Alphabétiquement     [«   »]
τουτὶ 1
Τουτὶ 1
τοῦτό 1
τοῦτο 36
Τοῦτο 4
τούτοις 21
Τούτοις 3
Fréquences     [«    »]
33
34 τι
31 ὑπὸ
36 τοῦτο
37 μὴ
38 διὰ
38 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τοῦτο


Livre, pages
[4, 174]   δ´ αὐτῷ τοὔνομα. (Ἱστορεῖ δὲ  τοῦτο   Ἀριστοκλῆς ἐν τῷ περὶ χορῶν
[4, 140]   μάζας ἐν ταῖς κοπίσι παρατίθεσθαι  τοῦτο   γὰρ αἱ βάρακες δηλοῦσιν, οὐχὶ
[4, 176]   ἤειδεν δ´ αὐτοῦ τὰ γενέθλια·  τοῦτο   γὰρ εἶχεν, πανμαρπᾶν ηδυσμα σημανέων.
[4, 149]   μάλιστα δὲ τοῖς λεγομένοις μαζῶσι  τοῦτο   γὰρ ἔτι καὶ νῦν
[4, 132]   Τίνος; Ποδαποῦ; Διαφέρει τῷ μαγείρῳ  τοῦτο   γάρ. Οἷον τὰ νησιωτικὰ ταυτὶ
[4, 182]   καλουμένου λωτοῦ· ξύλον δ´ ἐστὶ  τοῦτο   γινόμενον ἐν Λιβύῃ. Θηβαίων δ´
[4, 152]   ἁλῶν καὶ ὄξους καὶ κυμίνου·  τοῦτο   δὲ καὶ εἰς τὸ ποτὸν
[4, 129]   πρῶτος καὶ τὸν σκύφον δῶρον·  τοῦτο   δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι
[4, 140]   δ´ ὅλον ὥσπερ πολίτευμά τι  τοῦτο   δὴ συνίσταται μικρόν. Καὶ γὰρ
[4, 162]   εἴη καὶ στρατηγὸς ἀγαθός, μόνον  τοῦτο   διὰ τῶν ἔργων διαβεβαιωσάμενος
[4, 155]   ὁλκὴν ἄγον πεντήκοντα δραχμὰς κεκτημένος  τοῦτο   ἐλάμβανε κοιμώμενος ἀεὶ καὶ πρὸς
[4, 141]   ὡς τέταρτον μάλιστα, καὶ παρὰ  τοῦτο   ἕτερον οὐδὲν πλὴν γε
[4, 174]   ὄργανον βωμῷ στρογγύλῳ, καί φασι  τοῦτο   εὑρῆσθαι ὑπὸ Κτησιβίου κουρέως ἐνταῦθα
[4, 174]   Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ὄργανον  τοῦτο   ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν
[4, 143]   ἑκάστῃ τραπέζῃ παρατίθεται κεκραμένον ὑδαρῶς·  τοῦτο   κοινῇ πάντες πίνουσιν οἱ κατὰ
[4, 140]   τοῖς φιδίταις ἀίκλου· (παρὰ γὰρ  τοῦτο   οἶμαι τὴν φωνὴν πεποιῆσθαι. Καί
[4, 175]   Οὐλπιανὲ σοφώτατε, τὸ ὑδραυλικὸν  τοῦτο   ὄργανον τοῦ καλουμένου νάβλα, ὅν
[4, 174]   τῶν ἐντατῶν. Ἀριστόξενος μὲν οὖν  τοῦτο   οὐκ οἶδε. Λέγεται δὲ Πλάτωνα
[4, 172]   αἰτοῦσαι σκάφας. Μένανδρος Δημιουργῷ· Τί  τοῦτο,   παῖ; διακονικῶς γὰρ νὴ Δία
[4, 172]   μίαν, (τί σοι διαφέρει  τοῦτο;   Παράθες (σημίαν. Οὐκ ἔστι κανδύλους
[4, 132]   ὀκτὼ ὀβολῶν. {Α. Ὀψάριον αὐτὸ  τοῦτο   παραθήσεις μόνον, ἵνα ταὐτὰ πάντες,
[4, 144]   (Τὸ γὰρ τὰ εἰωθότα ὑπερβάλλον,  τοῦτο   παρέχει τὰς ἡδονάς. Διὸ καὶ
[4, 167]   χωρίον ᾐτήσατο. Πρότερον δὲ  τοῦτο   Πασίκυπρος (ὁ) βασιλεύων ἀπέδοτο δι´
[4, 149]   καὶ τὴν ἀπομαγδαλίαν ἕκαστος ἀπέφερε,  τοῦτο   ποιοῦντες ἕνεκα τῶν ἐν ταῖς
[4, 162]   τὸ σιωπᾶν, δι´ ἀσθένειαν λόγων  τοῦτο   ποιοῦντες, ἔτι τε τὴν Σφοδρίου
[4, 152]   οὐ πλεῖον κυάθου· (πυκνότερον δὲ  τοῦτο   ποιοῦσι. Περιφέρει δὲ παῖς
[4, 132]   τοιαῦτα ποικίλην, ἀλλ´ οὐθέν ἐστι  τοῦτο   πρὸς τὴν γαστέρα· κατέπασα γὰρ
[4, 142]   πλεῖον ἐδίδοτο δύο κυάθων καὶ  τοῦτο   προσνεύσαντι προσεφέρετο. Ἀκρόαμα δὲ οὐδὲν
[4, 171]   τάχιστα τὰ πρυτανεῖ´ ὑφελοίατο, (διὰ  τοῦτο   προὐτένθευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. Μνημονεύει αὐτῶν
[4, 162]   ῥαψῳδίαν οἱ σοφοὶ ἀσπάζεσθε, μόνον  τοῦτο   πυθαγορίζοντες τὸ σιωπᾶν, δι´ ἀσθένειαν
[4, 184]   Δαιταλεῦσι τὴν περὶ τὸ πρᾶγμα  τοῦτο   σπουδὴν ὅταν λέγῃ· Ὅστις δ´
[4, 172]   χλωρόν. Ὅτι δὲ τὸ ποίημα  τοῦτο   Στησιχόρου ἐστὶν ἱκανώτατος μάρτυς Σιμωνίδης
[4, 130]   τῶν Ἑλληνικῶν δείπνων τὸ προκείμενον  τοῦτο   συμπόσιον; Ὁπότε καὶ Ἀντιφάνης
[4, 150]   ἑστιᾶσαι Γαλάτας πάντας ἐνιαυτὸν καὶ  τοῦτο   συντελέσαι ποιήσαντα οὕτως. (Κατὰ τόπους
[4, 144]   δ´ ἂν ἅδῃ σφίσι βουλευομένοισι,  τοῦτο   τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ
[4, 159]   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ. Ἐπεὶ οὖν διὰ  τοῦτο   φυλάττονται οἱ σοφοὶ οὗτοι τοὺς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008