Alphabétiquement     [«   »]
123
11
10
ἡ 60
10
1
20
Fréquences     [«    »]
55 εἰ
54 τί
57 τοὺς
60 ἡ
64 τοῖς
65 ἀλλ
65 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre


Pages
[227]   Σώκρατες, προσήκουσα γέ σοι     ἀκοή· γάρ τοι λόγος
[271]   ~(Φαῖδρος) τί μήν; ~(Σωκράτης) ~οὐκοῦν     ἅμιλλα αὐτῷ τέταται πρὸς τοῦτο
[261]   μόνον περὶ δικαστήριά τέ ἐστιν     ἀντιλογικὴ (καὶ περὶ δημηγορίαν, ~ἀλλ᾽
[261]   σύλλογοι, ἀλλὰ καὶ ἐν ἰδίοις,     ~αὐτὴ σμικρῶν (τε καὶ μεγάλων
[237]   ~δεῖ περὶ οὗ ἂν     βουλή, παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη.
[238]   μὴ λεχθὲν πάντως σαφέστερον·     γὰρ ἄνευ λόγου δόξης ἐπὶ
[247]   ~τε καὶ περὶ ἀληθείας λέγοντα     γὰρ ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος
[240]   παλαιὸς ~λόγος τέρπειν τὸν ἥλικα     γὰρ οἶμαι χρόνου ἰσότης ἐπ᾽
[270]   ~(Φαῖδρος) κινδυνεύει, Σώκρατες. ~(Σωκράτης)  ~ἡ   γοῦν ἄνευ τούτων μέθοδος ἐοίκοι
[255]   μὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ,     δ᾽ ~ἀπομεστουμένου ἔξω ἀπορρεῖ· καὶ
[251]   ἀποκλῄει τὴν βλάστην τοῦ ~πτεροῦ,     δ᾽ ἐντὸς μετὰ τοῦ ἱμέρου
[260]   λελοιδορήκαμεν τὴν τῶν λόγων ~τέχνην;     δ᾽ ἴσως ἂν εἴποι· τί
[271]   ἐξ ἀνάγκης μὲν πείθεται,     δὲ ἀπειθεῖ. ~(Φαῖδρος) κάλλιστα γοῦν
[256]   δωρήσεται παρ᾽ ἐραστοῦ φιλία·     δὲ ~ἀπὸ τοῦ μὴ ἐρῶντος
[245]   θεῶν τοιαύτη μανία δίδοται·  ~ἡ   δὲ δὴ ἀπόδειξις ἔσται δεινοῖς
[246]   καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ,     δὲ ~πτερορρυήσασα φέρεται ἕως ἂν
[248]   καὶ μόγις ~καθορῶσα τὰ ὄντα·     δὲ τοτὲ μὲν ἦρεν, τοτὲ
[242]   ὡς σχεδὸν ἤδη ~μεσημβρία ἵσταται     δὴ καλουμένη σταθερά; ἀλλὰ περιμείναντες
[227]   ~(Σωκράτης) ~τίς οὖν δὴ ἦν     διατριβή; δῆλον ὅτι τῶν
[231]   αἱροῖο, ~ἐξ ὀλίγων ἄν σοι     ἔκλεξις εἴη· εἰ δ᾽ ἐκ
[237]   ~ὅτε στασιάζετον· καὶ τοτὲ μὲν     ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ ἑτέρα
[237]   μὲν ἑτέρα, ἄλλοτε δὲ     ἑτέρα κρατεῖ. δόξης μὲν οὖν
[242]   περὶ τὸν ἔρωτα, ἔτι τε     εὐήθεια ~αὐτοῖν πάνυ ἀστεία, ~τὸ
[255]   λόγον καὶ ὁμιλίαν δεξαμένου, ~ἐγγύθεν     εὔνοια γιγνομένη τοῦ ἐρῶντος ἐκπλήττει
[239]   ἂν φρονιμώτατος εἴη. τοῦτο δὲ     θεία φιλοσοφία τυγχάνει ~ὄν, ἧς
[230]   ~νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε     καταγωγή. τε γὰρ πλάτανος
[266]   καλεῖν· τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν     λόγων τέχνη, ~Θρασύμαχός τε
[244]   ποθὲν ἔν τισι τῶν γενῶν     μανία ἐγγενομένη καὶ ~προφητεύσασα, οἷς
[269]   ~Θρασύμαχος πορεύεται δοκεῖ μοι φαίνεσθαι     μέθοδος. ~(Φαῖδρος) ἀλλὰ πῇ δή;
[248]   βίος· αἱ δὲ ἄλλαι ψυχαί,     μὲν ἄριστα θεῷ ἑπομένη καὶ
[255]   πολλὴ φερομένη πρὸς τὸν ἐραστήν,     μὲν εἰς αὐτὸν ἔδυ,
[237]   οἷν ~ἑπόμεθα ἂν ἄγητον,     μὲν ἔμφυτος οὖσα ἐπιθυμία ἡδονῶν,
[271]   δι᾽ ἣν αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης     μὲν πείθεται, δὲ ἀπειθεῖ.
[254]   ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ ~ἡνιόχου     μνήμη πρὸς τὴν τοῦ κάλλους
[256]   καὶ θεῖα οὕτω σοι δωρήσεται     παρ᾽ ἐραστοῦ φιλία· δὲ
[246]   δὴ καὶ ~δύσκολος ἐξ ἀνάγκης     περὶ ἡμᾶς ἡνιόχησις. πῇ δὴ
[274]   ἐξ ἀγαθῶν. ὥστ᾽ εἰ μακρὰ     ~περίοδος, μὴ θαυμάσῃς· μεγάλων γὰρ
[247]   ~(νώτῳ, στάσας δὲ αὐτὰς περιάγει     περιφορά, αἱ δὲ θεωροῦσι τὰ
[247]   καὶ εὐπαθεῖ, ἕως ἂν κύκλῳ     περιφορὰ εἰς ταὐτὸν περιενέγκῃ. ἐν
[245]   ἐσόμενος, ἀτελὴς αὐτός τε καὶ     ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων
[248]   δοξαστῇ χρῶνται. ~οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽     πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν
[246]   ἔστι δέ τις τοιάδε. ~πέφυκεν     πτεροῦ δύναμις τὸ ἐμβριθὲς ἄγειν
[261]   οὖν οὐ τὸ μὲν ὅλον     ῥητορικὴ ἂν εἴη τέχνη ψυχαγωγία
[263]   ~ποτέρωθι οὖν εὐαπατητότεροί ἐσμεν, καὶ     ῥητορικὴ ἐν ποτέροις μεῖζον δύναται;
[272]   ~καλῶς τε καὶ τελέως ἐστὶν     τέχνη ἀπειργασμένη, πρότερον δ᾽ οὔ·
[245]   εὐτυχίᾳ τῇ μεγίστῃ (παρὰ θεῶν     τοιαύτη μανία δίδοται· ~ἡ δὲ
[239]   ~τίνα βλάβην περὶ τὴν κτῆσιν     τοῦ ἐρῶντος ὁμιλία τε καὶ
[251]   διὰ τῶν ὀμμάτων ~ἐθερμάνθη     τοῦ πτεροῦ φύσις ἄρδεται, θερμανθέντος
[251]   τὰ οὖλα, ταὐτὸν δὴ πέπονθεν     τοῦ πτεροφυεῖν ἀρχομένου ψυχή· ζεῖ
[255]   ταῖς ἄλλαις ὁμιλίαις, ~(τότ᾽ ἤδη     τοῦ ῥεύματος ἐκείνου πηγή, ὃν
[245]   ποίησις ὑπὸ τῆς τῶν μαινομένων     τοῦ ~σωφρονοῦντος ἠφανίσθη. ~(τοσαῦτα μέν
[249]   πτεροῦται πρὸ τοσούτου χρόνου ~πλὴν     τοῦ φιλοσοφήσαντος ἀδόλως παιδεραστήσαντος
[249]   διὸ δὴ δικαίως μόνη πτεροῦται     τοῦ φιλοσόφου διάνοια· πρὸς γὰρ
[240]   ἀλλ᾽ ὅμως κόρον γε καὶ     τούτων συνουσία ἔχει. ~καὶ μὴν
[240]   καὶ βλάβῃ μεγάλῃ, ὅμως ἐπέμειξεν  ~ἡ   φύσις ἡδονήν τινα οὐκ ἄμουσον,
[272]   ~ὅτι (οὗτός ἐστι καὶ αὕτη     φύσις περὶ ἧς τότε ἦσαν
[248]   γὰρ τὸ αὐτὸ ὅθεν ἥκει     ψυχὴ ~ἑκάστη οὐκ ἀφικνεῖται ἐτῶν
[242]   ἑταῖρε, μαντικόν γέ ~τι καὶ     ψυχή· ἐμὲ γὰρ ἔθραξε μέν
[251]   αὑτήν, ὥστε πᾶσα κεντουμένη κύκλῳ     ψυχὴ ~οἰστρᾷ καὶ ὀδυνᾶται, μνήμην
[249]   ἐκείνων ποτ᾽ εἶδεν ἡμῶν     ψυχὴ ~συμπορευθεῖσα θεῷ καὶ ὑπεριδοῦσα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007