Alphabétiquement     [«   »]
εἴρησθον 1
εἴρηταί 1
εἴρηται 5
εἰς 69
εἷς 1
εἰσερρύη 1
εἰσι 1
Fréquences     [«    »]
65 ἀλλ
69 εἶναι
65 τι
69 εἰς
69 οὐ
70 ἀλλὰ
74 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

εἰς


Pages
[276]   γενέσθαι, πότερα σπουδῇ ἂν θέρους  εἰς   Ἀδώνιδος ~κήπους ἀρῶν χαίροι θεωρῶν
[249]   ὅς ποτε ἄνθρωπος ἦν πάλιν  εἰς   ἄνθρωπον. οὐ ~γὰρ γε
[254]   ~προσιέναι ἀναγκάζων μόγις συνεχώρησεν δεομένων  εἰς   αὖθις ὑπερβαλέσθαι. ~ἐλθόντος δὲ τοῦ
[255]   πρὸς τὸν ἐραστήν, μὲν  εἰς   αὐτὸν ἔδυ, δ᾽ ~ἀπομεστουμένου
[248]   καὶ ἐρωτικοῦ, τὴν δὲ δευτέραν  εἰς   ~βασιλέως ἐννόμου πολεμικοῦ καὶ
[256]   ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς ~μανίας φέρονται·  εἰς   γὰρ σκότον καὶ τὴν ὑπὸ
[248]   ἀλλὰ τὴν μὲν πλεῖστα ἰδοῦσαν  εἰς   γονὴν ἀνδρὸς γενησομένου ~φιλοσόφου
[240]   ψόγους νήφοντος μὲν οὐκ ἀνεκτούς,  εἰς   δὲ μέθην ἰόντος πρὸς τῷ
[264]   αὐτὰ ἐπιχειρῶν μὴ πάνυ ~τι  εἰς   δὲ τοὺς ἑτέρους λόγους ἴωμεν.
[235]   ἄρχοντες, ὑπισχνοῦμαι χρυσῆν εἰκόνα ἰσομέτρητον  εἰς   ~Δελφοὺς ἀναθήσειν, οὐ (μόνον ἐμαυτοῦ
[232]   ~ἄμεινον ἐκείνων φρονῇς, ἥξεις αὐτοῖς  εἰς   διαφοράν· ὅσοι δὲ μὴ ἐρῶντες
[273]   ἱμάτιον τι ἄλλο ἀφελόμενος,  εἰς   ~δικαστήριον ἄγηται, δεῖ δὴ τἀληθὲς
[273]   ~κεχαρισμένως δὲ πράττειν τὸ πᾶν  εἰς   δύναμιν. οὐ γὰρ δὴ ἄρα,
[278]   συνέθηκε ταῦτα, καὶ ἔχων βοηθεῖν,  εἰς   ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψε,
[266]   τέ τιν᾽ ἄλλον ἡγήσωμαι δυνατὸν  εἰς   ἓν ~καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυκόθ᾽
[249]   λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων  (εἰς   ἓν λογισμῷ ~συναιρούμενον· τοῦτο δ᾽
[245]   τε οὐρανὸν ~(πᾶσάν τε γῆν  εἰς   ἓν συμπεσοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε
[232]   μὲν οὖν ~ἀπεχθέσθαι σε τούτοις  εἰς   ἐρημίαν φίλων καθιστᾶσιν, ἐὰν δὲ
[256]   ἃς οὐ θεμιτὸν εἶναι ~λύσαντας  εἰς   ἔχθραν ποτὲ ἐλθεῖν. ἐν δὲ
[257]   ~αὕτη σοι, φίλε Ἔρως,  εἰς   ἡμετέραν δύναμιν ὅτι καλλίστη καὶ
[249]   ἂν θέλῃ ἑκάστη· ἔνθα καὶ  εἰς   θηρίου βίον ἀνθρωπίνη ~ψυχὴ ἀφικνεῖται,
[229]   δόξῃ ἐν ἡσυχίᾳ ~καθιζησόμεθα. ~(Φαῖδρος)  ~εἰς   καιρόν, ὡς ἔοικεν, ἀνυπόδητος ὢν
[248]   ὃς δ᾽ ἂν ἀδίκως, χείρονος·  εἰς   μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν
[248]   τότε νόμος ταύτην (μὴ φυτεῦσαι  εἰς   μηδεμίαν θήρειον φύσιν ἐν τῇ
[265]   ἄχαρι. ~(Φαῖδρος) τίνων δή; ~(Σωκράτης)  ~εἰς   μίαν τε ἰδέαν συνορῶντα ἄγειν
[255]   ἤγαγεν εἰς (τὸ ~προσέσθαι αὐτὸν  εἰς   ὁμιλίαν· οὐ γὰρ δήποτε εἵμαρται
[253]   χρώμενοι πρὸς τὰ παιδικά, ἀλλ᾽  ~εἰς   ὁμοιότητα (αὑτοῖς καὶ τῷ θεῷ
[241]   εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ~ἄπιστος,  ~εἰς   ὃν πολλὰ καὶ μετὰ πολλῶν
[277]   καὶ τὸν ἔχοντα εὐδαιμονεῖν ποιοῦντες  εἰς   ὅσον ἀνθρώπῳ δυνατὸν μάλιστα. ~(Φαῖδρος)
[250]   τοιοῦτον ἑαυτῆς ἐναργὲς εἴδωλον ~παρείχετο  εἰς   ὄψιν ἰόν καὶ τἆλλα ὅσα
[228]   δρῶν ἐξ ἑωθινοῦ καθήμενος ἀπειπὼν  εἰς   ~περίπατον ᾔει, ὡς μὲν ἐγὼ
[248]   πολεμικοῦ καὶ ἀρχικοῦ, τρίτην  εἰς   πολιτικοῦ τινος ~οἰκονομικοῦ
[276]   γεωργοῦ φῶμεν ~ἧττον νοῦν ἔχειν  εἰς   τὰ ἑαυτοῦ σπέρματα; ~(Φαῖδρος) ἥκιστά
[266]   μάλ᾽ ἐν δίκῃ, δ᾽  ~εἰς   τὰ ἐν δεξιᾷ τῆς μανίας
[249]   ἔτυχον, κριθεῖσαι δὲ αἱ μὲν  εἰς   τὰ ὑπὸ γῆς ~δικαιωτήρια ἐλθοῦσαι
[236]   ~περὶ μὲν τούτου, φίλε,  εἰς   τὰς ὁμοίας λαβὰς (ἐλήλυθας. ῥητέον
[247]   ἕως ἂν κύκλῳ περιφορὰ  εἰς   ταὐτὸν περιενέγκῃ. ἐν δὲ τῇ
[256]   λαβόντε τὰς ψυχὰς ἀφρούρους, συναγαγόντε  εἰς   ~ταὐτόν, τὴν ὑπὸ τῶν πολλῶν
[256]   ~ἀντιτείνει. ἐὰν μὲν δὴ οὖν  εἰς   τεταγμένην τε δίαιταν καὶ φιλοσοφίαν
[269]   εἰκότως Περικλῆς πάντων τελεώτατος  εἰς   τὴν ῥητορικὴν ~γενέσθαι. ~(Φαῖδρος) τί
[230]   οὕτως ἐκ τοῦ ἄστεος οὔτ᾽  εἰς   ~τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ ἔξω
[270]   αὐτοῦ, τίνα πρὸς τί ~πέφυκεν  εἰς   τὸ δρᾶν ἔχον τίνα
[252]   ἐκεῖνον τιμῶν τε καὶ ~μιμούμενος  εἰς   τὸ δυνατὸν ζῇ, ἕως ἂν
[247]   θεασαμένη καὶ ἑστιαθεῖσα, δῦσα ~πάλιν  εἰς   τὸ εἴσω τοῦ οὐρανοῦ, οἴκαδε
[253]   τὰ παιδικὰ πείθοντες ~καὶ ῥυθμίζοντες  εἰς   τὸ ἐκείνου ἐπιτήδευμα καὶ ἰδέαν
[242]   ~ἀφοσιώσωμαι, ὡς δή τι ἡμαρτηκότα  εἰς   τὸ θεῖον. εἰμὶ δὴ οὖν
[259]   ἡγούμενοι ἀνδράποδ᾽ ἄττα σφίσιν ἐλθόντα  εἰς   τὸ καταγώγιον ~ὥσπερ προβάτια μεσημβριάζοντα
[276]   γράφῃ, ἑαυτῷ τε ὑπομνήματα θησαυριζόμενος,  εἰς   τὸ ~λήθης γῆρας ἐὰν ἵκηται,
[244]   ἐνθέῳ πολλὰ δὴ πολλοῖς προλέγοντες  εἰς   τὸ μέλλον ~ὤρθωσαν, μηκύνοιμεν ἂν
[249]   νῦν εἶναί φαμεν, καὶ ἀνακύψασα  εἰς   τὸ ὂν ~ὄντως. διὸ δὴ
[270]   τὸ δρᾶν ἔχον τίνα  εἰς   τὸ παθεῖν ὑπὸ τοῦ, ἐὰν
[255]   ἡλικία καὶ τὸ χρεὼν ἤγαγεν  εἰς   (τὸ ~προσέσθαι αὐτὸν εἰς ὁμιλίαν·
[276]   γεωργικῇ χρώμενος ἂν τέχνῃ, σπείρας  εἰς   τὸ προσῆκον, ἀγαπῴη ἂν ἐν
[240]   ἐραστὴς πρὸς τῷ βλαβερῷ ~καὶ  εἰς   τὸ συνημερεύειν πάντων (ἀηδέστατον. ἥλικα
[249]   γε μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήθειαν  εἰς   τόδε ἥξει τὸ σχῆμα. δεῖ
[277]   δὴ πέρι βουληθέντες ἰδεῖν ἀφικόμεθα  εἰς   τόδε, ὅπως τὸ Λυσίου τε
[250]   ὄντα, ~ἢ οὐκ ἂν ἦλθεν  (εἰς   τόδε τὸ ζῷον· ἀναμιμνῄσκεσθαι δὲ
[248]   θεῷ ἑπομένη καὶ ~εἰκασμένη ὑπερῆρεν  εἰς   τὸν ἔξω τόπον τὴν τοῦ
[240]   ἀηδής, λήξας δὲ τοῦ ἔρωτος  εἰς   τὸν ἔπειτα χρόνον ~ἄπιστος, ~εἰς
[239]   πάντα ἀγνοῶν καὶ πάντα ~ἀποβλέπων  εἰς   τὸν ἐραστήν, οἷος ὢν τῷ
[252]   τῶν ἀποθέτων ἐπῶν δύο ~ἔπη  εἰς   τὸν ἔρωτα, ὧν τὸ ἕτερον
[255]   τὸ τοῦ κάλλους ῥεῦμα ~πάλιν  εἰς   τὸν καλὸν διὰ τῶν ὀμμάτων
[254]   ~ἀνέπεσεν ὑπτία, καὶ ἅμα ἠναγκάσθη  εἰς   (τοὐπίσω ἑλκύσαι τὰς ἡνίας οὕτω
[249]   ἐλθοῦσαι δίκην ἐκτίνουσιν, αἱ δ᾽  εἰς   τοὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς
[269]   ἀγροικίας ῥῆμά τι εἰπεῖν ἀπαίδευτον  εἰς   ~τοὺς ταῦτα γεγραφότας τε καὶ
[237]   ἔχει δύναμιν, (ὁμολογίᾳ θέμενοι ὅρον,  εἰς   τοῦτο ~ἀποβλέποντες καὶ ἀναφέροντες τὴν
[237]   πότερα ἐρῶντι μὴ μᾶλλον  εἰς   φιλίαν ἰτέον, περὶ ~ἔρωτος οἷόν
[248]   τινος ~οἰκονομικοῦ χρηματιστικοῦ, τετάρτην  εἰς   φιλοπόνου ἢ> γυμναστικοῦ περὶ
[261]   καὶ ἄλλου ~ὁμοιοῦντος καὶ ἀποκρυπτομένου  εἰς   φῶς ἄγειν. ~(Φαῖδρος) πῶς δὴ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007