Alphabétiquement     [«   »]
τὼ 9
τῳ 3
τῷ 105
τῶν 164
τῶνδε 6
ὕβρει 1
ὕβρεως 2
Fréquences     [«    »]
138 ἂν
133 ἐν
142 ὡς
164 τῶν
172 τοῦ
187 Σωκράτης
190 Φαῖδρος
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Phedre

τῶν


Pages
[244]   ἐλέγετο· νῦν ~δὲ τὰ μέγιστα  τῶν   ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ μανίας,
[263]   καὶ αὖθις ὡς μέγιστον ὂν>  τῶν   ~ἀγαθῶν τυγχάνει; ~(Σωκράτης) ~ἄριστα λέγεις·
[248]   θεῷ συνοπαδὸς γενομένη κατίδῃ τι  τῶν   ἀληθῶν, μέχρι τε τῆς ~ἑτέρας
[267]   τε ~ἐάσομεν εὕδειν, οἳ πρὸ  τῶν   ἀληθῶν τὰ εἰκότα εἶδον ὡς
[238]   λόγου τε τοῦ ἀρίστου καὶ  τῶν   ἄλλων ~ἐπιθυμιῶν ἐπιθυμία (γαστριμαργία τε
[232]   οὕτως ἂν οἰομένους καὶ ~ὑπὸ  τῶν   ἄλλων ζηλοῦσθαι ὥσπερ αὐτοὺς ὑφ᾽
[246]   καὶ ἐξ ἀγαθῶν, (τὸ δὲ  τῶν   ἄλλων μέμεικται. καὶ πρῶτον ~μὲν
[232]   τὸν ~τρόπον ἔγνωσαν καὶ  τῶν   ἄλλων οἰκείων ἔμπειροι ἐγένοντο, ὥστε
[244]   διά τε ~ὀρνίθων ποιουμένων καὶ  τῶν   ἄλλων σημείων, ἅτ᾽ ἐκ διανοίας
[240]   οὐκ ἐν ὥρᾳ, ἑπομένων δὲ  τῶν   ἄλλων ταύτῃ, ~καὶ λόγῳ
[231]   ἔκλεξις εἴη· εἰ δ᾽ ἐκ  τῶν   ἄλλων τὸν σαυτῷ ἐπιτηδειότατον, ἐκ
[263]   ἀμφισβητησίμων τῶν μή; ~(Φαῖδρος)  ~τῶν   ἀμφισβητησίμων δήπου· οἴει ἄν
[263]   τὸν ἔρωτα πότερον φῶμεν εἶναι  τῶν   ἀμφισβητησίμων τῶν μή; ~(Φαῖδρος)
[274]   ἂν ἔθ᾽ ἡμῖν μέλοι τι  τῶν   ἀνθρωπίνων δοξασμάτων; ~(Φαῖδρος) γελοῖον ἤρου·
[249]   ὄντως μόνος γίγνεται· ἐξιστάμενος δὲ  τῶν   ~(ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων καὶ πρὸς τῷ
[232]   ἀντὶ τῆς δόξης τῆς ~παρὰ  τῶν   ἀνθρώπων αἱρεῖσθαι. ἔτι δὲ τοὺς
[231]   τὸν καθεστηκότα δέδοικας, ~μὴ πυθομένων  τῶν   ἀνθρώπων ὄνειδός σοι γένηται, ~εἰκός
[252]   δὲ οἶμαί τινες Ὁμηριδῶν ἐκ  τῶν   ἀποθέτων ἐπῶν δύο ~ἔπη εἰς
[270]   ~εἰ μὲν Ἱπποκράτει γε τῷ  τῶν   Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι πιθέσθαι, οὐδὲ
[236]   ἀγαθὸν ποιητὴν ἰδιώτης ~αὐτοσχεδιάζων περὶ  τῶν   αὐτῶν. ~(Φαῖδρος) ~οἶσθ᾽ ὡς ἔχει;
[231]   σκοποῦσιν τε κακῶς διέθεντο  τῶν   αὑτῶν διὰ τὸν ἔρωτα καὶ
[254]   παιδικὰ καὶ μνείαν ποιεῖσθαι τῆς  τῶν   ἀφροδισίων χάριτος. τὼ δὲ ~κατ᾽
[235]   καὶ μάλιστα λόγος ἔχει.  τῶν   γὰρ ~ἐνόντων ἀξίως ῥηθῆναι ἐν
[243]   μὲν οὐκ ᾔσθετο, Στησίχορος δέ.  τῶν   ~γὰρ ὀμμάτων στερηθεὶς διὰ τὴν
[267]   καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλά.  τῶν   γε μὴν οἰκτρογόων ἐπὶ ~γῆρας
[244]   ἐκ μηνιμάτων ποθὲν ἔν τισι  τῶν   γενῶν μανία ἐγγενομένη καὶ
[232]   ~πεπαιδευμένους μὴ συνέσει κρείττους γένωνται·  τῶν   δὲ ἄλλο τι κεκτημένων ~(ἀγαθὸν
[247]   Ἑστία ἐν θεῶν οἴκῳ μόνη·  ~τῶν   δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ
[242]   προσαναγκάζοντα ~Σιμμίαν Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου·  τῶν   δὲ ἄλλων πάμπολυ κρατεῖς καὶ
[253]   νῦν ἔτι ἡμῖν ταῦτα μενέτω.  ~τῶν   δὲ δὴ ἵππων μέν,
[236]   μᾶλλον νοσεῖν δώσω σοι ὑποτίθεσθαι,  ~τῶν   δὲ λοιπῶν ἕτερα πλείω καὶ
[236]   εὕρεσιν ἀλλὰ τὴν διάθεσιν ἐπαινετέον,  τῶν   δὲ μὴ ἀναγκαίων τε καὶ
[261]   ἃς ἐν ~Ἰλίῳ σχολάζοντες συνεγραψάτην,  τῶν   δὲ Παλαμήδους ἀνήκοος γέγονας; ~(Φαῖδρος)
[250]   ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ ἡμῖν ~ὀξυτάτη  τῶν   διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων,
[266]   αὐτός τε ἐραστής, Φαῖδρε,  τῶν   διαιρέσεων καὶ συναγωγῶν, ~ἵνα οἷός
[251]   χωρὶς γένηται καὶ αὐχμήσῃ, τὰ  τῶν   διεξόδων ~στόματα τὸ πτερὸν
[261]   τ᾽ ἔσται πᾶν παντὶ ὁμοιοῦν  τῶν   δυνατῶν καὶ οἷς δυνατόν, καὶ
[247]   δὲ ἄλλων ὅσοι ἐν τῷ  τῶν   δώδεκα ἀριθμῷ τεταγμένοι θεοὶ ἄρχοντες
[238]   ἀχθεῖσα κάλλους, καὶ ~ὑπὸ αὖ  τῶν   ἑαυτῆς συγγενῶν ἐπιθυμιῶν ἐπὶ σωμάτων
[242]   ἀλλὰ περιμείναντες καὶ ἅμα περὶ  ~τῶν   εἰρημένων διαλεχθέντες, τάχα ἐπειδὰν ἀποψυχῇ
[267]   ἐπὶ τελευτῆς τοὺς ἀκούοντας περὶ  τῶν   ~εἰρημένων; ~(Σωκράτης) ταῦτα λέγω, καὶ
[265]   τὴν δὲ ὑπὸ θείας ~ἐξαλλαγῆς  τῶν   εἰωθότων νομίμων γιγνομένην. ~(Φαῖδρος) πάνυ
[250]   ~πάρεστιν· αὗται δέ, ὅταν τι  τῶν   ἐκεῖ ὁμοίωμα ἴδωσιν, ἐκπλήττονται καὶ
[274]   περὶ Ναύκρατιν τῆς Αἰγύπτου γενέσθαι  τῶν   ἐκεῖ παλαιῶν ~τινα θεῶν, οὗ
[234]   ἄν τινα ἔχειν ~εἰπεῖν ἄλλον  τῶν   Ἑλλήνων ἕτερα τούτων μείζω καὶ
[244]   ἐκάλεσαν. ἐπεὶ καὶ τήν γε  τῶν   ἐμφρόνων, ζήτησιν τοῦ μέλλοντος διά
[262]   λόγου ἀρχήν. ~(Φαῖδρος) ~περὶ μὲν  τῶν   ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς
[263]   αὐτοῦ ἐκείνου. ~(Φαῖδρος) ~περὶ μὲν  τῶν   ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς
[230]   ~(Φαῖδρος) ἄκουε δή. ~περὶ μὲν  τῶν   ἐμῶν πραγμάτων ἐπίστασαι, καὶ ὡς
[227]   περιπάτους· ~φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι  τῶν   ἐν τοῖς (δρόμοις. ~(Σωκράτης) ~καλῶς
[235]   δὲ αὐτὸ λέγεις ποίησον·  τῶν   ἐν τῷ βιβλίῳ ~βελτίω τε
[259]   ἀπαγγέλλειν τίς τίνα ~αὐτῶν τιμᾷ  τῶν   ἐνθάδε. Τερψιχόρᾳ μὲν οὖν τοὺς
[249]   διακείμενος ὡς ~(ἄρα αὕτη πασῶν  τῶν   ἐνθουσιάσεων ἀρίστη τε καὶ ἐξ
[242]   ἀτεχνῶς θαυμάσιος. οἶμαι γὰρ ἐγὼ  ~τῶν   ἐπὶ τοῦ σοῦ βίου γεγονότων
[231]   ἐκ τῶν λόγων καὶ ἐκ  τῶν   ἔργων τοῖς ἄλλοις ἀπεχθανόμενοι ~τοῖς
[232]   καὶ τὰς ~πρὸς τοὺς ἄλλους  τῶν   ἐρωμένων συνουσίας ἀποτρέπουσιν, φοβούμενοι τοὺς
[231]   μὲν δὴ εἰ μὲν ἐκ  τῶν   ἐρώντων τὸν βέλτιστον αἱροῖο, ~ἐξ
[252]   γε αἰτία καὶ τὸ πάθος  ~τῶν   ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν.
[260]   ὅτι (Φαῖδρος) ἵππον ἡγεῖται ~τὸ  τῶν   ἡμέρων ζῴων μέγιστα ἔχον ὦτα
[250]   αὐτὸ διὰ τῆς ~ἐναργεστάτης αἰσθήσεως  τῶν   ἡμετέρων στίλβον ἐναργέστατα. ὄψις γὰρ
[247]   μὴ καλῶς ἦν τεθραμμένος  τῶν   ἡνιόχων. ἔνθα ~δὴ πόνος τε
[246]   ἄγειν ἄνω μετεωρίζουσα τὸ  τῶν   θεῶν ~γένος οἰκεῖ, κεκοινώνηκε δέ
[253]   δὲ Ἀπόλλωνός τε καὶ ~ἑκάστου  τῶν   θεῶν οὕτω κατὰ τὸν θεὸν
[279]   οὖν ἐγὼ μὲν παρὰ τῶνδε  τῶν   θεῶν ὡς ~ἐμοῖς παιδικοῖς Ἰσοκράτει
[238]   γὰρ καὶ πολυμερές καὶ ~τούτων  τῶν   ἰδεῶν ἐκπρεπὴς ἂν τύχῃ
[229]   αὐτῷ ἀνάγκη μετὰ τοῦτο τὸ  τῶν   Ἱπποκενταύρων εἶδος ~ἐπανορθοῦσθαι, καὶ αὖθις
[254]   μὲν εὐπειθὴς τῷ ~ἡνιόχῳ  τῶν   ἵππων, ἀεί τε καὶ τότε
[248]   ~συμπεριηνέχθη τὴν περιφοράν, θορυβουμένη ὑπὸ  τῶν   ἵππων καὶ μόγις ~καθορῶσα τὰ
[246]   ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ, εἶτα  τῶν   ἵππων μὲν αὐτῷ καλός
[248]   τοτὲ δ᾽ ἔδυ, βιαζομένων δὲ  τῶν   ἵππων τὰ ~μὲν εἶδεν, τὰ
[249]   μετέχων τῆς μανίας ἐρῶν  τῶν   ~καλῶν ἐραστὴς καλεῖται. καθάπερ γὰρ
[237]   αὖ καὶ μὴ ~ἐρῶντες ἐπιθυμοῦσι  τῶν   καλῶν, ἴσμεν. τῷ δὴ τὸν
[227]   δὴ Λυσίας ~πειρώμενόν τινα  τῶν   καλῶν, οὐχ ὑπ᾽ ἐραστοῦ δέ,
[252]   προσφέρεται. τόν τε οὖν ἔρωτα  τῶν   καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος,
[249]   δέ, ὄρνιθος δίκην ~βλέπων ἄνω,  τῶν   κάτω δὲ ἀμελῶν, αἰτίαν ἔχει
[230]   τινων καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ  τῶν   κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν
[236]   τε εἶ, ἵνα μὴ τὸ  τῶν   κωμῳδῶν φορτικὸν ~πρᾶγμα ἀναγκαζώμεθα ποιεῖν
[275]   λέγειν, ἐὰν ~δέ τι ἔρῃ  τῶν   λεγομένων βουλόμενος μαθεῖν, ἕν τι
[230]   ~μετέχον. ἀτάρ, ἑταῖρε, μεταξὺ  τῶν   λόγων, ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν
[277]   Λυσίου τε ὄνειδος ~ἐξετάσαιμεν τῆς  τῶν   λόγων (γραφῆς πέρι, καὶ αὐτοὺς
[228]   ἐκέλευε. δεομένου δὲ λέγειν τοῦ  τῶν   ~λόγων ἐραστοῦ, ἐθρύπτετο ὡς δὴ
[231]   ~καὶ ἕτοιμοί εἰσι καὶ ἐκ  τῶν   λόγων καὶ ἐκ τῶν ἔργων
[267]   κράτιστος. τὸ δὲ δὴ τέλος  τῶν   λόγων κοινῇ πᾶσιν ἔοικε ~συνδεδογμένον
[260]   ἀγροικότερον τοῦ δέοντος λελοιδορήκαμεν τὴν  τῶν   λόγων ~τέχνην; δ᾽ ἴσως
[270]   ~Ἀναξαγόρας, ἐντεῦθεν εἵλκυσεν ἐπὶ τὴν  τῶν   λόγων τέχνην τὸ πρόσφορον αὐτῇ.
[227]   διατριβή; δῆλον ὅτι  τῶν   λόγων ὑμᾶς Λυσίας εἱστία; ~(Φαῖδρος)
[261]   ὕστερον γένηται. ~(Φαῖδρος) ~τούτων δεῖ  τῶν   λόγων, Σώκρατες· ἀλλὰ δεῦρο
[275]   εἶπες δύναται. ~τοῦτο γὰρ  τῶν   μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς
[245]   καὶ ποίησις ὑπὸ τῆς  τῶν   μαινομένων τοῦ ~σωφρονοῦντος ἠφανίσθη.
[244]   μὴν νόσων γε καὶ πόνων  τῶν   μεγίστων, δὴ ~παλαιῶν ἐκ
[252]   κάλλος (ἔχοντα ἰατρὸν ηὕρηκε μόνον  ~τῶν   μεγίστων πόνων. τοῦτο δὲ τὸ
[233]   ποιῆσαι, ~ἀλλὰ ταῦτα μνημεῖα καταλειφθῆναι  τῶν   μελλόντων ἔσεσθαι. καὶ μὲν δὴ
[233]   ~μεγάλα βραδέως ὀλίγην ὀργὴν ποιούμενος,  τῶν   μὲν ἀκουσίων συγγνώμην ἔχων, ~τὰ
[232]   ἔχθραν γενέσθαι. ~καὶ μὲν δὴ  τῶν   μὲν ἐρώντων πολλοὶ πρότερον τοῦ
[239]   γιγνομένων τε καὶ φύσει ἐνόντων  ~(τῶν)   μὲν ἥδεσθαι, τὰ δὲ παρασκευάζειν,
[252]   ἐρώντων τοῦτο ἐκεῖνο τυγχάνει ὄν.  ~τῶν   μὲν οὖν Διὸς ὀπαδῶν
[236]   ἐατέα καὶ συγγνωστέα λέγοντι· καὶ  τῶν   μὲν τοιούτων ~οὐ τὴν εὕρεσιν
[263]   φῶμεν εἶναι τῶν ἀμφισβητησίμων  τῶν   μή; ~(Φαῖδρος) ~τῶν ἀμφισβητησίμων δήπου·
[259]   μουσικὴν ἀγγέλλουσιν, αἳ δὴ μάλιστα  τῶν   Μουσῶν περί ~τε οὐρανὸν καὶ
[262]   θεούς· ἴσως δὲ καὶ οἱ  ~τῶν   Μουσῶν προφῆται οἱ ὑπὲρ κεφαλῆς
[261]   ~καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἔγωγε  τῶν   Νέστορος, εἰ μὴ Γοργίαν Νέστορά
[241]   ποιήσειν; ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ~ὅτι ὑπὸ  τῶν   Νυμφῶν, αἷς με σὺ προύβαλες
[228]   κατὰ ~σχολὴν συνέθηκε, δεινότατος ὢν  τῶν   νῦν γράφειν, ταῦτα ἰδιώτην ὄντα
[251]   καὶ ἀνακηκίει, καὶ ὅπερ τὸ  τῶν   ὀδοντοφυούντων ~πάθος περὶ τοὺς ὀδόντας
[254]   μᾶλλον τοῦ ~ὑβριστοῦ ἵππου ἐκ  τῶν   ὀδόντων βίᾳ ὀπίσω σπάσας τὸν
[231]   δὲ μὴ ἐρῶσιν οὔτε τὴν  τῶν   ~οἰκείων ἀμέλειαν διὰ τοῦτο ἔστιν
[231]   ἑκόντες, ὡς ἂν ἄριστα περὶ  τῶν   ~οἰκείων βουλεύσαιντο, πρὸς τὴν δύναμιν
[234]   δὲ μὴ ἐρῶσιν οὐδεὶς ~πώποτε  τῶν   οἰκείων ἐμέμψατο ὡς διὰ τοῦτο
[251]   τοῦ κάλλους τὴν ἀπορροὴν διὰ  τῶν   ὀμμάτων ~ἐθερμάνθη τοῦ
[255]   ~πάλιν εἰς τὸν καλὸν διὰ  τῶν   ὀμμάτων ἰόν, πέφυκεν ἐπὶ
[262]   ἔσται μεταβιβάζειν κατὰ σμικρὸν διὰ  τῶν   ὁμοιοτήτων ~ἀπὸ τοῦ ὄντος ἑκάστοτε
[243]   μᾶλλον μὴ ἐρῶντι ἐκ  τῶν   ὁμοίων χαρίζεσθαι. ~(Φαῖδρος) ~ἀλλ᾽ εὖ
[234]   καὶ στρογγύλα, καὶ ~ἀκριβῶς ἕκαστα  τῶν   ὀνομάτων ἀποτετόρνευται; εἰ γὰρ δεῖ,
[262]   δὲ μὴ ἀπατήσεσθαι, τὴν ~ὁμοιότητα  τῶν   ὄντων καὶ ἀνομοιότητα ἀκριβῶς διειδέναι.
[263]   ὑπολαβεῖν τὸν ἔρωτα ἕν τι  τῶν   ὄντων ~ὃ (αὐτὸς ἐβουλήθη, καὶ
[262]   μὴ ~ἐγνωρικὼς ἔστιν ἕκαστον  τῶν   ὄντων; ~(Φαῖδρος) οὐ μή ποτε.
[269]   ἀκούσειαν ὧν νυνδὴ ~ἡμεῖς διῇμεν  τῶν   παγκάλων τεχνημάτων βραχυλογιῶν τε καὶ
[254]   καὶ εἶδον τὴν ὄψιν τὴν  τῶν   παιδικῶν ἀστράπτουσαν. ἰδόντος δὲ τοῦ
[236]   ~ἐσπούδακας, Φαῖδρε, ὅτι σου  τῶν   παιδικῶν ἐπελαβόμην ἐρεσχηλῶν σε, καὶ
[256]   πόνων (σμικρὰ ἀπολαῦσαι· δὲ  ~τῶν   παιδικῶν ἔχει μὲν οὐδὲν εἰπεῖν,
[245]   κατὰ τὴν ἄλλην ποίησιν, ~μυρία  τῶν   παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους
[244]   μὴν ἄξιον ἐπιμαρτύρασθαι, ~ὅτι καὶ  τῶν   παλαιῶν οἱ τὰ ὀνόματα τιθέμενοι
[245]   ὀρθῶς μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ  (τῶν   παρόντων κακῶν ~εὑρομένη. τρίτη δὲ
[248]   τελεστικὸν ~ἕξουσαν· ἕκτῃ ποιητικὸς  τῶν   περὶ μίμησίν τις ἄλλος ἁρμόσει,
[272]   ἐγώ τιν᾽ εἴπω λόγον ὃν  τῶν   περὶ ταῦτά τινων ἀκήκοα; ~(Φαῖδρος)
[246]   οἰκεῖ, κεκοινώνηκε δέ πῃ μάλιστα  τῶν   περὶ τὸ σῶμα τοῦ θείου
[229]   φαίην ~αὐτὴν πνεῦμα Βορέου κατὰ  τῶν   πλησίον πετρῶν σὺν Φαρμακείᾳ παίζουσαν
[257]   σε ὅτι οἱ μέγιστον ~φρονοῦντες  τῶν   πολιτικῶν μάλιστα ἐρῶσι λογογραφίας τε
[257]   τις αὐτόν, θαυμάσιε, ἔναγχος  τῶν   ~πολιτικῶν τοῦτ᾽ αὐτὸ λοιδορῶν ὠνείδιζε,
[256]   συναγαγόντε εἰς ~ταὐτόν, τὴν ὑπὸ  τῶν   πολλῶν μακαριστὴν αἵρεσιν εἱλέσθην τε
[249]   θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται μὲν ὑπὸ  ~τῶν   πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ
[259]   ~ὥς ποτ᾽ ἦσαν οὗτοι ἄνθρωποι  τῶν   πρὶν μούσας γεγονέναι, γενομένων δὲ
[257]   τισιν διὰ Φαῖδρον εἰρῆσθαι. ἀλλὰ  τῶν   προτέρων τε συγγνώμην καὶ ~τῶνδε
[274]   ~(Σωκράτης) ~ἀκοήν γ᾽ ἔχω λέγειν  τῶν   προτέρων, τὸ δ᾽ ἀληθὲς αὐτοὶ
[246]   λεγέσθω· τὴν δὲ αἰτίαν τῆς  τῶν   πτερῶν ἀποβολῆς, δι᾽ ἣν ψυχῆς
[255]   ~ἀφικόμενον καὶ ἀναπτερῶσαν, (τὰς διόδους  τῶν   πτερῶν ἄρδει τε καὶ ~ὥρμησε
[279]   ἐπιχειρεῖ, πλέον παίδων ~διενέγκοι  τῶν   πώποτε ἁψαμένων λόγων, ἔτι τε
[264]   δεῖν τεθῆναι, τι ἄλλο  τῶν   ῥηθέντων; ἐμοὶ ~μὲν γὰρ ἔδοξεν,
[232]   ὑπ᾽ ἐκείνων μὲν ὑπερορᾶσθαι, ὑπὸ  τῶν   ~συνόντων δὲ ὠφελεῖσθαι, ὥστε πολὺ
[234]   ἀπολαύσονται, ἀλλ᾽ οἵτινες πρεσβυτέρῳ γενομένῳ  τῶν   σφετέρων ~ἀγαθῶν μεταδώσουσιν· οὐδὲ οἳ
[273]   πεισόμεθα, ὡς ἐὰν μή τις  τῶν   τε ἀκουσομένων ~(τὰς φύσεις διαριθμήσηται,
[234]   αὑτῶν ἀρετὴν ἐπιδείξονται. σὺ οὖν  τῶν   τε ~εἰρημένων μέμνησο καὶ ἐκεῖνο
[250]   θεῶν, εἶδόν τε καὶ ~ἐτελοῦντο  τῶν   τελετῶν ἣν θέμις λέγειν (μακαριωτάτην,
[230]   τε καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ  τῶν   τεττίγων χορῷ. πάντων δὲ κομψότατον
[270]   δή; ~(Σωκράτης) ~πᾶσαι ὅσαι μεγάλαι  τῶν   τεχνῶν προσδέονται (ἀδολεσχίας καὶ ~μετεωρολογίας
[247]   τόπον οὔτε τις ὕμνησέ πω  τῶν   τῇδε ποιητὴς οὔτε ποτὲ ~ὑμνήσει
[240]   ψέξειεν ἄν, καὶ ~ἄλλα πολλὰ  τῶν   τοιουτοτρόπων θρεμμάτων τε καὶ ἐπιτηδευμάτων,
[259]   δὴ πρέπει γε φιλόμουσον ἄνδρα  τῶν   τοιούτων ἀνήκοον εἶναι. λέγεται δ᾽
[258]   ὡς εἰπεῖν ζῴη, ἀλλ᾽  τῶν   ~τοιούτων ἡδονῶν ἕνεκα; οὐ γάρ
[257]   τοῦ λόγου πατέρα αἰτιώμενος παῦε  τῶν   τοιούτων λόγων, ἐπὶ ~φιλοσοφίαν δέ,
[263]   τοιόνδε, ὡς περὶ μὲν ἔνια  τῶν   τοιούτων ~ὁμονοητικῶς ἔχομεν, περὶ δ᾽
[258]   μάλα. ~(Σωκράτης) ~οἴει τινὰ οὖν  τῶν   τοιούτων, ὅστις καὶ ὁπωστιοῦν δύσνους
[234]   μᾶλλον ἐμὲ ἐπαΐειν περὶ  τῶν   τοιούτων σοὶ ~εἱπόμην, καὶ ἑπόμενος
[271]   οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ  τῶν   ~τοιῶνδε λόγων διὰ τήνδε τὴν
[259]   φανείσης ᾠδῆς οὕτως ἄρα τινὲς  τῶν   τότε ἐξεπλάγησαν ὑφ᾽ ἡδονῆς, ~(ὥστε
[250]   μνήμῃ κεχαρίσθω, δι᾽ ἣν πόθῳ  τῶν   τότε νῦν μακρότερα εἴρηται· ~περὶ
[251]   ~διώκων· δὲ ἀρτιτελής,  τῶν   τότε πολυθεάμων, ὅταν θεοειδὲς πρόσωπον
[251]   πρῶτον μὲν ἔφριξε καί τι  τῶν   τότε ὑπῆλθεν ~αὐτὸν δειμάτων, εἶτα
[241]   μὲν αὐτὸν χάριν ἀπαιτεῖ  τῶν   τότε, ὑπομιμνῄσκων τὰ ~πραχθέντα καὶ
[256]   δὴ ὑπόπτεροι ~καὶ ἐλαφροὶ γεγονότες  τῶν   τριῶν παλαισμάτων τῶν ὡς ἀληθῶς
[239]   μάλιστα δὲ τῷ ἐραστῇ, ὅτι  τῶν   φιλτάτων τε καὶ ~εὐνουστάτων καὶ
[279]   ταῦτα συνεύχου· κοινὰ γὰρ τὰ  τῶν   φίλων. ~(Σωκράτης) ἴωμεν.
[253]   οὕτω ποιοῦσι. προθυμία μὲν οὖν  τῶν   ὡς ἀληθῶς ἐρώντων καὶ ~τελετή,
[256]   ἐλαφροὶ γεγονότες τῶν τριῶν παλαισμάτων  τῶν   ὡς ἀληθῶς Ὀλυμπιακῶν ἓν ~νενικήκασιν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 8/10/2007