HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  180 formes différentes pour 242 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[4, 165]   συνήθης Φαιδίμῳ γ´ ἐτύγχανεν  Χαβρίου   Κτήσιππος, εἰσηγησάμην νόμον ἄν τιν´
[4, 166]   ἐν Δημοσατύροις φησίν· ~Οὐδ´  Χαβρίου   Κτήσιππος ἔτι τρὶς κείρεται, (ἐν
[4, 165]   ταχύ. (Καὶ Κτήσιππος δ´  Χαβρίου   υἱὸς εἰς τοσοῦτον ἦλθεν ἀσωτίας
[4, 176]   Ἀλλὰ Θέωνα τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε  χαῖρε   Θέων. Ὥσπερ οὖν τοὺς τῷ
[4, 151]   δεινός, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα  χαίρειν,   λαβὼν δ´ εἰς τὴν χεῖρα
[4, 156]   Παρμενίσκος οὕτως ὑπήρξατο· Παρμενίσκος Μόλπιδι  χαίρειν.   Πλεονάζων ἐν ταῖς προσφωνήσεσι πρὸς
[4, 135]   καὶ ὄστρεα μυελόεντα, ὠμοτάριχον ἐῶν  χαίρειν,   Φοινίκιον ὄψον. Αὐτὰρ ἐχίνους ῥῖψα
[4, 160]   δοκεῖς, Κύνουλκε (τούτῳ γὰρ  χαίρεις   τῷ ὀνόματι, οὐ λέγων
[4, 136]   φέρων, ἵν´ Ἀθηναίων κατέκειντο φάλαγγες  Χαιρεφόων   δ´ ἐνόησεν ἅμα πρόσσω καὶ
[4, 134]   Σχεδόθεν δέ οἱ ἦν παράσιτος  Χαιρεφόων,   πεινῶντι λάρῳ ὄρνιθι ἐοικώς, (νήστης,
[4, 165]   Ἐπὶ δεῖπνον εἰς Κόρινθον ἐλθὼν  Χαιρεφῶν   ἄκλητος· ἤδη γὰρ πέτεται διαπόντιος·
[4, 164]   ἐν Φυγάδι· Αἰεί γ´  Χαιρεφῶν   τιν´ εὑρίσκει τέχνην καινὴν πορίζεται
[4, 164]   λαμπρὰ παρασκευάζεται, ὑπὲρ τὸν Ἀθηναῖον  Χαιρεφῶντα   ἐκεῖνον, περὶ οὗ φησιν Ἄλεξις
[4, 168]   τὰ τοῦ γήρως ἐφόδια προκαταναλίσκοντες,  (χαίροντες   τῇ ἑταίρᾳ, οὐ τοῖς ἑταίροις,
[4, 169]   οἴει διαφέρειν, εἴτε κάκκαβόν τινες  χαίρουσιν   ὀνομάζοντες εἴτε σίττυβον; Πλὴν ὅτι
[4, 157]   παρ´ ὑμῶν λάβωμεν, καὶ οὐ  χαλεπαίνομεν   ὡς ἔλαττον φερόμενοι, καθάπερ
[4, 165]   αὐτούς γε φυλάττεσθαι τῶν νῦν  χαλεπώ   τατον ἔργον. (Ἔχουσι γάρ τι
[4, 161]   ἀσκεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὸ πάντων  χαλεπώτατον   λαλεῖτε περὶ ὧν οὐκ οἴδατε
[4, 137]   στόματ´ εἶεν, γαστὴρ δ´ ἄρρηκτος,  χάλκεον   δέ μοι ἦτορ ἐνείη. Πόρναι
[4, 142]   καὶ κύαθος, δ´ ἐπίχυσις  χαλκῆ.   Πιεῖν δὲ οὐ προσεφέρετο, εἰ
[4, 158]   οὕτως· (Οὐκ ἂν δυναίμην εἰσορῶν  χαλκήλατον   μέγαν κολοσσὸν φάκινον ἄρτον ἐσθίειν.
[4, 162]   Βίων Βορυσθενίτης θεασάμενος αὐτοῦ  χαλκῆν   εἰκόνα, ἐφ´ ἧς ἐπεγέγραπτο Περσαῖον
[4, 154]   λαιμὸν ἀποκόπτει. Εὐφορίων δ´  Χαλκιδεὺς   ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν οὕτω γράφει·
[4, 162]   συμποτικῶν διαλόγων. (Κτησίβιος δ´  Χαλκιδεὺς   Μενεδήμου γνώριμος, ὥς φησιν
[4, 132]   τὸ προοίμιον εἶπε τῶν ἐν  Χαλκίδι   δείπνων χαριέστερον εἶναι τῆς ἐν
[4, 132]   γίνεται βελτίω δεῖπνα ἐν  Χαλκίδι,   τὸ προοίμιον εἶπε τῶν ἐν
[4, 131]   αὐχμηροκόμας μυριοπληθεῖς· τοὺς δὲ λέβητας  χαλκοῦς   εἶναι μείζους λάκκων δωδεκακλίνων· αὐτὸν
[4, 142]   Ἐπί τε τῷ τρίποδι ψυκτὴρ  χαλκοῦς   ἐπέκειτο καὶ κάδος καὶ σκαφίον
[4, 152]   προτίθενται τοιούτους ἔχουσιν· οἳ δὲ  χαλκοῦς,   οἳ δὲ κάνεα ξύλινα καὶ
[4, 128]   δ´ ἐξέπιον τὰς φιάλας, ἐν  χαλκῷ   πίνακι τῶν Κορινθίων κατασκευασμάτων ἄρτος
[4, 149]   φυστὴ μᾶζα νόμου χάριν ἐπὶ  χαλκῶν   κανῶν τῶν παρά τισι καλουμένων
[4, 152]   φίλος τραπέζης μὲν οὐ κοινωνεῖ,  χαμαὶ   δ´ ὑποκαθήμενος ἐφ´ ὑψηλῆς κλίνης
[4, 145]   οἶνον κἀκεῖνοι, καὶ οἳ μὲν  χαμαὶ   καθήμενοι, δ´ ἐπὶ κλίνης
[4, 184]   καὶ αὐλητικὴ περισπούδαστος ἦν.  Χαμαιλέων   γοῦν Ἡρακλεώτης ἐν τῷ
[4, 153]   τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν ἀποσπασθεὶς (τοῦ  χαμαιπετοῦς   δείπνου ῥάβδοις καὶ ἱμᾶσιν ἀστραγαλωτοῖς
[4, 139]   ἅπασα δ´ ἐν κινήσει καὶ  χαρᾷ   τῆς θεωρίας πόλις καθέστηκεν.
[4, 161]   ἔτυχον ἄθλιοί τινες ἐν τῇ  χαράδρᾳ   τρώγοντες ἅλιμα καὶ κακὰ τοιαῦτα
[4, 168]   ὡς Σάτυρος ἐν τοῖς περὶ  χαρακτήρων   εἴρηκεν, κατατρέχοντες τὸν ἀγρόν, διαρπάζοντες
[4, 150]   σταθμοῖς ἐπί τε τούτοις ἐκ  χαράκων   καὶ (τῶν) καλάμων τῶν (τε)
[4, 171]   ἐπιφανὴς καὶ ἔντιμος χρεία.  Χάρης   γοῦν ἐν τῇ γʹ τῶν
[4, 132]   σίλουρον λεβίαν, ἐφ´  χαριεῖ   πολὺ μᾶλλον μυρίνην προσεγχέας.
[4, 162]   δ´ εὔστοχος Κτησίβιος καὶ  χαρίεις   περὶ τὸ γελοῖον· ~(διὸ καὶ
[4, 158]   οἷον ἀμβροσίη ψύχους κρυόεντος. (Ὁ  χαρίεις   τε Ἀριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ ἔφη·
[4, 162]   καλὸς τοῦ Ζήνωνος οἰκετιεύς.  Χαριέντως   γὰρ ἔφη Βίων Βορυσθενίτης
[4, 132]   εἶπε τῶν ἐν Χαλκίδι δείπνων  χαριέστερον   εἶναι τῆς ἐν ἄστει παρασκευῆς,
[4, 129]   γενόμενος, καὶ Κάρανος αὐτῷ  χαρίζεται   κενὸν τὸ ἔκπωμα. ~Ἐπὶ τούτοις
[4, 133]   καὶ τέττιγας καὶ κερκώπας ἀναστομώσεως  χάριν.   Ἀριστοφάνης Ἀναγύρῳ· Πρὸς θεῶν, ἔραμαι
[4, 149]   τυρὸς καὶ φυστὴ μᾶζα νόμου  χάριν   ἐπὶ χαλκῶν κανῶν τῶν παρά
[4, 157]   βίῳ τὰς ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας  χάριν,   καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν ὡς
[4, 142]   καὶ παραγένοιντο, μικρὰ συμπεριενεχθεῖσι νόμου  χάριν   παρεσκευάζετο καὶ πάλιν αὐτοῖς στρωμναί
[4, 165]   ὑπερορίους ἀποδημίας ποιεῖσθαι τῆς γαστρὸς  χάριν,   ὡς αὐτὸς Ἄλεξις εἴρηκεν
[4, 134]   μὲν ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις  χάρις·   ἀλλ´ ἐπὰν δὴ τὸν γόητα
[4, 176]   αὐλητής, μίμων ´ν θυμέλῃσι  Χάρις.   (Τυφλὸς ὑπαὶ γήρως εἶχεν καὶ
[4, 163]   σύ, κυνικέ, μηδέποτε ταῖς  Χάρισιν,   ἀλλ´ οὐδὲ ταῖς Μούσαις θύσας.
[4, 157]   Μελέαγρος Γαδαρεὺς ἐν ταῖς  Χάρισιν   ἐπιγραφομέναις ἔφη τὸν Ὅμηρον Σύρον
[4, 165]   συγκύψαντες ἅπαντας γελῶσι. Τὸ δὲ  χαριτογλωσσεῖν   Αἰσχύλος εἴρηκεν ἐν Προμηθεῖ δεσμώτῃ·
[4, 165]   τάδ´ ὡς ἔτυμ´, οὐδὲ μάτην  (χαριτογλωσσεῖν   ἔνι μοι. Πάλιν τε εἰπόντος
[4, 164]   τῶν κυνικῶν βρωμάτων (οὐδὲ γὰρ  χαριτογλωσσεῖν   ἡμᾶς θέμις) δῆλον ἐξ ὧν
[4, 135]   χερσὶν ἔχοντα, ἂψ δ´ ἑλόμην  χάρμῃ,   λαιμὸν δ´ ἄπληστον ἄμυξα. Ἦλθε
[4, 131]   κίγκλοι, γέρανος— {Β. Τουδὶ τοῦ  χάσκοντος   διατειναμένη διὰ τοῦ πρωκτοῦ καὶ
[4, 165]   πυθόμενος τὸν ἑστιῶντα, τῆς θύρας  χασμωμένης   ἂν ἐπιλάβηται, πρῶτος εἰσελήλυθεν. Οὐκ
[4, 132]   τὴν γαστέρα· κατέπασα γὰρ τὸ  χεῖλος,   οὐκ ἐνέπλησα δέ. Τί οὖν
[4, 133]   θ´ αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι, προσφιλέας  χειμῶνι   καὶ οἰκουροῖσιν ἀεργοῖς· θερμοῖς δ´
[4, 158]   Μηδέποτ´ ἐλαίαν ἔσθι´, ἀκαλήφην ἔχων.  Χειμῶνος   ὥρᾳ βολβοφακῆν, βαβαί, βαβαί. Βολβοφακῆ
[4, 175]   πηκτίδων μέλη, λύρᾳ μοναύλοις τε  χειμωντεως   ναος στέρημα κωμασάσης. Ἀραρὼς δ´
[4, 137]   τροφαί, ὧν οὐκ ἄμοιρος ἥδε  χεὶρ   ἐγίνετο. (Ὁ δὲ τοὺς εἰς
[4, 183]   Σικυώνιος· μουσικώτατος δ´ ὢν κατὰ  χεῖρα   δίχα πλήκτρου ἔψαλλεν. Πάντων οὖν
[4, 161]   πρόσθε, μεστὴν δ´ ἔνδοθεν τὴν  χεῖρα,   καθάπερ αἱ γυναῖκες, κατέφαγε πάμπολλα
[4, 151]   χαίρειν, λαβὼν δ´ εἰς τὴν  χεῖρα   ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα
[4, 135]   ἐγὼ ἐν πρώτοις ἐπέχον κρατερώνυχα  χεῖρα   οὐδ´ ἔφθην τρώσας μιν, ἄασε
[4, 183]   γαυριῶσα βαρβάρῳ (δίχορδος εἰς σὴν  χεῖρά   πως κατεστάθη. Τῶν δὲ παριαμβίδων
[4, 149]   σπονδὰς ἐποιοῦντο οὐκ ἀπονιψάμενοι τὰς  χεῖρας,   ἀλλ´ ἀποματτόμενοι τοῖς ψωμοῖς καὶ
[4, 129]   θεράπουσιν ἐπεδώκαμεν. Καὶ νιψάμενοι τὰς  χεῖρας   ἐστεφανούμεθα καὶ πάλιν στλεγγίδας ἐλάβομεν
[4, 134]   Ἔνθ´ ἄλλοι πάντες λαχάνοις ἐπὶ  χεῖρας   ἴαλλον, ἀλλ´ ἐγὼ οὐ πιθόμην,
[4, 136]   δόρποιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο,  χεῖρας   νιψαμένοισιν ἀπ´ ὠκεανοῖο ῥοάων ὡραῖος
[4, 132]   βούλομαι· (οὔτε στόματα γὰρ οὔτε  χεῖρας   πέντ´ ἔχω. Ὄψιν μὲν οὖν
[4, 137]   Οὐδ´ εἴ μοι δέκα μὲν  χεῖρες,   δέκα δὲ στόματ´ εἶεν, γαστὴρ
[4, 183]   ἐπιγραφομένῳ Ἁρματίῳ· (Σκινδαψὸν λυρόεντα μέγαν  χείρεσσι   τινάσσων, οἰσύινον προμάλοιο τετυγμένον αἰζήεντος·
[4, 156]   κατὰ Φιλόξενον εἶπε τὸ κατὰ  χειρῶν.   (Καὶ τῆς τραπέζης παρατεθείσης ἐδειπνοῦμεν
[4, 147]   δὲ παῖδες νίπτρ´ ἔδοσαν κατὰ  χειρῶν.   (Σωκράτης δὲ Ῥόδιος ἐν
[4, 133]   οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόν´, οὐ  χελιδόνα,   οὐ τρυγόν´, οὐ τέττιγα. Νικόστρατος
[4, 136]   ἐν μακάρων δείπνοις. Τοῖς δαιτυμόνες  χέρ´   ἐφέντες ἐν στόμασίν τ´ ἔθεσαν
[4, 156]   ἔφη· Οὐ μὲν γάρ τι  χέρειον   ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι. Καὶ
[4, 164]   δ´ ὀψαρτυτικὸν λαβὼν βιβλίον ἐν  χεροῖν   περισπουδάστως ἐκράτει. Λέγει δὲ οὕτως
[4, 134]   οὕτως· Οὐχ ὁρᾷς ὀρχούμενον ταῖς  χερσὶ   τὸν βάκηλον; Οὐδ´ αἰσχύνεται
[4, 152]   καθαρείως μέν, λεοντωδῶς δέ, ταῖς  χερσὶν   ἀμφοτέραις αἴροντες ὅλα μέλη καὶ
[4, 135]   φόβοιο, (τρίγλης ἱπποδάμοιο κάρη μετὰ  χερσὶν   ἔχοντα, ἂψ δ´ ἑλόμην χάρμῃ,
[4, 169]   Χρυσίππῳ λέγοντι οὕτως· (Εἰ μηδὲ  χέσαι   γ´ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται μηδ´
[4, 128]   προσέτι δὲ καὶ φάτται καὶ  χὴν   καὶ τοιαύτη τις ἄλλη ἀφθονία
[4, 145]   δὲ τὸ ζῷον μέγα καὶ  χῆνες   καὶ ἀλεκτρυόνες. Καὶ μέτρια μὲν
[4, 128]   πάλιν ἄρτος μέγας καὶ  χῆνες   καὶ λαγωοὶ καὶ ἔριφοι καὶ
[4, 131]   ὀρνιθαρίων ἄφατον πλῆθος, (νηττῶν, φαττῶν·  χῆνες,   στρουθοί, κίχλαι, κόρυδοι, κίτται, κύκνοι,
[4, 141]   Ἐστὶ δ´ ματτύα φάτται,  χῆνες,   τρυγόνες, κίχλαι, κόσσυφοι, λαγῴ, ἄρνες,
[4, 145]   Ἐστὶ μὲν γὰρ τῷ βασιλεῖ  χίλια   ἱερεῖα τῆς ἡμέρας κατακοπτόμενα· τούτων
[4, 165]   τοῦ πατρός, εἰς Ἀθηναῖοι  χιλίας   ἀνάλωσαν δραχμάς, τοὺς λίθους πωλῆσαι
[4, 153]   τοῦ ἐδάφους ἐν ὑπαίθρῳ ἀνὰ  χιλίους   δειπνίζων. Τὸ δὲ δεῖπνον ἦν
[4, 167]   καὶ ἀδικῶ οὐδένα καὶ πίνω  Χῖον   οἶνον καὶ τἄλλ´ ἀρκούντως παρασκευάζομαι,
[4, 134]   ἄρτους ἴδον ἠδὲ μεγίστους, λευκοτέρους  χιόνος,   ἔσθειν δ´ ἀμύλοισιν ὁμοίους Τάων
[4, 131]   τε σάκος φιάλην τε λεπαστὴν  χιόνος   τε πρόχουν κέρχνων τε χύτραν
[4, 147]   δελεασματίοισι. Πάρφερον ἐν κανέοις μάζας  χιονόχροας,   ἄλλοι δ´ Ἐπι πρῶτα παρῆλθ´
[4, 184]   καὶ σάλπιγγες. Μητρόδωρος δ´  Χῖος   ἐν Τρωικοῖς σύριγγα μέν φησιν
[4, 159]   δὲ ἕτερον ῥαψάμενον εἴς τινα  χιτῶνα   καὶ ἐνδύντα αὐτὸν ἐπισκῆψαι τοῖς
[4, 129]   πλὴν ἔλεγόν τινες αὐτὰς ἔχειν  χιτῶνας,   ἀπαρξάμεναί τε ἀπῆλθον. Καὶ ἐπεισῆλθον
[4, 139]   (παῖδές τε γὰρ κιθαρίζουσιν ἐν  χιτῶσιν   ἀνεζωσμένοις καὶ πρὸς αὐλὸν ᾄδοντες
[4, 137]   ἐγίνετο. (Ὁ δὲ τοὺς εἰς  Χιωνίδην   ἀναφερομένους Πτωχοὺς ποιήσας τοὺς Ἀθηναίους
[4, 166]   ἡμέρας τότ´, ἀλλὰ νῦν· οὐδὲ  χλανίδ´   εἶχον, ἀλλὰ νῦν· οὐδὲ μύρον
[4, 159]   τὰ περὶ τῆς φακῆς λεχθέντα  χλευάζουσιν,   ἐν νῷ ἔχοντες τὰ εἰρημένα
[4, 169]   μιχθεῖσα κοίλοις ἐν βυθοῖσι κακκάβης  (χλιαίνετ´,   αἴρεθ´, ἕψεται, παφλάζεται. Βατάνιον δ´
[4, 147]   τ´ ὀξυβάφων πλήρεις, σύν τε  χλιδῶσαι   παντοδαποῖσι τέχνας εὑρήμασι πρὸς βιοτάν,
[4, 147]   Θρυμματίδες δ´ ἐπὶ ταύταις εὐπέταλοι  χλοεραί   τε δηφαρυγες, (πυριων τε στεγναι
[4, 148]   ὑπὲρ τὸ θέατρον κατασκευάσαντα σχεδίαν  χλωρᾷ   πεπυκασμένην ὕλῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν
[4, 139]   Διδόασι τῶν συνιόντων ἑκάστῳ τυρὸν  χλωρὸν   καὶ (γαστρὸς καὶ) φύσκης τόμον
[4, 172]   ἄλλα τε πέμματα καὶ μέλι  χλωρόν.   Ὅτι δὲ τὸ ποίημα τοῦτο
[4, 139]   ξηρὰ καὶ κυάμους καὶ φασήλους  χλωρούς.   Κοπίζει δὲ καὶ τῶν ἄλλων
[4, 147]   λευκοφορινοχρόους, ῥύγχη, κεφάλαια πόδας τε  χναυμάτιόν   τε σεσιλφιωμένον. Ἑφθά τ´ ἔπειτα
[4, 129]   κλίνης Πρωτέας αἰτεῖ σκύφον  χοαῖον   καὶ πληρώσας οἴνου (Θασίου ὀλίγον
[4, 148]   ἔφερε τῆς ἡμέρας οἴνου τρεῖς  χόας   καὶ ἀλφίτων μέδιμνον καὶ τυροῦ
[4, 141]   μάλιστα ἡμιμέδιμνα Ἀττικά, οἴνου δὲ  χοεῖς   ἕνδεκά τινας δώδεκα, παρὰ
[4, 131]   περιεζῶσθαι ζωμόν τε φέρειν ἐν  χοὶ   χρυσῇ καὶ γευόμενον τῶν κρατήρων
[4, 159]   οὐ φίλος πατήρ, οἵας σὺ  χοἰ   σὲ δώμασιν κεκτημένοι. (Εἰ δ´
[4, 173]   καὶ μέχρι νῦν τινες αὐτῶν  Χοίρακοι   καὶ Ἀμνοὶ καὶ Ἀρτυσίλεῳ καὶ
[4, 150]   τάριχος ἰχθύν, κρέως δὲ  χοιρείου   βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων κοτύλην
[4, 172]   ποιεῖν, τρίτον ἤδη μ´ ἐρωτᾷς.  Χοιρίδιον   ἓν θύομεν, ὀκτὼ ποιήσοντες τραπέζας
[4, 164]   σχολῇ. Ὀρφεὺς ἔνεστιν, Ἡσίοδος, τραγῳδίαι,  Χοιρίλος,   Ὅμηρος, Ἐπίχαρμος, συγγράμματα παντοδαπά. Δηλώσεις
[4, 165]   ὃν Κύνουλκος· Ἀλλ´,  χοιρίον   εὐάρτυτον, Φρύνιχος κωμῳδιοποιὸς ἐν
[4, 140]   φησιν Πολέμων, οἱ γαλαθηνοὶ  χοῖροι,   ἀλλ´ ὀρθραγορίσκοι, ἐπεὶ πρὸς τὸν
[4, 129]   περίχρυσος, ὅσος (ὥστε) δέξασθαι μέγεθος  χοίρου   τινὸς ὀπτοῦ καὶ σφόδρα μεγάλου,
[4, 146]   τὴν ὀσφὺν ἄκραν καὶ τὴν  χολήν,   ὅτι ἔστ´ ἄβρωτα τοῖς θεοῖς
[4, 131]   μαζῶν ὄψεις, ἄρτων, ἀμύλων, πουλυποδείων,  χολίκων,   δημοῦ, φυσκῶν, ζωμοῦ, τεύτλων, θρίων,
[4, 153]   ἑφθὴν ὡς ἄν τις ἑψήσειε  χόνδρον,   ἔπειτα ὄψα πολλὰ κεχειρουργημένα ταῖς
[4, 172]   γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ, πλακοῦντας ὀπτᾷ,  χόνδρον   ἕψει καὶ φέρει μετὰ τὸ
[4, 172]   φέρεσθαι τῇ παρθένῳ δῶρα (Σασαμίδας  χόνδρον   τε καὶ ἐγκρίδας ἄλλα τε
[4, 136]   οἴκαδ´ ἰόντι πάλιν ποτιδόρπιον εἴη.  Χόνδρος   δ´ ἡδυπρόσωπος, ὃν Ἥφαιστος κάμεν
[4, 131]   μέλιτος, τυροῦ, χορίων, πυῶν, καρύων,  χόνδρου,   κάραβοι ὀπτοί, τευθίδες ὀπταί, κεστρεὺς
[4, 135]   λευκὸν τρέφει ὕδωρ ψῆττά τε  χονδροφυὴς   καὶ τρίγλη μιλτοπάρῃος) Τῇ δ´
[4, 147]   καὶ ἀρνῶν, θ´ ὑπερωμόκρεως  χορδὰ   γλυκίστα (μιξεριφαρνογενής, ἃν δὴ φιλέοντι
[4, 183]   Ἰόβας, Ἀλέξανδρος Κυθήριος συνεπλήρωσε  χορδαῖς   καὶ ἐγγηράσας τῇ Ἐφεσίων πόλει
[4, 139]   πάσας ἅμα τῷ πλήκτρῳ τὰς  χορδὰς   ἐπιτρέχοντες ἐν ῥυθμῷ μὲν ἀναπαίστῳ,
[4, 183]   Περιάλλῳ μνημονεύει οὕτως· Σεμέλα δὲ  χορεύει·   καὶ ὑπᾴδει σφιν σοφὸς κιθάρᾳ
[4, 134]   τοὺς γέροντας, πάτερ, πείθειν  χορεύειν   οὐ θέλοντας. Ἄλεξις δ´ ἐν
[4, 149]   περὶ τὸν μάγειρον σκευῶν  χορηγός.   Τὸ δὲ δεῖπνον ἦν τοιοῦτο·
[4, 131]   λαθύρων, ὤχρων, δολίχων, μέλιτος, τυροῦ,  χορίων,   πυῶν, καρύων, χόνδρου, κάραβοι ὀπτοί,
[4, 139]   ἵππων κεκοσμημένων τὸ θέατρον διεξέρχονται·  χοροί   τε νεανίσκων παμπληθεῖς εἰσέρχονται καὶ
[4, 175]   τις (τὸν ἡδονῆς μελῳδὸν εὐάζων  χορόν.   Φιλήμων ἐν Μοιχῷ· Ἔδει παρεῖναι,
[4, 130]   κενὸν τὸ ἔκπωμα. ~Ἐπὶ τούτοις  χορὸς   εἰσῆλθεν ἀνθρώπων ἑκατὸν ἐμμελῶς ᾀδόντων
[4, 152]   κράτιστος ὡς ἂν κορυφαῖος  χοροῦ,   διαφέρων τῶν ἄλλων κατὰ
[4, 151]   Κελτοί, φησί, τὰς τροφὰς προτίθενται  χόρτον   ὑποβάλλοντες καὶ ἐπὶ τραπεζῶν ξυλίνων
[4, 174]   τοῦτο Ἀριστοκλῆς ἐν τῷ περὶ  χορῶν   οὑτωσί πως λέγων· Ζητεῖται δὲ
[4, 149]   δὲ πόλις παρεῖχεν ἑκατέρῳ τῶν  χορῶν   (τρία πρόβατα καὶ μάγειρον ὑδριαφόρον
[4, 171]   δ´ ἐπιφανὴς καὶ ἔντιμος  χρεία.   Χάρης γοῦν ἐν τῇ γʹ
[4, 137]   ὀψοποιοῦ λοπάδα πρὸς ἑτέραν τινὰ  χρείαν   τὸν κέραμον κατᾶξαι πάντα τοὺς
[4, 149]   τισι καλουμένων μαζονόμων, ἀπὸ τῆς  χρείας   εἰληφότων τὴν ἐπωνυμίαν· ὁμοῦ δὲ
[4, 173]   τὰς αὐτὰς ἐπιτελοῦντας αὐτοὺς ποιεῖ  χρείας   τοῖς παραγιγνομένοις τῶν ξένων, λέγων
[4, 172]   ὅτι μαγείρων καὶ τραπεζοποιῶν παρείχοντο  χρείας   τοῖς παραγινομένοις πρὸς τὰς ἱερουργίας,
[4, 144]   ἢν μὲν ἅδῃ καὶ νήφουσι,  χρέονται   αὐτῷ· εἰ δὲ μή, μετιεῖσιν.
[4, 144]   προβάτων προτίθενται. Σίτοισί τε ὀλίγοισι  χρέονται,   ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖσι καὶ οὐκ
[4, 156]   ἡνίκα γε τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν  χρεών.   Ἐμοί τε πολλῷ ἦν ἄμεινον
[4, 166]   Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ ἀτελειῶν.  Χρὴ   δὲ τοὺς τὰ πατρῷα κατεδηδοκότας
[4, 167]   αὑτοῦ βασιλείαν· καὶ λαβὼν τὰ  χρήματα   κατεγήρασεν ἐν Ἀμαθοῦντι. Τοιοῦτος ἐγένετο
[4, 167]   Φίλιππος ἐπεὶ ἐγκρατὴς πολλῶν ἐγένετο  χρημάτων   οὐκ ἀνάλωσεν αὐτὰ ταχέως, ἀλλ´
[4, 183]   (ὄρθιον μετασχηματισθὲν διασῴζει τὴν τοῦ  χρησαμένου   προσηγορίαν. Ἦν δ´ Ἐπίγονος
[4, 163]   τρίτῳ φιλοσόφων διαδοχῆς βαθεῖ πώγωνι  χρήσασθαι   τὸν Διόδωρον ἱστορεῖ καὶ τρίβωνα
[4, 177]   σκυταλείας, κατ´ ἐμφέρειαν τοῦ πάχους.  Χρῆσθαι   δ´ αὐτοῖς καὶ Κυπρίους φησὶ
[4, 161]   καλὴν ὅρους ἔπηξαν τοῖς πένησι  χρησίμους.   Ἐπεὶ παράθες αὐτοῖσιν ἰχθῦς
[4, 136]   αἳ δὴ γήραι κυφαὶ ἔσαν,  χρησταὶ   δὲ πάσασθαι. Χρύσοφρυς, ὃς κάλλιστος
[4, 162]   συμπόται, (καὶ) πῶς ταῖς ἐπιχύσεσι  χρηστέον   πηνίκα τε εἰσακτέον τοὺς ὡραίους
[4, 156]   φασι μὴ φανέντος οἱ τὴν  χρηστὴν   ταύτην φιλοσοφίαν εὑρόντες νόμιμον εἶναι
[4, 159]   γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ τὸ  χρηστὸν   εἶναι, μέτρια δ´ ἐξαρκεῖν ἔφη.
[4, 156]   τὸν Μεγαρικόν. Τοῦ δείπνου δὲ  χρονίζοντος   λόγος ἐγένετο ποῖον τῶν ὑδάτων
[4, 184]   ἔτι τε Ἄνδρωνα ἐν τοῖς  Χρονικοῖς   τὸν Ἀλεξανδρέα, ὅτι Ἀλεξανδρεῖς εἰσιν
[4, 184]   τοῖς κατὰ τοὺς Ἀλεξάνδρου διαδόχους  χρόνοις.   Ἐγένετο οὖν ἀνανέωσις πάλιν παιδείας
[4, 128]   Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, τοῖς  χρόνοις   μὲν γέγονε κατὰ Λυγκέα καὶ
[4, 144]   ἔφη Σιμωνίδης, ὅσον ἂν  χρόνον   ψυχὴ προσίηται, τοῦτον πολὺ
[4, 134]   οὐρανὸς ὀπτανιάων ἠμὲν ἐπισπεῦσαι δείπνου  χρόνον   ἠδ´ ἀναμεῖναι. Ἔνθ´ ἄλλοι πάντες
[4, 153]   τοῦ βαρβάρου καὶ ὡς πολὺν  χρόνον   παρὰ τῷ Ἀρσάκει διέτριψεν ἀγόμενος
[4, 142]   Σπάρτῃ γενομένων κατ´ ἐκεῖνον τὸν  χρόνον   τῇ πολυτελείᾳ τῇ καθ´ αὑτούς,
[4, 166]   Κτήσιππος, οὐκ ἄνθρωπος, ἐν ὀλίγῳ  χρόνῳ,   (κᾆθ´ ὡς ἐκεῖνος κατέδομαι καὶ
[4, 144]   τῆς ἐδωδῆς. (Ὥστε καὶ τῷ  χρόνῳ   τῆς ἡδονῆς μειονεκτεῖ παρατιθέμενος
[4, 146]   καὶ γὰρ ἐκπώματα ἀργυρᾶ καὶ  χρυσᾶ   καὶ κρατῆρας παρετίθεντο, καὶ ταῦτα
[4, 159]   ταῖς Ἀθήναις πορφυρίδα ἠμφιεσμένον ἔχουσαν  χρυσᾶ   κράσπεδα. Πυνθανομένου δέ τινος αὐτοῦ
[4, 128]   παντοδαπῶν ἀνθέων ἐπὶ πᾶσί τε  χρυσαῖ   στλεγγίδες, ὁλκὴν ἴσαι τῷ πρώτῳ
[4, 129]   ἐστεφανούμεθα καὶ πάλιν στλεγγίδας ἐλάβομεν  χρυσᾶς,   διπλασίους τῶν πρότερον, καὶ ἄλλο
[4, 138]   κελευσθέντα τὸν Παυσανίαν ἰδόντα κλίνας  χρυσᾶς   καὶ ἀργυρᾶς ἐστρωμένας καὶ τραπέζας
[4, 159]   τοιοῦτοι μονονουχὶ βοῶντες ἀποθνῄσκουσιν·  χρυσέ,   δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, ὡς οὔτε
[4, 147]   βασιλικὸν συμπόσιον, ἐν πάντα  χρύσεα   καὶ λιθοκόλλητα περιττῶς ἐξειργασμένα ταῖς
[4, 131]   ζωμόν τε φέρειν ἐν χοὶ  χρυσῇ   καὶ γευόμενον τῶν κρατήρων πρότερον
[4, 128]   καὶ ἕκαστον πρὶν εἰσελθεῖν στλεγγίδι  χρυσῇ·   πέντε χρυσῶν ἑκάστῃ δ´ ἦν
[4, 129]   (τὴν μὲν ἀργυρᾶν, τὴν δὲ  χρυσῆν,   κοτυλιαίας, καὶ ἑκάστῳ προσέδωκαν. Ἔπειτ´
[4, 172]   τῶν μαγείρων, Ἀντιφάνης διεσάφησεν ἐν  Χρυσίδι   οὕτως· Τέτταρες δ´ αὐλητρίδες ἔχουσι
[4, 129]   Θασίων καὶ Μενδαίων καὶ Λεσβίων,  χρυσίδων   πάνυ μεγάλων ἑκάστῳ προσενεχθεισῶν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
[4, 152]   διὰ τῶν πεδίων καὶ διασπείρειν  χρυσίον   καὶ ἀργύριον ταῖς ἀκολουθούσαις τῶν
[4, 154]   ἐν θεάτρῳ λαβόντες ἀργύριον  χρυσίον,   οἳ δὲ οἴνου κεραμίων ἀριθμόν
[4, 152]   τὸν δὲ τερφθέντα θυλάκιον αἰτῆσαι  χρυσίου   καὶ ῥῖψαι αὐτῷ παρατρέχοντι. (Ἀνελόμενον
[4, 159]   ὃν χὡ κάκιστος ῥᾳδίως ἐκτήσατο.  (Χρύσιππος   δ´ ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ τῇ
[4, 159]   Καπανεὺς οἷον καλὸς  Χρύσιππος   διαγράφει ἐν τῷ περὶ τῶν
[4, 137]   Ἀγαμέμνονα Φύρετο δ´ ἄλφιτα» φησίν.  (Χρύσιππός   τ´ ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ
[4, 158]   αὔξων εἰς στάσιν ἄμμε βάλῃς,  Χρύσιππός   τε ἐν τῷ περὶ τοῦ
[4, 169]   ἀσώτιον ἔχεις παρὰ Στράττιδι ἐν  Χρυσίππῳ   λέγοντι οὕτως· (Εἰ μηδὲ χέσαι
[4, 129]   πάλιν πίνακι τοιούτῳ σὺν μύστροις  χρυσοῖς.   Ὁρῶν οὖν τὴν δυσχωρίαν
[4, 130]   ὄντι σύαγροι κατὰ πινάκων τετραγώνων  χρυσομίτρων   (σιβύναις ἀργυραῖς διαπεπερονημένοι περιεφέροντο ἑκάστῳ.
[4, 155]   δὲ θέλοιεν ἀναλίσκειν, περιελόντες τὸν  χρυσὸν   ἅμα τοῖς ἄλλοις ἐξέβαλλον, ἵνα
[4, 152]   τῆς γῆς ἐφ´ ἧς ἁρματηλατεῖ  χρυσὸν   καὶ εὐεργεσίας ἀνθρώποις φέρει. Ταῦτα
[4, 145]   καθήμενοι, δ´ ἐπὶ κλίνης  χρυσόποδος   κατακείμενος· (καὶ ὑπερμεθυσθέντες ἀπέρχονται. Τὰ
[4, 136]   σίναπυ κεῖτ´ ἀγχοῦ γλυκὺ πλείονα  χρυσὸς   ὢν ἀπερύκων. Γευσάμενος δ´ ἔκλαιον,
[4, 153]   (καὶ ἐπιτίθεσθαι ἐπ´ αὐτῇ τρυβλίον  χρυσοῦν,   εἰς ἐμβάλλειν αὐτοὺς πρῶτον
[4, 129]   στέφανοι πάλιν καὶ διλήκυθον μύρου  χρυσοῦν   καὶ ἀργυροῦν (ἰσόσταθμον τοῖς προτέροις.
[4, 155]   τοῦ Ἀλεξάνδρου πατὴρ ποτήριον  χρυσοῦν   ὁλκὴν ἄγον πεντήκοντα δραχμὰς κεκτημένος
[4, 131]   ἵππων ἀγέλας αἰγῶν τ´ ἀγέλην  χρυσοῦν   τε σάκος φιάλην τε λεπαστὴν
[4, 159]   τινα μὲν καταπιόντα οὐκ ὀλίγους  χρυσοῦς   ἀποθανεῖν, τὸν δὲ ἕτερον ῥαψάμενον
[4, 136]   κυφαὶ ἔσαν, χρησταὶ δὲ πάσασθαι.  Χρύσοφρυς,   ὃς κάλλιστος ἐν ἄλλοις ἵσταται
[4, 138]   ἰδόντα τὴν τοῦ Μαρδονίου παρασκευὴν  (χρυσῷ   καὶ ἀργύρῳ καὶ παραπετάσμασι ποικίλοις
[4, 129]   μύρου ἑκάστη δύο συνδεδεμένας ἱμάντι  χρυσῷ,   (τὴν μὲν ἀργυρᾶν, τὴν δὲ
[4, 128]   πρὶν εἰσελθεῖν στλεγγίδι χρυσῇ· πέντε  χρυσῶν   ἑκάστῃ δ´ ἦν τὸ τίμημα.
[4, 170]   ἐπιπολῆς εὐρύθμως διειμένον ὄξει σιραίῳ  χρωματίσας   καὶ σιλφίῳ πυκνῷ πατάξας. (Ἐπεσθίειν
[4, 164]   ἐστιν ὀψοποιός, ὡς δοκεῖ τοῖς  χρωμένοις,   τῶν δ´ ὀψοποιῶν ὑποκριτής {ΛΙΝ.
[4, 184]   αὐτὴν αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριμμαι  χρώμενος,   εἶτά με σκάπτειν κελεύεις; Φρύνιχος
[4, 164]   ἀλείμμασι κουρᾷ τε τῇ συνήθει  χρωμένων.   (Εἰ δ´ ὑμεῖς ὄντως,
[4, 152]   ποτὸν ἐμβάλλουσιν. Ἐλαίῳ δ´ οὐ  χρῶνται   διὰ σπάνιν καὶ διὰ τὸ
[4, 182]   οὖσιν ἐναγωνίοις πρὸς τὰς εὐωχίας  χρῶνται.   Διὸ καὶ τέρενας αὐτοὺς κέκληκεν
[4, 174]   Τούτοις δὲ καὶ οἱ Κᾶρες  χρῶνται   ἐν τοῖς θρήνοις, εἰ μὴ
[4, 182]   καὶ σαμβυκισταὶ καινῷ μὲν οὐδενὶ  χρῶνται   ὀργάνῳ. (Τὸν γὰρ βάρωμον καὶ
[4, 159]   τινὸς πρὸς τί οἱ Ἕλληνες  χρῶνται   τῷ ἀργυρίῳ εἶπεν Πρὸς τὸ
[4, 147]   τε νεοσσοί. Περδίκων φάσσεων τε  χύδαν   ἤδη δὲ παρεβάλλετο θερμὰ πολλὰ
[4, 150]   τραπέζαις ἄρτους πολλοὺς κατακεκλασμένους παρατίθεσθαι  χύδην   καὶ κρέατα ἐκ τῶν λεβήτων,
[4, 158]   λοιδορεῖς. Ἐπίχαρμος δ´ ἐν Διονύσοις·  Χύτρα   δὲ φακέας ἥψετο. Ἀντιφάνης Ὁμοίαις·
[4, 135]   (Τῷ δ´ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι  χύτραι   ἕποντο, αὐτὰρ ἀπ´ Εὐβοίας λοπάδες
[4, 131]   χιόνος τε πρόχουν κέρχνων τε  χύτραν   βολβῶν τε σιρὸν δωδεκάπηχυν καὶ
[4, 169]   τὴν κύβηλιν τὴν ταγηνιστηρίαν. Τὴν  χύτραν   δ´ Ἀριστοφάνης ἐν Σκηνὰς καταλαμβανούσαις
[4, 169]   ἐν Γάμῳ· (Πατάνια, σεῦτλον, σίλφιον,  χύτρας,   λύχνους, κορίαννα, κρόμμυ´, ἅλας, ἔλαιον,
[4, 129]   ἐπεισβάλλουσιν ἡμῖν οἱ κἂν τοῖς  Χύτροις   τοῖς Ἀθήνησι λειτουργήσαντες. Μεθ´ οὓς
[4, 130]   καλοὺς ἐσθίων στρεπτούς, Λήναια καὶ  Χύτρους   θεωρῶν. Ἡμεῖς δ´ ἐκ τοῦ
[4, 159]   εἴπῃς· οὐχὶ θαυμάζω θεόν, ὃν  χὡ   κάκιστος ῥᾳδίως ἐκτήσατο. (Χρύσιππος δ´
[4, 150]   ποιήσαντα οὕτως. (Κατὰ τόπους τῆς  χώρας   (καὶ) τὰς ἐπικαιροτάτας τῶν ὁδῶν
[4, 167]   μὲν γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς  χώρας,   οἳ δὲ ἐκ Θετταλίας, οἳ
[4, 152]   ἐξ Ἰταλίας καὶ τῆς Μασσαλιητῶν  χώρας   παρακομιζόμενος, ἄκρατος δ´ οὗτος· ἐνίοτε
[4, 167]   Πυγμαλίωνι τῷ Κιτιεῖ, (ἅμα τὸ  χωρίον   καὶ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν· καὶ
[4, 167]   ἄλλας τε δωρεὰς ἔδωκε καὶ  χωρίον   ᾐτήσατο. Πρότερον δὲ τοῦτο
[4, 141]   Τὸ δεῖπνον πρῶτον μὲν ἑκάστῳ  χωρὶς   παρατιθέμενον καὶ πρὸς ἕτερον κοινωνίαν
[4, 166]   ἧς τινες τὸ τελευταῖον μέρος  χωρίσαντες,   ἐν ἐστι τὰ περὶ
[4, 136]   καθαρῷ ὅθι περ λοπάδων διεφαίνετο  χῶρος   Ἑξῆς κόσσυφος ἦλθε μόνος γεύσασθαι
[4, 142]   καὶ σκαφίον ἀργυροῦν δύο κοτύλας  χωροῦν   καὶ κύαθος, δ´ ἐπίχυσις
[4, 150]   τῶν (τε) οἰσυίνων ἐπεβάλλετο σκηνὰς  χωρούσας   ἀνὰ τετρακοσίους ἄνδρας καὶ πλείους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008