Alphabétiquement     [«   »]
μέτρου 2
μέτρῳ 3
μέχρι 4
μὴ 95
μή 22
μηδ 2
μηδαμῶς 3
Fréquences     [«    »]
87 δ
80 ὅτι
86 οὐκ
95 μὴ
105 τῷ
106 γὰρ
107 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

μὴ


Pages
[246]   δ᾽ ἔστιν τοῦτο οὕτως ἔχον,  ~μὴ   ἄλλο τι εἶναι τὸ αὐτὸ
[272]   τε καὶ Σώκρατες, δοκεῖ οὕτως;  μὴ   ἄλλως πως ἀποδεκτέον λεγομένης ~λόγων
[256]   ὅταν τε συγκατακέωνται, ~οἷός ἐστι  μὴ   ἂν ἀπαρνηθῆναι τὸ αὑτοῦ μέρος
[236]   τὴν διάθεσιν ἐπαινετέον, τῶν δὲ  μὴ   ἀναγκαίων τε καὶ ~χαλεπῶν εὑρεῖν
[240]   δὲ μέθην ἰόντος πρὸς τῷ  μὴ   ~ἀνεκτῷ ἐπαισχεῖς, παρρησίᾳ κατακορεῖ καὶ
[243]   ἵνα καὶ τοῦτο ἀκούσῃ, καὶ  μὴ   ἀνήκοος ὢν ~φθάσῃ χαρισάμενος τῷ
[254]   τὸν μὲν ἑκόντα διὰ τὸ  μὴ   ~ἀντιτείνειν, τὸν δὲ ὑβριστὴν μάλ᾽
[238]   νοσοῦντι δὲ πᾶν ἡδὺ τὸ  μὴ   ἀντιτεῖνον, κρεῖττον δὲ καὶ ἴσον
[262]   ἀπατήσειν μὲν ἄλλον, αὐτὸν δὲ  μὴ   ἀπατήσεσθαι, τὴν ~ὁμοιότητα τῶν ὄντων
[233]   πραττόμενα ἐπαινοῦσιν, τὰ μὲν δεδιότες  μὴ   ~ἀπέχθωνται, τὰ δὲ (καὶ αὐτοὶ
[279]   λόγων, ἔτι τε εἰ αὐτῷ  μὴ   ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ ~μείζω δέ
[251]   πάλαι ὑπὸ σκληρότητος συμμεμυκότα εἶργε  μὴ   βλαστάνειν, ~ἐπιρρυείσης δὲ τῆς τροφῆς
[237]   τάχιστα διαδράμω τὸν λόγον καὶ  μὴ   βλέπων πρὸς σὲ ~ὑπ᾽ αἰσχύνης
[236]   ποιεῖν ἀνταποδιδόντες ἀλλήλοις (εὐλαβήθητι) καὶ  μὴ   ~βούλου με ἀναγκάσαι λέγειν ἐκεῖνο
[261]   Δί᾽ ἔγωγε τῶν Νέστορος, εἰ  μὴ   Γοργίαν Νέστορά τινα κατασκευάζεις, ~ἤ
[258]   τρόπος τοῦ καλῶς τε καὶ  μὴ   γράφειν; δεόμεθά τι, Φαῖδρε,
[265]   ἐρῶντι, δ᾽ ὡς τῷ  μὴ   δεῖ χαρίζεσθαι, ~ἐλεγέτην. ~(Φαῖδρος) καὶ
[231]   ~γενομένων τούτων ἀκήκοας· ~ἀξιῶ δὲ  μὴ   διὰ (τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,
[264]   ~τούτων γενομένων, ἀκήκοας. ~ἀξιῶ (δὲ  μὴ   διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,
[262]   ~τούτων γενομένων, ἀκήκοας. ἀξιῶ δὲ  μὴ   διὰ τοῦτο ἀτυχῆσαι ὧν δέομαι,
[259]   καθάπερ τοὺς πολλοὺς ἐν μεσημβρίᾳ  μὴ   διαλεγομένους ἀλλὰ ~νυστάζοντας καὶ κηλουμένους
[277]   τὸ μὲν οὖν ἔντεχνον καὶ  μὴ   δοκεῖ μοι δεδηλῶσθαι ~μετρίως. ~(Φαῖδρος)
[262]   αὐτὸς τοῦτο διαφεύγειν,  μὴ   ~ἐγνωρικὼς ἔστιν ἕκαστον τῶν
[251]   ὡς θεὸν σέβεται, καὶ εἰ  μὴ   ἐδεδίει τὴν τῆς ~σφόδρα μανίας
[232]   τοῖς συνοῦσι φθονοῖεν, ἀλλὰ τοὺς  ~μὴ   ἐθέλοντας μισοῖεν, ἡγούμενοι ὑπ᾽ ἐκείνων
[262]   ἑταῖρε, τὴν ἀλήθειαν  μὴ   εἰδώς, δόξας δὲ τεθηρευκώς, ~γελοίαν
[272]   πραχθέντα δεῖν λέγειν ἐνίοτε, ἐὰν  μὴ   ~εἰκότως πεπραγμένα, ἀλλὰ τὰ
[236]   ταυτηνί; μήν, ἐάν μοι  μὴ   εἴπῃς τὸν ~λόγον ἐναντίον αὐτῆς
[235]   τῷ βιβλίῳ ~βελτίω τε καὶ  μὴ   ἐλάττω ἕτερα ὑπέσχησαι εἰπεῖν τούτων
[254]   τότε αἰδοῖ βιαζόμενος, ἑαυτὸν κατέχει  μὴ   ἐπιπηδᾶν ~τῷ ἐρωμένῳ· δὲ
[269]   χαλεπαίνειν ἀλλὰ συγγιγνώσκειν, εἴ τινες  μὴ   ἐπιστάμενοι διαλέγεσθαι ~ἀδύνατοι ἐγένοντο ὁρίσασθαι
[265]   κατ᾽ ἄρθρα πέφυκεν, καὶ  μὴ   ἐπιχειρεῖν ~καταγνύναι μέρος μηδέν, κακοῦ
[232]   ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται· ~τοὺς δὲ  μὴ   ἐρῶντας, κρείττους αὑτῶν ὄντας, τὸ
[232]   τῆς ἐπιθυμίας συνεῖναι· τοὺς δὲ  μὴ   ἐρῶντας ~οὐδ᾽ αἰτιᾶσθαι διὰ τὴν
[237]   δῆλον· ὅτι δ᾽ αὖ καὶ  μὴ   ~ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι τῶν καλῶν, ἴσμεν.
[232]   αὐτοῖς εἰς διαφοράν· ὅσοι δὲ  μὴ   ἐρῶντες ἔτυχον, ~ἀλλὰ δι᾽ ἀρετὴν
[243]   ὡς χρὴ ἐραστῇ μᾶλλον  μὴ   ἐρῶντι ἐκ τῶν ὁμοίων χαρίζεσθαι.
[241]   ἀνοήτῳ χαρίζεσθαι, (ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον  μὴ   ~ἐρῶντι καὶ νοῦν ἔχοντι· εἰ
[227]   ~κεκόμψευται· λέγει γὰρ ὡς χαριστέον  μὴ   ἐρῶντι μᾶλλον ἐρῶντι. ~(Σωκράτης)
[235]   τίνα οἴει ~λέγοντα ὡς χρὴ  μὴ   ἐρῶντι μᾶλλον ἐρῶντι χαρίζεσθαι,
[244]   ὃς ἂν παρόντος ~ἐραστοῦ τῷ  μὴ   ἐρῶντι μᾶλλον φῇ δεῖν χαρίζεσθαι,
[237]   αἰτῶν ἔπειθεν τοῦτ᾽ αὐτό, ὡς  μὴ   ἐρῶντι πρὸ ~τοῦ ἐρῶντος δέοι
[243]   ἀνήκοος ὢν ~φθάσῃ χαρισάμενος τῷ  μὴ   ἐρῶντι. ~(Φαῖδρος) οὗτος παρά σοι
[236]   ~τὸ μὲν τὸν ἐρῶντα (τοῦ  μὴ   ἐρῶντος μᾶλλον νοσεῖν δώσω σοι
[256]   φιλία· δὲ ~ἀπὸ τοῦ  μὴ   ἐρῶντος οἰκειότης, σωφροσύνῃ θνητῇ κεκραμένη,
[241]   ἐρεῖν τὰ ἴσα περὶ τοῦ  μὴ   ἐρῶντος, ὡς δεῖ ~ἐκείνῳ χαρίζεσθαι
[234]   εἰ ἅπασίν σοι παραινῶ τοῖς  μὴ   ἐρῶσι χαρίζεσθαι. ἐγὼ μὲν ~οἶμαι
[233]   τῆς ἐπιθυμίας παύσωνται· ~(τοῖς δὲ  μὴ   ἐρῶσιν, οἳ καὶ πρότερον ἀλλήλοις
[234]   κακοῦ τοῦ ἐπιτηδεύματος, τοῖς δὲ  μὴ   ἐρῶσιν οὐδεὶς ~πώποτε τῶν οἰκείων
[231]   χάριν τοῖς ἐρωμένοις· τοῖς δὲ  μὴ   ἐρῶσιν οὔτε τὴν τῶν ~οἰκείων
[278]   τρόπου. ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν αὖ τὸν  μὴ   ἔχοντα τιμιώτερα ὧν συνέθηκεν
[233]   νομίζειν· ~εὐτυχοῦντας δὲ καὶ τὰ  μὴ   ἡδονῆς ἄξια παρ᾽ ἐκείνων ἐπαίνου
[274]   ὥστ᾽ εἰ μακρὰ ~περίοδος,  μὴ   θαυμάσῃς· μεγάλων γὰρ ἕνεκα περιιτέον,
[238]   νυμφόληπτος προϊόντος τοῦ λόγου γένωμαι,  μὴ   θαυμάσῃς· τὰ νῦν ~γὰρ οὐκέτι
[248]   εἶναι· ~ὅταν δὲ ἀδυνατήσασα ἐπισπέσθαι  μὴ   ἴδῃ, καί τινι συντυχίᾳ χρησαμένη
[250]   τὸ πάθος ἀγνοοῦσι (διὰ τὸ  μὴ   ἱκανῶς ~διαισθάνεσθαι. δικαιοσύνης μὲν οὖν
[261]   τε Φαῖδρον πείθετε ὡς ἐὰν  μὴ   ἱκανῶς ~φιλοσοφήσῃ, οὐδὲ ἱκανός ποτε
[274]   διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς  μὴ   ~(καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ μὲν
[247]   ῥέπων τε καὶ βαρύνων  μὴ   καλῶς ἦν τεθραμμένος τῶν ἡνιόχων.
[258]   ἐκεῖνο οἶμαι αἰσχρὸν ἤδη, τὸ  μὴ   καλῶς λέγειν τε καὶ γράφειν
[237]   δὴ τὸν ἐρῶντά τε καὶ  μὴ   κρινοῦμεν; δεῖ ~αὖ νοῆσαι ὅτι
[263]   γε οἶμαι πρὸς ἑκάστῳ γιγνόμενον  μὴ   λανθάνειν ἀλλ᾽ ὀξέως αἰσθάνεσθαι ~περὶ
[238]   ἤδη φανερόν, ~λεχθὲν δὲ  μὴ   λεχθὲν πάντως σαφέστερον· γὰρ
[233]   ἔρως ἐπιδείκνυται· δυστυχοῦντας μέν,  μὴ   λύπην τοῖς ἄλλοις ~παρέχει, ἀνιαρὰ
[237]   λόγος πρόκειται πότερα ἐρῶντι  μὴ   μᾶλλον εἰς φιλίαν ἰτέον, περὶ
[272]   φαίνεται ἐπ᾽ ~αὐτὴν ὁδός, ἵνα  μὴ   μάτην πολλὴν ἀπίῃ καὶ τραχεῖαν,
[250]   (καὶ ἐρασμιώτατον. μὲν οὖν  μὴ   ~νεοτελὴς διεφθαρμένος οὐκ ὀξέως
[240]   λόγῳ (ἐστὶν ἀκούειν οὐκ ἐπιτερπές,  μὴ   ὅτι δὴ ἔργῳ ἀνάγκης ἀεὶ
[277]   ~ἀγαθῶν οὐκ ἐκφεύγει τῇ ἀληθείᾳ  μὴ   οὐκ ἐπονείδιστον εἶναι, οὐδὲ ἂν
[240]   ποιήσει τὸν ἴσον χρόνον συνόντα  μὴ   οὐχὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ἐλθεῖν ἀηδίας
[237]   ~ὁμολογοῦσιν. ἐγὼ οὖν καὶ σὺ  μὴ   πάθωμεν ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, ἀλλ᾽
[264]   ὀνίναιτ᾽ ἄν, μιμεῖσθαι αὐτὰ ἐπιχειρῶν  μὴ   πάνυ ~τι εἰς δὲ τοὺς
[228]   κύνα, ἐξεπιστάμενος τὸν λόγον, εἰ  μὴ   ~πάνυ τι ἦν μακρός. ἐπορεύετο
[274]   (μελετᾶν τὸν νοῦν ἔχοντα, ~ὅτι  μὴ   πάρεργον, ἀλλὰ δεσπόταις ἀγαθοῖς τε
[272]   φῇ δὲ ~τέχνῃ λέγειν,  μὴ   πειθόμενος κρατεῖ. τί δὴ οὖν;
[271]   τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι,  μὴ   ~πειθώμεθα αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. ~(Φαῖδρος)
[260]   λαβὼν πόλιν ὡσαύτως ἔχουσαν ~πείθῃ,  μὴ   περὶ ὄνου σκιᾶς ὡς ἵππου
[241]   ἤδη ἐσχηκὼς καὶ ~σεσωφρονηκώς, ἵνα  μὴ   πράττων ταὐτὰ τῷ πρόσθεν ὅμοιός
[266]   δρᾶν εἰ μὲν ὀρθῶς  μὴ   προσαγορεύω, θεὸς ~οἶδε, καλῶ δὲ
[252]   ~ὅπως τοιοῦτος ἔσται. ἐὰν οὖν  μὴ   πρότερον ἐμβεβῶσι τῷ ἐπιτηδεύματι, τότε
[231]   τὸν νόμον τὸν καθεστηκότα δέδοικας,  ~μὴ   πυθομένων τῶν ἀνθρώπων ὄνειδός σοι
[257]   δόξαν φοβούμενοι τοῦ ἔπειτα χρόνου,  μὴ   ~σοφισταὶ καλῶνται. ~(Σωκράτης) ~γλυκὺς ἀγκών,
[264]   ~(Σωκράτης) ~τοῦτον μὲν τοίνυν, ἵνα  μὴ   σὺ ἄχθῃ, ἐάσωμεν καίτοι συχνά
[232]   αὐτοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ ~πεπαιδευμένους  μὴ   συνέσει κρείττους γένωνται· τῶν δὲ
[236]   ὅπως οἷός τε εἶ, ἵνα  μὴ   τὸ τῶν κωμῳδῶν φορτικὸν ~πρᾶγμα
[233]   χαρίζεσθαι, προσήκει καὶ τοῖς ἄλλοις  μὴ   ~τοὺς βελτίστους ἀλλὰ τοὺς ἀπορωτάτους
[270]   ἐν τῇ ~ἑτέρᾳ, εἰ μέλλεις,  μὴ   τριβῇ μόνον καὶ ἐμπειρίᾳ ἀλλὰ
[238]   βλάβη ἀπό τε ~ἐρῶντος καὶ  μὴ   τῷ χαριζομένῳ ἐξ εἰκότος συμβήσεται.
[273]   λέγειν, ἀλλὰ τὸν μὲν δειλὸν  μὴ   ~ὑπὸ μόνου φάναι τοῦ ἀνδρικοῦ
[273]   τούτῳ ~ἡμεῖς πότερον λέγωμεν  μὴ   ~(Φαῖδρος) τὸ ποῖον; ~(Σωκράτης) ~ὅτι,
[255]   κακὸν κακῷ φίλον οὐδ᾽ ~ἀγαθὸν  μὴ   φίλον ἀγαθῷ εἶναι. προσεμένου δὲ
[245]   ἔργα. ὥστε τοῦτό γε αὐτὸ  μὴ   φοβώμεθα, μηδέ τις ἡμᾶς λόγος
[248]   γῆν ~πέσῃ, τότε νόμος ταύτην  (μὴ   φυτεῦσαι εἰς μηδεμίαν θήρειον φύσιν
[235]   ~ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα  μὴ   χείρω. ὅτι μὲν οὖν παρά
[232]   φοβούμενοι τοὺς μὲν ~οὐσίαν κεκτημένους  μὴ   χρήμασιν αὐτοὺς ὑπερβάλωνται, τοὺς δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007