Alphabétiquement     [«   »]
Παρ´ 1
Παρὰ 10
παρά 3
παρὰ 51
παραβάλλειν 1
παραβληθὲν 1
παραγένοιντο 1
Fréquences     [«    »]
47 ἔφη
51
50 ταῖς
51 παρὰ
56 πρὸς
57 ἂν
62 τὰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

παρὰ


Livre, pages
[4, 157]   ὡς ἔλαττον φερόμενοι, καθάπερ  παρὰ   Ἀντικλείδῃ Ἡρακλῆς. Φησὶ γὰρ οὗτος
[4, 140]   τοῦ συντεταγμένου τοῖς φιδίταις ἀίκλου·  (παρὰ   γὰρ τοῦτο οἶμαι τὴν φωνὴν
[4, 141]   χοεῖς ἕνδεκά τινας δώδεκα,  παρὰ   δὲ ταῦτα τυροῦ σταθμόν τινα
[4, 152]   ζύθος πύρινον μετὰ μέλιτος ἐσκευασμένον,  παρὰ   δὲ τοῖς πολλοῖς καθ´ αὑτό·
[4, 152]   ἐνίοτε δὲ ὀλίγον ὕδωρ παραμίγνυται·  παρὰ   δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις ζύθος πύρινον
[4, 134]   κωμῳδεῖ τινα τῶν σοφῶν ὡς  παρὰ   δεῖπνον ὀρχούμενον λέγων οὕτως· Οὐχ
[4, 131]   ἔσται πολὺ σεμνότερον καὶ λαμπρότερον  παρὰ   δεσποσύνοις (τοῖς ἡμετέροις. Τί γὰρ
[4, 142]   τὴν θυσίαν ἐποίει, διότι τὰ  παρὰ   ἐκείνοις τῶν παρ´ αὐτὸν οὐδὲν
[4, 148]   λαμβάνοντας πρὸ ὀφθαλμῶν καὶ τὰ  παρὰ   Θηβαίοις δεῖπνα, περὶ ὧν Κλείταρχος
[4, 156]   καὶ μεταδοῦναί σοι βούλομαι τοῦ  παρὰ   Κέβητι τῷ Κυζικηνῷ δείπνου· (προπιὼν
[4, 174]   Καρία Φοινίκη ἐκαλεῖτο, ὡς  παρὰ   Κορίννῃ καὶ Βακχυλίδῃ ἔστιν εὑρεῖν.
[4, 164]   ἀπετίσατο καὶ παραχρῆμα. οὐ μέντοι  παρὰ   κωφὸν τυφλὸς ἔοικε λαλῆσαι,
[4, 141]   τὴν τῶν Καρνείων φησὶν ἑορτὴν  παρὰ   Λακεδαιμονίοις μίμημα εἶναι στρατιωτικῆς ἀγωγῆς.
[4, 138]   τῷ παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρῳ τοῦ  παρὰ   Λάκωσι καλουμένου δείπνου κοπίδος μνημονεύοντα
[4, 152]   πλεκτά. Τὸ δὲ πινόμενόν ἐστι  παρὰ   μὲν τοῖς πλουτοῦσιν οἶνος ἐξ
[4, 138]   διαίτης μεταλαβεῖν. (Πολέμων ἐν τῷ  παρὰ   Ξενοφῶντι κανάθρῳ τοῦ παρὰ Λάκωσι
[4, 184]   Ἐπαμινώνδαν (τὸν Θηβαῖον αὐλεῖν μαθεῖν  παρὰ   Ὀλυμπιοδώρῳ καὶ Ὀρθαγόρᾳ. καὶ τῶν
[4, 141]   ἀπὸ τούτων ζωμὸς ἱκανὸς ὢν  παρὰ   πᾶν τὸ δεῖπνον ἅπαντας αὐτοὺς
[4, 143]   τῶν Ἑλλήνων συμπόσια πρὸς τὰ  παρὰ   Πέρσαις φησίν· Ἡμέρην δὲ Πέρσαι
[4, 154]   ἀντίμαχος, (φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος»  παρὰ   Πινδάρῳ, τηνικαῦτα προπαροξύνεται· ὁπότε δὲ
[4, 141]   τινος κομίζεσθαι, ἐνίοτε δὲ καὶ  παρὰ   πλειόνων, παρ´ αὐτοῖς κατ´ οἶκον
[4, 151]   ἀλλοτρίως ἧς προῄρητο φιλοσοφίας πολλὰ  παρὰ   πολλοῖς ἔθιμα καὶ νόμιμα ἀναγράφων
[4, 160]   τε, οὐκ ἐπιστάμενος ὅτι κόγχος  παρὰ   προτέρῳ μνήμης τετύχηκεν Ἐπιχάρμῳ ἐν
[4, 150]   Ξενοφῶν ἐν ζʹ Ἀναβάσεως τὸ  παρὰ   Σεύθῃ διαγράφων συμπόσιον ἐν τούτοις·
[4, 154]   ναυμάχος, αὐτόν σε πυλαμάχε πρῶτον»  παρὰ   Στησιχόρῳ, ὁπλομάχος, τειχομάχος, πυργομάχος.
[4, 169]   ἔφη· Τὸ μὲν ἀσώτιον ἔχεις  παρὰ   Στράττιδι ἐν Χρυσίππῳ λέγοντι οὕτως·
[4, 153]   οἶνον ἄκρατον. Καμπανῶν δέ τινες  παρὰ   τὰ συμπόσια μονομαχοῦσι. (Νικόλαος δ´
[4, 176]   συνήθης ὡς τάχιστα ἐλέγχειν τὰ  παρὰ   τὰς κρούσεις ἁμαρτήματα γινόμενα, ἀλλὰ
[4, 163]   Ἅδ´ ἐγὼ τλάμων Ἀρετὰ  παρὰ   τῇδε κάθημαι Ἡδονῇ, αἰσχίστως κειραμένη
[4, 152]   παρὰ τοὺς ποταμοὺς οἰκοῦντες καὶ  παρὰ   τὴν ἐντὸς καὶ τὴν ἔξω
[4, 139]   καλουμένην Ἄρτεμιν, (ἧς τὸ ἱερὸν  παρὰ   τὴν καλουμένην Τίασσόν ἐστιν ἐν
[4, 167]   μυστηρίων ὄντων ἔθηκεν αὐτῇ θρόνον  παρὰ   τὸ ἀνάκτορον, οἰμώξεσθαι φήσας τοὺς
[4, 145]   καὶ τῶν υἱῶν ἔνιοι. Καὶ  παρὰ   τὸ δεῖπνον ᾄδουσί τε καὶ
[4, 154]   τῶν ἱστοριῶν Κελτοί, φησίν, ἐνίοτε  παρὰ   τὸ δεῖπνον μονομαχοῦσιν. Ἐν γὰρ
[4, 153]   ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν Ῥωμαίους ἱστορεῖ  παρὰ   τὸ δεῖπνον συμβάλλειν μονομαχίας, γράφων
[4, 171]   ἐπὶ τὴν βασιλικὴν καλοῦντες τράπεζαν  παρὰ   τὸ ἐλεόν. Ἀρτεμίδωρος δ´ αὐτοὺς
[4, 145]   ὑπόλογον λαμβάνουσιν. Οὕτω δὲ καὶ  παρὰ   τοῖς ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν
[4, 182]   δὲ καλάμινος αὐλὸς τιτύρινος καλεῖται  παρὰ   τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ Δωριεῦσιν, ὡς
[4, 156]   ἐγώ, καὶ ἐν Τάραντι δὲ  παρὰ   τοῖς ἡμετέροις ἀποίκοις πᾶσαν τὴν
[4, 159]   Τοιαύτη τις ἦν φιλοχρηματία  παρὰ   τοῖς τότε· περὶ ἧς Ἀνάχαρσις
[4, 174]   αὐτῆς πραγματείας Δαίτην ἥρωα τιμώμενον  παρὰ   τοῖς Τρωσίν, οὗ μνημονεύειν Μίμνερμον.
[4, 138]   πρῶτον μὲν δὴ σκηνὰς ποιοῦνται  παρὰ   τὸν θεόν, ἐν δὲ ταύταις
[4, 145]   λαμβάνουσιν, οὕτως οὗτοι τὰ σιτία  παρὰ   τοῦ βασιλέως εἰς ὑπόλογον λαμβάνουσιν.
[4, 184]   φησὶ μαθεῖν τὴν αὐλητικὴν οὐ  παρὰ   τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ Προνόμου τοῦ
[4, 152]   δὲ καὶ ἰχθῦς οἵ τε  παρὰ   τοὺς ποταμοὺς οἰκοῦντες καὶ παρὰ
[4, 141]   σταθμὸν ὡς τέταρτον μάλιστα, καὶ  παρὰ   τοῦτο ἕτερον οὐδὲν πλὴν
[4, 153]   πανηγύρεσι καὶ θεάτροις ἐποιοῦντο Ῥωμαῖοι,  παρὰ   Τυρρηνῶν παραλαβόντες τὸ ἔθος, ἀλλὰ
[4, 153]   βαρβάρου καὶ ὡς πολὺν χρόνον  παρὰ   τῷ Ἀρσάκει διέτριψεν ἀγόμενος βασιλικῶς,
[4, 164]   ἱστορεῖ. Ὑποτίθεται δὲ τὸν Ἡρακλέα  παρὰ   τῷ Λίνῳ παιδευόμενον καὶ κελευσθέντα
[4, 148]   Φιγάλειαν Νομίμων κατασταθείς, φησί,  παρὰ   Φιγαλεῦσι σίταρχος ἔφερε τῆς ἡμέρας
[4, 182]   καὶ τοὺς καλουμένους ἐλεφαντίνους αὐλοὺς  παρὰ   Φοίνιξιν ἀνατρηθῆναι. Οἶδα δὲ ὅτι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008