ  δὴ   μάλιστα τῶν Μουσῶν περί ~τε
[246]   τε καὶ διόλλυται. μὲν  δὴ   μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς,
[258]   ἐγκωμιάζων συγγραφεύς ἔπειτα λέγει  ~δὴ   μετὰ τοῦτο, ἐπιδεικνύμενος τοῖς ἐπαινέταις
[253]   γίγνεται, ἐὰν ~αἱρεθῇ· ἁλίσκεται δὲ  δὴ   αἱρεθεὶς τοιῷδε τρόπῳ. ~καθάπερ
[227]   ὅντινα τρόπον ἐρωτικός. γέγραφε γὰρ  δὴ   Λυσίας ~πειρώμενόν τινα τῶν
[244]   μᾶλλον φῇ δεῖν χαρίζεσθαι, διότι  δὴ   μὲν μαίνεται, δὲ
[241]   ἀμφοῖν ἱκανῶς ~εἴρηται. καὶ οὕτω  δὴ   μῦθος ὅτι πάσχειν προσήκει
[261]   λέγειν ἔσται περὶ οὐδενός. ἀποκρινέσθω  δὴ   ~Φαῖδρος. ~(Φαῖδρος) ἐρωτᾶτε. ~(Σωκράτης)
[235]   οἶδα, συνειδὼς ἐμαυτῷ ἀμαθίαν· λείπεται  δὴ   οἶμαι ἐξ ἀλλοτρίων ~ποθὲν (ναμάτων
[258]   δεῖ μηδὲ ~ἡσθῆναι,  δὴ   ὀλίγου πᾶσαι αἱ περὶ τὸ
[228]   τῶν ~λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς  δὴ   οὐκ ἐπιθυμῶν λέγειν· τελευτῶν δὲ
[265]   ~λόγος μεταβῆναι. ~(Φαῖδρος) πῶς  δὴ   οὖν αὐτὸ λέγεις; ~(Σωκράτης) ~ἐμοὶ
[249]   δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς. ~ἔστι  δὴ   οὖν δεῦρο πᾶς ἥκων
[252]   τε καὶ ὀργιάσων. οἱ μὲν  δὴ   οὖν Διὸς δῖόν τινα ~εἶναι
[279]   ~(τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. ταῦτα  δὴ   οὖν ἐγὼ μὲν παρὰ τῶνδε
[256]   καὶ λόγου ~ἀντιτείνει. ἐὰν μὲν  δὴ   οὖν εἰς τεταγμένην τε δίαιταν
[259]   ἀνθρωπίνους ἱᾶσιν καλλίστην φωνήν. ~πολλῶν  δὴ   οὖν ἕνεκα λεκτέον τι καὶ
[246]   περὶ ἡμᾶς ἡνιόχησις. πῇ  δὴ   οὖν θνητόν τε καὶ ἀθάνατον
[242]   ἡμαρτηκότα εἰς τὸ θεῖον. εἰμὶ  δὴ   οὖν μάντις μέν, οὐ πάνυ
[262]   τότε μεταμέλει" ~(Σωκράτης) ~παῦσαι. τί  δὴ   οὖν οὗτος ἁμαρτάνει καὶ ἄτεχνον
[244]   σεμνύνοντες οἱ νέοι καλοῦσιν· ὅσῳ  δὴ   οὖν τελεώτερον καὶ ~ἐντιμότερον μαντικὴ
[272]   μὴ πειθόμενος κρατεῖ. τί  δὴ   οὖν; φήσει ἴσως συγγραφεύς,
[271]   δὲ τοιοίδε γίγνονται· τούτων δὲ  δὴ   οὕτω διῃρημένων, ~λόγων αὖ τόσα
[276]   ὀκτὼ γιγνομένους, ταῦτα ~μὲν  δὴ   παιδιᾶς τε καὶ ἑορτῆς χάριν
[237]   ἔτι μᾶλλον δόξῃ. ~ἦν οὕτω  δὴ   παῖς, μᾶλλον δὲ μειρακίσκος, μάλα
[244]   καὶ πόνων τῶν μεγίστων,  δὴ   ~παλαιῶν ἐκ μηνιμάτων ποθὲν ἔν
[235]   ~παντὸς ἡμάρτηκεν, καὶ οἷόν τε  δὴ   παρὰ πάντα ταῦτα ἄλλα εἰπεῖν·
[243]   ἵκεο Πέργαμα Τροίας· ~καὶ ποιήσας  δὴ   πᾶσαν τὴν καλουμένην Παλινῳδίαν παραχρῆμα
[251]   ἀγανάκτησις ~περὶ τὰ οὖλα, ταὐτὸν  δὴ   πέπονθεν τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχομένου
[277]   ~(Φαῖδρος) τὰ ποῖα; ~(Σωκράτης) ~ὧν  δὴ   πέρι βουληθέντες ἰδεῖν ἀφικόμεθα εἰς
[274]   τὸ δ᾽ ἐπῄνει. πολλὰ μὲν  δὴ   περὶ ~ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ᾽
[270]   τε καὶ διανοίας ἀφικόμενος, ὧν  δὴ   πέρι τὸν πολὺν λόγον ἐποιεῖτο
[268]   ἐρρωμένην, Σώκρατες, ἔν γε  δὴ   πλήθους συνόδοις. ~(Σωκράτης) ~ἔχει γάρ.
[244]   ~ὅσοι μαντικῇ χρώμενοι ἐνθέῳ πολλὰ  δὴ   πολλοῖς προλέγοντες εἰς τὸ μέλλον
[238]   ἀρχῇ ~ὕβρις ἐπωνομάσθη. ὕβρις δὲ  δὴ   πολυώνυμον πολυμελὲς γὰρ καὶ πολυμερές
[247]   ἦν τεθραμμένος τῶν ἡνιόχων. ἔνθα  ~δὴ   πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος
[259]   τυγχάνω ὤν. ~(Σωκράτης) ~οὐ μὲν  δὴ   πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα τῶν
[238]   τε καὶ ὥρισται, ~βλέποντες δὲ  δὴ   πρὸς αὐτὸ (τὰ λοιπὰ λέγωμεν
[247]   θείου χοροῦ ἵσταται. ὅταν δὲ  ~δὴ   πρὸς δαῖτα καὶ ἐπὶ θοίνην
[240]   παντὶ περὶ πᾶν λέγεται·  δὴ   πρὸς τῇ ~ἀνομοιότητι μάλιστα ἐραστὴς
[248]   πεδίον οὗ ἐστιν, τε  δὴ   ~προσήκουσα ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νομὴ
[274]   τῷ δαίμονι εἶναι ~Θεύθ. τοῦτον  δὴ   πρῶτον ἀριθμόν τε καὶ λογισμὸν
[260]   ~(Φαῖδρος) ὀρθῶς λέγεις. ~(Σωκράτης) ὧδε  δὴ   σκοπῶμεν αὐτό. ~(Φαῖδρος) πῶς; ~(Σωκράτης)
[260]   ~(Σωκράτης) ~οὔπω γε· ἀλλ᾽ ὅτε  δὴ   σπουδῇ σε πείθοιμι, συντιθεὶς λόγον
[246]   ἐλάττονος· ταύτῃ οὖν λέγωμεν. ἐοικέτω  δὴ   συμφύτῳ δυνάμει ~ὑποπτέρου ζεύγους τε
[250]   καὶ ἀσήμαντοι τούτου νῦν  ~δὴ   σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον
[268]   οὐκ ἄξια λέγειν. ~(Σωκράτης) ~ἐῶμεν  δὴ   τά γε σμικρά· ταῦτα δὲ
[247]   ἁψῖδα ~πορεύονται πρὸς ἄναντες,  δὴ   τὰ μὲν θεῶν ὀχήματα ἰσορρόπως
[238]   οὗ τεύξεται προσρήματος· καὶ τἆλλα  δὴ   τὰ τούτων ἀδελφὰ καὶ ~ἀδελφῶν
[273]   ἀφελόμενος, εἰς ~δικαστήριον ἄγηται, δεῖ  δὴ   τἀληθὲς μηδέτερον λέγειν, ἀλλὰ τὸν
[271]   τοιοίδε διὰ τάδε ~δυσπειθεῖς· δεῖ  δὴ   ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα
[235]   καὶ συγγραφέων τινῶν. πόθεν  δὴ   ~τεκμαιρόμενος λέγω; πλῆρές πως,
[229]   Φαρμακείᾳ παίζουσαν ~ὦσαι, καὶ οὕτω  δὴ   τελευτήσασαν λεχθῆναι ὑπὸ τοῦ Βορέου
[267]   ~διαβολὰς ὁθενδὴ κράτιστος. τὸ δὲ  δὴ   τέλος τῶν λόγων κοινῇ πᾶσιν
[261]   μήν; ~(Σωκράτης) ~καὶ ἐν δημηγορίᾳ  δὴ   τῇ πόλει δοκεῖν τὰ αὐτὰ
[273]   ~ἐπεχείρησα; δ᾽ οὐκ ἐρεῖ  δὴ   τὴν ἑαυτοῦ κάκην, ἀλλά τι
[269]   ἔμοιγε δοκεῖς ἀληθῆ ~εἰρηκέναι· ἀλλὰ  δὴ   τὴν τοῦ τῷ ὄντι ῥητορικοῦ
[242]   τὸ ἁμάρτημα. ~(Φαῖδρος) λέγεις δὲ  δὴ   τί; ~(Σωκράτης) ~δεινόν, Φαῖδρε,
[259]   δοῖεν ἀγασθέντες. ~(Φαῖδρος) ἔχουσι δὲ  δὴ   τί τοῦτο; ἀνήκοος γάρ, ὡς
[245]   κινήσεως, παῦλαν ἔχει ζωῆς. μόνον  δὴ   τὸ αὑτὸ ~κινοῦν, ἅτε οὐκ
[276]   ἱκανῶς τἀληθῆ διδάξαι. ~(Φαῖδρος) οὔκουν  δὴ   τό γ᾽ εἰκός. ~(Σωκράτης) ~οὐ
[261]   εἰς φῶς ἄγειν. ~(Φαῖδρος) πῶς  δὴ   τὸ τοιοῦτον λέγεις; ~(Σωκράτης) ~τῇδε
[273]   τῷ ἀντιδίκῳ. καὶ περὶ τἆλλα  δὴ   τοιαῦτ᾽ ~ἄττα ἐστὶ τὰ τέχνῃ
[249]   ὢν θεῖός ἐστιν. τοῖς δὲ  ~δὴ   τοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς χρώμενος,
[253]   θεοῦ ἀνθρώπῳ μετασχεῖν· καὶ τούτων  δὴ   τὸν ~ἐρώμενον αἰτιώμενοι ἔτι τε
[237]   ἐπιθυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν. τῷ  δὴ   τὸν ἐρῶντά τε καὶ μὴ
[239]   τε καὶ ἐπιτροπεία παρέξεται. ~σαφὲς  δὴ   τοῦτό γε παντὶ μέν, μάλιστα
[227]   ὑπ᾽ ἐραστοῦ δέ, ἀλλ᾽ αὐτὸ  δὴ   τοῦτο καὶ ~κεκόμψευται· λέγει γὰρ
[248]   δημοκοπικός, ἐνάτῃ τυραννικός. ~ἐν  δὴ   τούτοις ἅπασιν ὃς μὲν ἂν
[246]   καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον· τούτοις  δὴ   τρέφεταί τε ~καὶ αὔξεται μάλιστά
[268]   ~ἀνδρὶ οἰομένῳ ἁρμονικῷ εἶναι, ὅτι  δὴ   τυγχάνει ἐπιστάμενος ὡς οἷόν τε
[238]   ~εἶεν, φέριστε· μὲν  δὴ   τυγχάνει ὂν περὶ οὗ βουλευτέον,
[232]   ἔχθραν γενέσθαι. ~καὶ μὲν  δὴ   τῶν μὲν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον
[238]   χαριζομένῳ ἐξ εἰκότος συμβήσεται. τῷ  δὴ   ὑπὸ ἐπιθυμίας ~ἀρχομένῳ δουλεύοντί τε
[256]   δὲ ἀρετή· τελευτήσαντες δὲ  δὴ   ὑπόπτεροι ~καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν
[230]   ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. ~ὅθεν  δὴ   χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007